Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

Список нових надходжень до НТБ НУХТ за жовтень 2011 р.
КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ
 1. 

7884

004

Б87

     Бреус Н.М. Обчислювальна математика та програмування: метод. вказівки до викон. лаборат. робіт з розділу "Графіка засобами математичного пакету MathCAD" для студ. ден. та заоч. форм навч. за напрямом підготовки 6.051401 "Біотехнологія"/ Н.М.Бреус, Н.І.Вовкодав, С.В.Маковецька.- К.: НУХТ, 2011.- 31 с.- 0.00 грн.

Кільк. прим.:  85  (Читальний зал, учбовий відділ)
 2.

7886

004

Л24

     Лаптєва В.О. Економічна інформатика: метод. вказівки до викон. лаборат. роботи за темою "Створення комплексної БД у середовищі СУБД Access" для студ. ден. та заоч. форм навч. за напрямами підготовки 6.030507 "Маркетинг",6.030505 "Управління персоналом і економіка праці", 6.030509"Облік і аудит”/ В.О.Лаптєва.- К.: НУХТ, 2011.- 29 с.- 0.00 грн.                                            

 Кільк. прим.:60 (Читальний зал, учбовий відділ)
 3.

7876

004

О-26

     Обчислювальна техніка: метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. за напрямом 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" ден. та заоч. форми навч./ В.О.Овчарук, І.В.Ющук, О.Л.Сєдих, С.Г.Метльов.- К.: НУХТ, 2011.- 75 с.- 0.00 грн.                    

Кільк. прим.:  47  (Читальний зал, учбовий відділ)
 4.

7872

004

С28

     Сєдих О.Л. Економічна інформатика: метод. вказівки до викон. лаборат. робіт з розділу "Електронні таблиці Еxcel" для студ. 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030507 "Маркетинг", 6.030510 "Товарознавство і торгівельне підприємництво", 6.030505 "Управління персоналом" ден. форми навч. Ч.2/ О.Л.Сєдих, С.В.Маковецька.- К.: НУХТ, 2011.- 101 с.- 0.00 грн.                                          

Кільк. прим.:  134  (Читальний зал, учбовий відділ)
5.

7885

004

Я85

     Ястребова О.О. Інформатика та інформаційні технології: метод. вказівки до викон. лаборат. роботи з теми "Створення програм у середовищі Visual Basic для обробки двовимірних масивів" для студ. за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. форми навч./ О.О.Ястребова.- К.: НУХТ, 2011.- 35 с.- 0.00 грн.                                                                                

Кільк. прим.:  36  (Читальний зал, учбовий відділ)
 6.

7923

004.3

П88

     Пупена О.М. Контролери та їх програмне забеспечення: курс лекцій для студ. напряму 6.050202 "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. Ч. 3/ О.М.Пупена, І.В.Ельперін.- К.: НУХТ, 2011.- 51 с.- 0.00 грн.

  Кільк. прим.:  5  (Читальний зал)
 7.

7913

004.45

Ч-44

     Чепелюк О.О. Основи САПР: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спец."Обладнання переробних і харчових виробництв" напряму 6.050502 "Інженерна механіка" ден. та заоч. форм навч./ О.О.Чепелюк, І.М.Литовченко, М.С.Шпак.- К.: НУХТ, 2011.- 51 с.- 0.00 грн.

 Кільк. прим.:  69  (Читальний зал, учбовий відділ)
 8.

7899

004.8

І-73

     Інтелектуальні системи: метод. вказівки до викон. лаборат. робіт для студ. за напрямом підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч./ В.Д.Кишенько, Я.В.Смітюх, М.Д.Місюра, С.С.Шаруда.- К.: НУХТ, 2011.- 47 с.- 0.00 грн.                

Кільк. прим.:  82  (Читальний зал, учбовий відділ)
 9.

004.9

А22

     Автоматика/Automatika-2011. XVIII Міжнародна конференція з автоматичного управління: матеріали конференціїї, 28-30 вересня 2011 року, Львів, Україна/ НАН України, МОН молоді та спорту України, Укр. Ассоц. з автоматич. керування та ін.- Львів: Вид-во Львівськ. політех., 2011.- 430 с.- 0 грн.         

Кільк. прим.:  1  итальний зал періодичних видань)
МЕНЕДЖМЕНТ
 10.

7905

005

К82

     Крисанов Д.Ф. Методичні вказівки до викон. дипломного проекту на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" для студ. галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" спец. 7.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" усіх форм навч./ Д.Ф.Крисанов, О.Ш.Попов, В.В.Струнін.- К.: НУХТ, 2011.- 51 с.- 0.00 грн.                                                                                             

 Кільк. прим.:  55  (Читальний зал, учбовий відділ)
 11.

7920

005.5

С41

     Сичевський М.П. Стратегічне планування: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрольних робіт для студ. за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент" всіх форм навч./ М.П.Сичевський, С.П.Дунда.- К.: НУХТ, 2011.- 18 с.- 0.00 грн.

Кільк. прим.:  34  (Читальний зал, учбовий відділ)
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИ
 12.

7873

006

І-98

     Іщенко Т.І. Стандартизація, метрологія, сертифікація: конспект лекцій для студ. спец. "Технологія харчування" напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" (для студ. напряму 6.140101 "Готельно-ресторанна справа") ден. та заоч. форм навч./ Т.І.Іщенко.- К.: НУХТ, 2011.- 95 с.- 0.00 грн.                  

 Кільк. прим.:  61  (Читальний зал, учбовий відділ)
СОЦІОЛОГІЯ
 13.

7919

316

Ч-58

     Чигринець О.А. Комунікативний менеджмент: метод. вказівки до вивч. дисц. для студ. спец. 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" ден. та заоч. форм навч./ О.А.Чигринець.- К.: НУХТ, 2011.- 31 с.- 0.00 грн.

Кільк. прим.:  31  (Читальний зал, учбовий відділ)

ФІНАНСИ
 14.

7893

336

С36

     Сілакова Г.В. Гроші та кредит: Метод. вказівки до вивч. дисц. для студ. за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" ден. та заоч. форми навч./ Г.В.Сілакова.- К.: НУХТ, 2011.- 38 с.- 0.00 грн.            

 Кільк. прим.:  84  (Читальний зал, учбовий відділ)
ТУРИЗМ
 15.

7891

338.48

Ш56
     Шидловська О.Б. Туризмознавство: конспект лекцій для студ. напряму 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" денної форми навчання/ О.Б.Шидловська.- К.: НУХТ, 2011.- 959с.- 0.00 грн.                                                                              Кільк. прим.:  61  (Читальний зал, учбовий відділ)
МАРКЕТИНГ
 16.

7861

339

Г15

     Галаджій З.В. Інфраструктура товарного ринку: метод. вказівки до вивч. дис. для студ. за напрямами підготовки 6.030507 "Маркетинг", 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" усіх форм навч./ З.В.Галаджій, О.П.Сологуб.- К.: НУХТ, 2011.- 26 с.- 0.00 грн.                                             

 Кільк. прим.:  79  (Читальний зал, учбовий відділ)
ПРАВО
 17.

7915

347

К78

     Крамаренко О.М. Зобов'язально-договірне право: конспект лекцій для студ. спец. 8.03050401 "Економіка підприємства" спеціаліз. "Економіка і право" усіх форм навч./ О.М.Крамаренко.- К.: НУХТ, 2011.- 114 с.- 0.00 грн.

 Кільк. прим.:  38  (Читальний зал, учбовий відділ)
СТРАХУВАННЯ
 18.

7857

368

Г57

     Говорушко Т.А. Страхування в комерційній діяльності: конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" ден. та заоч. форм навч./ Т.А.Говорушко, О.А.Гнатенко.- К.: НУХТ, 2011.- 59 с.- 0.00 грн.                                                                                    

 Кільк. прим.:  40  (Читальний зал, учбовий відділ)
ОСВІТА. НАВЧАННЯ
 19.

7890

378

Т48

     Ткаченко Н.М. Методика викладання у вищих навчальних закладах: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 8.03050901 "Облік і аудит" ден. та заоч. форм навч./ Н.М.Ткаченко.- К.: НУХТ, 2011.- 11 с.- 0.00 грн.

 Кільк. прим.:  70  (Читальний зал, учбовий відділ)
ДОЗВІЛЛЯ
 20.

379.8

С78

     Стафійчук В.І. Рекреалогія: навч. посіб./ В.І.Стафійчук.- 2-е вид., перероб. та доп.- К.: Альтерпрес, 2010.- 264 с.- 100.00 грн.                          

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал)
ЕКОЛОГІЯ
 21.

7889

504

К73

     Котинський А.В. Основи екології: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. за напрямами підготовки 6.050101"Комп'ютерні науки", 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч./ А.В.Котинський, А.І.Салюк.- К.: НУХТ, 2011.- 18 с.- 0.00 грн.

 Кільк. прим.:  45  (Читальний зал, учбовий відділ)
 22.

7874

504

К78
     Красінько В.О. Основи екобіотехнології: конспект лекцій для студ. напряму 6.051401 "Біотехнологія" ден. та заоч. форм навч./ В.О.Красінько.- К.: НУХТ, 2011.- 143 с.- 0.00 грн.                                                                                                                      Кільк. прим.:  39  (Читальний зал, учбовий відділ)
 23.

7901

504

Н70

     Ничик О.В. Моніторинг довкілля: курс лекцій для студ. напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" ден. та заоч. форм навч./ О.В.Ничик.- К.: НУХТ, 2011.- 67 с.- 0.00 грн.                                                                                

 Кільк. прим.:  25  (Читальний зал, учбовий відділ)
 24.

7902

504

Т18

     Танащук Л.І. Сучасні проблеми охорони навколишнього середовища: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 7.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" ден. та заоч. форми навч./ Л.І.Танащук.- К.: НУХТ, 2011.- 15 с.- 0.00 грн.              

 Кільк. прим.:  74  (Читальний зал, учбовий відділ)
МАТЕМАТИКА
 25.

7900

51

В55

     Вища математика: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт для студ. за напрямами підготовки 6.050502 "Інженерна механіка", 6.050503 "Машинобудування" ден. форми навч./ М.А.Мартиненко, А.М.Ткачук, О.К.Мазур, В.П.Шоха.- К.: НУХТ, 2011.- 87 с.- 0.00 грн.             

Кільк. прим.:  139  (Читальний зал, учбовий відділ)
 26.

7897

519.8

Д70

     Дослідження операцій: метод. вказівки до викон. розрах. роботи для студ. ден. форми навч. за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент"/ Ю.О.Васютинська, Н.Л.Кузьмінська, О.І.Радзієвська, А.М.Чубенко.- К.: НУХТ, 2011.- 54 с.- 0.00 грн.

Кільк. прим.:  80  (Читальний зал, учбовий відділ)
 27.

7860

519.86

Е45

Економіко-математичне моделювання: навч.-метод. посіб. до вивч. дисц., викон. лаборат. та контрол. робіт для студ. за напрямом підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навч./ І.О.Сінгаєвський, Т.А.Репіч, Л.О.Коннова, Л.В.Чорноус.- К.: НУХТ, 2011.- 22 с.- 0.00 грн.

Кільк. прим.:  47  (Читальний зал, учбовий відділ)

ХІМІЯ
 28.

7877

544

Ф50

     Фізична та колоїдна хімія: метод. вказівки до викон. лаборат. робіт для студ. напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. та заоч. форми навч./ О.В.Грабовська, О.М.Мірошников, О.В.Подобій, Л.С.Воловик.- К.: НУХТ, 2011.- 90 с.- 0.00 грн.                                                                       

 Кільк. прим.:  190  (Читальний зал, учбовий відділ)
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
 29.

7907

576

Г79

     Грегірчак Н.М. Іммобілізовані ферменти і клітини в біотехнології: конспект лекцій для студ. спец. 8.05140101 "Промислова біотехнологія" ден. та заоч. форм навч./ Н.М.Грегірчак, М.М.Антонюк.- К.: НУХТ, 2011.- 59 с.- 0.00 грн.

Кільк. прим.:  19  (Читальний зал, учбовий відділ)
 30.

7916

577

П44

     Подобій О.В. Сучасні методи досліджень біологічно активних сполук: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 7.05140101 "Промислова біотехнологія" заоч. форми навч./ О.В.Подобій, О.М.Мірошников.- К.: НУХТ, 2011.- 18 с.- 0.00 грн.                                            

 Кільк. прим.:  50  (Читальний зал, учбовий відділ)
 31.

7903

577.3

Н56

     Нестеров Г.І. Радіоекологія: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" ден. та заоч. форм навч./ Г.І.Нестеров, О.О.Хижняк.- К.: НУХТ, 2011.- 29 с.

Кільк. прим.:  161  (Читальний зал, учбовий відділ)
 32.

7870

577.3

Н56

     Нестеров Г.І. Радіоекологія: конспект лекцій з дисципліни для студ. напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" ден. та заоч. форм навч./ Г.І.Нестеров, О.О.Хижняк.- К.: НУХТ, 2011.- 79 с.- 0.00 грн.                                            

 Кільк. прим.:  30  (Читальний зал, учбовий відділ)
 33.

7909

579

К23

     Карлаш Ю.В. Оптимізація біотехнологічних виробництв: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. лаборат. робіт для студ. напряму підготовки 8.05140101 " Промислова біотехнологія", 8.05140103 "Фармацевтична біотехнологія", 8.05140105 "Екологічна біотехнологія та біоенергетика" ден. форми навч./ Ю.В.Карлаш, І.М.Волошина.- К.: НУХТ, 2011.- 39 с.- 0.00 грн.             

Кільк. прим.:  58  (Читальний зал, учбовий відділ)
ФАРМАКОЛОГІЯ
 34.

7908

615.2

Л66

     Лич І.В. Промислова технологія лікарських засобів: метод. вказівки до вивч. дисц., викон. контрол. та лаборат. робіт для студ. напряму підготовки 0929 "Біотехнологія" заоч. форми навч./ І.В.Лич, І.М.Волошина.- К.: НУХТ, 2011.- 71 с.- 0.00 грн.                                                                                 

Кільк. прим.:  31  (Читальний зал, учбовий відділ)
ЗАГАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА
 35.

7875

620.9

Е62

     Енерго-і ресурсоощадні технології: конспект лекцій для студ. напряму підготовки 0917 "Харчова технологія та інженерія" для ден. та заоч. форм навч./ О.О.Серьогін, О.О.Осьмак, О.О.Твердохліб, Д.В.Риндюк.- К.: НУХТ, 2011.- 71 с.- 0.00 грн.                                                                                

Кільк. прим.:  67  (Читальний зал, учбовий відділ)

ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ.

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
 36.

7906

621.01

В15

     Валіулін Г.Р. Технічна механіка: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. робіт для студ. напряму 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" ден. та заоч. форм навч./ Г.Р.Валіулін, В.С.Костюк, С.В.Токарчук.- К.: НУХТ, 2011.- 42 с.- 0.00 грн.                                                                

 Кільк. прим.:  58  (Читальний зал, учбовий відділ)
 37.

7853

621.1

Е62

     Енергетичні установки: метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. напряму 6.050701 "Електротехніка та електротехнологія" ден. та заоч. форм навч./ О.Ф.Буляндра, В.І.Бондар, В.О.Виноградов-Салтиков, Д.Є.Сінат-Радченко.- К.: НУХТ, 2011.- 70 с.- 0.00 грн.                                             

Кільк. прим.:  122  (Читальний зал, учбовий відділ)
 38.

7911

621.3

Д46

     Дипломне проектування: метод. вказівки до викон. дипломного проекту для студ. ден. і заоч. форм навч. напряму підготовки 6.050701"Електротехніка та електротехнології", кваліфікація - бакалавр з електротехніки та електротехнології/ В.П.Ключко, О.М.Сірий, В.Є.Шестеренко, О.А.Мащенко.- К.: НУХТ, 2011.- 59 с.- 0.00 грн.                                                                              

 Кільк. прим.:  82  (Читальний зал, учбовий відділ)
 39.

7912

621.3

Ш51

     Шестеренко В.Є. Системи електроспоживання промислових підприємств: збірник завдань до курсового проекту для студ. спец. 7.05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання" ден. та заоч. форм навч./ В.Є.Шестеренко, О.А.Мащенко.- К.: НУХТ, 2011.- 14 с.- 0.00 грн.            

Кільк. прим.:  124  (Читальний зал, учбовий відділ)
ПРОДУКТИ ТВАРИННИЦТВА
 40.

7922

637.1

К75

     Кочубей-Литвиненко О.В. Програма технологічної практики студ. V курсів спец. 7.05170108 та 8.05170108 "Технології зберігання, консервування та переробки молока" ден. форм навчання/ О.В.Кочубей-Литвиненко, Н.О.Касьянова, О.М.Вашека.- К.: НУХТ, 2011.- 15 с.- 0.00 грн.            

 Кільк. прим.:  49  (Читальний зал, учбовий відділ)
 41.

7921

637.1

К75

     Кочубей-Литвиненко О.В. Програма виробничої практики студ.IV курсів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" спец. "Технологія зберігання, консервування та переробки молока" ден. форм навчання/ О.В.Кочубей-Литвиненко, Н.О.Касьянова, О.М.Вашека.- К.: НУХТ, 2011.- 14 с.- 0.00 грн.

 Кільк. прим.:  49  (Читальний зал, учбовий відділ)
 42.

7894

637.5

П19

     Пасічний В.М. Оптимізація технологічних процесів галузі: Метод. вказівки до вивч. дис. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 7.05170104 "Технологія зберігання, консервування та переробки м`яса" заоч. форми навч./ В.М.Пасічний.- К.: НУХТ, 2011.- 13 с.- 0.00 грн.                                         

Кільк. прим.:  50  (Читальний зал, учбовий відділ)
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
 43.

657

Ч-49

     Чернелевський Л.М. Організація обліку : управлінський облік (Харчова промисловість): навч. посіб./ Л.М.Чернелевський, Г.Г.Осадча; МОН молоді та спорту України, НУХТ.- К.: НУХТ, 2011.- 463 с.- 133.00 грн.

Кільк. прим.:  50  (Читальний зал, учбовий відділ)
 44.

7892

657.3

Ж79

     Жолнер І.В. Звітність підприємств: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 7.03050901, 8.03050901 "Облік і аудит" усіх форми навчання/ І.В.Жолнер.- К.: НУХТ, 2011.- 42 с.- 0.00 грн.

Кільк. прим.:  109  (Читальний зал, учбовий відділ)
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВ І ТОРГІВЛІ
 45.

658.5

К73
     Коткова Н.С. Формування інноваційно-активних підприємств спиртової промисловості: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ Н.С.Коткова; НУХТ.- 2011.- 21 с.- 0 грн.                                                                                                         Кільк. прим.:  2  пец. види)
 46.

7880

658.6

Т50

     Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: метод. вказівки до викон. лаборатор. робітз дисц. "Товарознавство пакувальних матеріалів і тари" для студ. за напрямом підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" ден. форми навч./ С.В.Токарчук, О.М.Гавва, К.В.Васильківський, В.С.Костюк.- К.: НУХТ, 2011.- 59 с.- 0.00 грн.                                               

Кільк. прим.:  44  (Читальний зал, учбовий відділ)
 47.

7859

658.7

С60

     Сологуб О.П. Державні закупки: Конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.030510 "Товарознавство і торгівельне підприємництво" денної форми навч./ О.П.Сологуб, А.В.Николаенко.- К.: НУХТ, 2011.- 75 с.- 0.00 грн.

 Кільк. прим.:  24  (Читальний зал, учбовий відділ)
 48.

7858

658.7

С60

     Сологуб О.П. Державні закупки: метод. вказівки до вивч. дисц. для студ. напряму підготовки 6.030510 "Товарознавство і торгівельне підприємництво" денної форми навч./ О.П.Сологуб, А.В.Николаенко.- К.: НУХТ, 2011.- 21 с.- 0.00 грн.

 Кільк. прим.:  5  (Читальний зал)
 49.

658.8

Г83

     Григор'єва Л.В. Формування маркетингового потенціалу промислових підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ Л.В.Григор'єва; Хмельницький національний ун-т.- 2011.- 20 с.- 0 грн.            

 Кільк. прим.:  1 (Спец. видиВ)
ПАЛИВО
 50.

7881

662

О-16

     Обладнання для виробництва біопалив: конспект лекцій для студ. спец. 7.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" спец. "Обладнання виробництва біопалива" для ден. та заоч. форм навч./ О.О.Серьогін, О.О.Осьмак, Д.В.Риндюк, О.О.Твердохліб.- К.: НУХТ, 2011.- 99 с.- 0.00 грн.

Кільк. прим.:  18  (Читальний зал, учбовий відділ)
ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 51.

7918

664.6

Н61

     Низькотемпературні та екструзійні технології: метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" спец. "Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" ден., заоч. та скороч. форм навч./ В.І.Дробот, В.М.Ковбаса, О.С.Шульга, Л.А.Михонік.- К.: НУХТ, 2011.- 23 с.- 0.00 грн.                                        

Кільк. прим.:  95  (Читальний зал, учбовий відділ)
 52.

7895

664.7

П27

     Перегуда М.А. Технологія борошномельного виробництва: курс лекцій для студ. спец. "Технологія зберігання та переробки зерна" напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" всіх форм навч./ М.А.Перегуда, Є.І.Харченко.- К.: НУХТ, 2011.- 79 с.- 0.00 грн.                                                          

 Кільк. прим.:  19  (Читальний зал, учбовий відділ)
ЖИРИ
 53.

7917

665

Ф33

     Федоров С.Ф. Технологічне обладнання жирової галузі: метод. вказівки до вивч. дисц. і викон. контрол. роботи для студ. напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" спец. "Технологія жирів та жирозамінніків" усіх форм навч./ С.Ф.Федоров.- К.: НУХТ, 2011.- 18 с.- 0.00 грн.             

Кільк. прим.:  51  (Читальний зал, учбовий відділ)
МЕТАЛУРГІЯ
 54.

7910

669

Н47

     Некоз О.І. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: Метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. за напрямом підготовки 6.050502 "Інженерна механіка", 6.050503 "Машинобудування" усіх форм навч. Ч. 2/ О.І.Некоз, О.А.Литвиненко, Ю.І.Бойко.- К.: НУХТ, 2011.- 99 с.- 0.00 грн.

Кільк. прим.:  118  (Читальний зал, учбовий відділ)
АВТОМАТИКА
 55.

7868

681.5

Б43

     Бєляєв Ю.Б. Гнучкі автоматизовані виробництва і роботизовані комплекси: метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. напряму 6.050202 "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч./ Ю.Б.Бєляєв, М.Г.Іванченко.- К.: НУХТ, 2011.- 43 с.- 0.00 грн.                  

Кільк. прим.:  35  (Читальний зал, учбовий відділ)
 56.

7914

681.5

Б43

     Бєляєв Ю.Б. Технічні засоби автоматизації: метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт з курсу "Дискретна пневмоавтоматика" для студ. напряму 6.050202 "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч./ Ю.Б.Бєляєв, С.А.Киричук, М.Г.Іванченко.- К.: НУХТ, 2011.- 43 с.- 0.00 грн.

  Кільк. прим.:  64  (Читальний зал, учбовий відділ)
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
 57.

7898

796

М54

     Методичні рекомендації до проведення навчально-тренувальних та лікувальних занять з аквааеробіка для студ. усіх напрямів підготовки бакалаврів денної форми навчання/ О.О.Журавель, О.В.Довгич, Т.В.Павлова, В.В.Ковянов.- К.: НУХТ, 2011.- 42 с.- 0.00 грн.            

 Кільк. прим.:  56  (Читальний зал, учбовий відділ)
МОВА. МОВОЗНАВСТВО
 58.

7888

811.111

Т48

     Ткаченко Н.Д. Англо-український словник з інженерної механіки: бл. 3000 слів/ Н.Д.Ткаченко.- К.: НУХТ, 2011.- 60 с.- 0.00 грн.            

 Кільк. прим.:  49  (Читальний зал, учбовий відділ)
 59.

7896

811.112.2

Ц61
     Цімох Т.Ф. Німецька мова: навч. посіб./ Т.Ф.Цімох, Є.С.Смірнова.- К.: НУХТ, 2011.- 86 с.- 0.00 грн.                                                            Кільк. прим.:  51  (Читальний зал, учбовий відділ)

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
 60.  

     Харьковский национальный унивеситет радиоэлектроники. IV Международная конференция "Функциональная база наноэлектроники": сб. науч. трудов : 30 сентября-3 октября 2011 г., Харьков/ н.у.р.Харьковский; НАН Украины, МОН молодежи и спорта Украины, Ин-т сцинтилляционных материалов НАН Украины и др.- Харков: ХНУРЭ, 2011.- 310 с.- приложение- "Программа конференции".   

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 61.  

     Olis, fats and lipids for a Healfhy and Sustainable World: 9th Euro Fed Lipid Congress, 18-21 September 2011 Rotterdam the Netherlands : Timetable Scientific Programme Author Index.- Rotterdam, 2011               

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 62.  

     Автоматика и телемеханика. № 8, № 9/ РАН.- М.: Наука, 2011.

 Кільк. прим.:  2 (Читальний зал періодичних видань)
 63.  

     Актуальні Проблеми Економіки: наук. екон. журн. № 9/ засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр.- К.: Ін-т екон. НАНУ, 2011.-                                

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 64.  

     Банківська справа: наук.-практ. вид. № 3.- К.: Т-во "Знання", 2011.

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 65.  

     Биотехнология: теорет. и науч.-практ. журн. № 4/ учредитель : Общерос. обществен. об-ние "Акад. биотехнол.".- М.: Чехов. ПК, 2011.

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 66.  

     Бібліотечна планета: щокв. наук.-вироб. журн. № 3/ засн. : Нац. парлам. б-ка України.- К.: Нац. парлам. б-ка Укр., 2011.

 Кільк. прим.:  1  (Науковий читальний зал)
 67.  

     Бібліотечний вісник: наук.- теорет. та практ. журн. № 5/ засн. : НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського.- К.: НБУВ, 2011.

 Кільк. прим.: 1 (Науковий читальний зал)
 68.  

     Бухгалтерський облiк i аудит: наук.-практ. журн. № 9/ засн. : ТОВ "Екаунтiнг".- К.: Преса України, 2011.

 Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань, каф. Обліку і аудиту)
 69.        Бюлетень вищої атестацiйної комiсiї України. № 9-10/ Вища атестац. ком. України.- К.:ВАК, 2011.                                                                    Кільк. прим.: 4 (Читальний зал періодичних видань, Ректор, Аспірантура, Проректор з наукової роботи)
 70.  

     Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 9/ засн. : ред. журн. "Право України".- К.: Юрiнком, 2011.

 Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань, Управління з кадр. політики)
 71.  

     Вiсник Нацiональної академiї наук України: щомiс. загальнонаук. та громад.-полiт. журн. № 8, № 9/ засн. : НАН України ; Вид.: Вид. дім "Академперіодика" НАН України.- К.: Президiя НАН України, 2011.                        

Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань)
 72.  

     Вища школа: наук.-практ. вид. № 7-8, № 9/ засн. і вид. : Т-во "Знання" України, КОО.- К.: АТ Віпол, 2011.                                                      

Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань)
 73.  

     Відомості Верховної Ради України: офіц. вид. № 35,  № 36, № 37, № 38, № 39, № 40/ засн. : Верхов. Рада України.- К.: Преса України, 2011.   

Кільк. прим.: 6(Читальний зал періодичних видань)
 74.  

    Київський національний університет технологій та дизайну. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. № 5 (61). Ефективність організаційного механізму інноваційного розвитку освіти в Україні/ н.у.т.т.д.Київський; МОН молоді та спорту України, КНУТД.- К.: КНУТД, 2011.- 406 с.                                                                                          

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 75.  

     Вісник книжкової палати: наук.-практ. журн. № 8/ Книжк. палата України.- К.: Книжк. палата України, 2011.                                             

Кільк. прим.:  1  (Науковий читальний зал)
 76.  

     Вісник Національного банку України: наук.-практ. журн. № 10/ Нац. банк України.- К.: РПВ НБУ, 2011.                                                 

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 77.  

     Вісник Пенсійного фонду України: загальнодерж. інформ.-аналіт. вид. № 9/ засн. : Пенсійн. фонд України ; вид. : держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України.- К.: Поліпрінт, 2011.

Кільк. прим.:  1  (Управління з кадр. політики)
 78.  

     Вода і водоочисні технології: укр. наук.-прак. журн. № 4/ засн. : засн : ТОВ "Укр. спілка фахівців в галузі очистки води".- К.: СПД Коляда О.П., 2011.

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 79.  

     Всё о мясе: науч.-техн. и произв. журн. № 4/ Мясн. союз России, ВНИИМП.- М.: ООО Полиграфсервис, 2011.                                                     

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 80.  

     Галерея напитков & деликатесов = The Gallery of drinks and delicacies: междунарнар. специализир. науч.-аналит. журн. № 3,  № 4/ учредитель и изд. : К.В.Конева, ПП "Дринкс Гелери".- К.: ПП Р.К.Майстер-Принт, 2011.- дарча.

 Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань)
 81.  

     Гостиница и ресторан : бизнес и управление: журн. для проф. № 5, № 6.- М.: ООО Изд-во Хоспитэли, 2011.                                                

Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань)
 82.  

     Гостиничное дело: ежемес. журн. № 6, № 9.- Москва: ООО Панорама, 2011.

 Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань)
 83.  

     Довідник кадровика: щоміс. спеціаліз. журн. № 10/ М-во соц. політики України.- К.: Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2011.

 Кільк. прим.:  1 (Управління з кадр. політики)
 84.  

     Довідник секретаря та офіс-менеджера: щоміс. проф. журн. № 9/ засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитру-Україна".- К.: Аванпост-прим, 2011..

Кільк. прим.:  2 (Канцелярія, Управління з кадр. політики)
 85.  

     Доповiдi Нацiональної Академiї наук України: наук.-терет. журн. Президiї НАН України. № 9.- К.: Наук. думка, 2011.                                      

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 86.  

     Економiка України: полiтико-екон. журн. М-ва економiки України, М-ва фiнансiв України та НАН України. № 9.- К.: Преса України, 2011.-  

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 87.  

     Економiст: наук. та громадсько-політ. журн. № 9/ засн. : Ін-т екон. та прогнозуван. НАН України.- К.: Прес-Колегiум, 2011.                                

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 88.  

     Харківський державний університет харчування та торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. праць: У 2-х ч. Вип. 1(13)/ д.у.х.т.т.Харківський; ред. О.І.Черевко ; М-во освіти і науки України, Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі.- Харків: ХДУХТ, 2011.- 806 с.

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 89.  

     Енергетика та електрифікація: наук.-вироб. журн. № 8/ М-во палива та енергетики України, НТС енергетиків та електротехніків України.- К.: ТОВ Гнозіс, 2011.              

Кільк. прим.:  1  (каф. Електропостачання та енергоменеджменту)
 90.  

     Київський національний університет технологій та дизайну. Ефективність організаційного механізму інноваційного розвитку освіти в Україні: програма І Міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 жовтня 2011 року, Київ/ н.у.т.т.д.Київський; МОН молоді та спорту України, КНУТД, Хмельницький національний ун-т та ін.- К.: КНУТД, 2011.- 32 с

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 91.        Уманський національний університет садівництва Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Вип.74. №1. Агрономія.- Умань: УДАУ, 2010.- 244 с.                                                                     Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 92.        Уманський національний університет садівництва Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Вип.74. №2. Економіка.- Умань: УДАУ, 2010.- 228 с.                                                                      Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 93.        Уманський національний університет садівництва Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Вип.75. №1. Агрономія.- Умань: УДАУ, 2011.- 336 с.                                                                      Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 94.        Уманський національний університет садівництва Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Вип.75. №2. Економіка.- Умань: УДАУ, 2011.- 436 с.                                                                      Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 95.        Зерно i хлiб: журн. для кер. i спец. галузi хлiбопрод. № 4/ співвид. та засн. : Держ. прод.-зернова корпорац., Нац. акад. аграр. наук України, НУХТ та ін.- К.: КП "РВЦ "ЗIХ", 2011.                                                                                     Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 96.        Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. № 9/ М-во общ. и проф. образования РФ.- Иваново: Изд-во Иван. хим.-технол. ин-та, 2011.                                                                                           Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 97.        Інтегровані технології та енергозбереження: зб. наук. та наук.-практ. ст. : щокв. наук.-практ. журн. № 3/ Нац. техн. ун-т "Харків. політех. ін-т".- Харків: НТУ "ХПІ", 2011.                                                                                                 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 98.        Інтелектуальна власність: наук.-практ. журн. № 9/ засн. : Держ. департамент інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності.- К.: ДП Укрбланквидав, 2011.                                                                                              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 99.        Інформаційний збірник Мінiстерства освіти України. № 25-26-27.- К.: Пед. преса, 2011.                                                                      Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань, Ректор)
100.  

     Кадровик: трудове право і упр. персоналом : щоміс. проф. журн. № 10/ засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фінасово-екон. розвитку-Україна".- К.: ТОВ Вид. Дім, 2011.                                                 

Кільк. прим.:  1  (Управління з кадр. політики)
101.  

     Кондитерсое и хлебопекарное производство: специализир. информ. бюл. № 9/ изд. : ЗАО Отрасл. ведомости.- М.: Прессинфо, 2011.-             

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
102.  

     Кулинария: коллекция : полезные советы. № 10/ учредитель : А. В. Лобачев; изд. : ООО "ИД "Зенит".- Донецк: Нивый друк, 2011.

Кільк. прим.:  1(каф. Технології харчування та ресторанного бізнесу)
103.  

     Лiки України: спецiалiз. iнформ. вид. № 7,  № 8/ / засн. : Фармацевт. асоц. України.- К.: Блiц-Інформ, 2011.                                                

Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань)
104.        Ликероводочное производство и виноделие: специализир. журн. № 8, № 9/  учредитель: ЗАО Отраслевые ведомовти; Изд.: ООО ЭкспертКомерц.- Москва: ООО Пресс-Инфо Т, 2011.                                                                      Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань)
105.  

     Літопис книг: Держ. бібліограф. покаж. України. № 16/ Книжк. палата України.- К.: Книжк. палата України, 2011.                                                 

Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографіі)
106.  

     Людина i праця: щоміс. журн. з питань захисту соц.-екон. ітересів населен. України. № 9/ засн. : М-во соц. політики України ; вид. : ДП Вид-во "Соцінформ".- К.: Інформ.-консультац. фiрма "Праця", 2011.        

Кільк. прим.:  1  (каф. Маркетингу)
107.        Маркетинг и реклама: Укр. науч.-практ. журн. для рекламодат., маркетологов и рекламистов. № 9/ Учредитель : НВФ "Студцентр", при поддержке Союза рекламистов Украины.- Х.: Виктория, 2011                                                    Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
108.  

     Масла и жиры. Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов.   № 8,  № 9.- 2011.                       

 Кільк. прим.:  2  (Читальнй зал періодичних видань)
109.        Мир здоровья. № 8,  № 9,  № 10/ учредитель и изд. : Балаклейс. центр. больница.- Х.: Торнадо, 2011.                                             Кільк. прим.:  3  (Науковий читальний зал)
110.  

     Мир мороженого и быстрозамороженных продуктов: единственный всерос. информ.-аналит. и практ. двухмесяч. журн. № 4/ учредитель : Изд. дом "Холодильная техника".- М.: ООО Петровский парк, 2011.                             

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
111.  

     Мир туризма: искусство отдыха и путешествий. № 6/ учредитель и изд. : ЧП Ред. журн. "Мир туризма".- Киев: Слон, 2011.                                           

Кільк. прим.:  1  (каф. Туристичного та готельного бізнесу)
112.  

     Міжнародний туризм: журн. про мандрівки та відпочинок. № 5/ засн. і вид. : ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм".- Київ: Вид. дім "Рема-Принт"., 2011.

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
113.  

     Мікробіологічний журнал: наук. журн. № 5/ НАН України, ІМІВ ім. Д. К. Забалотного, НУБІПУ.- К.: Наук. думка, 2011.                        

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
114.  

     Молочная промышленность: науч.-техн. и произв. журн. № 10/ учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС".- М.: А/О "Росмясомолпром", 2011

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
115.        Мясная индустрия: произв. науч.-техн. журн. № 8/ учредители : ООО "Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им. В.М.Горбатова и др.- М.: Мясн. индустрия, 2011   
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал пер
іодичних видань)
116.  

     Мясные технологии: специализир. журн. № 9/ учредитель и изд. : ЗАО Отраслевые ведомости, ООО ЭкспертКоммерц.- Москва: ООО Вива-Стар, 2011.-

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
117.  

     Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology & innovation: междунарнар. специализир. науч.-аналит. журн. № 3, № 4/ учредитель и изд. : К.В.Конева, Н.И.Ящук.- К.: ПП Р.К.Майстер-Принт, 2011.- дарча.-

Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань)
118.        Натали. № 11/ учредитель : труд. кол. ЗАО изд-во "Блиц-Информ".- К.: Блиц-Информ, 2011                                                                            Кільк. прим.:  1  (Науковий читальний зал)
119.  

     Наука и жизнь: ежемес. науч.-попул. журн. № 10/ учредитель : Автоном. некоммер. орг. "Ред. журн. "Наука и жизнь".- М.: Пресса, 2011.

Кільк.прим.:1  (Науковий читальний зал)
120.  

     Наука и религия: ежемес. науч.-попул. журн. № 9/ М-во печати и информ. РФ.- М.: ОАО "Пресса-1", 2011.                                                           

Кільк. прим.:  1  (Науковий читальний зал) 
121.  

     Науковий свiт: щомiс. журн.-ревю наук. новин (Дод. до "Бюл. ВАК України").  № 9/ засн. : ВАК України, Труд. кол. ред.- К, 2011.                             

Кільк. прим.:  4  (Читальний зал періодичних видань, Ректор, Аспірантура, Проректор з наук. роботи.)
122.  

     Новини енергетики: щоміс. наук.-техн. аналіт. журн. № 9/ засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради.- К.: Вид-во "КВІЦ", 2011.  

Кільк. прим.:  1  (каф. Теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій)
123.  

     Новый маркетинг: для маркетинг-директров и тех, кто хочет ими стать. № 9/ учредитель и изд. : ОООЛ АА Плюс.- К.: ООО Типография "Вольф", 2011.

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
124.  

     Офіцiйний вісник України: щотиж. зб. актів законодавства. № 71, № 72,  № 73, № 74,  № 75, № 76, № 77, № 78 /М-во юстиції України.- К.: Право, 2011.

 Кільк. прим.:  8  (Читальний зал періодичних видань)
125.  

     Охорона праці: наук.-виробн. щоміс. журн. № 9/ ком. по нагляду за охороною праці України.- К.: Преса України, 2011.                                         

Кільк. прим.:  3  (Читальний зал періодичних видань, каф. Безпеки життєдіяльності, відділ ОП)
126.        Пенсія: нар. журн. № 4-6/ засн. і вид. : ЗАТ Д. С. Інвестмент.- К.: Бліц-Прінт, 2011.                                                                                              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
127.  

     Переработка молока: специализир. журн. № 9/ учредитель и изд. : ЗАО Отрасл. ведомости, ООО ЭкспертКомерц.- М.: ООО Вива-Стар, 2011. 

Кільк. прим.:1(Читальний зал періодичних видань)
128.  

     Питание и общество: проф. кулинар. журн. № 9/ учредитель : труд. кол. ред. журн.- М.: Питание и о-во, 2011                                                            

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
129.  

     Пищевая промышленность: ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 9/ учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром.- М.: РОСПИЩЕПРОМ, 2011.

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань
130.  

     Право України: юридич. журн. № 8, № 9/ М-во юстиції України.- К.: ВАТ "Книжк. друк. наук. кн.", 2011.                                                                

 Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань)
131.  

     Приборы и системы.Управление, контроль, диагностика: ежемес. науч.-техн. и произв. журн. № 9.- М.: ООО "Научтехмаш", 2011                

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
132.        Проблемы машиностроения и надежности машин: машиноведение. № 5/ РАН.- М.: Наука, 2011                                                               Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
133.  

     Продукты & ингредиенты: междунар. специализир. журн. № 9/ изд. : ООО БИОПРОМ.- К.: Футари-Принт, 2011                                        

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
134.  

     Промышленные АСУ и конроллеры: ежемес. науч.-техн. произв. журн. № 9.- М.: ООО Изд-во "Научтехлитиздат", 2011.                                    

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
135.  

     Профилактическая медицина: профилактика заболеваний и укрепление здоровья: Науч.-практ. журн. № 5/ Гос. науч.-исслед. центр профилакт. медицины, Изд-во Медиа Сфера.- М.: Информполиграф, 2011.- Попередня назва-Профилактика заболеваний и укрепление здоров’я)                                                             

Кільк. прим.:  1  (Науковий читальний зал)
136.  

     Рестораторъ: произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 10/ учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины".- К.: ООО "Бизнес-Логика", 2011.

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
137.  

     Реферативный журнал: отдельн. вып. 38. № 9. Оборуд. пищ. пром-сти/ Всерос. ин-т науч. и техн. информ.(ВИНИТИ).- М.: ВИНИТИ, 2011.

Кільк. прим.:1  (Читальний зал періодичних видань)
138.        САПР и графика. № 9/ учредитель : ООО "КомпьютерПресс".- М.: КомпьютерПресс, 2011.                                                                                   Кільк. прим.:  1  (каф. Технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування)
139.  

     Сахар: двухмес. науч.-техн. и произв. журн. № 8/ учредители : ЗАО "Сахар", Союз сахаропроизв. России.- М.: Сахинформ, 2011.                         

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
140.  

     Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть: щокв. наук.-виробн. журн. № 4/ засн. : Держ. ком. України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї.- Х.: Форт, 2011.

Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань, каф. Маркетингу)
141.  

     Сыроделие и маслоделие: науч.-техн. и произв. журн. № 5/ учредитель : ред. журн. "Мол. пром-сть".- М.: Сыроделие, 2011.                     

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
142.  

     Турбизнес: для профессионалов. № 12.- М.: ООО Турбизнес, 2011.

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
143.  

     Україна: аспекти працi: наук.-екон. суспiл.-полiт. журн. № 6/ засн. : Фiрма "Праця".- К.: Праця, 2011.                                                           

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
144.  

     Упаковка: журн. для производителей и потребителей тары и упаковки. № 5/ засн. : АТ "Ін-т ВНДІХІМПРОЕКТ", АТ "ТЕЛЕОПТИК".- К.: ДП Експрес-Полiграф, 2011.

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
145.  

     Управление компанией. № 9/ учредитель и изд. : ООО "АА Плюс".- К., 2011.

 Кільк. прим.:  1  (Управління з кадр. політики)
146.  

     Управление персоналом: практ. журн. № 10/ изд. : Н. Осейко.- К., 2011.

Кільк. прим.:  1 ( Управління з кадр. політики)
147.  

     Управляющие системы и машины (УСиМ): междунар. науч. журн. № 4/ НАН Украины, Междунар. науч.-учеб. центр ИТИС, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова.- К.: Ин-т кибернетики НАН Украины, 2011.

Кільк. прим.:  1  (каф. Електропостачання та енергоменеджменту)
148.  

     Фінансовий контроль: всеукр. наук.-практ. журн. № 7/ засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін.- К.: ТОВ Параміда, 2011.

Кільк. прим.:  6  (Читальний зал періодичних видань, Головний бухгалтер)
149.        Хлібопекарська і кондитерська промисловість України: щоміс. наук.-вироб. і практ. журн. № 10/ співвид. та заснов. : НУХТ, Держ. департ. з прод. України, Укрхлібпром та ін.- К.: ПП Авокадо, 2011                                Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
150.  

     Холодильная техника: ежемес. науч.-техн. и информ. журн. № 8/ учредитель : ООО "Инфохолодтех".- М.: Домино, 2011                               

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
151.  

     Хранение и переработка сельхозсырья: теорет. журн. № 8/ Рос. акад. с./х. наук, Отд-ние хранения и перераб. с./х. продукции.- М.: Пищ. пром-сть, 2011.

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
152.  

     Ціноутворення у будівництві: зб. офіц. док. та роз'яснень. № 9/ засн. та вид. : наук.-вироб. фірма "Інпроект".- Київ: ТОВ Бізнес-Логіка, 2011.

 Кільк. прим.:  1      (Проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку)
153.  

     Экология и промышленность: ежекв. науч.-произв.журн. № 3/ учредитель и изд. : Укр. гос. науч.-техн. центр Энергосталь.- Х.: Укр ГНТЦ Энергосталь, 2011.

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
154.  

     Электрические сети и системы. № 4/ НЭК "Укэнерго", Ин-т "Укрэнергосетьпроект", Ин-т Укрсельэнергопроект" и др.- К.: ТОВ Гнозіс, 2011.

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
155.  

     Электронные компоненты и системы: массовый ежемес. науч.-техн. журн. № 9/ учредитель и изд. : науч.-произв. фирма VD MAIS.- Киев: ДП ВПЦ "Такі справи", 2011.              

 Кільк. прим.:  1  (каф. Електропостачання та енергоменеджменту)
156.        Энергосбережение: все об энергоэффективности и ресурсосбережении. № 9/ учредитель : ГП Юго-восточное региональное объединение по энергоснабжению.- Донецк: Астро, 2011.                                                                   Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
157.  

     Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит: общегос. науч. произв. и инф. журн. № 8/ учредитель : ООО СВЭКО.- Харьков: БЭТ, 2011.

  Кільк. прим.:  1  (каф. Теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій)

Створено : 27/10/2011 @ 15:01
Оновлено : 27/10/2011 @ 15:15
Категорія :
Сторінка переглянута 1491 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх