Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

Список нових надходжень до НТБ НУХТ за листопад 2011 р.

 

 

КОМПЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

1

004.4
Б91

     Бунаков П.Ю. Высокоинтегрированные технологии в металлообработке: учеб. пособие/ П.Ю.Бунаков, Э.В.Широких.- М.: ДМК Пресс, 2011.- 208 с.- 60.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

 

 

УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ

2

005.3
C73

     Competitiveness of the agri-food sektor and sustainable development of rural areas: monograph/ T.Mostenska, A.Kowalski, B.Chmielewska, Y.Bilan.- Kyiv: NUFT, NRI-IAFE, CSR, 2011.- 280 p.- 70.00 гр
  Кільк. прим.:  3 (Науковий відділ)

3

005.3
Е64

     Енциклопедія корпоративного управління: у 3-х т. Т. 1. А-З/ І.К.Бондар, В.І.Науменко, В.М.Лич, О.П.Сологуб.- К.: ВД "Корпорація", 2006.- 400 с.- 100.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

4

005.3
Е64

     Енциклопедія корпоративного управління: у 3-х т. Т. 2. І-О/ І.К.Бондар, М.В.Чечетов, В.І.Науменко, А.І.Саввов.- К.: ВД "Корпорація", 2006.- 422 с.- 100.00 грн.
  Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

5

005.3
Е64

     Енциклопедія корпоративного управління: у 3-х т. Т. 3. П-Я/ І.К.Бондар, В.І.Науменко, В.М.Лич, О.П.Сологуб.- К.: ВД "Корпорація", 2007.- 478 с.- 100.00 грн.
  Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

 

 

ФІЛОСОФСЬКІ СИСТЕМИ ТА ПОГЛЯДИ

6

141.1
К19

     Кант І. Критика чистого розуму: пер. з нім./ І.Кант.- К.: Юніверс, 2000.- 504 с.- 50.00 грн.
  Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

7

141.1
П37

     Платон Діалоги: пер. з давньогрецьк./ Платон.- Х.: Фоліо, 2008.- 347 с.- 30.00 грн.
  Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

8

141.1
С31

     Сенека Л.А. Моральні листи до Луцилія: пер. з латини/ Л.А.Сенека.- Львів: Апріорі, 2011.- 324 с.- 70.00 грн.
  Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

 

 

КЕРІВНИЦТВО ПЕРСОНАЛОМ

9

331.1
Р85

     Рульєв В.А. Управління персоналом: навч. посіб./ В.А.Рульєв, С.О.Гуткевич, Т.Л.Мостенська.- К.: Кондор, 2012.- 310 с.- 70.00 грн.
  Кільк. прим.:  2 (Читальний зал)

 

 

ТУРИЗМ

10

338.48
К68

     Короленко Н.В. Управління логістикою на туристичних підприємствах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ Н.В.Короленко; ПВНЗ "Європейський університет".- К., 2011.- 20 с.- 0 грн.
  Кільк. прим.:  1 (Науковий читальний зал)

 

 

МАРКЕТИНГ

11

339.1
М84

     Мостова М.А.Управління санаційними заходами підприємств харчової промисловості: Дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ М.А.Мостова; НУХТ.- Чернігів, 2011.- 243 с.- 0 грн.
  Кільк. прим.:  1 (Науковий читальний зал)

 

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

12

57
К64

     Конвалюк І.І. Культура тканин і органів Gentiana lutea L. та G. pneumonanthe L.: отримання і молекулярно-генетична характеристика: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.20/ І.І.Конвалюк; Ін-т молекулярної біології та генетики НАН України.- К., 2011.- 20 с.- 0 грн.
  Кільк. прим.:  1 (Науковий читальний зал)

13

579
М59

     Микробиологические основы ХАССП при производстве пищевых продуктов: учеб. пособие/ В.А.Галынкин, Н.А.Заикина, В.В.Карцев, С.А.Шевелева.- СПб.: Пр-т Науки, 2007.- 288 с.- 415.00 грн.
  Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

 

 

ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

14

621
С17

     Самойлова Л.Н. Технологические процессы в машиностроении: лаборатор. практикум : учеб. пособие/ Л.Н.Самойлова, Г.Ю.Юрьева, А.В.Гирн.- СПб.: Лань, 2011.- 160 с.- 235.00 грн.
  Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

15

621.3
Т33

     Теоретические основы электротехники. Нелинейные электрические цепи. Электромагнитное поле: учеб. пособие/ Г.И.Атабеков, С.Д.Купалян, А.Б.Тимофеев, С.С.Хухриков; под ред. Г. И. Атабекова.- 6-е изд., стереотип.- СПб.: Лань, 2010.- 432 с.- (Учебники для вузов. Специальная литература).- 360.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

16

621.31
Г93

     Гужов Н.П. Системы электроснабжения: учебник/ Н.П.Гужов, В.Я.Ольховский, Д.А.Павлюченко.- Ростов-н/Д: Феникс, 2011.- 382 с.- (Высшее образование).- 90.00 грн.
  Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

 

 

ПАКУВАННЯ ТА ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ.

17

621.798
У66

     Упаковка на основе бумаги и картона: пер. с англ./ под ред. Дж. Кирвана.- СПб.: Профессия, 2008.- 488 с.- (Научные основы и технологии).- 435.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

18

621.798
Х99

     Хэнлон Д.Ф.Упаковка и тара: проектирование, технологии, применение : пер. с англ./ Д.Ф.Хэнлон, Р.Д.Келси, Х.Е.Форсинио.- СПб.: Профессия, 2004.- 632 с.- 395.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

 

 

ПРОДУКТИ ТВАРИННИЦТВА

19

637.1
Г80

     Грек О.В. Технологія продуктів зі знежиреного молока, молочної сироватки і маслянки: навч. посіб./ О.В.Грек, Г.Є.Поліщук, О.О.Онопрійчук; МОН молоді та спорту України, НУХТ.- К.: РВЦ НУХТ, 2011.- 210 с.- 77.00 грн.
 Кільк. прим.:  50 (Читальний зал, учбовий відділ)

20

637.1
С20

     Сарафанова Л.А. Применение пищевых добавок в молочной промышленности/ Л.А.Сарафанова.- СПб.: Профессия, 2010.- 224 с.- 320.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (ЧЗ)

21

637.5
М59

     Микробиологический анализ мяса, мяса птицы и яйцепродуктов: пер. с англ./ под ред. Джеффа К. Мида.- СПб.: Профессия, 2008.- 384 с.- 355.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

22

637.5
С20

     Сарафанова Л.А. Применение пищевых добавок в переработке мяса и рыбы/ Л.А.Сарафанова.- СПб.: Профессия, 2007.- 256 с.- 320.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

 

 

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

23

640.4
З-17

     Зайко Г.М. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания: учеб. пособие/ Г.М.Зайко, Т.А.Джум.- М.: Магистр : ИНФРА-М, 2011.- 560 с.- 127.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

 

 

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ. ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ.

28

641.8
А72

     Антоненко А.В. Технологія соусів з дієтичними добавками функціонального призначення: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.16/ А.В.Антоненко; Київський нац. торговельно-екон. ун-т.- К., 2011.- 21 с.- 0 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Науковий читальний зал)

24

641.8
Д43

     Дзюндзя О.В.Технологія солодких страв та соусів з використанням субтропічної сировини: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.16/ О.В.Дзюндзя; Київський нац. торговельно-екон. ун-т.- 21 с.- 0 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Науковий читальний зал)

 

 

КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

25

658.14
М25

     Маргасова В.Г. Фінанси малих підприємств: навч. посіб./ В.Г.Маргасова, В.В.Виговська, А.В.Роговий; під ред. В.Г.Маргасової.- К.: ВД "Слово", 2011.- 264 с.- 60.00 грн.
  Кільк. прим.:  3 (Читальний зал)

 

 

ВИРОБНИЦТВО СПИРТНИХ НАПОЇВ.

26

663.5
Н16

     Нагорний Є.В. Ефективність функціонування підприємств спиртової промисловості на засадах інноваційного розвитку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ Є.В.Нагорний; НУХТ.- К.: НУХТ, 2011.- 21 с.- 0 грн.
 Кільк. прим.:  3 (Науковий читальний зал)

27

663.5
Н16

     Нагорний Є.В.Ефективність функціонування підприємств спиртової промисловості на засадах інноваційного розвитку: Дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ Є.В.Нагорний; Черкаський держ. технологічний ун-т.- Черкаси, 2011.- 249 с.- 0 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Науковий читальний зал)

 

 

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

28

664
Д29

     Делавье Ф. Пищевые добавки для занимающихся спортом: пер. с фр./ Ф.Делавье, М.Гундиль.- М.: РИПОЛ классик, 2009.- 208 с.- 355.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

29

664
М38

     Машины и аппараты пищевых производств: учебник : в 3 кн. Кн. 1/ С.Т.Антипов, И.Т.Кретов, А.Н.Остриков, В.А.Панфилов; под ред. В. А. Панфилова.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: КолосС, 2009.- 610 с.- (Учебники и учеб. пособия для студ. вузов).- 300.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

30

664
М38

     Машины и аппараты пищевых производств: учебник : в 3 кн. Кн. 2/ С.Т.Антипов, И.Т.Кретов, А.Н.Остриков, В.А.Панфилов; под ред. В. А. Панфилова.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: КолосС, 2009.- 847 с.- (Учебники и учеб. пособия для студ. вузов).- 300.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

31

664
М38

     Машины и аппараты пищевых производств: учебник : в 3 кн. Кн. 3/ С.Т.Антипов, И.Т.Кретов, А.Н.Остриков, В.А.Панфилов; под ред. В. А. Панфилова.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: КолосС, 2009.- 551 с.- (Учебники и учеб. пособия для студ. вузов).- 310.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

32

664
О-20

     Обнаружение инородных тел в пищевых продуктах: пер. с англ./ под ред. М. Эдвардса.- СПб.: Профессия, 2009.- 368 с.- (Научные основы и технологии).- 340.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

33

664
О-87

     Оттавей П.Б. Обогащение пищевых продуктов и биологически активные добавки: технология, безопасность и нормативная база : пер. с англ./ П.Б.Оттавей.- СПб.: Профессия, 2010.- 312 с.- (Научные основы и технологии).- 375.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

34

664
П36

     Пищевая химия: учебник/ А.П.Нечаева, С.Е.Траубенберг, А.А.Кочеткова, В.В.Колпакова; под ред. А. П. Нечаева.- 4-е изд., испр. и доп.- СПб.: ГИОРД, 2007.- 640 с.- 300.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

35

664
П36

     Пищевые эмульгаторы и их применение: пер. с англ./ под ред. Дж. Хазенхюттля, Р. Гартела.- СПб.: Профессия, 2008.- 288 с.- (Научные основы и технологии).- 470.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

36

664
П84

     Процессы и аппараты пищевых производств: учебник : в 2 кн. Кн. 1/ А.Н.Остриков, Ю.В.Красовицкий, А.А.Шевцов, Г.В.Алексеев; под ред. А. Н. Острикова.- СПб.: ГИОРД, 2007.- 704 с.- 450.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

37

664
П84

     Процессы и аппараты пищевых производств: учебник : в 2 кн. Кн. 2/ А.Н.Остриков, Ю.В.Красовицкий, А.А.Шевцов, Г.В.Алексеев; под ред. А. Н. Острикова.- СПб.: ГИОРД, 2007.- 608 с.- 450.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

38

664
С11

     СIP-мойка на пищевых производствах: пер. с англ./ под ред. А. Тамим.- СПб.: Профессия, 2009.- 288 с.- 435.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

39

664
С50

     Смирнов Е.В. Пищевые ароматизаторы: справочник/ Е.В.Смирнов.- СПб.: Профессия, 2008.- 736 с.- 320.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

40

664
С75

     Срок годности пищевых продуктов: расчет и испытание : пер. с англ./ под ред. Р. Стеле.- СПб.: Профессия, 2008.- 480 с.- (Научные основы и технологии).- 355.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

41

664
С87

     Структура и текстура пищевых продуктов: продукты эмульсионной природы : пер. с англ./ под ред. Б. М. МакКенна.- СПб.: Профессия, 2008.- 480 с.- (Научные основы и технологии).- 338.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

42

664
Т38

     Техника пищевых производств малых предприятий: учеб. пособие/ С.Т.Антипов, В.Е.Добромиров, А.И.Ключников, И.С.Моисеева; под ред. В. А. Панфилова.- М.: КолосС, 2007.- 696 с.- (Учебники и учеб. пособия для вузов).- 158.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

43

664
Т38

     Технологии пищевых производств: учебник/ А.П.Нечаев, И.С.Шуб, О.М.Аношина, В.И.Горбатюк; под ред. А. П. Нечаева.- М.: КолосС, 2008.- 768 с.- (Учебники и учеб. пособия для студ. вузов).- 296.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

44

664
Ш90

     Штефан Є.В. Наукове обгрунтування вибору раціональних конструктивно-технологічних параметрів процесів і обладнання харчових та фармацевтичних виробництв: Дис... д-ра техн. наук: 05.18.12/ Є.В.Штефан; НУХТ.- К., 2011.- 442 с.- 0 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Науковий читальний зал)

45

664
Ш90

     Штефан Є.В. Наукове обгрунтування вибору раціональних конструктивно-технологічних параметрів процесів і обладнання харчових та фармацевтичних виробництв: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.18.12/ Є.В.Штефан; НУХТ.- К., 2011.- 44 с.- 0 грн.
 Кільк. прим.:  2 (Науковий читальний зал)

46

664
Э79

     Эрл М. Разработка пищевых продуктов: пер. с англ./ М.Эрл, Р.Эрл, А.Андерсон.- СПб.: Профессия, 2007.- 384 с.- (Научные основы и технологии).- 340.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

47

664
Э79

     Эрл М. Примеры разработки пищевых продуктов. Анализ кейсов: пер. с англ./ М.Эрл, Р.Эрл.- СПб.: Профессия, 2010.- 464 с.- (Научные основы и технологии).- 395.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

48

664.1
М19

     Малишев В.О. Розроблення сособів декальцинації соку другої сатурації природними цеолітами кліноптилолітами: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.05/ В.О.Малишев; Укр. наук.-дослідн. ін-т цукрової пром-ті.- К., 2011.- 20 c.- 0 грн.
 Кільк. прим.:  2 (Науковий читальний зал)

49

664.1
М19

     Малишев В.О. Розроблення способів декальцинації соку другої сатурації природними цеолітами кліноптилолітами: Дис... канд. техн. наук: 05.18.05/ В.О.Малишев; Укр. наук.-дослідн. ін-т цукрової промисловості.- К., 2011.- 130 с.- 0 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Науковий читальний зал)

50

664.7
В61

     Вобликов Е.М. Технология элеваторной промышленности: учебник/ Е.М.Вобликов.- С.Пб.: Лань, 2010.- 384 с.- 278.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

51

664.7
М19

     Малин Н.И. Теория и практика энергосберегающей технологии сушки зерна/ Н.И.Малин.- М.: Хлебпродинформ, 2001.- 112 с.- 50.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

52

664.8
С37

     Сімахіна Г.О. Низькі температури у технологіях оздоровчих продуктів: монографія/ Г.О.Сімахіна, Н.В.Науменко.- К.: Сталь, 2011.- 363 с.- 80.00 грн.
 Кільк. прим.:  5 (Читальний зал, науковий відділ)

53

664.8
Э14

     Эванс Д.А. Замороженные пищевые продукты: производство и реализация : пер. с англ./ Д.А.Эванс.- СПб.: Профессия, 2010.- 440 с.- (Научные основы и технологии).- 513.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

54

664.9
М44

     Мезенова О.Я. Технология и методы копчения пищевых продуктов: учеб. пособие/ О.Я.Мезенова.- СПб.: Пр-т Науки, 2007.- 288 с.- 119.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

 

 

МЕТАЛУРГІЯ.

55

 

669
Ч-59

     Чижикова Т.В. Технология конструкционных материалов: учеб. пособие/ Т.В.Чижикова, Б.А.Матюшкин; под ред. Т. В. Чижиковой.- М.: КолосС, 2011.- 375 с.- (Учебники и учеб. пособия для студ. вузов).- 355.00 грн.
    Кільк. прим.:  1  (Читальний зал)

 

 

 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

56

 

    Автоматика и телемеханика. № 10/ РАН.- М.: Наука, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

57

 

    Актуальні Проблеми Економіки: наук. екон. журн. № 10/ засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр.- К.: Ін-т екон. НАНУ, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

58

 

    Альтернативні джерела енергії: укр. журн. про альтернат. джерела енергії. № 9-10/ засн. : ВГО НООСФЕРА.- К., 2011
Кільк. прим.:  1  (каф. Електропостачання та енергоменеджменту)

59

 

    Банківська справа: наук.-практ. вид. № 4.- К.: Т-во "Знання", 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

60

 

    Безпека життєдіяльності. № 10.- К.: Основа, 2011.
Кільк. прим.:  3  (Читальний зал періодичних видань, відділ ОП, каф. Безпеки життєдіяльності)

61

 

    Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: наук. журн. № 2/ засн. : Держ. акад. керівн. кадрів і мистецтва.- К.: ДАККіМ, 2011.
 Кільк. прим.:  1  (Науковий читальний зал)

62

 

    Бюлетень вищої атестацiйної комiсiї України. № 11/ Вища атестац.  ком. України.- К.: ВАК, 2011.
Кільк. прим.:  4  (Читальний зал періодичних видань, аспірантура, ректор, проректор з наукової роботи)

63

 

    Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 10/ засн. : ред. журн. "Право України".- К.: Юрiнком, 2011.
Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань , управління з кадр. політики)

64

 

    ВиноГрад: галузеве спеціалізоване вид. виноградарів і виноробів України. № 8.- К.: ТОВ Друкарня Літера, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

65

 

    Виноделие и виноградарство: науч.-теорет. и практ. журн. № 5/ учредитель : ООО Пищепромиздат.- М.: ООО Репроцентр, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

66

 

    Відомості Верховної Ради України: офіц. вид. № 41, № 42, № 43, № 44/ засн. : Верхов. Рада України.- К.: Преса України, 2011
Кільк. прим.:  4  (Читальний зал періодичних видань)

67

 

    Вісник книжкової палати: наук.-практ. журн. № 9/ Книжк. палата України.- К.: Книжк. палата України, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Науковий читальний зал)

68

 

    Вісник Пенсійного фонду України: загальнодерж. інформ.-аналіт. вид. № 10/ засн. : Пенсійн. фонд України ; вид. : держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України.- К.: Поліпрінт, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Управління з кадр. політики)

69

 

    Вісник цукровиків України: інформ. бюл. № 9(64) вересень.- К.: Укрцукор, 2011.- 48 с.- дарча.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

70

 

    Вопросы питания: науч.-практ. журн. Т.80. № 5/ М-во здравоохранения РФ, Департамент сан.- эпидемиол. надзора РФ, Рос. акад. мед. наук, Ин-т питания.- М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

71

 

    Гостиничное дело: ежемес. журн. № 10.- Москва: ООО Панорама, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

72

 

    Гостиничный и ресторанный бизнес: отели, курорты, рестораны, транспорт, туризм, индустрия развлечений. № 3/ учредитель: ООО ИнтелЦентр.- К.: ООО Академпресс, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

73

 

    Дiловий вiсник: журн. Торг.-пром. палати України. № 9.- К.: Ф-ка друк. реклами, 2011.- дарчий.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

74

 

    Джерело: Укр. РЖ. Сер. 2 : Технiка. Пром-сть. Сiл. госпо-во. № 5/ НАН України, Ін-т пробл. реєстрацiї iнформацiї, НБУ iм. В.І.Вернадського.- К.: ІПРІ НАНУ, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

75

 

    Джерело: Укр. РЖ. Сер.1 : Природн. науки. Медицина. № 5/ НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. Вернадського.- К.: ІПРІ НАНУ, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

76

 

    Джерело: Укр. РЖ. Сер. 3 : Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво. № 5/ НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. Вернадського.- К.: ІПРІ НАНУ, 2011.
Кільк. прим.:  1 (Читальний зал періодичних видань)

77

 

    Довідник кадровика: щоміс. спеціаліз. журн. № 11/ М-во соц. політики України.- К.: Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Управління з кадр. політики)

78

 

    Довідник секретаря та офіс-менеджера: щоміс. проф. журн. № 10/ засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитру-Україна".- К.: Аванпост-прим, 2011.
Кільк. прим.:  2  (Канцелярія, управління з кадр. політики)

79

 

    Доповiдi Нацiональної Академiї наук України: наук.-терет. журн. Президiї НАН України. № 10.- К.: Наук. думка, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

80

 

    Екоінформ: вода, тепло, повітря, енергія, екологія. № 7-8/ засн. : О.А.Денис; вид. : ТзОВ "Екоінформ".- Львів: ПП "Левко", 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

81

 

    Екологія: Реферат. журн. № 3/ Засн.: Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформ.- Ніжин: ТОВ Вид-во Аспект-Поліграф, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

82

 

    Економiка АПК: мiжнар. наук.-вироб. журн. № 10, № 11- К.: Преса України, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

83

 

    Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности. Food indastry economics: щокв. наук. журн. 3/ засн. : Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАНУ, ОНАХТ.- Одеса: ОНАХТ, 2011.- дарчий.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

84

 

    Електротехніка і електромеханіка: наук.-практ. журн. № 5/ засн.: Харків. політех. ін-т.- Харків: ТОВ "Друкарня "Мадрід", 2011.
Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань, каф. Електропостачання та енергоменеджменту)

85

 

    Енергетика та електрифікація: наук.-вироб. журн. № 9/ М-во палива та енергетики України, НТС енергетиків та електротехніків України.- К.: ТОВ Гнозіс, 2011.
Кільк. прим.:  1  (каф. Електропостачання та енергоменеджменту)

86

 

    Журнал микробиологии, эпидемологии и иммунобиологии: двухмес. науч.-практ. журн. № 5/ М-во здравохранения РФ, Всерос. о-во эпидемиологов. микробиологов и паразитологов.- М.: Изд-во Красная Звезда, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

87

 

    Журнал прикладной химии. Т. 84. № 9/ учредитель : РАН.- С.Пб.: Наука, 2011
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

88

 

    Здоровье: энергия счастливой жизни (Украина). № 11/ учредитель : Волкова Н.А.- К.: ООО Новий друк, 2011.
Кільк. прим.:  1 (Науковий читальний зал)

89

 

    Зернові продукти і комбікорми: щокв. наук.- виробн. журн. № 3/ засн. : Одеськ. держ. акад. харч. технол.- О.: ТОВ ТЕХНОСЕРВІС, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

90

 

    Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. Т. 54. № 10/ М-во общ. и проф. образования РФ.- Иваново: Изд-во Иван. хим.-технол. ин-та, 2011
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

91

 

    Інтелектуальна власність: наук.-практ. журн. № 10/ засн. : Держ. департамент інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності.- К.: ДП Укрбланквидав, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

92

 

    Інформаційний збірник Мінiстерства освіти України. № 28-29-30.- К.: Пед. преса, 2011.
Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань, ректор)

93

 

    Кадровик: трудове право і упр. персоналом : щоміс. проф. журн. № 11/ засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фінасово-екон. розвитку-Україна".- К.: ТОВ Вид. Дім, 2011             
Кільк. прим.:  1  (Управління з кадр. політики)

94

 

    Кодекси України. № 10. Цивільний процесуальний кодекс України.- К.: Укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

95

 

    Комбикорма: пр-во и использ. : науч.-техн. и произв. журн. № 6, № 7/ учредители : Минсельхозпрод РФ, ОАО ФКК Росхлебпродукт, Ассоц. комбикормовых предпр., Кол. ред. журн.- М.: ЗАО Динамо, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

96

 

    Кондитерское производство: науч.-произв. журн. № 5.- М.: ООО Изд. Пищ. пром-сть, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

97

 

    Кулинария: коллекция : полезные советы. № 3(спецвып.), № 11/ / учредитель : А. В. Лобачев; изд. : ООО "ИД "Зенит".- Донецк: Нивый друк, 2011.
Кільк. прим.:  1  (каф. Технології харчування та ресторанного бізнесу)

98

 

    Ликероводочное производство и виноделие: специализир. журн. № 10/ учредитель: ЗАО Отраслевые ведомовти; Изд.: ООО ЭкспертКомерц.- Москва: ООО Пресс-Инфо Т, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

99

 

    Літопис книг: Держ. бібліограф. покаж. України. № 18, № 19/ Книжк. палата України.- К.: Книжк. палата України, 2011.
 Кільк. прим.:  1  (Бібліографічний відділ)

100

 

    Логистика: проблемы и решения: междунар. науч.-практ. журн. № 5/ изд. : НВФ Студцентр.- К.: НВФ Студцентр, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

101

 

    Людина i праця: щоміс. журн. з питань захисту соц.-екон. ітересів населен. України. № 10/ засн. : М-во соц. політики України ; вид. : ДП Вид-во "Соцінформ".- К.: Інформ.-консультац. фiрма "Праця", 2011.
Кільк. прим.:  1  (каф. Маркетингу)

102

 

    М'ясні технології світу: наук.-інформ. журн. № 9-10.- Тернопіль: ТзОВ Вид. дім "Стилус", 2011.- дарчий.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

103

 

    Маркетинг и реклама: укр. науч.-практ. журн. для рекламодат., маркетологов и рекламистов. № 10/ учредитель: НВФ "Студцентр", при поддержке Союза рекламистов Украины.- Х.: Виктория, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

104

 

    Маркетинговые исследования в Украине: укр. науч.-практ. журн. № 5/ изд. : НВФ "Студцентр".- Киев-Харьков: СПДФО Дмитриева А.С., 2011.
Кільк. прим.:  1  (каф. Маркетингу)

105

 

    Масла и жиры. Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов. № 10.- 2011.
Кільк. прим.:  1 (Читальний зал періодичних видань)

106

 

    Масложировая промышленность: науч.-техн. и произв. журн. № 5/ учредитель : ООО "Изд-во "Пищ. пром-сть".- М.: ПИЩЕПРОМИЗДАТ, 2011
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

107

 

    Микробиология. № 5/ РАН.- М.: Наука, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

108

 

    Молочная промышленность: науч.-техн. и произв. журн. № 11/ учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС".- М.: А/О "Росмясомолпром", 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

109

 

    Молочное дело: ежемес. произв.-практ. журн. № 8/ учредитель: ЧП "Корсар", ЗАО "Ковчег и Ко".- К.: ООО Футари-Принт, 2011.
 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

110

 

    Мясная индустрия: произв. науч.-техн. журн. № 9,  № 10/ учредители : ООО "Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им. В.М.Горбатова и др.- М.: Мясн. индустрия, 2011.
Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань)

111

 

    Надзвичайна ситуацiя. № 10.- К.: Агенство Чорнобильiнтерiнформ, 2011.
Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань, каф. Безпеки життєдіяльності)

112

 

    Наука и жизнь: ежемес. науч.-попул. журн. № 11/ учредитель : Автоном. некоммер. орг. "Ред. журн. "Наука и жизнь".- М.: Пресса, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Науковий читальний зал)

113

 

    Наука и религия: ежемес. науч.-попул. журн. № 11/ М-во печати и информ. РФ.- М.: ОАО "Пресса-1", 2011.
Кільк. прим.:  1  (Науковий читальний зал)

114

 

    Науковий свiт: щомiс. журн.-ревю наук. новин (Дод. до "Бюл. ВАК України"). № 11/ засн. : ВАК України, Труд. кол. ред.- К, 2011.
Кільк. прим.:  4  (Читальний зал періодичних видань, аспірантура, ректор, проректор з наукової роботи)

115

 

    Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій. № 39.- К.: НУХТ, 2011.- 208 с.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

116

 

    Новини енергетики: щоміс. наук.-техн. аналіт. журн. № 10/ засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради.- Київ: Вид-во "КВІЦ", 2011.
Кільк. прим.:  1  (каф. Теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій)

117

 

    Офіцiйний вісник України: щотиж. зб. актів законодавства. № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 84, № 85, № 86/ / М-во юстиції України.- К.: Право, 2011.
Кільк. прим.:  8  (Читальний зал періодичних видань)

118

 

    Охорона праці: наук.-виробн. щоміс. журн. № 10/ ком. по нагляду за охороною праці України.- К.: Преса України, 2011.
Кільк. прим.:  3  (Читальний зал періодичних видань, відділ ОП, каф. Безпеки життєдіяльності)

119

 

    Питание и общество: проф. кулинар. журн. № 10/ учредитель : труд. кол. ред. журн.- М.: Питание и о-во, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

120

 

    Пищевая и перерабатывающая промышленность: РЖ. № 3/ Гос. науч. уч-ние Центр. науч. сельхоз. б-ка Россельхозакад.- М.: ООП ЦНСХБ, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

121

 

    Пищевая промышленность: ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 10/ учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром.- М.: РОСПИЩЕПРОМ, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

122

 

    Підприємництво, господарство і право: щоміс. наук.- практ. госп.- прав. журн. №9/ засн. : Союз ж-стів України, Ін-т держави і права НАН України.- К.: Кн. друк. наук. кн, 2011.
 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

123

 

    Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика: ежемес. науч.-техн. и произв. журн. № 10.- М.: ООО "Научтехмаш", 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

124

 

    Проблемы прочности: междунар. научно-техн. журн. № 5/ учредитель и изд. : НАН Украины, Ин-т проблем прочности.- Киев: ИПП, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

125

 

    Проблемы управления и информатики: междунар. науч.-техн. журн. № 6/ НАН Украины, Нац. космич. агенство Украины, Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова и др.- К., 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

126

 

    Продукты & ингредиенты: междунар. специализир. журн. № 10/ изд. : ООО БИОПРОМ.- К.: Футари-Принт, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

127

 

    Производство спирта и ликероводочных изделий: науч.-техн. и произв. журн. № 3/ учредитель : ООО "Пищепромиздат".- М.: ООО "Репроцентр", 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

128

 

    Промышленные АСУ и конроллеры: ежемес. науч.-техн. произв. журн. № 10.- М.: ООО Изд-во "Научтехлитиздат", 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

129

 

    Рестораторъ: произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 11/ учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины".- К.: ООО "Бизнес-Логика", 2011              
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

130

 

    Реферативный журнал: Вып. свод. тома, 19. № 10,  № 11 Химия/ Всерос. ин-т науч. и техн. информ. (ВИНИТИ).- М.: ВИНИТИ, 2011.- (Химия. Химия и технол. пищ. прод.)
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

131

 

    Реферативный журнал: Вып. свод. тома, 20. № 10. Экон. пром-сти/ Всерос. ин-т науч. и техн. информ. (ВИНИТИ).- М.: ВИНИТИ, 2011.- (Экон. пром-сти. Экон. отраслей пищ. пром-сти).
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

132

 

    Реферативный журнал: Отдельн. вып., 38. № 10. Оборуд. пищ. пром-сти: Отдельн. вып./ Всерос. ин-т науч. и техн. информ.(ВИНИТИ).- М.: ВИНИТИ, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

133

 

    САПР и графика. № 10/ учредитель : ООО "КомпьютерПресс".- М.: КомпьютерПресс, 2011.
Кільк. прим.:  1  (каф. Технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування)

134

 

    Сахар: двухмес. науч.-техн. и произв. журн. № 9/ учредители : ЗАО "Сахар", Союз сахаропроизв. России.- М.: Сахинформ, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

135

 

    Страхова справа: наук.- практ. журн. № 3/ вид. : УНДІ Права екон. досліджень.- К.: Веєр Пак, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

136

 

    Тара и упаковка: иллюстр. журн. для производителей и потребителей упаковоч. машин, материалов и изделий. № 5.- М.: ТОО "Журн. "Тара и упаковка", 2011.             
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

137

 

    Технічна електродинаміка: наук.-прикл. журн. № 5/ НАН України, від-ня фізико-техн. пробл. енерг.- К.: Ін-т електродин. НАН України, 2011.
Кільк. прим.:  1  (каф. Електропостачання та енергоменеджменту)

138

 

    Турбизнес: для профессионалов. № 13.- М.: ООО Турбизнес, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

139

 

    Україна: аспекти працi: наук.-екон. суспiл.-полiт. журн. № 7/ засн. : Фiрма "Праця".- К.: Праця, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

140

 

    Український iсторичний журнал: наук. журн. № 5/ НАН України, Ін-т iсторiї України, Ін-т полiт. i етносоцiал. дослiдж.- К.: Наук. думка, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

141

 

    Управление компанией. № 10/ учредитель и изд. : ООО "АА Плюс".- К., 2011            
 Кільк. прим.:  1  (Управління з кадр. політики)

142

 

    Управление персоналом: практ. журн. № 11/ изд. : Н. Осейко.- К., 2011.
Кільк. прим.:  1  (Управління з кадр. політики)

143

 

    Управляющие системы и машины (УСиМ): междунар. науч. журн. № 5/ НАН Украины, Междунар. науч.-учеб. центр ИТИС, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова.- К.: Ин-т кибернетики НАН Украины, 2011.
Кільк. прим.:  1  (каф. Електропостачання та енергоменеджменту)

144

 

    Химия и технология воды: междунар. науч.-техн. журн. № 5/ НАН Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В.Думанского,Отд-ние химии.- К, 2011              
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

145

 

    Хлеболекарское и кондитерское дело: произв.-практ., рекламн. журн. № 4/ учредитель и изд.: ЧП Корсар.- К.: ЧП Корсар, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

146

 

    Хлебопродукты: ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 8, № 9, № 10/ учредитель : АО "Росхлебпродукт", Труд. кол. ред.- М.: ГП "Журн. Хлебопродукты", 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

147

 

    Холодильная техника: ежемес. науч.-техн. и информ. журн. № 9/ учредитель: ООО "Инфохолодтех".- М.: Домино, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

148

 

    Хранение и переработка зерна: ежемес. науч.-практ. журн. № 9,  № 10/ учредитель : ООО "АПК-Зерно".- Д.: Арт-Пресс, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

149

 

    Ціноутворення у будівництві: зб. офіц. док. та роз'яснень. № 10/ засн. та вид. : наук.-вироб. фірма "Інпроект".- К.: ТОВ Бізнес-Логіка, 2011.
Кільк. прим.:  1  (проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку)

150

 

    Электрик: практ. электротехника. № 10/ учредитель : ДП "Изд-во Радіоаматор".- К.: Преса України, 2011.
Кільк. прим.:  1  (каф. Електропостачання та енергоменеджменту

151

 

    Электронные компоненты и системы: массовый ежемес. науч.-техн. журн. № 10/ учредитель и изд. : науч.-произв. фирма VD MAIS.- Киев: ДП ВПЦ "Такі справи", 2011.
Кільк. прим.:  1  (каф. Електропостачання та енергоменеджменту)

152

 

    Энергосбережение: все об энергоэффективности и ресурсосбережении. № 10/ учредитель : ГП Юго-восточное региональное объединение по энергоснабжению.- Донецк: Астро, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

153

 

    Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит: общегос. науч. произв. и инф. журн. № 9/ учредитель : ООО СВЭКО.- Харьков: БЭТ, 2011.
Кільк. прим.:  1  (каф. Електропостачання та енергоменеджменту)


Створено : 24/11/2011 @ 11:21
Оновлено : 24/11/2011 @ 11:27
Категорія :
Сторінка переглянута 1466 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх