Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

Нові надходження до бібліотеки за жовтень 2014р.
    МЕНЕДЖМЕНТ
1.      005.9
Б20
     Балабанова Л. В. Стратегічне управління персоналом підприємства : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Стельмашенко. – К. : Знання, 2011. – 236 с. 
              Кільк. прим. :  1 
2.      005.3
В19
     Василенко В. О. Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу : навч. посіб. / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко ; Таврійский нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – К. : Освіта України, 2012. – 508 с. 
              Кільк. прим. :  1 
3.      005.7
Д99
     Дяченко Т. О. Організаційна культура та корпоративний імідж підприємства : навч. посіб. / Т. О. Дяченко, Л. І. Скібіцька ; Нац. авіац. ун-т, Ін-т екон. і менедж. – К. : Освіта України, 2011. – 248 с.
              Кільк. прим. :  1 
4.      005.5
К29
     Катренко А. В. Прийняття рішень : теорія та практика : підручник / А. В. Катренко, В. В. Пасічник. – Л. : Новий світ-2000, 2013. – 447 с. – (Комп’ютинг)
              Кільк. прим. :  1 
5.      005.7
С24
     Свидрук І. І. Теорія організації : підручник / І. І. Свидрук, Ю. Б. Миронов, О. О. Кундицький. – Л. : Новий Світ-2000, 2013. – 176 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ФІНАНСИ
6.      336
В75
     Ворсовський О. Л. Фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ворсовський Олексій Леонідович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2014. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
7.      338.2
К46
     Кінаш І. П. Матеріально-технічне забезпечення сталого соціального розвитку України (теорія, методологія, практика) : автореф. дис. ...     д-ра екон. наук : 08.00.03 / Кінаш Ірина Петрівна ; Нац. ун-т харч. технол. – К., 2014. – 40 с.
              Кільк. прим. :  2 
8.      338.2
К46
     Кінаш І. П. Матеріально-технічне забезпечення сталого соціального розвитку України (теорія, методологія, практика) : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Кінаш Ірина Петрівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – К., 2014. – 446 с. 
              Кільк. прим. :  1 
9.      338.2
К72
     Костюк Р. В. Управління інноваційним розвитком біотехнологічного виробництва України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Костюк Роман Валентинович ; Нац. акад. упр. – К., 2014. – 18 с. 
              Кільк. прим. :  1 
10.   338.4
К71
     Косовець Г. М. Економіко-організаційний механізм забезпечення якісною сировиною овочепереробних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Косовець Галина Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технол. – К., 2014. – 20 с
              Кільк. прим. :  2 
11.   338.4
К71
     Косовець Г. М. Економіко-організаційний механізм забезпечення якісною сировиною овочепереробних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Косовець Галина Миколаївна ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир, 2013. – 225 с. 
              Кільк. прим. :  1 
12.   338.47
К73
     Котляревський Я. В. Державне регулювання інноваційного розвитку видавничо-поліграфічної діяльності в процесі формування економічних знань : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Котляревський Ярослав Вікторович ; Нац. акад. упр. – К., 2014. – 44 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ТУРИЗМ
13.   338.48
Д64
     Должикова-Поліщук Л. В. Формування державної стратегії управління туристичною діяльністю в умовах економічної нестабільності : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Должикова-Поліщук Людмила Валентинівна ; Нац. акад. упр. – К., 2014. – 22 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    МАРКЕТИНГ
14.   339.138
М26
     Маркетингова товарна політика : підручник / Є. Крикавський, І. Дейнега, О. Дейнега, Р. Патора ; МОН України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 3-тє вид. доп. і перероб. – Л. : Львів. політехніка, 2012. – 360 с. 
              Кільк. прим. :  10 
    НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
15.   351.7
Х20
     Харіна Н. В. Організаційно-управлінські засади іпотечного кредитування в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Харіна Наталія Володимирівна ; Нац. акад. упр. – К., 2014. – 22 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ОСВІТА
16.   378.4
Ш81
     Шофолов Д. Л. Управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування : монографія / Д. Л. Шофолов. – Херсон : Грінь Д. С., 2013. – 238 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ
17.   519.8
Г20
     Гармаш О. В. Теорія детермінованих процесів та систем. Приклади та задачі : посібник / О. В. Гармаш, О. І. Красильніков. – К. : Освіта України, 2012. – 60 с.
              Кільк. прим. :  1 
    БІОХІМІЯ
18.   577.1
Г94
     Гуменюк В. П. Вплив холестеролу на злиття гомо- та гетеротипних мембран нервових терміналей : автореф. дис ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Гуменюк Віталій Петрович ; Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. – К., 2014. – 22 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
19.   621.3
Ш51
     Шестеренко В. Є. Електропостачання промислових підприємств : посібник до курсового та дипломного проектування / В. Є. Шестеренко, О. В. Шестеренко. – К. : [б.в.], 2013. – 424 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА
20.   621.56
Т47
     Титлов О. С. Холодильное оборудование предприятий пищевой промышленности : учеб. пособие / О. С. Титлов, С. Ф. Горыкин. – Л. : Новий Світ-2000, 2013. – 332 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ОБРОБКА ВОДИ
21.   628.1
К56
     Коваль І. З. Кавітаційне знезараження води в присутності газів різної природи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Коваль Ірина Зеновіївна ; Нац. техн. ун-т України „КПІ”. – К., 2014. – 21 с.
              Кільк. прим. :  2 
    МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
22.   637.3
Н19
     Назаренко І. А. Технологія молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Назаренко Ірина Анатоліївна ; Донецький нац. ун-т екон. і торг. ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2014. – 20 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ
23.   658.1
Д75
     Дроботіна К. М. Організація економічного управління інтегрованими промисловими підприємствами на основі  бюджетування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дроботіна Катерина Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. „Приазов. держ. техн. ун-т”. – Маріуполь, 2014. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
24.   658.1
К49
     Климчук А. О. Формування структури системи оцінки та підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Климчук Альона Олегівна ; Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2014. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
25.   658.012
К84
     Крупа О. В. Механізм організації аутсорсингу допоміжних бізнес-процесів промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Крупа Олександр Володимирович ; Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2014. – 19 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ПАЛИВО
26.   662
К93
     Куріс Ю. В. Енергетичні та екологічні аспекти виробництва і використання біогазу (на базі тваринницьких комплексів) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Куріс Юрій Володимирович ; Ін-т техн. теплофіз. – К., 2014. – 48 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ХЛІБОПЕКАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО
27.   664.6
К26
     Карпик Г. В. Удосконалення технології макаронних виробів, збагачених харчовими волокнами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Карпик Галина Вікторівна ; Нац. ун-т харч. технол. – К., 2014. – 20 с.
              Кільк. прим. :  2 
28.   664.6
К26
     Карпик Г. В. Удосконалення технології макаронних виробів, збагачених харчовими волокнами : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Карпик Галина Вікторівна ; Нац. ун-т харч. технол. – К., 2014. – 205 с. 
              Кільк. прим. :  1 
29.   664.6
С30
     Семенова А. Б. Удосконалення технології хлібобулочних виробів з використанням продуктів переробки круп’яних культур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Семенова Анастасія Борисівна ; Нац.  ун-т харч. технол. – К., 2014. – 21 с. 
              Кільк. прим. :  2 
30.   664.6
С30
     Семенова А. Б. Удосконалення технології хлібобулочних виробів з використанням продуктів переробки круп’яних культур : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Семенова Анастасія Борисівна ; Нац. ун-т харч. технол. – К., 2014. – 245 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА ЗЕРНА
31.   664.7
Д80
     Дугіна К. В. Удосконалення технології крупів підвищеної харчової цінності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.02 / Дугіна Катерина Валентинівна ; Нац. ун-т харч. технол. – К., 2014. – 21 с. 
              Кільк. прим. :  2 
32.   664.7
Д80
     Дугіна К. В. Удосконалення технології крупів підвищеної харчової цінності : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.02 / Дугіна Катерина Валентинівна ; Нац. ун-т харч. технол. – К., 2014. – 297 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    СИНТЕТИЧНІ ПРОДУКТИ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ
33.   678.7
И20
     Иванова Л. А. Металлополимерные композиции для восстановления зерноперерабатывающего оборудования : монография / Л. А. Иванова, С. В. Котлик, М. Б. Гараев ; Одес. нац. акад. пищ. технол. – О. : Астропринт, 2012. – 108 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
34.   8396
 
     Данилюк В. М. Фізичне виховання : методичні рекомендації з фізичної рекреації для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної форми навчання / В. М. Данилюк, О. П. Розпутній, І. І.  Назарова ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2014. – 79 с.
              Кільк. прим. :  20 
35.   8395
 
     Данилюк В. М. Фізичне виховання : методичні рекомендації з фізичної підготовки до професійної діяльності для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної форми навчання / В. М. Данилюк, О. П. Розпутній ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2014. – 47 с. 
              Кільк. прим. :  20 
36.   8394
 
     Павлюк І. С. Фізичне виховання : методичні рекомендації до зменшення зайвої ваги за допомогою фізичних вправ для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної форми навчання / І. С. Павлюк, М. М. Долиніна, Н. Л. Лавор ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2014. – 75 с. 
              Кільк. прим. :  20 
37.   8393
 
     Павлюк І. С. Фізичне виховання : методичні рекомендації до організації режиму дня, ранкової гімнастики та самопідготовки для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної форми навчання / І. С. Павлюк, Т. Б. Плаксієнко, Н. І. Міцкевич ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2014. – 15 с. 
              Кільк. прим. :  20 
38.   8392
 
     Фізичне виховання : методичні рекомендації до занять з аеробіки, фітнесу та шейпінгу для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної форми навчання / І. С. Павлюк, Н. І. Міцкевич, М. М. Долиніна, І. Д. Щербакова ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2014. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  20 
39.   8391
 
     Фізичне виховання : методичні рекомендації з формування правильної постави за допомогою фізичних вправ для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної форми навчання / І. С. Павлюк, М. М. Долиніна, Г. Д. Щербакова, Н. І. Міцкевич ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2014. –  35 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    МОВИ
40.   811.111
К82
     Криворчук І. О. Україно-англо-іспанський туристичний словник / І. О. Криворчук ; Київ. нац. лінгвістич. ун-т. – К. : КНЛУ, 2013. – 274 с. 
              Кільк. прим. :  2 
41.   811.161.2
С48
     Словник української мови : у 20 т. Т.1 : А - Б / Л. Л. Шевченко, В. В. Чумак, Г. М. Ярун [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Укр. мовно-інформ. фонд. – К. : Наук. думка, 2010. – 911 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  1 
42.   811.161.2
С48
     Словник української мови : у 20 т. Т.2 : В - Відсріблитися / Л. Л. Шевченко, Л. М. Томіленко, Л. М. Менько [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Укр. мовно-інформ. фонд. – К. : Наук. думка, 2012. – 975 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  1 
43.   811.161.2
С48
     Словник української мови : у 20 т. Т.3 : Відставання - Гуральня / І. В. Шевченко, Г. М. Ярун, Л. М. Томіленко [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Укр. мовно-інформ. фонд. – К. : Наук. думка, 2012. – 1119 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  1 
44.   811.161.2
С48
     Словник української мови : у 20 т. Т.4 : Д - Ж / В. В. Чумак, І. В. Шевченко, Л. Л. Шевченко [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Укр. мовно-інформ. фонд. – К. : Наук. думка, 2013. – 1007 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  1 
    ІСТОРІЯ
45.   94
П44
     Подволоцький А. А. Правдива історія Київської Русі : про що мовчать підручники історії / А. А. Подволоцький. – Х. : Віват, 2014. – 352 с. – (Загадки минулого)
              Кільк. прим. :  1  
  ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
1.           Chemical & engineering news. № 34 (25 august), № 35 (1 september), № 36     (8 september), № 37 (15 september) / American Chemical Society. – Washington, 2014. – дарчий. 
2.           The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati (Летопись университета Dunarea de Jos, Галац). Fascicle VI : Food Technology (Технология производства продуктов питания). № II (XXXI) / Ministry of Education, Research and Youth. – Galati : Galati University Press, 2008. – дарчий.
3.           The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati (Летопись университета Dunarea de Jos, Галац). Fascicle VI : Food Technology (Технология производства продуктов питания). № III (XXXIII) / Ministry of Education, Research and Innovation. – Galati : Galati University Press, 2009. – дарчий. 
4.           The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati (Летопись университета Dunarea de Jos, Галац). Fascicle VI : Food Technology (Технология производства продуктов питания). № 36 (1), august / Ministry of Education, Research, Innovation, Youth and Sport. – Galati : Galati University Press, 2012. – дарчий. 
5.           The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati (Летопись университета Dunarea de Jos, Галац). Fascicle VI : Food Technology (Технология производства продуктов питания). № 37 (2), december / Ministry of National Education. – Galati : Galati University Press, 2013.– дарчий.
6.           Безпека життєдіяльності : всеукр. наук.-попул. журн. № 9 / засн. : Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності, Вид-во "Основа". – К. : Основа, 2014.
7.           Бібліотека кадровика : щомісяч. спец. журн. № 9 / засн. і вид. : Міжнар. центр фін.-екон. розвитку - Україна. – К. : Аванпост-прим, 2014.
8.           Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журн. № 2 / засн. : Держ. акад. кер. кадрів і мистецтва. – К. : ДАККіМ, 2014. 
9.           Бібліотечна планета : щокв. наук.-вироб. журн. № 3 (65) / засн. : Нац. парлам. б-ка України. – К. : Нац. парлам. б-ка України, 2014.
10.        Бухгалтерський облiк i аудит : наук.-практ. журн. № 7 / засн. : ТОВ "Екаунтiнг". – К. : Преса України, 2014. 
11.        Вiсник Нацiональної академiї наук України : щомiсяч. загальнонаук. та громад.-полiт. журн. № 9 / засн. : НАН України ; вид. : Вид. дім "Академперіодика" НАН України. – К. : Президiя НАН України, 2014.
12.        Виноград. Вино : наук.-попул. журн. № 3-4 (103-104). – К. : Нива, 2014.
13.        Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. № 3(54) / засн. : М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти АПН України та ін. – К. : Пед. преса, 2014. 
14.        Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. № 37-38, № 39 / засн. : Верхов. Рада України. – К. : Преса України, 2014.
15.        Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 8 (217) / Кн. палата України. – К. : Кн. палата України, 2014.
16.        Вісник Національного банку України : наук.-практ. журн. № 9 (223) / Нац. банк України. – К. : РПВ НБУ, 2014.
17.        Вода і водоочисні технології : укр. наук.-прак. журн. № 2 (72) / засн. : ТОВ "Укр. спілка фахівців в галузі очистки води". – К. : СПД Коляда О.П., 2014.
18.        Дiлова панорама : вісник київ. торг.-пром. палати України. № 4 (82). – К. : КТПП, 2014. 
19.        Дiловий вiсник : журн. торг.-пром. палати України. № 9 (244). – К. : Ф-ка друк. реклами, 2014. 
20.        Держзакупівлі : щомісяч. спец. журн. № 9 / засн. і вид. : Міжнар. центр фін.-екон. розвитку - Україна. – К. : МЦФЕР-Україна, 2014.
21.        Довкілля та здоров'я : наук. журн. з пробл. мед. екології, гігiєни, охорони здоров'я та екологічної безпеки. № 3 (70) / засн. : Укр. наук. гігiєн. центр, укр. від-ня Міжнар. центру наук. культури - "Всесвітня лабораторія". – К. : Преса України, 2014.
22.        Економiка АПК : мiжнар. наук.-вироб. журн. № 9 (239). – К. : Преса України, 2014.
23.        Економiст : наук. та громад.-політ. журн. № 8 / засн. : Ін-т екон. та прогнозуван. НАН України. – К. : Прес-Колегiум, 2014.
24.        Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности. Food indastry economics : щокв. наук. журн. № 3 (23) / засн. : Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАНУ, Одес. нац. акад. харч. технол. – О. : ОНАХТ, 2014.
25.        Електротехніка і електромеханіка : наук.-практ. журн. № 4 / засн. : Харк. політех. ін-т. – Х. : Мадрід, 2014. 
26.        Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 9 / засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. – К. : УкрІНТЕІ, 2014.
27.        Інтегровані технології та енергозбереження : зб. наук. та наук.-практ. ст. : щокв. наук.-практ. журн. № 3 / Нац. техн. ун-т "Харк. політех. ін-т". – Х. : ХПІ, 2014.
28.        Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки України. № 25-26-27. – К. : Пед. преса, 2014.
29.        Кибернетика и системный анализ : междунар. науч.-теорет. журн. Т. 50. № 5 / НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – К, 2014. 
30.        Кодекси України. № 9. – К. : Форум, 2014.
31.        Компьютеры, сети, программирование. № 7 / учредитель С. Р. Лищук. – К. : Kiber Pank, 2014.
32.        Лiтопис журнальних статей : держ. бiблiограф. покажч. України. № 15, № 16. – К. : Кн. палата України, 2014.
33.        Літопис книг : держ. бібліограф. покажч. України. № 15, № 16 / Кн. палата України. – К. : Кн. палата України, 2014.
34.        Людина i праця : щомісяч. журн. з питань захисту соц.-екон. ітересів населен. України. № 9 / засн. : М-во соц. політики України ; вид. : Соцінформ. – К. : Праця, 2014. 
35.        Магістеріум : наукові записки. № 51 / засн. : Нац. ун-т "Києво-Могил. акд.". – К. : НаУ "КМА", 2013. – (Хімічні науки). – дарчий. 
36.        Маркетинг в Україні : наук.-практ. журн. № 4(85) / засн. : Укр. асоц. маркетингу, Київ. нац. екон. ун-т. – К. : Демос, 2014. 
37.        Математичні методи та фізико-механічні поля : наук. журн. Т.56. № 4 / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. – Л. : ІППМІМ, 2013. 
38.        Мир продуктов : информ.-аналит. изд. № 6 (105) / учредитель и изд. : РИА Марк Пак. – К. : Софія- А, 2014.
39.        Мир упаковки : бизнес-организатор для произв. и потреб. упаковки. № 4 (98) / учредитель и изд. : РИА "Марк Пак". – К. : Експес-Полiграф, 2014. 
40.        Міжнародний туризм : журн. про мандрівки та відпочинок. № 5 (119) / засн. і вид. : ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – К. : Рема-Принт, 2014.
41.        Наука продаж : от технологии к искусству : ежемес. спец. журн. № 9 (59) / Агентство "Press.kz". – Алматы : Эльмора, 2014.
42.        Науково-інформаційний вісник № 3 (92) / Акад. наук вищої освіти України. – К. : АН ВО України, 2014.
43.        Освіта України. Спецвипуск газети. № 9. – К. : Пед. преса, 2014. 
44.        Офіцiйний вісник Президента України : інформ. бюл. № 39 / Держ. упр. справами. – К. : Пріоритети, 2014. 
45.        Офіцiйний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. № 71, № 72,       № 73, № 74, № 75. Т. 1-3, № 76, № 77 / М-во юстиції України. – К. : Право, 2014.
46.        Охорона праці : наук.-вироб. щомісяч. журн. № 9(243) / Ком. по нагляду за охороною праці України. – К. : Преса України, 2014. 
47.        Підприємництво, господарство і право : щоміс. наук.-практ. госп.-прав. журн. № 8 (224) / засн. : Союз ж-стів України, Ін-т держави і права НАН України. – К. : Кн. друк. наук. кн, 2014. 
48.        Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю з дня народження ректора університету (1988-!991 рр.), д-ра техн. наук, проф., члена-кор. ВАСГНІЛ Бєляєва Михайла Івановича, 19 листопада 2013 р. : у 2 ч. Ч. 1, .2. / М-во освіти і науки України, Харк. обл. держ. адмін., Харк. держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2013. – дарчий.
49.        Продукты Украины. Food UA : специализир. информ.-аналит. журн. № 4 (56) / изд. : Smart Capital. – К. : Рема- Принт, 2014.
50.        Промислова безпека. № 8-9 / засн. : ТОВ "Промислова безпека". – К. : Вістка, 2014.
51.        Рецепты аптечных продаж : практ. изд. для провизоров и фармацевтов.      № 9 (32), № 10(33) / основатель : Компания "Агантство мед. маркетинга". – К. : Аентство мед. маркетинга, 2014. – дарчий. 
52.        Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть : щокв. наук.-вироб. журн. № 3 (88) / засн. : Держ. ком. України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї. – Х. : Форт, 2014. 
53.        Украинский туризм : всеукр. изд. для проф. тур. бизнеса. № 5 / учредитель и изд. : ООО Изд-во "Зеркало мира". – К. : Зеркало мира, 2014.
54.        Україна : аспекти працi : наук.-екон. суспiл.-полiт. журн. № 6 / засн. : Фiрма "Праця". – К. : Праця, 2014.
55.        Управляющие системы и машины (УСиМ) : междунар. науч. журн. № 4 (252) / НАН Украины, Междунар. науч.-учеб. центр ИТИС, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – К. : Ин-т кибернетики НАН Украины, 2014.
56.        Фiлософська думка : укр. наук.-теорет. часоп. № 4 / НАН України, Ін-т фiлос., Київ. ун-т iм. Т. Шевченка, фiлос. ф-т. – К. : Друк. ФПУ, 2014.
57.        Фінансовий контроль : всеукр. наук.-практ. журн. № 9 (104) / засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін. – К. : Параміда, 2014.
58.        Химия и технология воды : междунар. науч.-техн. журн. Т. 36. № 4 / НАН Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А. В. Думанского, Отд-ние химии. – К : НАН України, 2014.
59.        Хімiчна промисловість України : наук.-вироб. зб. № 4 (123) / засн. : М-во хім. пром-сті УРСР, Укр. республ. правління всесоюз. хім. т-ва ім. Д. І. Менделеева. – К. : Рад. Україна, 2014.
60.        Хранение и переработка зерна : ежемес. науч.-практ. журн. № 8(185) / учредитель : ООО "АПК-Зерно". – Д. : Арт-Пресс, 2014.
61.        Электронные компоненты и системы : массовый науч.-техн. журн. № 7-9 (203-205) / учредитель и изд. : Науч.-произв. фирма VD MAIS. – К. : Такі справи, 2014. 
62.        Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит : общегос. науч. произв. и инф. журн. № 8 (126) / учредитель : ООО СВЭКО. – Х. : БЭТ, 2014.
 
 
 

Створено : 21/10/2014 @ 12:47
Оновлено : 21/10/2014 @ 12:51
Категорія :
Сторінка переглянута 872 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх