Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Бiблiографiчнi ресурси

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

   всього

   зараз на сайті

Список нових надходжень до НТБ НУХТ за жовтень 2011 р.
КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ
 1. 

7884

004

Б87

     Бреус Н.М. Обчислювальна математика та програмування: метод. вказівки до викон. лаборат. робіт з розділу "Графіка засобами математичного пакету MathCAD" для студ. ден. та заоч. форм навч. за напрямом підготовки 6.051401 "Біотехнологія"/ Н.М.Бреус, Н.І.Вовкодав, С.В.Маковецька.- К.: НУХТ, 2011.- 31 с.- 0.00 грн.

Кільк. прим.:  85  (Читальний зал, учбовий відділ)
 2.

7886

004

Л24

     Лаптєва В.О. Економічна інформатика: метод. вказівки до викон. лаборат. роботи за темою "Створення комплексної БД у середовищі СУБД Access" для студ. ден. та заоч. форм навч. за напрямами підготовки 6.030507 "Маркетинг",6.030505 "Управління персоналом і економіка праці", 6.030509"Облік і аудит”/ В.О.Лаптєва.- К.: НУХТ, 2011.- 29 с.- 0.00 грн.                                            

 Кільк. прим.:60 (Читальний зал, учбовий відділ)
 3.

7876

004

О-26

     Обчислювальна техніка: метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. за напрямом 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" ден. та заоч. форми навч./ В.О.Овчарук, І.В.Ющук, О.Л.Сєдих, С.Г.Метльов.- К.: НУХТ, 2011.- 75 с.- 0.00 грн.                    

Кільк. прим.:  47  (Читальний зал, учбовий відділ)
 4.

7872

004

С28

     Сєдих О.Л. Економічна інформатика: метод. вказівки до викон. лаборат. робіт з розділу "Електронні таблиці Еxcel" для студ. 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030507 "Маркетинг", 6.030510 "Товарознавство і торгівельне підприємництво", 6.030505 "Управління персоналом" ден. форми навч. Ч.2/ О.Л.Сєдих, С.В.Маковецька.- К.: НУХТ, 2011.- 101 с.- 0.00 грн.                                          

Кільк. прим.:  134  (Читальний зал, учбовий відділ)
5.

7885

004

Я85

     Ястребова О.О. Інформатика та інформаційні технології: метод. вказівки до викон. лаборат. роботи з теми "Створення програм у середовищі Visual Basic для обробки двовимірних масивів" для студ. за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. форми навч./ О.О.Ястребова.- К.: НУХТ, 2011.- 35 с.- 0.00 грн.                                                                                

Кільк. прим.:  36  (Читальний зал, учбовий відділ)
 6.

7923

004.3

П88

     Пупена О.М. Контролери та їх програмне забеспечення: курс лекцій для студ. напряму 6.050202 "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. Ч. 3/ О.М.Пупена, І.В.Ельперін.- К.: НУХТ, 2011.- 51 с.- 0.00 грн.

  Кільк. прим.:  5  (Читальний зал)
 7.

7913

004.45

Ч-44

     Чепелюк О.О. Основи САПР: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спец."Обладнання переробних і харчових виробництв" напряму 6.050502 "Інженерна механіка" ден. та заоч. форм навч./ О.О.Чепелюк, І.М.Литовченко, М.С.Шпак.- К.: НУХТ, 2011.- 51 с.- 0.00 грн.

 Кільк. прим.:  69  (Читальний зал, учбовий відділ)
 8.

7899

004.8

І-73

     Інтелектуальні системи: метод. вказівки до викон. лаборат. робіт для студ. за напрямом підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч./ В.Д.Кишенько, Я.В.Смітюх, М.Д.Місюра, С.С.Шаруда.- К.: НУХТ, 2011.- 47 с.- 0.00 грн.                

Кільк. прим.:  82  (Читальний зал, учбовий відділ)
 9.

004.9

А22

     Автоматика/Automatika-2011. XVIII Міжнародна конференція з автоматичного управління: матеріали конференціїї, 28-30 вересня 2011 року, Львів, Україна/ НАН України, МОН молоді та спорту України, Укр. Ассоц. з автоматич. керування та ін.- Львів: Вид-во Львівськ. політех., 2011.- 430 с.- 0 грн.         

Кільк. прим.:  1  итальний зал періодичних видань)
МЕНЕДЖМЕНТ
 10.

7905

005

К82

     Крисанов Д.Ф. Методичні вказівки до викон. дипломного проекту на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" для студ. галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" спец. 7.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" усіх форм навч./ Д.Ф.Крисанов, О.Ш.Попов, В.В.Струнін.- К.: НУХТ, 2011.- 51 с.- 0.00 грн.                                                                                             

 Кільк. прим.:  55  (Читальний зал, учбовий відділ)
 11.

7920

005.5

С41

     Сичевський М.П. Стратегічне планування: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрольних робіт для студ. за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент" всіх форм навч./ М.П.Сичевський, С.П.Дунда.- К.: НУХТ, 2011.- 18 с.- 0.00 грн.

Кільк. прим.:  34  (Читальний зал, учбовий відділ)
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИ
 12.

7873

006

І-98

     Іщенко Т.І. Стандартизація, метрологія, сертифікація: конспект лекцій для студ. спец. "Технологія харчування" напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" (для студ. напряму 6.140101 "Готельно-ресторанна справа") ден. та заоч. форм навч./ Т.І.Іщенко.- К.: НУХТ, 2011.- 95 с.- 0.00 грн.                  

 Кільк. прим.:  61  (Читальний зал, учбовий відділ)
СОЦІОЛОГІЯ
 13.

7919

316

Ч-58

     Чигринець О.А. Комунікативний менеджмент: метод. вказівки до вивч. дисц. для студ. спец. 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" ден. та заоч. форм навч./ О.А.Чигринець.- К.: НУХТ, 2011.- 31 с.- 0.00 грн.

Кільк. прим.:  31  (Читальний зал, учбовий відділ)

ФІНАНСИ
 14.

7893

336

С36

     Сілакова Г.В. Гроші та кредит: Метод. вказівки до вивч. дисц. для студ. за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" ден. та заоч. форми навч./ Г.В.Сілакова.- К.: НУХТ, 2011.- 38 с.- 0.00 грн.            

 Кільк. прим.:  84  (Читальний зал, учбовий відділ)
ТУРИЗМ
 15.

7891

338.48

Ш56
     Шидловська О.Б. Туризмознавство: конспект лекцій для студ. напряму 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" денної форми навчання/ О.Б.Шидловська.- К.: НУХТ, 2011.- 959с.- 0.00 грн.                                                                              Кільк. прим.:  61  (Читальний зал, учбовий відділ)
МАРКЕТИНГ
 16.

7861

339

Г15

     Галаджій З.В. Інфраструктура товарного ринку: метод. вказівки до вивч. дис. для студ. за напрямами підготовки 6.030507 "Маркетинг", 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" усіх форм навч./ З.В.Галаджій, О.П.Сологуб.- К.: НУХТ, 2011.- 26 с.- 0.00 грн.                                             

 Кільк. прим.:  79  (Читальний зал, учбовий відділ)
ПРАВО
 17.

7915

347

К78

     Крамаренко О.М. Зобов'язально-договірне право: конспект лекцій для студ. спец. 8.03050401 "Економіка підприємства" спеціаліз. "Економіка і право" усіх форм навч./ О.М.Крамаренко.- К.: НУХТ, 2011.- 114 с.- 0.00 грн.

 Кільк. прим.:  38  (Читальний зал, учбовий відділ)
СТРАХУВАННЯ
 18.

7857

368

Г57

     Говорушко Т.А. Страхування в комерційній діяльності: конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" ден. та заоч. форм навч./ Т.А.Говорушко, О.А.Гнатенко.- К.: НУХТ, 2011.- 59 с.- 0.00 грн.                                                                                    

 Кільк. прим.:  40  (Читальний зал, учбовий відділ)
ОСВІТА. НАВЧАННЯ
 19.

7890

378

Т48

     Ткаченко Н.М. Методика викладання у вищих навчальних закладах: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 8.03050901 "Облік і аудит" ден. та заоч. форм навч./ Н.М.Ткаченко.- К.: НУХТ, 2011.- 11 с.- 0.00 грн.

 Кільк. прим.:  70  (Читальний зал, учбовий відділ)
ДОЗВІЛЛЯ
 20.

379.8

С78

     Стафійчук В.І. Рекреалогія: навч. посіб./ В.І.Стафійчук.- 2-е вид., перероб. та доп.- К.: Альтерпрес, 2010.- 264 с.- 100.00 грн.                          

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал)
ЕКОЛОГІЯ
 21.

7889

504

К73

     Котинський А.В. Основи екології: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. за напрямами підготовки 6.050101"Комп'ютерні науки", 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч./ А.В.Котинський, А.І.Салюк.- К.: НУХТ, 2011.- 18 с.- 0.00 грн.

 Кільк. прим.:  45  (Читальний зал, учбовий відділ)
 22.

7874

504

К78
     Красінько В.О. Основи екобіотехнології: конспект лекцій для студ. напряму 6.051401 "Біотехнологія" ден. та заоч. форм навч./ В.О.Красінько.- К.: НУХТ, 2011.- 143 с.- 0.00 грн.                                                                                                                      Кільк. прим.:  39  (Читальний зал, учбовий відділ)
 23.

7901

504

Н70

     Ничик О.В. Моніторинг довкілля: курс лекцій для студ. напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" ден. та заоч. форм навч./ О.В.Ничик.- К.: НУХТ, 2011.- 67 с.- 0.00 грн.                                                                                

 Кільк. прим.:  25  (Читальний зал, учбовий відділ)
 24.

7902

504

Т18

     Танащук Л.І. Сучасні проблеми охорони навколишнього середовища: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 7.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" ден. та заоч. форми навч./ Л.І.Танащук.- К.: НУХТ, 2011.- 15 с.- 0.00 грн.              

 Кільк. прим.:  74  (Читальний зал, учбовий відділ)
МАТЕМАТИКА
 25.

7900

51

В55

     Вища математика: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт для студ. за напрямами підготовки 6.050502 "Інженерна механіка", 6.050503 "Машинобудування" ден. форми навч./ М.А.Мартиненко, А.М.Ткачук, О.К.Мазур, В.П.Шоха.- К.: НУХТ, 2011.- 87 с.- 0.00 грн.             

Кільк. прим.:  139  (Читальний зал, учбовий відділ)
 26.

7897

519.8

Д70

     Дослідження операцій: метод. вказівки до викон. розрах. роботи для студ. ден. форми навч. за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент"/ Ю.О.Васютинська, Н.Л.Кузьмінська, О.І.Радзієвська, А.М.Чубенко.- К.: НУХТ, 2011.- 54 с.- 0.00 грн.

Кільк. прим.:  80  (Читальний зал, учбовий відділ)
 27.

7860

519.86

Е45

Економіко-математичне моделювання: навч.-метод. посіб. до вивч. дисц., викон. лаборат. та контрол. робіт для студ. за напрямом підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навч./ І.О.Сінгаєвський, Т.А.Репіч, Л.О.Коннова, Л.В.Чорноус.- К.: НУХТ, 2011.- 22 с.- 0.00 грн.

Кільк. прим.:  47  (Читальний зал, учбовий відділ)

ХІМІЯ
 28.

7877

544

Ф50

     Фізична та колоїдна хімія: метод. вказівки до викон. лаборат. робіт для студ. напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. та заоч. форми навч./ О.В.Грабовська, О.М.Мірошников, О.В.Подобій, Л.С.Воловик.- К.: НУХТ, 2011.- 90 с.- 0.00 грн.                                                                       

 Кільк. прим.:  190  (Читальний зал, учбовий відділ)
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
 29.

7907

576

Г79

     Грегірчак Н.М. Іммобілізовані ферменти і клітини в біотехнології: конспект лекцій для студ. спец. 8.05140101 "Промислова біотехнологія" ден. та заоч. форм навч./ Н.М.Грегірчак, М.М.Антонюк.- К.: НУХТ, 2011.- 59 с.- 0.00 грн.

Кільк. прим.:  19  (Читальний зал, учбовий відділ)
 30.

7916

577

П44

     Подобій О.В. Сучасні методи досліджень біологічно активних сполук: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 7.05140101 "Промислова біотехнологія" заоч. форми навч./ О.В.Подобій, О.М.Мірошников.- К.: НУХТ, 2011.- 18 с.- 0.00 грн.                                            

 Кільк. прим.:  50  (Читальний зал, учбовий відділ)
 31.

7903

577.3

Н56

     Нестеров Г.І. Радіоекологія: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" ден. та заоч. форм навч./ Г.І.Нестеров, О.О.Хижняк.- К.: НУХТ, 2011.- 29 с.

Кільк. прим.:  161  (Читальний зал, учбовий відділ)
 32.

7870

577.3

Н56

     Нестеров Г.І. Радіоекологія: конспект лекцій з дисципліни для студ. напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" ден. та заоч. форм навч./ Г.І.Нестеров, О.О.Хижняк.- К.: НУХТ, 2011.- 79 с.- 0.00 грн.                                            

 Кільк. прим.:  30  (Читальний зал, учбовий відділ)
 33.

7909

579

К23

     Карлаш Ю.В. Оптимізація біотехнологічних виробництв: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. лаборат. робіт для студ. напряму підготовки 8.05140101 " Промислова біотехнологія", 8.05140103 "Фармацевтична біотехнологія", 8.05140105 "Екологічна біотехнологія та біоенергетика" ден. форми навч./ Ю.В.Карлаш, І.М.Волошина.- К.: НУХТ, 2011.- 39 с.- 0.00 грн.             

Кільк. прим.:  58  (Читальний зал, учбовий відділ)
ФАРМАКОЛОГІЯ
 34.

7908

615.2

Л66

     Лич І.В. Промислова технологія лікарських засобів: метод. вказівки до вивч. дисц., викон. контрол. та лаборат. робіт для студ. напряму підготовки 0929 "Біотехнологія" заоч. форми навч./ І.В.Лич, І.М.Волошина.- К.: НУХТ, 2011.- 71 с.- 0.00 грн.                                                                                 

Кільк. прим.:  31  (Читальний зал, учбовий відділ)
ЗАГАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА
 35.

7875

620.9

Е62

     Енерго-і ресурсоощадні технології: конспект лекцій для студ. напряму підготовки 0917 "Харчова технологія та інженерія" для ден. та заоч. форм навч./ О.О.Серьогін, О.О.Осьмак, О.О.Твердохліб, Д.В.Риндюк.- К.: НУХТ, 2011.- 71 с.- 0.00 грн.                                                                                

Кільк. прим.:  67  (Читальний зал, учбовий відділ)

ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ.

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
 36.

7906

621.01

В15

     Валіулін Г.Р. Технічна механіка: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. робіт для студ. напряму 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" ден. та заоч. форм навч./ Г.Р.Валіулін, В.С.Костюк, С.В.Токарчук.- К.: НУХТ, 2011.- 42 с.- 0.00 грн.                                                                

 Кільк. прим.:  58  (Читальний зал, учбовий відділ)
 37.

7853

621.1

Е62

     Енергетичні установки: метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. напряму 6.050701 "Електротехніка та електротехнологія" ден. та заоч. форм навч./ О.Ф.Буляндра, В.І.Бондар, В.О.Виноградов-Салтиков, Д.Є.Сінат-Радченко.- К.: НУХТ, 2011.- 70 с.- 0.00 грн.                                             

Кільк. прим.:  122  (Читальний зал, учбовий відділ)
 38.

7911

621.3

Д46

     Дипломне проектування: метод. вказівки до викон. дипломного проекту для студ. ден. і заоч. форм навч. напряму підготовки 6.050701"Електротехніка та електротехнології", кваліфікація - бакалавр з електротехніки та електротехнології/ В.П.Ключко, О.М.Сірий, В.Є.Шестеренко, О.А.Мащенко.- К.: НУХТ, 2011.- 59 с.- 0.00 грн.                                                                              

 Кільк. прим.:  82  (Читальний зал, учбовий відділ)
 39.

7912

621.3

Ш51

     Шестеренко В.Є. Системи електроспоживання промислових підприємств: збірник завдань до курсового проекту для студ. спец. 7.05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання" ден. та заоч. форм навч./ В.Є.Шестеренко, О.А.Мащенко.- К.: НУХТ, 2011.- 14 с.- 0.00 грн.            

Кільк. прим.:  124  (Читальний зал, учбовий відділ)
ПРОДУКТИ ТВАРИННИЦТВА
 40.

7922

637.1

К75

     Кочубей-Литвиненко О.В. Програма технологічної практики студ. V курсів спец. 7.05170108 та 8.05170108 "Технології зберігання, консервування та переробки молока" ден. форм навчання/ О.В.Кочубей-Литвиненко, Н.О.Касьянова, О.М.Вашека.- К.: НУХТ, 2011.- 15 с.- 0.00 грн.            

 Кільк. прим.:  49  (Читальний зал, учбовий відділ)
 41.

7921

637.1

К75

     Кочубей-Литвиненко О.В. Програма виробничої практики студ.IV курсів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" спец. "Технологія зберігання, консервування та переробки молока" ден. форм навчання/ О.В.Кочубей-Литвиненко, Н.О.Касьянова, О.М.Вашека.- К.: НУХТ, 2011.- 14 с.- 0.00 грн.

 Кільк. прим.:  49  (Читальний зал, учбовий відділ)
 42.

7894

637.5

П19

     Пасічний В.М. Оптимізація технологічних процесів галузі: Метод. вказівки до вивч. дис. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 7.05170104 "Технологія зберігання, консервування та переробки м`яса" заоч. форми навч./ В.М.Пасічний.- К.: НУХТ, 2011.- 13 с.- 0.00 грн.                                         

Кільк. прим.:  50  (Читальний зал, учбовий відділ)
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
 43.

657

Ч-49

     Чернелевський Л.М. Організація обліку : управлінський облік (Харчова промисловість): навч. посіб./ Л.М.Чернелевський, Г.Г.Осадча; МОН молоді та спорту України, НУХТ.- К.: НУХТ, 2011.- 463 с.- 133.00 грн.

Кільк. прим.:  50  (Читальний зал, учбовий відділ)
 44.

7892

657.3

Ж79

     Жолнер І.В. Звітність підприємств: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 7.03050901, 8.03050901 "Облік і аудит" усіх форми навчання/ І.В.Жолнер.- К.: НУХТ, 2011.- 42 с.- 0.00 грн.

Кільк. прим.:  109  (Читальний зал, учбовий відділ)
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВ І ТОРГІВЛІ
 45.

658.5

К73
     Коткова Н.С. Формування інноваційно-активних підприємств спиртової промисловості: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ Н.С.Коткова; НУХТ.- 2011.- 21 с.- 0 грн.                                                                                                         Кільк. прим.:  2  пец. види)
 46.

7880

658.6

Т50

     Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: метод. вказівки до викон. лаборатор. робітз дисц. "Товарознавство пакувальних матеріалів і тари" для студ. за напрямом підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" ден. форми навч./ С.В.Токарчук, О.М.Гавва, К.В.Васильківський, В.С.Костюк.- К.: НУХТ, 2011.- 59 с.- 0.00 грн.                                               

Кільк. прим.:  44  (Читальний зал, учбовий відділ)
 47.

7859

658.7

С60

     Сологуб О.П. Державні закупки: Конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.030510 "Товарознавство і торгівельне підприємництво" денної форми навч./ О.П.Сологуб, А.В.Николаенко.- К.: НУХТ, 2011.- 75 с.- 0.00 грн.

 Кільк. прим.:  24  (Читальний зал, учбовий відділ)
 48.

7858

658.7

С60

     Сологуб О.П. Державні закупки: метод. вказівки до вивч. дисц. для студ. напряму підготовки 6.030510 "Товарознавство і торгівельне підприємництво" денної форми навч./ О.П.Сологуб, А.В.Николаенко.- К.: НУХТ, 2011.- 21 с.- 0.00 грн.

 Кільк. прим.:  5  (Читальний зал)
 49.

658.8

Г83

     Григор'єва Л.В. Формування маркетингового потенціалу промислових підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ Л.В.Григор'єва; Хмельницький національний ун-т.- 2011.- 20 с.- 0 грн.            

 Кільк. прим.:  1 (Спец. видиВ)
ПАЛИВО
 50.

7881

662

О-16

     Обладнання для виробництва біопалив: конспект лекцій для студ. спец. 7.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" спец. "Обладнання виробництва біопалива" для ден. та заоч. форм навч./ О.О.Серьогін, О.О.Осьмак, Д.В.Риндюк, О.О.Твердохліб.- К.: НУХТ, 2011.- 99 с.- 0.00 грн.

Кільк. прим.:  18  (Читальний зал, учбовий відділ)
ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 51.

7918

664.6

Н61

     Низькотемпературні та екструзійні технології: метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" спец. "Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" ден., заоч. та скороч. форм навч./ В.І.Дробот, В.М.Ковбаса, О.С.Шульга, Л.А.Михонік.- К.: НУХТ, 2011.- 23 с.- 0.00 грн.                                        

Кільк. прим.:  95  (Читальний зал, учбовий відділ)
 52.

7895

664.7

П27

     Перегуда М.А. Технологія борошномельного виробництва: курс лекцій для студ. спец. "Технологія зберігання та переробки зерна" напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" всіх форм навч./ М.А.Перегуда, Є.І.Харченко.- К.: НУХТ, 2011.- 79 с.- 0.00 грн.                                                          

 Кільк. прим.:  19  (Читальний зал, учбовий відділ)
ЖИРИ
 53.

7917

665

Ф33

     Федоров С.Ф. Технологічне обладнання жирової галузі: метод. вказівки до вивч. дисц. і викон. контрол. роботи для студ. напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" спец. "Технологія жирів та жирозамінніків" усіх форм навч./ С.Ф.Федоров.- К.: НУХТ, 2011.- 18 с.- 0.00 грн.             

Кільк. прим.:  51  (Читальний зал, учбовий відділ)
МЕТАЛУРГІЯ
 54.

7910

669

Н47

     Некоз О.І. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: Метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. за напрямом підготовки 6.050502 "Інженерна механіка", 6.050503 "Машинобудування" усіх форм навч. Ч. 2/ О.І.Некоз, О.А.Литвиненко, Ю.І.Бойко.- К.: НУХТ, 2011.- 99 с.- 0.00 грн.

Кільк. прим.:  118  (Читальний зал, учбовий відділ)
АВТОМАТИКА
 55.

7868

681.5

Б43

     Бєляєв Ю.Б. Гнучкі автоматизовані виробництва і роботизовані комплекси: метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. напряму 6.050202 "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч./ Ю.Б.Бєляєв, М.Г.Іванченко.- К.: НУХТ, 2011.- 43 с.- 0.00 грн.                  

Кільк. прим.:  35  (Читальний зал, учбовий відділ)
 56.

7914

681.5

Б43

     Бєляєв Ю.Б. Технічні засоби автоматизації: метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт з курсу "Дискретна пневмоавтоматика" для студ. напряму 6.050202 "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч./ Ю.Б.Бєляєв, С.А.Киричук, М.Г.Іванченко.- К.: НУХТ, 2011.- 43 с.- 0.00 грн.

  Кільк. прим.:  64  (Читальний зал, учбовий відділ)
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
 57.

7898

796

М54

     Методичні рекомендації до проведення навчально-тренувальних та лікувальних занять з аквааеробіка для студ. усіх напрямів підготовки бакалаврів денної форми навчання/ О.О.Журавель, О.В.Довгич, Т.В.Павлова, В.В.Ковянов.- К.: НУХТ, 2011.- 42 с.- 0.00 грн.            

 Кільк. прим.:  56  (Читальний зал, учбовий відділ)
МОВА. МОВОЗНАВСТВО
 58.

7888

811.111

Т48

     Ткаченко Н.Д. Англо-український словник з інженерної механіки: бл. 3000 слів/ Н.Д.Ткаченко.- К.: НУХТ, 2011.- 60 с.- 0.00 грн.            

 Кільк. прим.:  49  (Читальний зал, учбовий відділ)
 59.

7896

811.112.2

Ц61
     Цімох Т.Ф. Німецька мова: навч. посіб./ Т.Ф.Цімох, Є.С.Смірнова.- К.: НУХТ, 2011.- 86 с.- 0.00 грн.                                                            Кільк. прим.:  51  (Читальний зал, учбовий відділ)

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
 60.  

     Харьковский национальный унивеситет радиоэлектроники. IV Международная конференция "Функциональная база наноэлектроники": сб. науч. трудов : 30 сентября-3 октября 2011 г., Харьков/ н.у.р.Харьковский; НАН Украины, МОН молодежи и спорта Украины, Ин-т сцинтилляционных материалов НАН Украины и др.- Харков: ХНУРЭ, 2011.- 310 с.- приложение- "Программа конференции".   

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 61.  

     Olis, fats and lipids for a Healfhy and Sustainable World: 9th Euro Fed Lipid Congress, 18-21 September 2011 Rotterdam the Netherlands : Timetable Scientific Programme Author Index.- Rotterdam, 2011               

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 62.  

     Автоматика и телемеханика. № 8, № 9/ РАН.- М.: Наука, 2011.

 Кільк. прим.:  2 (Читальний зал періодичних видань)
 63.  

     Актуальні Проблеми Економіки: наук. екон. журн. № 9/ засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр.- К.: Ін-т екон. НАНУ, 2011.-                                

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 64.  

     Банківська справа: наук.-практ. вид. № 3.- К.: Т-во "Знання", 2011.

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 65.  

     Биотехнология: теорет. и науч.-практ. журн. № 4/ учредитель : Общерос. обществен. об-ние "Акад. биотехнол.".- М.: Чехов. ПК, 2011.

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 66.  

     Бібліотечна планета: щокв. наук.-вироб. журн. № 3/ засн. : Нац. парлам. б-ка України.- К.: Нац. парлам. б-ка Укр., 2011.

 Кільк. прим.:  1  (Науковий читальний зал)
 67.  

     Бібліотечний вісник: наук.- теорет. та практ. журн. № 5/ засн. : НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського.- К.: НБУВ, 2011.

 Кільк. прим.: 1 (Науковий читальний зал)
 68.  

     Бухгалтерський облiк i аудит: наук.-практ. журн. № 9/ засн. : ТОВ "Екаунтiнг".- К.: Преса України, 2011.

 Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань, каф. Обліку і аудиту)
 69.        Бюлетень вищої атестацiйної комiсiї України. № 9-10/ Вища атестац. ком. України.- К.:ВАК, 2011.                                                                    Кільк. прим.: 4 (Читальний зал періодичних видань, Ректор, Аспірантура, Проректор з наукової роботи)
 70.  

     Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 9/ засн. : ред. журн. "Право України".- К.: Юрiнком, 2011.

 Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань, Управління з кадр. політики)
 71.  

     Вiсник Нацiональної академiї наук України: щомiс. загальнонаук. та громад.-полiт. журн. № 8, № 9/ засн. : НАН України ; Вид.: Вид. дім "Академперіодика" НАН України.- К.: Президiя НАН України, 2011.                        

Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань)
 72.  

     Вища школа: наук.-практ. вид. № 7-8, № 9/ засн. і вид. : Т-во "Знання" України, КОО.- К.: АТ Віпол, 2011.                                                      

Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань)
 73.  

     Відомості Верховної Ради України: офіц. вид. № 35,  № 36, № 37, № 38, № 39, № 40/ засн. : Верхов. Рада України.- К.: Преса України, 2011.   

Кільк. прим.: 6(Читальний зал періодичних видань)
 74.  

    Київський національний університет технологій та дизайну. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. № 5 (61). Ефективність організаційного механізму інноваційного розвитку освіти в Україні/ н.у.т.т.д.Київський; МОН молоді та спорту України, КНУТД.- К.: КНУТД, 2011.- 406 с.                                                                                          

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 75.  

     Вісник книжкової палати: наук.-практ. журн. № 8/ Книжк. палата України.- К.: Книжк. палата України, 2011.                                             

Кільк. прим.:  1  (Науковий читальний зал)
 76.  

     Вісник Національного банку України: наук.-практ. журн. № 10/ Нац. банк України.- К.: РПВ НБУ, 2011.                                                 

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 77.  

     Вісник Пенсійного фонду України: загальнодерж. інформ.-аналіт. вид. № 9/ засн. : Пенсійн. фонд України ; вид. : держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України.- К.: Поліпрінт, 2011.

Кільк. прим.:  1  (Управління з кадр. політики)
 78.  

     Вода і водоочисні технології: укр. наук.-прак. журн. № 4/ засн. : засн : ТОВ "Укр. спілка фахівців в галузі очистки води".- К.: СПД Коляда О.П., 2011.

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 79.  

     Всё о мясе: науч.-техн. и произв. журн. № 4/ Мясн. союз России, ВНИИМП.- М.: ООО Полиграфсервис, 2011.                                                     

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 80.  

     Галерея напитков & деликатесов = The Gallery of drinks and delicacies: междунарнар. специализир. науч.-аналит. журн. № 3,  № 4/ учредитель и изд. : К.В.Конева, ПП "Дринкс Гелери".- К.: ПП Р.К.Майстер-Принт, 2011.- дарча.

 Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань)
 81.  

     Гостиница и ресторан : бизнес и управление: журн. для проф. № 5, № 6.- М.: ООО Изд-во Хоспитэли, 2011.                                                

Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань)
 82.  

     Гостиничное дело: ежемес. журн. № 6, № 9.- Москва: ООО Панорама, 2011.

 Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань)
 83.  

     Довідник кадровика: щоміс. спеціаліз. журн. № 10/ М-во соц. політики України.- К.: Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2011.

 Кільк. прим.:  1 (Управління з кадр. політики)
 84.  

     Довідник секретаря та офіс-менеджера: щоміс. проф. журн. № 9/ засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитру-Україна".- К.: Аванпост-прим, 2011..

Кільк. прим.:  2 (Канцелярія, Управління з кадр. політики)
 85.  

     Доповiдi Нацiональної Академiї наук України: наук.-терет. журн. Президiї НАН України. № 9.- К.: Наук. думка, 2011.                                      

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 86.  

     Економiка України: полiтико-екон. журн. М-ва економiки України, М-ва фiнансiв України та НАН України. № 9.- К.: Преса України, 2011.-  

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 87.  

     Економiст: наук. та громадсько-політ. журн. № 9/ засн. : Ін-т екон. та прогнозуван. НАН України.- К.: Прес-Колегiум, 2011.                                

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 88.  

     Харківський державний університет харчування та торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. праць: У 2-х ч. Вип. 1(13)/ д.у.х.т.т.Харківський; ред. О.І.Черевко ; М-во освіти і науки України, Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі.- Харків: ХДУХТ, 2011.- 806 с.

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 89.  

     Енергетика та електрифікація: наук.-вироб. журн. № 8/ М-во палива та енергетики України, НТС енергетиків та електротехніків України.- К.: ТОВ Гнозіс, 2011.              

Кільк. прим.:  1  (каф. Електропостачання та енергоменеджменту)
 90.  

     Київський національний університет технологій та дизайну. Ефективність організаційного механізму інноваційного розвитку освіти в Україні: програма І Міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 жовтня 2011 року, Київ/ н.у.т.т.д.Київський; МОН молоді та спорту України, КНУТД, Хмельницький національний ун-т та ін.- К.: КНУТД, 2011.- 32 с

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 91.        Уманський національний університет садівництва Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Вип.74. №1. Агрономія.- Умань: УДАУ, 2010.- 244 с.                                                                     Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 92.        Уманський національний університет садівництва Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Вип.74. №2. Економіка.- Умань: УДАУ, 2010.- 228 с.                                                                      Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 93.        Уманський національний університет садівництва Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Вип.75. №1. Агрономія.- Умань: УДАУ, 2011.- 336 с.                                                                      Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 94.        Уманський національний університет садівництва Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Вип.75. №2. Економіка.- Умань: УДАУ, 2011.- 436 с.                                                                      Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 95.        Зерно i хлiб: журн. для кер. i спец. галузi хлiбопрод. № 4/ співвид. та засн. : Держ. прод.-зернова корпорац., Нац. акад. аграр. наук України, НУХТ та ін.- К.: КП "РВЦ "ЗIХ", 2011.                                                                                     Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 96.        Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. № 9/ М-во общ. и проф. образования РФ.- Иваново: Изд-во Иван. хим.-технол. ин-та, 2011.                                                                                           Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 97.        Інтегровані технології та енергозбереження: зб. наук. та наук.-практ. ст. : щокв. наук.-практ. журн. № 3/ Нац. техн. ун-т "Харків. політех. ін-т".- Харків: НТУ "ХПІ", 2011.                                                                                                 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 98.        Інтелектуальна власність: наук.-практ. журн. № 9/ засн. : Держ. департамент інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності.- К.: ДП Укрбланквидав, 2011.                                                                                              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
 99.        Інформаційний збірник Мінiстерства освіти України. № 25-26-27.- К.: Пед. преса, 2011.                                                                      Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань, Ректор)
100.  

     Кадровик: трудове право і упр. персоналом : щоміс. проф. журн. № 10/ засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фінасово-екон. розвитку-Україна".- К.: ТОВ Вид. Дім, 2011.                                                 

Кільк. прим.:  1  (Управління з кадр. політики)
101.  

     Кондитерсое и хлебопекарное производство: специализир. информ. бюл. № 9/ изд. : ЗАО Отрасл. ведомости.- М.: Прессинфо, 2011.-             

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
102.  

     Кулинария: коллекция : полезные советы. № 10/ учредитель : А. В. Лобачев; изд. : ООО "ИД "Зенит".- Донецк: Нивый друк, 2011.

Кільк. прим.:  1(каф. Технології харчування та ресторанного бізнесу)
103.  

     Лiки України: спецiалiз. iнформ. вид. № 7,  № 8/ / засн. : Фармацевт. асоц. України.- К.: Блiц-Інформ, 2011.                                                

Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань)
104.        Ликероводочное производство и виноделие: специализир. журн. № 8, № 9/  учредитель: ЗАО Отраслевые ведомовти; Изд.: ООО ЭкспертКомерц.- Москва: ООО Пресс-Инфо Т, 2011.                                                                      Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань)
105.  

     Літопис книг: Держ. бібліограф. покаж. України. № 16/ Книжк. палата України.- К.: Книжк. палата України, 2011.                                                 

Кільк. прим.:  1  (Відділ бібліографіі)
106.  

     Людина i праця: щоміс. журн. з питань захисту соц.-екон. ітересів населен. України. № 9/ засн. : М-во соц. політики України ; вид. : ДП Вид-во "Соцінформ".- К.: Інформ.-консультац. фiрма "Праця", 2011.        

Кільк. прим.:  1  (каф. Маркетингу)
107.        Маркетинг и реклама: Укр. науч.-практ. журн. для рекламодат., маркетологов и рекламистов. № 9/ Учредитель : НВФ "Студцентр", при поддержке Союза рекламистов Украины.- Х.: Виктория, 2011                                                    Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
108.  

     Масла и жиры. Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов.   № 8,  № 9.- 2011.                       

 Кільк. прим.:  2  (Читальнй зал періодичних видань)
109.        Мир здоровья. № 8,  № 9,  № 10/ учредитель и изд. : Балаклейс. центр. больница.- Х.: Торнадо, 2011.                                             Кільк. прим.:  3  (Науковий читальний зал)
110.  

     Мир мороженого и быстрозамороженных продуктов: единственный всерос. информ.-аналит. и практ. двухмесяч. журн. № 4/ учредитель : Изд. дом "Холодильная техника".- М.: ООО Петровский парк, 2011.                             

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
111.  

     Мир туризма: искусство отдыха и путешествий. № 6/ учредитель и изд. : ЧП Ред. журн. "Мир туризма".- Киев: Слон, 2011.                                           

Кільк. прим.:  1  (каф. Туристичного та готельного бізнесу)
112.  

     Міжнародний туризм: журн. про мандрівки та відпочинок. № 5/ засн. і вид. : ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм".- Київ: Вид. дім "Рема-Принт"., 2011.

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
113.  

     Мікробіологічний журнал: наук. журн. № 5/ НАН України, ІМІВ ім. Д. К. Забалотного, НУБІПУ.- К.: Наук. думка, 2011.                        

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
114.  

     Молочная промышленность: науч.-техн. и произв. журн. № 10/ учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС".- М.: А/О "Росмясомолпром", 2011

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
115.        Мясная индустрия: произв. науч.-техн. журн. № 8/ учредители : ООО "Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им. В.М.Горбатова и др.- М.: Мясн. индустрия, 2011   
Кільк. прим.:  1  (Читальний зал пер
іодичних видань)
116.  

     Мясные технологии: специализир. журн. № 9/ учредитель и изд. : ЗАО Отраслевые ведомости, ООО ЭкспертКоммерц.- Москва: ООО Вива-Стар, 2011.-

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
117.  

     Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology & innovation: междунарнар. специализир. науч.-аналит. журн. № 3, № 4/ учредитель и изд. : К.В.Конева, Н.И.Ящук.- К.: ПП Р.К.Майстер-Принт, 2011.- дарча.-

Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань)
118.        Натали. № 11/ учредитель : труд. кол. ЗАО изд-во "Блиц-Информ".- К.: Блиц-Информ, 2011                                                                            Кільк. прим.:  1  (Науковий читальний зал)
119.  

     Наука и жизнь: ежемес. науч.-попул. журн. № 10/ учредитель : Автоном. некоммер. орг. "Ред. журн. "Наука и жизнь".- М.: Пресса, 2011.

Кільк.прим.:1  (Науковий читальний зал)
120.  

     Наука и религия: ежемес. науч.-попул. журн. № 9/ М-во печати и информ. РФ.- М.: ОАО "Пресса-1", 2011.                                                           

Кільк. прим.:  1  (Науковий читальний зал) 
121.  

     Науковий свiт: щомiс. журн.-ревю наук. новин (Дод. до "Бюл. ВАК України").  № 9/ засн. : ВАК України, Труд. кол. ред.- К, 2011.                             

Кільк. прим.:  4  (Читальний зал періодичних видань, Ректор, Аспірантура, Проректор з наук. роботи.)
122.  

     Новини енергетики: щоміс. наук.-техн. аналіт. журн. № 9/ засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради.- К.: Вид-во "КВІЦ", 2011.  

Кільк. прим.:  1  (каф. Теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій)
123.  

     Новый маркетинг: для маркетинг-директров и тех, кто хочет ими стать. № 9/ учредитель и изд. : ОООЛ АА Плюс.- К.: ООО Типография "Вольф", 2011.

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
124.  

     Офіцiйний вісник України: щотиж. зб. актів законодавства. № 71, № 72,  № 73, № 74,  № 75, № 76, № 77, № 78 /М-во юстиції України.- К.: Право, 2011.

 Кільк. прим.:  8  (Читальний зал періодичних видань)
125.  

     Охорона праці: наук.-виробн. щоміс. журн. № 9/ ком. по нагляду за охороною праці України.- К.: Преса України, 2011.                                         

Кільк. прим.:  3  (Читальний зал періодичних видань, каф. Безпеки життєдіяльності, відділ ОП)
126.        Пенсія: нар. журн. № 4-6/ засн. і вид. : ЗАТ Д. С. Інвестмент.- К.: Бліц-Прінт, 2011.                                                                                              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
127.  

     Переработка молока: специализир. журн. № 9/ учредитель и изд. : ЗАО Отрасл. ведомости, ООО ЭкспертКомерц.- М.: ООО Вива-Стар, 2011. 

Кільк. прим.:1(Читальний зал періодичних видань)
128.  

     Питание и общество: проф. кулинар. журн. № 9/ учредитель : труд. кол. ред. журн.- М.: Питание и о-во, 2011                                                            

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
129.  

     Пищевая промышленность: ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 9/ учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром.- М.: РОСПИЩЕПРОМ, 2011.

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань
130.  

     Право України: юридич. журн. № 8, № 9/ М-во юстиції України.- К.: ВАТ "Книжк. друк. наук. кн.", 2011.                                                                

 Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань)
131.  

     Приборы и системы.Управление, контроль, диагностика: ежемес. науч.-техн. и произв. журн. № 9.- М.: ООО "Научтехмаш", 2011                

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
132.        Проблемы машиностроения и надежности машин: машиноведение. № 5/ РАН.- М.: Наука, 2011                                                               Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
133.  

     Продукты & ингредиенты: междунар. специализир. журн. № 9/ изд. : ООО БИОПРОМ.- К.: Футари-Принт, 2011                                        

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
134.  

     Промышленные АСУ и конроллеры: ежемес. науч.-техн. произв. журн. № 9.- М.: ООО Изд-во "Научтехлитиздат", 2011.                                    

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
135.  

     Профилактическая медицина: профилактика заболеваний и укрепление здоровья: Науч.-практ. журн. № 5/ Гос. науч.-исслед. центр профилакт. медицины, Изд-во Медиа Сфера.- М.: Информполиграф, 2011.- Попередня назва-Профилактика заболеваний и укрепление здоров’я)                                                             

Кільк. прим.:  1  (Науковий читальний зал)
136.  

     Рестораторъ: произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 10/ учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины".- К.: ООО "Бизнес-Логика", 2011.

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
137.  

     Реферативный журнал: отдельн. вып. 38. № 9. Оборуд. пищ. пром-сти/ Всерос. ин-т науч. и техн. информ.(ВИНИТИ).- М.: ВИНИТИ, 2011.

Кільк. прим.:1  (Читальний зал періодичних видань)
138.        САПР и графика. № 9/ учредитель : ООО "КомпьютерПресс".- М.: КомпьютерПресс, 2011.                                                                                   Кільк. прим.:  1  (каф. Технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування)
139.  

     Сахар: двухмес. науч.-техн. и произв. журн. № 8/ учредители : ЗАО "Сахар", Союз сахаропроизв. России.- М.: Сахинформ, 2011.                         

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
140.  

     Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть: щокв. наук.-виробн. журн. № 4/ засн. : Держ. ком. України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї.- Х.: Форт, 2011.

Кільк. прим.:  2  (Читальний зал періодичних видань, каф. Маркетингу)
141.  

     Сыроделие и маслоделие: науч.-техн. и произв. журн. № 5/ учредитель : ред. журн. "Мол. пром-сть".- М.: Сыроделие, 2011.                     

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
142.  

     Турбизнес: для профессионалов. № 12.- М.: ООО Турбизнес, 2011.

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
143.  

     Україна: аспекти працi: наук.-екон. суспiл.-полiт. журн. № 6/ засн. : Фiрма "Праця".- К.: Праця, 2011.                                                           

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
144.  

     Упаковка: журн. для производителей и потребителей тары и упаковки. № 5/ засн. : АТ "Ін-т ВНДІХІМПРОЕКТ", АТ "ТЕЛЕОПТИК".- К.: ДП Експрес-Полiграф, 2011.

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
145.  

     Управление компанией. № 9/ учредитель и изд. : ООО "АА Плюс".- К., 2011.

 Кільк. прим.:  1  (Управління з кадр. політики)
146.  

     Управление персоналом: практ. журн. № 10/ изд. : Н. Осейко.- К., 2011.

Кільк. прим.:  1 ( Управління з кадр. політики)
147.  

     Управляющие системы и машины (УСиМ): междунар. науч. журн. № 4/ НАН Украины, Междунар. науч.-учеб. центр ИТИС, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова.- К.: Ин-т кибернетики НАН Украины, 2011.

Кільк. прим.:  1  (каф. Електропостачання та енергоменеджменту)
148.  

     Фінансовий контроль: всеукр. наук.-практ. журн. № 7/ засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін.- К.: ТОВ Параміда, 2011.

Кільк. прим.:  6  (Читальний зал періодичних видань, Головний бухгалтер)
149.        Хлібопекарська і кондитерська промисловість України: щоміс. наук.-вироб. і практ. журн. № 10/ співвид. та заснов. : НУХТ, Держ. департ. з прод. України, Укрхлібпром та ін.- К.: ПП Авокадо, 2011                                Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
150.  

     Холодильная техника: ежемес. науч.-техн. и информ. журн. № 8/ учредитель : ООО "Инфохолодтех".- М.: Домино, 2011                               

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
151.  

     Хранение и переработка сельхозсырья: теорет. журн. № 8/ Рос. акад. с./х. наук, Отд-ние хранения и перераб. с./х. продукции.- М.: Пищ. пром-сть, 2011.

Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
152.  

     Ціноутворення у будівництві: зб. офіц. док. та роз'яснень. № 9/ засн. та вид. : наук.-вироб. фірма "Інпроект".- Київ: ТОВ Бізнес-Логіка, 2011.

 Кільк. прим.:  1      (Проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку)
153.  

     Экология и промышленность: ежекв. науч.-произв.журн. № 3/ учредитель и изд. : Укр. гос. науч.-техн. центр Энергосталь.- Х.: Укр ГНТЦ Энергосталь, 2011.

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
154.  

     Электрические сети и системы. № 4/ НЭК "Укэнерго", Ин-т "Укрэнергосетьпроект", Ин-т Укрсельэнергопроект" и др.- К.: ТОВ Гнозіс, 2011.

 Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
155.  

     Электронные компоненты и системы: массовый ежемес. науч.-техн. журн. № 9/ учредитель и изд. : науч.-произв. фирма VD MAIS.- Киев: ДП ВПЦ "Такі справи", 2011.              

 Кільк. прим.:  1  (каф. Електропостачання та енергоменеджменту)
156.        Энергосбережение: все об энергоэффективности и ресурсосбережении. № 9/ учредитель : ГП Юго-восточное региональное объединение по энергоснабжению.- Донецк: Астро, 2011.                                                                   Кільк. прим.:  1  (Читальний зал періодичних видань)
157.  

     Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит: общегос. науч. произв. и инф. журн. № 8/ учредитель : ООО СВЭКО.- Харьков: БЭТ, 2011.

  Кільк. прим.:  1  (каф. Теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій)

Створено : 27/10/2011 @ 15:01
Оновлено : 27/10/2011 @ 15:15
Категорія :
Сторінка переглянута 1395 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх