Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

Список нових надходжень до НТБ НУХТ за листопад 2011 р.

 

 

КОМПЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

1

004.4
Б91

     Бунаков П.Ю. Высокоинтегрированные технологии в металлообработке: учеб. пособие/ П.Ю.Бунаков, Э.В.Широких.- М.: ДМК Пресс, 2011.- 208 с.- 60.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

 

 

УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ

2

005.3
C73

     Competitiveness of the agri-food sektor and sustainable development of rural areas: monograph/ T.Mostenska, A.Kowalski, B.Chmielewska, Y.Bilan.- Kyiv: NUFT, NRI-IAFE, CSR, 2011.- 280 p.- 70.00 гр
  Кільк. прим.:  3 (Науковий відділ)

3

005.3
Е64

     Енциклопедія корпоративного управління: у 3-х т. Т. 1. А-З/ І.К.Бондар, В.І.Науменко, В.М.Лич, О.П.Сологуб.- К.: ВД "Корпорація", 2006.- 400 с.- 100.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

4

005.3
Е64

     Енциклопедія корпоративного управління: у 3-х т. Т. 2. І-О/ І.К.Бондар, М.В.Чечетов, В.І.Науменко, А.І.Саввов.- К.: ВД "Корпорація", 2006.- 422 с.- 100.00 грн.
  Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

5

005.3
Е64

     Енциклопедія корпоративного управління: у 3-х т. Т. 3. П-Я/ І.К.Бондар, В.І.Науменко, В.М.Лич, О.П.Сологуб.- К.: ВД "Корпорація", 2007.- 478 с.- 100.00 грн.
  Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

 

 

ФІЛОСОФСЬКІ СИСТЕМИ ТА ПОГЛЯДИ

6

141.1
К19

     Кант І. Критика чистого розуму: пер. з нім./ І.Кант.- К.: Юніверс, 2000.- 504 с.- 50.00 грн.
  Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

7

141.1
П37

     Платон Діалоги: пер. з давньогрецьк./ Платон.- Х.: Фоліо, 2008.- 347 с.- 30.00 грн.
  Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

8

141.1
С31

     Сенека Л.А. Моральні листи до Луцилія: пер. з латини/ Л.А.Сенека.- Львів: Апріорі, 2011.- 324 с.- 70.00 грн.
  Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

 

 

КЕРІВНИЦТВО ПЕРСОНАЛОМ

9

331.1
Р85

     Рульєв В.А. Управління персоналом: навч. посіб./ В.А.Рульєв, С.О.Гуткевич, Т.Л.Мостенська.- К.: Кондор, 2012.- 310 с.- 70.00 грн.
  Кільк. прим.:  2 (Читальний зал)

 

 

ТУРИЗМ

10

338.48
К68

     Короленко Н.В. Управління логістикою на туристичних підприємствах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ Н.В.Короленко; ПВНЗ "Європейський університет".- К., 2011.- 20 с.- 0 грн.
  Кільк. прим.:  1 (Науковий читальний зал)

 

 

МАРКЕТИНГ

11

339.1
М84

     Мостова М.А.Управління санаційними заходами підприємств харчової промисловості: Дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ М.А.Мостова; НУХТ.- Чернігів, 2011.- 243 с.- 0 грн.
  Кільк. прим.:  1 (Науковий читальний зал)

 

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

12

57
К64

     Конвалюк І.І. Культура тканин і органів Gentiana lutea L. та G. pneumonanthe L.: отримання і молекулярно-генетична характеристика: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.20/ І.І.Конвалюк; Ін-т молекулярної біології та генетики НАН України.- К., 2011.- 20 с.- 0 грн.
  Кільк. прим.:  1 (Науковий читальний зал)

13

579
М59

     Микробиологические основы ХАССП при производстве пищевых продуктов: учеб. пособие/ В.А.Галынкин, Н.А.Заикина, В.В.Карцев, С.А.Шевелева.- СПб.: Пр-т Науки, 2007.- 288 с.- 415.00 грн.
  Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

 

 

ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

14

621
С17

     Самойлова Л.Н. Технологические процессы в машиностроении: лаборатор. практикум : учеб. пособие/ Л.Н.Самойлова, Г.Ю.Юрьева, А.В.Гирн.- СПб.: Лань, 2011.- 160 с.- 235.00 грн.
  Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

15

621.3
Т33

     Теоретические основы электротехники. Нелинейные электрические цепи. Электромагнитное поле: учеб. пособие/ Г.И.Атабеков, С.Д.Купалян, А.Б.Тимофеев, С.С.Хухриков; под ред. Г. И. Атабекова.- 6-е изд., стереотип.- СПб.: Лань, 2010.- 432 с.- (Учебники для вузов. Специальная литература).- 360.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

16

621.31
Г93

     Гужов Н.П. Системы электроснабжения: учебник/ Н.П.Гужов, В.Я.Ольховский, Д.А.Павлюченко.- Ростов-н/Д: Феникс, 2011.- 382 с.- (Высшее образование).- 90.00 грн.
  Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

 

 

ПАКУВАННЯ ТА ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ.

17

621.798
У66

     Упаковка на основе бумаги и картона: пер. с англ./ под ред. Дж. Кирвана.- СПб.: Профессия, 2008.- 488 с.- (Научные основы и технологии).- 435.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

18

621.798
Х99

     Хэнлон Д.Ф.Упаковка и тара: проектирование, технологии, применение : пер. с англ./ Д.Ф.Хэнлон, Р.Д.Келси, Х.Е.Форсинио.- СПб.: Профессия, 2004.- 632 с.- 395.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

 

 

ПРОДУКТИ ТВАРИННИЦТВА

19

637.1
Г80

     Грек О.В. Технологія продуктів зі знежиреного молока, молочної сироватки і маслянки: навч. посіб./ О.В.Грек, Г.Є.Поліщук, О.О.Онопрійчук; МОН молоді та спорту України, НУХТ.- К.: РВЦ НУХТ, 2011.- 210 с.- 77.00 грн.
 Кільк. прим.:  50 (Читальний зал, учбовий відділ)

20

637.1
С20

     Сарафанова Л.А. Применение пищевых добавок в молочной промышленности/ Л.А.Сарафанова.- СПб.: Профессия, 2010.- 224 с.- 320.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (ЧЗ)

21

637.5
М59

     Микробиологический анализ мяса, мяса птицы и яйцепродуктов: пер. с англ./ под ред. Джеффа К. Мида.- СПб.: Профессия, 2008.- 384 с.- 355.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

22

637.5
С20

     Сарафанова Л.А. Применение пищевых добавок в переработке мяса и рыбы/ Л.А.Сарафанова.- СПб.: Профессия, 2007.- 256 с.- 320.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

 

 

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

23

640.4
З-17

     Зайко Г.М. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания: учеб. пособие/ Г.М.Зайко, Т.А.Джум.- М.: Магистр : ИНФРА-М, 2011.- 560 с.- 127.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

 

 

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ. ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ.

28

641.8
А72

     Антоненко А.В. Технологія соусів з дієтичними добавками функціонального призначення: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.16/ А.В.Антоненко; Київський нац. торговельно-екон. ун-т.- К., 2011.- 21 с.- 0 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Науковий читальний зал)

24

641.8
Д43

     Дзюндзя О.В.Технологія солодких страв та соусів з використанням субтропічної сировини: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.16/ О.В.Дзюндзя; Київський нац. торговельно-екон. ун-т.- 21 с.- 0 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Науковий читальний зал)

 

 

КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

25

658.14
М25

     Маргасова В.Г. Фінанси малих підприємств: навч. посіб./ В.Г.Маргасова, В.В.Виговська, А.В.Роговий; під ред. В.Г.Маргасової.- К.: ВД "Слово", 2011.- 264 с.- 60.00 грн.
  Кільк. прим.:  3 (Читальний зал)

 

 

ВИРОБНИЦТВО СПИРТНИХ НАПОЇВ.

26

663.5
Н16

     Нагорний Є.В. Ефективність функціонування підприємств спиртової промисловості на засадах інноваційного розвитку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ Є.В.Нагорний; НУХТ.- К.: НУХТ, 2011.- 21 с.- 0 грн.
 Кільк. прим.:  3 (Науковий читальний зал)

27

663.5
Н16

     Нагорний Є.В.Ефективність функціонування підприємств спиртової промисловості на засадах інноваційного розвитку: Дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ Є.В.Нагорний; Черкаський держ. технологічний ун-т.- Черкаси, 2011.- 249 с.- 0 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Науковий читальний зал)

 

 

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

28

664
Д29

     Делавье Ф. Пищевые добавки для занимающихся спортом: пер. с фр./ Ф.Делавье, М.Гундиль.- М.: РИПОЛ классик, 2009.- 208 с.- 355.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

29

664
М38

     Машины и аппараты пищевых производств: учебник : в 3 кн. Кн. 1/ С.Т.Антипов, И.Т.Кретов, А.Н.Остриков, В.А.Панфилов; под ред. В. А. Панфилова.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: КолосС, 2009.- 610 с.- (Учебники и учеб. пособия для студ. вузов).- 300.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

30

664
М38

     Машины и аппараты пищевых производств: учебник : в 3 кн. Кн. 2/ С.Т.Антипов, И.Т.Кретов, А.Н.Остриков, В.А.Панфилов; под ред. В. А. Панфилова.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: КолосС, 2009.- 847 с.- (Учебники и учеб. пособия для студ. вузов).- 300.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

31

664
М38

     Машины и аппараты пищевых производств: учебник : в 3 кн. Кн. 3/ С.Т.Антипов, И.Т.Кретов, А.Н.Остриков, В.А.Панфилов; под ред. В. А. Панфилова.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: КолосС, 2009.- 551 с.- (Учебники и учеб. пособия для студ. вузов).- 310.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

32

664
О-20

     Обнаружение инородных тел в пищевых продуктах: пер. с англ./ под ред. М. Эдвардса.- СПб.: Профессия, 2009.- 368 с.- (Научные основы и технологии).- 340.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

33

664
О-87

     Оттавей П.Б. Обогащение пищевых продуктов и биологически активные добавки: технология, безопасность и нормативная база : пер. с англ./ П.Б.Оттавей.- СПб.: Профессия, 2010.- 312 с.- (Научные основы и технологии).- 375.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

34

664
П36

     Пищевая химия: учебник/ А.П.Нечаева, С.Е.Траубенберг, А.А.Кочеткова, В.В.Колпакова; под ред. А. П. Нечаева.- 4-е изд., испр. и доп.- СПб.: ГИОРД, 2007.- 640 с.- 300.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

35

664
П36

     Пищевые эмульгаторы и их применение: пер. с англ./ под ред. Дж. Хазенхюттля, Р. Гартела.- СПб.: Профессия, 2008.- 288 с.- (Научные основы и технологии).- 470.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

36

664
П84

     Процессы и аппараты пищевых производств: учебник : в 2 кн. Кн. 1/ А.Н.Остриков, Ю.В.Красовицкий, А.А.Шевцов, Г.В.Алексеев; под ред. А. Н. Острикова.- СПб.: ГИОРД, 2007.- 704 с.- 450.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

37

664
П84

     Процессы и аппараты пищевых производств: учебник : в 2 кн. Кн. 2/ А.Н.Остриков, Ю.В.Красовицкий, А.А.Шевцов, Г.В.Алексеев; под ред. А. Н. Острикова.- СПб.: ГИОРД, 2007.- 608 с.- 450.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

38

664
С11

     СIP-мойка на пищевых производствах: пер. с англ./ под ред. А. Тамим.- СПб.: Профессия, 2009.- 288 с.- 435.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

39

664
С50

     Смирнов Е.В. Пищевые ароматизаторы: справочник/ Е.В.Смирнов.- СПб.: Профессия, 2008.- 736 с.- 320.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

40

664
С75

     Срок годности пищевых продуктов: расчет и испытание : пер. с англ./ под ред. Р. Стеле.- СПб.: Профессия, 2008.- 480 с.- (Научные основы и технологии).- 355.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

41

664
С87

     Структура и текстура пищевых продуктов: продукты эмульсионной природы : пер. с англ./ под ред. Б. М. МакКенна.- СПб.: Профессия, 2008.- 480 с.- (Научные основы и технологии).- 338.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

42

664
Т38

     Техника пищевых производств малых предприятий: учеб. пособие/ С.Т.Антипов, В.Е.Добромиров, А.И.Ключников, И.С.Моисеева; под ред. В. А. Панфилова.- М.: КолосС, 2007.- 696 с.- (Учебники и учеб. пособия для вузов).- 158.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

43

664
Т38

     Технологии пищевых производств: учебник/ А.П.Нечаев, И.С.Шуб, О.М.Аношина, В.И.Горбатюк; под ред. А. П. Нечаева.- М.: КолосС, 2008.- 768 с.- (Учебники и учеб. пособия для студ. вузов).- 296.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

44

664
Ш90

     Штефан Є.В. Наукове обгрунтування вибору раціональних конструктивно-технологічних параметрів процесів і обладнання харчових та фармацевтичних виробництв: Дис... д-ра техн. наук: 05.18.12/ Є.В.Штефан; НУХТ.- К., 2011.- 442 с.- 0 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Науковий читальний зал)

45

664
Ш90

     Штефан Є.В. Наукове обгрунтування вибору раціональних конструктивно-технологічних параметрів процесів і обладнання харчових та фармацевтичних виробництв: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.18.12/ Є.В.Штефан; НУХТ.- К., 2011.- 44 с.- 0 грн.
 Кільк. прим.:  2 (Науковий читальний зал)

46

664
Э79

     Эрл М. Разработка пищевых продуктов: пер. с англ./ М.Эрл, Р.Эрл, А.Андерсон.- СПб.: Профессия, 2007.- 384 с.- (Научные основы и технологии).- 340.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

47

664
Э79

     Эрл М. Примеры разработки пищевых продуктов. Анализ кейсов: пер. с англ./ М.Эрл, Р.Эрл.- СПб.: Профессия, 2010.- 464 с.- (Научные основы и технологии).- 395.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

48

664.1
М19

     Малишев В.О. Розроблення сособів декальцинації соку другої сатурації природними цеолітами кліноптилолітами: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.05/ В.О.Малишев; Укр. наук.-дослідн. ін-т цукрової пром-ті.- К., 2011.- 20 c.- 0 грн.
 Кільк. прим.:  2 (Науковий читальний зал)

49

664.1
М19

     Малишев В.О. Розроблення способів декальцинації соку другої сатурації природними цеолітами кліноптилолітами: Дис... канд. техн. наук: 05.18.05/ В.О.Малишев; Укр. наук.-дослідн. ін-т цукрової промисловості.- К., 2011.- 130 с.- 0 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Науковий читальний зал)

50

664.7
В61

     Вобликов Е.М. Технология элеваторной промышленности: учебник/ Е.М.Вобликов.- С.Пб.: Лань, 2010.- 384 с.- 278.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

51

664.7
М19

     Малин Н.И. Теория и практика энергосберегающей технологии сушки зерна/ Н.И.Малин.- М.: Хлебпродинформ, 2001.- 112 с.- 50.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

52

664.8
С37

     Сімахіна Г.О. Низькі температури у технологіях оздоровчих продуктів: монографія/ Г.О.Сімахіна, Н.В.Науменко.- К.: Сталь, 2011.- 363 с.- 80.00 грн.
 Кільк. прим.:  5 (Читальний зал, науковий відділ)

53

664.8
Э14

     Эванс Д.А. Замороженные пищевые продукты: производство и реализация : пер. с англ./ Д.А.Эванс.- СПб.: Профессия, 2010.- 440 с.- (Научные основы и технологии).- 513.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

54

664.9
М44

     Мезенова О.Я. Технология и методы копчения пищевых продуктов: учеб. пособие/ О.Я.Мезенова.- СПб.: Пр-т Науки, 2007.- 288 с.- 119.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 (Читальний зал)

 

 

МЕТАЛУРГІЯ.

55

 

669
Ч-59

     Чижикова Т.В. Технология конструкционных материалов: учеб. пособие/ Т.В.Чижикова, Б.А.Матюшкин; под ред. Т. В. Чижиковой.- М.: КолосС, 2011.- 375 с.- (Учебники и учеб. пособия для студ. вузов).- 355.00 грн.
    Кільк. прим.:  1  (Читальний зал)

 

 

 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

56

 

    Автоматика и телемеханика. № 10/ РАН.- М.: Наука, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

57

 

    Актуальні Проблеми Економіки: наук. екон. журн. № 10/ засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр.- К.: Ін-т екон. НАНУ, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

58

 

    Альтернативні джерела енергії: укр. журн. про альтернат. джерела енергії. № 9-10/ засн. : ВГО НООСФЕРА.- К., 2011
Кільк. прим.:  1  (каф. Електропостачання та енергоменеджменту)

59

 

    Банківська справа: наук.-практ. вид. № 4.- К.: Т-во "Знання", 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

60

 

    Безпека життєдіяльності. № 10.- К.: Основа, 2011.
Кільк. прим.:  3  (Читальний зал періодичних видань, відділ ОП, каф. Безпеки життєдіяльності)

61

 

    Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: наук. журн. № 2/ засн. : Держ. акад. керівн. кадрів і мистецтва.- К.: ДАККіМ, 2011.
 Кільк. прим.:  1  (Науковий читальний зал)

62

 

    Бюлетень вищої атестацiйної комiсiї України. № 11/ Вища атестац.  ком. України.- К.: ВАК, 2011.
Кільк. прим.:  4  (Читальний зал періодичних видань, аспірантура, ректор, проректор з наукової роботи)

63

 

    Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 10/ засн. : ред. журн. "Право України".- К.: Юрiнком, 2011.
Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань , управління з кадр. політики)

64

 

    ВиноГрад: галузеве спеціалізоване вид. виноградарів і виноробів України. № 8.- К.: ТОВ Друкарня Літера, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

65

 

    Виноделие и виноградарство: науч.-теорет. и практ. журн. № 5/ учредитель : ООО Пищепромиздат.- М.: ООО Репроцентр, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

66

 

    Відомості Верховної Ради України: офіц. вид. № 41, № 42, № 43, № 44/ засн. : Верхов. Рада України.- К.: Преса України, 2011
Кільк. прим.:  4  (Читальний зал періодичних видань)

67

 

    Вісник книжкової палати: наук.-практ. журн. № 9/ Книжк. палата України.- К.: Книжк. палата України, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Науковий читальний зал)

68

 

    Вісник Пенсійного фонду України: загальнодерж. інформ.-аналіт. вид. № 10/ засн. : Пенсійн. фонд України ; вид. : держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України.- К.: Поліпрінт, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Управління з кадр. політики)

69

 

    Вісник цукровиків України: інформ. бюл. № 9(64) вересень.- К.: Укрцукор, 2011.- 48 с.- дарча.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

70

 

    Вопросы питания: науч.-практ. журн. Т.80. № 5/ М-во здравоохранения РФ, Департамент сан.- эпидемиол. надзора РФ, Рос. акад. мед. наук, Ин-т питания.- М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

71

 

    Гостиничное дело: ежемес. журн. № 10.- Москва: ООО Панорама, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

72

 

    Гостиничный и ресторанный бизнес: отели, курорты, рестораны, транспорт, туризм, индустрия развлечений. № 3/ учредитель: ООО ИнтелЦентр.- К.: ООО Академпресс, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

73

 

    Дiловий вiсник: журн. Торг.-пром. палати України. № 9.- К.: Ф-ка друк. реклами, 2011.- дарчий.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

74

 

    Джерело: Укр. РЖ. Сер. 2 : Технiка. Пром-сть. Сiл. госпо-во. № 5/ НАН України, Ін-т пробл. реєстрацiї iнформацiї, НБУ iм. В.І.Вернадського.- К.: ІПРІ НАНУ, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

75

 

    Джерело: Укр. РЖ. Сер.1 : Природн. науки. Медицина. № 5/ НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. Вернадського.- К.: ІПРІ НАНУ, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

76

 

    Джерело: Укр. РЖ. Сер. 3 : Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво. № 5/ НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. Вернадського.- К.: ІПРІ НАНУ, 2011.
Кільк. прим.:  1 (Читальний зал періодичних видань)

77

 

    Довідник кадровика: щоміс. спеціаліз. журн. № 11/ М-во соц. політики України.- К.: Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Управління з кадр. політики)

78

 

    Довідник секретаря та офіс-менеджера: щоміс. проф. журн. № 10/ засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитру-Україна".- К.: Аванпост-прим, 2011.
Кільк. прим.:  2  (Канцелярія, управління з кадр. політики)

79

 

    Доповiдi Нацiональної Академiї наук України: наук.-терет. журн. Президiї НАН України. № 10.- К.: Наук. думка, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

80

 

    Екоінформ: вода, тепло, повітря, енергія, екологія. № 7-8/ засн. : О.А.Денис; вид. : ТзОВ "Екоінформ".- Львів: ПП "Левко", 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

81

 

    Екологія: Реферат. журн. № 3/ Засн.: Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформ.- Ніжин: ТОВ Вид-во Аспект-Поліграф, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

82

 

    Економiка АПК: мiжнар. наук.-вироб. журн. № 10, № 11- К.: Преса України, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

83

 

    Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности. Food indastry economics: щокв. наук. журн. 3/ засн. : Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАНУ, ОНАХТ.- Одеса: ОНАХТ, 2011.- дарчий.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

84

 

    Електротехніка і електромеханіка: наук.-практ. журн. № 5/ засн.: Харків. політех. ін-т.- Харків: ТОВ "Друкарня "Мадрід", 2011.
Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань, каф. Електропостачання та енергоменеджменту)

85

 

    Енергетика та електрифікація: наук.-вироб. журн. № 9/ М-во палива та енергетики України, НТС енергетиків та електротехніків України.- К.: ТОВ Гнозіс, 2011.
Кільк. прим.:  1  (каф. Електропостачання та енергоменеджменту)

86

 

    Журнал микробиологии, эпидемологии и иммунобиологии: двухмес. науч.-практ. журн. № 5/ М-во здравохранения РФ, Всерос. о-во эпидемиологов. микробиологов и паразитологов.- М.: Изд-во Красная Звезда, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

87

 

    Журнал прикладной химии. Т. 84. № 9/ учредитель : РАН.- С.Пб.: Наука, 2011
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

88

 

    Здоровье: энергия счастливой жизни (Украина). № 11/ учредитель : Волкова Н.А.- К.: ООО Новий друк, 2011.
Кільк. прим.:  1 (Науковий читальний зал)

89

 

    Зернові продукти і комбікорми: щокв. наук.- виробн. журн. № 3/ засн. : Одеськ. держ. акад. харч. технол.- О.: ТОВ ТЕХНОСЕРВІС, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

90

 

    Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. Т. 54. № 10/ М-во общ. и проф. образования РФ.- Иваново: Изд-во Иван. хим.-технол. ин-та, 2011
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

91

 

    Інтелектуальна власність: наук.-практ. журн. № 10/ засн. : Держ. департамент інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності.- К.: ДП Укрбланквидав, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

92

 

    Інформаційний збірник Мінiстерства освіти України. № 28-29-30.- К.: Пед. преса, 2011.
Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань, ректор)

93

 

    Кадровик: трудове право і упр. персоналом : щоміс. проф. журн. № 11/ засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фінасово-екон. розвитку-Україна".- К.: ТОВ Вид. Дім, 2011             
Кільк. прим.:  1  (Управління з кадр. політики)

94

 

    Кодекси України. № 10. Цивільний процесуальний кодекс України.- К.: Укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

95

 

    Комбикорма: пр-во и использ. : науч.-техн. и произв. журн. № 6, № 7/ учредители : Минсельхозпрод РФ, ОАО ФКК Росхлебпродукт, Ассоц. комбикормовых предпр., Кол. ред. журн.- М.: ЗАО Динамо, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

96

 

    Кондитерское производство: науч.-произв. журн. № 5.- М.: ООО Изд. Пищ. пром-сть, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

97

 

    Кулинария: коллекция : полезные советы. № 3(спецвып.), № 11/ / учредитель : А. В. Лобачев; изд. : ООО "ИД "Зенит".- Донецк: Нивый друк, 2011.
Кільк. прим.:  1  (каф. Технології харчування та ресторанного бізнесу)

98

 

    Ликероводочное производство и виноделие: специализир. журн. № 10/ учредитель: ЗАО Отраслевые ведомовти; Изд.: ООО ЭкспертКомерц.- Москва: ООО Пресс-Инфо Т, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

99

 

    Літопис книг: Держ. бібліограф. покаж. України. № 18, № 19/ Книжк. палата України.- К.: Книжк. палата України, 2011.
 Кільк. прим.:  1  (Бібліографічний відділ)

100

 

    Логистика: проблемы и решения: междунар. науч.-практ. журн. № 5/ изд. : НВФ Студцентр.- К.: НВФ Студцентр, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

101

 

    Людина i праця: щоміс. журн. з питань захисту соц.-екон. ітересів населен. України. № 10/ засн. : М-во соц. політики України ; вид. : ДП Вид-во "Соцінформ".- К.: Інформ.-консультац. фiрма "Праця", 2011.
Кільк. прим.:  1  (каф. Маркетингу)

102

 

    М'ясні технології світу: наук.-інформ. журн. № 9-10.- Тернопіль: ТзОВ Вид. дім "Стилус", 2011.- дарчий.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

103

 

    Маркетинг и реклама: укр. науч.-практ. журн. для рекламодат., маркетологов и рекламистов. № 10/ учредитель: НВФ "Студцентр", при поддержке Союза рекламистов Украины.- Х.: Виктория, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

104

 

    Маркетинговые исследования в Украине: укр. науч.-практ. журн. № 5/ изд. : НВФ "Студцентр".- Киев-Харьков: СПДФО Дмитриева А.С., 2011.
Кільк. прим.:  1  (каф. Маркетингу)

105

 

    Масла и жиры. Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов. № 10.- 2011.
Кільк. прим.:  1 (Читальний зал періодичних видань)

106

 

    Масложировая промышленность: науч.-техн. и произв. журн. № 5/ учредитель : ООО "Изд-во "Пищ. пром-сть".- М.: ПИЩЕПРОМИЗДАТ, 2011
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

107

 

    Микробиология. № 5/ РАН.- М.: Наука, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

108

 

    Молочная промышленность: науч.-техн. и произв. журн. № 11/ учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС".- М.: А/О "Росмясомолпром", 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

109

 

    Молочное дело: ежемес. произв.-практ. журн. № 8/ учредитель: ЧП "Корсар", ЗАО "Ковчег и Ко".- К.: ООО Футари-Принт, 2011.
 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

110

 

    Мясная индустрия: произв. науч.-техн. журн. № 9,  № 10/ учредители : ООО "Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им. В.М.Горбатова и др.- М.: Мясн. индустрия, 2011.
Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань)

111

 

    Надзвичайна ситуацiя. № 10.- К.: Агенство Чорнобильiнтерiнформ, 2011.
Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань, каф. Безпеки життєдіяльності)

112

 

    Наука и жизнь: ежемес. науч.-попул. журн. № 11/ учредитель : Автоном. некоммер. орг. "Ред. журн. "Наука и жизнь".- М.: Пресса, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Науковий читальний зал)

113

 

    Наука и религия: ежемес. науч.-попул. журн. № 11/ М-во печати и информ. РФ.- М.: ОАО "Пресса-1", 2011.
Кільк. прим.:  1  (Науковий читальний зал)

114

 

    Науковий свiт: щомiс. журн.-ревю наук. новин (Дод. до "Бюл. ВАК України"). № 11/ засн. : ВАК України, Труд. кол. ред.- К, 2011.
Кільк. прим.:  4  (Читальний зал періодичних видань, аспірантура, ректор, проректор з наукової роботи)

115

 

    Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій. № 39.- К.: НУХТ, 2011.- 208 с.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

116

 

    Новини енергетики: щоміс. наук.-техн. аналіт. журн. № 10/ засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради.- Київ: Вид-во "КВІЦ", 2011.
Кільк. прим.:  1  (каф. Теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій)

117

 

    Офіцiйний вісник України: щотиж. зб. актів законодавства. № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 84, № 85, № 86/ / М-во юстиції України.- К.: Право, 2011.
Кільк. прим.:  8  (Читальний зал періодичних видань)

118

 

    Охорона праці: наук.-виробн. щоміс. журн. № 10/ ком. по нагляду за охороною праці України.- К.: Преса України, 2011.
Кільк. прим.:  3  (Читальний зал періодичних видань, відділ ОП, каф. Безпеки життєдіяльності)

119

 

    Питание и общество: проф. кулинар. журн. № 10/ учредитель : труд. кол. ред. журн.- М.: Питание и о-во, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

120

 

    Пищевая и перерабатывающая промышленность: РЖ. № 3/ Гос. науч. уч-ние Центр. науч. сельхоз. б-ка Россельхозакад.- М.: ООП ЦНСХБ, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

121

 

    Пищевая промышленность: ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 10/ учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром.- М.: РОСПИЩЕПРОМ, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

122

 

    Підприємництво, господарство і право: щоміс. наук.- практ. госп.- прав. журн. №9/ засн. : Союз ж-стів України, Ін-т держави і права НАН України.- К.: Кн. друк. наук. кн, 2011.
 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

123

 

    Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика: ежемес. науч.-техн. и произв. журн. № 10.- М.: ООО "Научтехмаш", 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

124

 

    Проблемы прочности: междунар. научно-техн. журн. № 5/ учредитель и изд. : НАН Украины, Ин-т проблем прочности.- Киев: ИПП, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

125

 

    Проблемы управления и информатики: междунар. науч.-техн. журн. № 6/ НАН Украины, Нац. космич. агенство Украины, Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова и др.- К., 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

126

 

    Продукты & ингредиенты: междунар. специализир. журн. № 10/ изд. : ООО БИОПРОМ.- К.: Футари-Принт, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

127

 

    Производство спирта и ликероводочных изделий: науч.-техн. и произв. журн. № 3/ учредитель : ООО "Пищепромиздат".- М.: ООО "Репроцентр", 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

128

 

    Промышленные АСУ и конроллеры: ежемес. науч.-техн. произв. журн. № 10.- М.: ООО Изд-во "Научтехлитиздат", 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

129

 

    Рестораторъ: произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 11/ учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины".- К.: ООО "Бизнес-Логика", 2011              
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

130

 

    Реферативный журнал: Вып. свод. тома, 19. № 10,  № 11 Химия/ Всерос. ин-т науч. и техн. информ. (ВИНИТИ).- М.: ВИНИТИ, 2011.- (Химия. Химия и технол. пищ. прод.)
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

131

 

    Реферативный журнал: Вып. свод. тома, 20. № 10. Экон. пром-сти/ Всерос. ин-т науч. и техн. информ. (ВИНИТИ).- М.: ВИНИТИ, 2011.- (Экон. пром-сти. Экон. отраслей пищ. пром-сти).
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

132

 

    Реферативный журнал: Отдельн. вып., 38. № 10. Оборуд. пищ. пром-сти: Отдельн. вып./ Всерос. ин-т науч. и техн. информ.(ВИНИТИ).- М.: ВИНИТИ, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

133

 

    САПР и графика. № 10/ учредитель : ООО "КомпьютерПресс".- М.: КомпьютерПресс, 2011.
Кільк. прим.:  1  (каф. Технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування)

134

 

    Сахар: двухмес. науч.-техн. и произв. журн. № 9/ учредители : ЗАО "Сахар", Союз сахаропроизв. России.- М.: Сахинформ, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

135

 

    Страхова справа: наук.- практ. журн. № 3/ вид. : УНДІ Права екон. досліджень.- К.: Веєр Пак, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

136

 

    Тара и упаковка: иллюстр. журн. для производителей и потребителей упаковоч. машин, материалов и изделий. № 5.- М.: ТОО "Журн. "Тара и упаковка", 2011.             
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

137

 

    Технічна електродинаміка: наук.-прикл. журн. № 5/ НАН України, від-ня фізико-техн. пробл. енерг.- К.: Ін-т електродин. НАН України, 2011.
Кільк. прим.:  1  (каф. Електропостачання та енергоменеджменту)

138

 

    Турбизнес: для профессионалов. № 13.- М.: ООО Турбизнес, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

139

 

    Україна: аспекти працi: наук.-екон. суспiл.-полiт. журн. № 7/ засн. : Фiрма "Праця".- К.: Праця, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

140

 

    Український iсторичний журнал: наук. журн. № 5/ НАН України, Ін-т iсторiї України, Ін-т полiт. i етносоцiал. дослiдж.- К.: Наук. думка, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

141

 

    Управление компанией. № 10/ учредитель и изд. : ООО "АА Плюс".- К., 2011            
 Кільк. прим.:  1  (Управління з кадр. політики)

142

 

    Управление персоналом: практ. журн. № 11/ изд. : Н. Осейко.- К., 2011.
Кільк. прим.:  1  (Управління з кадр. політики)

143

 

    Управляющие системы и машины (УСиМ): междунар. науч. журн. № 5/ НАН Украины, Междунар. науч.-учеб. центр ИТИС, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова.- К.: Ин-т кибернетики НАН Украины, 2011.
Кільк. прим.:  1  (каф. Електропостачання та енергоменеджменту)

144

 

    Химия и технология воды: междунар. науч.-техн. журн. № 5/ НАН Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В.Думанского,Отд-ние химии.- К, 2011              
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

145

 

    Хлеболекарское и кондитерское дело: произв.-практ., рекламн. журн. № 4/ учредитель и изд.: ЧП Корсар.- К.: ЧП Корсар, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

146

 

    Хлебопродукты: ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 8, № 9, № 10/ учредитель : АО "Росхлебпродукт", Труд. кол. ред.- М.: ГП "Журн. Хлебопродукты", 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

147

 

    Холодильная техника: ежемес. науч.-техн. и информ. журн. № 9/ учредитель: ООО "Инфохолодтех".- М.: Домино, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

148

 

    Хранение и переработка зерна: ежемес. науч.-практ. журн. № 9,  № 10/ учредитель : ООО "АПК-Зерно".- Д.: Арт-Пресс, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

149

 

    Ціноутворення у будівництві: зб. офіц. док. та роз'яснень. № 10/ засн. та вид. : наук.-вироб. фірма "Інпроект".- К.: ТОВ Бізнес-Логіка, 2011.
Кільк. прим.:  1  (проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку)

150

 

    Электрик: практ. электротехника. № 10/ учредитель : ДП "Изд-во Радіоаматор".- К.: Преса України, 2011.
Кільк. прим.:  1  (каф. Електропостачання та енергоменеджменту

151

 

    Электронные компоненты и системы: массовый ежемес. науч.-техн. журн. № 10/ учредитель и изд. : науч.-произв. фирма VD MAIS.- Киев: ДП ВПЦ "Такі справи", 2011.
Кільк. прим.:  1  (каф. Електропостачання та енергоменеджменту)

152

 

    Энергосбережение: все об энергоэффективности и ресурсосбережении. № 10/ учредитель : ГП Юго-восточное региональное объединение по энергоснабжению.- Донецк: Астро, 2011.
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)

153

 

    Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит: общегос. науч. произв. и инф. журн. № 9/ учредитель : ООО СВЭКО.- Харьков: БЭТ, 2011.
Кільк. прим.:  1  (каф. Електропостачання та енергоменеджменту)


Створено : 24/11/2011 @ 11:21
Оновлено : 24/11/2011 @ 11:27
Категорія :
Сторінка переглянута 1385 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх