Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Бiблiографiчнi ресурси

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg
 

   всього

   зараз на сайті

Культурно-просвітницька робота - Постійно діючі виставки

   Англійська як універсальна міжнародна мова

   У зв’язку з обраним курсом України та ураховуючи роль англійської мови як мови міжнародного спілкування, з метою сприяння її вивченню для розширення доступу громадян до світових економічних, соціальних, освітніх і культурних можливостей, які відкриває знання та використання англійської мови, забезпечення інтеграції України до європейського політичного, економічного і науково-освітнього простору, 2016 рік було оголошено Роком англійської мови в Україні.
   У науковому читальному залі представлено книжкову виставку, на якій представлені навчальні та довідкові видання, книги класиків зарубіжної літератури на англійській мові. Запрошуємо всіх бажаючих!


 

   Книги – ювіляри 2016

   У фондах науково-технічної бібліотеки зберігаються книги, які з впевненістю можна назвати раритетами. Деяким з них в цьому році виповнилося 100 і більше років від дати, коли вони вийшли у світ. В науковому читальному залі організована виставка «Книги – ювіляри 2016» присвячена цим виданням, яка буде експонуватись до кінця року.
   Для книговидавців минулих століть, характерна одна особливість – це наполеглива праця, спрямована на добру справу – поширення знань і просвітництво. Найчастіше випуск тієї чи іншої літератури був справою нерентабельною. Особливо це стосувалося масиву наукової літератури. Але, завдяки їх відданості улюбленій справі, широким читацьким масам стали досяжними кращі твори вітчизняної і зарубіжної науки. Деякі з цих книг вже стали бібліографічною рідкістю і тому наше завдання, завдання бібліотеки сучасності, нагадати, розповісти, а головне зберігати ці видання.


 

   Magna Charta Universitatum

  У вересні 2011 року у Болоньї, під час ХХІІІ Конференції Великої хартії університетів була підписана Magna Charta Universitatum – документ, який визначає фундаментальні засади та цінності університету, що століттями формували підвалини наукового та соціального розвитку суспільств, який підтверджує приєднання Національного університету харчових технологій до Великої хартії університетів (Magna Charta Universitatum).
  В науковому читальному залі працює виставка, присвячена цій події.


 

   Києве мій

   Київ є столицею України і найбільшим містом, містом-героєм України. Знаходиться на річці Дніпро. Місто є культурним і урядовим центром країни. Розташований Київ на півночі центральної частини України. У силу свого історичного значення Київ як центр Древньої Русі з IX по XII століття і зараз називається "Матір’ю міст руських».

    Історія Києва, найбільшого міста і столиці України, є довгою та яскравою. Важко визначити точний час заснування міста. За свідоцтвом археологічних досліджень, перші поселення на території Києва були у період від 1500 до 2000 років тому. Згідно з давньою легендою, Київ був заснований трьома братами – Києм, Щеком та Хоривом та їх сестрою Либідь наприкінці V – початку VI століть. Місто було назване на честь старшого брата Кия. «Київ» означає «Місто Кия».


 

Україна: минуле і сучасність.

  У духовному і політичному житті кожного народу є події й роки, які назавжди входять в його історію, свідомість, визначають характер буття, місце і роль у світових цивілізаційних процесах. Тепер маємо і в нашій історії такі події, що перед усім світом засвідчили прагнення українського народу до вільного, щасливого, заможного життя.


 

   Хімічні науки у дзеркалі стародруків

   Кінець XIX – початок XX ст. відзначився інтенсивним розвитком науки, пов’язаним з формуванням нових наукових напрямів, новими відкриттями, що стало поштовхом до наукових революцій – зміни парадигм, а отже, до трансформації основ наукового мислення, до заміни класичної науки і побудови нової картини світу. Бурхливо розвивається провідна галузь природознавства – хімія. Період відкриття основних законів хімії охоплює перші шістдесят років XIX століття і характеризується виникненням і розвитком атомної теорії Дальтона, атомно-молекулярної теорії Авогадро, встановленням Берцеліусом атомної ваги елементів і формуванням основних понять хімії: атом, молекула та ін. Сучасний період триває з 60-х років XIX століття до наших днів. Це найбільш плідний період розвитку хімії, в цей час були розроблені періодична класифікація елементів, теорія валентності, теорія ароматичних сполук і стереохімія, теорія електролітичної дисоціації Ареніуса, електронна теорія матерії тощо. Разом з тим у цей період значно розширився діапазон хімічних досліджень. Такі складові частини хімії, як неорганічна хімія, органічна хімія, фізична хімія, фармацевтична хімія, хімія харчових продуктів, агрохімія, геохімія, біохімія та ін. набули статуту самостійних наук і отримали власну теоретичну базу. У фонді стародруків Науково-технічної бібліотеки Національного університету харчових технологій зберігаються унікальні книжкові видання – окремі курси з хімії, збірки наукових праць, рідкісні підручники кінця ХІХ початку ХХ ст.; роботи вітчизняних і світових класиків з хімії; довідкові видання. До складу фонду входять іноземні та вітчизняні стародруки з хімії.
   У науковому читальному залі представлено виставку видань яка присвячена джерелам розвитку хімічної галузі кінця XIX – початку XX ст.

 

   Видатні вчені-біологи світу та України
З циклу «Історія науки в особах»

   Біологія бере свій початок ще з глибокої давнини. Описи тварин і рослин, відомості про анатомію і фізіологію людини і тварин були необхідні для практичної діяльності людей. Відкриття, знахідки, гіпотези в біології є результатом діяльності вчених усього світу. Відомості про життя та діяльність яких становлять безперечний інтерес.
   У науковому читальному залі представлено постійно діючу книжкову виставку книжкових видань, яка присвячена сторінкам історії біології та біографям видатних вчених-біологів.

 

   Духовний скарб українського народу
З циклу «Етнографія і народознавство України»

   Кожна особистість, кожна місцевість є носіями національно-культурних і духовних традицій. Вони вироблялися людством протягом багатьох століть й передавалися з вуст у вуста, із покоління в покоління. Традиції тісно пов’язані з природними умовами, історичним буттям народу, способом його життя, діяльністю, характером, психологією. Український народ має свій надзвичайний скарб – яскраві звичаї та неоціненні традиції. Упродовж багатьох століть він творив своє духовне середовище, наповнюючи його своєрідними обрядами. Феноменально багата українська обрядовість активно впливала на життєдіяльність народу. Саме сьогодні громадянам України необхідно пізнати і зрозуміти велич народно-традиційної культури, її добробут, доброзичливість, щиру гостинність.
У науковому читальному залі представлено постійно діючу книжкову виставку, присвячену народно-традиційній культурі українців.

 

   Сяйво просвітництва
З циклу «Культурна спадщина Європи»

   XVIII ст. увійшло в історію як доба Просвітництва – епоха змін і оновлення. Вони зачіпали не якусь одну, а різні боки життя – релігію і політику, освіту й виховання, культуру й мистецтво, науку й техніку. Його поява була підготовлена змінами в умовах життя, які відбувалися під впливом розвитку капіталізму, природничо-наукового перевороту й поширення раціоналізму – віри в безмежні можливості людського розуму.
У науковому читальному залі представлено виставку видань, яка висвітлює добу Європейського просвітництва через біографії та твори громадських, політичних і культурних діячів. Виставка буде експонуватись до кінця року.

 

   Козацька доба в історії України
З циклу «Історія України в особах»

    У багатовіковій історії України козацтво посідає важливе місце. Саме завдяки козацтву в середині XVII століття була створена суверенна українська держава, яка продовжила державотворчу традицію українського народу. Унікальність України полягає в тому, що це був єдиний край, де козацтво створило свою державу, організовану на козацьких засадах. Українське козацтво не лише виступало як національні збройні сили, а й було головним чинником збереження української державності. Завдяки впливу козацтва на українську культуру, збереженню козацьких традицій українці і в подальшому, у часи бездержавності, зберегли прагнення до волі і незалежності, а образ козака став уособленням ідеалу чоловіка-воїна, захисника вітчизни.
   У науковому читальному залі представлено виставку видань, яка висвітлює українську історію козацької доби через видання видатних істориків та біографії політичних діячів. Виставка буде експонуватись до кінця року.

 

   Дипломний проект: поради до написання

   Написання дипломної роботи є результатом вивчення студентами загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін, практики організації роботи з конкретної спеціальності. Дипломна робота виконується на базі отриманих у процесі навчання і придбаних під час студентських наукових досліджень теоретичних знань, зібраного фактичного матеріалу з обраної теми дослідження під час практики. Дипломна робота як узагальнений виклад результатів і наукових положень, висунутих автором для публічного захисту, повинна мати внутрішню єдність і свідчити про особистий внесок автора в науку і практику.
   З метою надання методичних порад в Науковому читальному залі працює виставка наукової літератури та методичних матеріалів на допомогу курсовому і дипломному проектуванню. Виставка буде експонуватись до кінця року.

 

   Вища освіта України в інноваційному поступі суспільства

   Освіта – це основа прогресу людства, пріоритетна галузь внутрішньої політики держави. Вища освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами. Вона спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, які мають визначати темпи і рівень науково-технічного, економічного та соціально-культурного прогресу, формування інтелектуального потенціалу нації на всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства. У сучасних умовах для України пріоритетним є становлення національної інноваційної системи, заснованої на знаннях і нових технологіях, створених наукою, освітою та виробництвом.
   У науковому читальному залі представлено виставку видань, яка присвячена джерелам виникнення та розвитку вищої освіти в Україні. Виставка буде експонуватись до кінця року.

 

   Монографії професорсько-викладацького складу НУХТ

   Моногра́фія — це наукова праця у вигляді книги з поглибленим вивченням однієї або декількох тісно пов'язаних між собою тем.
   Серед учених прийнято будь-яку досить тривалу роботу з дослідження певної теми завершувати публікацією відповідної монографії, що містить детальний опис методики дослідження, виклад результатів проведеної роботи, а також її інтерпретацію.
   У читальному залі для студентів розгорнута виставка монографій професорсько-викладацького складу Національного університету харчових технологій. Мета цієї виставки полягає у тому, щоб інформація з монографій ефективно використовувалась, сприяла перетворюванню у фундаментальні знання і відповідно впливала на удосконалення особистості у професійній діяльності.

 

   Автореферати дисертацій професорсько-викладацького складу НУХТ

   Підготовка автореферату дисертації є завершальним творчим етапом роботи перед захистом. Без автореферату дисертація не може бути допущена до захисту. Приступати до написання автореферату можна лише тоді, коли роботу над дисертацією завершено й зроблено всі виправлення тексту. В іншому разі текст автореферату доведеться змінювати або навіть переписувати.
   В науковому читальному залі широко представлений фонд авторефератів дисертацій науковців. Тематика авторефератів дисертацій є різноплановою. З метою ознайомлення наукового співтовариства з актуальними питаннями в галузі харчової промисловості виставку авторефератів дисертацій науковців НУХТ представлено за період 2015-2016 років.

 

  Наукові праці професорсько-викладацького та наукового складу НУХТ

   Професорсько-викладацький склад Національного університету харчових технологій інтенсивно здійснює видання підручників, монографій, навчальних та методичних посібників, довідників з харчових технологій, збірників наукових праць.
   У холі Науково-технічної бібліотеки працює виставка «Наукові праці професорсько-викладацького складу НУХТ». Мета виставки – поширення інформації серед викладачів та студентства про книги, які народилися в стінах університету. Виставка представляє своєрідний підсумок видавничої діяльності університету за останні роки.

Створено : 24/11/2011 @ 14:00
Оновлено : 28/03/2016 @ 10:15
Категорія : Культурно-просвітницька робота
Сторінка переглянута 4098 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх