Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

Нові надходження до бібліотеки за березень 2014р.
    УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ
1.         005.6
Г57
     Говорушко Т. А. Управління ефективністю діяльності підприємств на основі вартісно-орієнтованого підходу : монографія / Т. А. Говорушко, Н. І. Климаш. – К. : Логос, 2013. – 204 с. 
              Кільк. прим. :  12 
2.         005.3
Т21
     Тарнавська Н. П. Інноваційне управління конкурентоспроможністю логістичних ланцюгів : монографія / Н. П. Тарнавська, Р. Б. Сивак. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2011. – 240 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  1 
    ФІЛОСОФСЬКІ СИСТЕМИ ТА ПОГЛЯДИ
3.         14
Д79
     Дубінін В. В. Інтереси народу : плюралізм поглядів : монографія / В. В. Дубінін ; за ред. В. П. Беха ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 485 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  1 
    ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
4.         330.1
Б61
     Біла І. С. Макроекономіка : навч.-метод. посіб. / І. С. Біла, Н. М. Салатюк ; НУХТ. – К. : НУХТ, 2013. – 174 с. 
              Кільк. прим. :  20 
5.         330.3
Г57
     Говорушко Т. А. Методичні підходи до оцінки інноваційної політики підприємств спиртової промисловості : монографія / Т. А. Говорушко, Г. І. Лановська ; НУХТ. – К. : МВЦ "Медінформ", 2013. – 204 с. 
              Кільк. прим. :  12 
6.         330.3
Г57
     Говорушко Т. А. Формування джерел фінансування інвестиційної діяльності на підприємствах кондитерської промисловості в умовах глобалізації економіки : монографія / Т. А. Говорушко, Г. В. Сілакова. – К. : Логос, 2013. – 208 с. 
              Кільк. прим. :  12 
7.         330.1
Д53
     Дмитриченко Л. І. Ринок венчурного капіталу : методологія дослідження та механізми функціонування : монографія / Л. І. Дмитриченко, К. В. Кутрань ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк : ТОВ "Східний ВД", 2013. – 178 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  1 
8.         330.3
М46
     Мекшун П. В. Забезпечення економічної безпеки в контексті транснаціоналізації національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Мекшун Павло Вікторович ; Черніг. держ. ін-т екон. і упр. – Чернігів, 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
9.         330.3
Ш26
     Шарко В. В. Механізм інтенсифікації виробництва конкурентоспроможної продукції підприємств легкої промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Шарко Віталій Вікторович ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2013. – 21 с. 
              Кільк. прим. :  1 
10.      330.3
Ш67
     Шконда В. В. Соціоекономіка у людському вимірі : монографія / В. В. Шконда, А. В. Кальянов ; під ред. В. В. Шконди ; Донец. ін-т міжрегіон. акад. упр. персон. – Донецьк : Донбас, 2013. – 259 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  1 
11.      330.3
Я66
     Янченко З. Б. Інноваційна діяльність у сільському господарстві та її інвестиційне забезпечення : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Янченко Зінаїда Борисівна ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир, 2013. – 36 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ. БЕЗПЕКА ПРАЦІ
12.      331.1
Д72
     Драч О. І. Оцінка і стимулювання персоналу в механізмі управління машинобудівним підприємством : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Драч Олександр Іванович ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2014. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
13.      331.46
Є-27
     Євтушенко О. В. Підвищення рівня безпеки праці на підприємствах харчової промисловості на основі прогнозування ризиків травмування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Євтушенко Ольга Володимирівна ; ДУ "Нац. наук.-дослід. ін-т пром. безпеки та охорони праці. – К., 2014. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ЕКОНОМІКА ПРОДОВОЛЬЧОГО ВИРОБНИЦТВА
14.      338.43
А26
     Агробізнес : проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку : кол. моногр. Кн. 3 / В. С. Ніценко, Т. Л. Мостенська, Н. С. Скопенко [та ін.] ; за ред. Г. Є. Жуйкова, В. С. Ніценка ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – О. : ТОВ "Лерадрук", 2013. – 577 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  1 
15.      338.43
О-58
     Онищенко К. Н. Экономика зернопродуктового продкомплекса (кластера) : монография / К. Н. Онищенко ; Таврич. нац. ун-т им. В. И. Вернадского. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. – 320 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  1 
    ТУРИЗМ
16.      338.48
Ш37
     Шевченко Р. Ю. Картографічні технології в туризмі : навч.-метод. посіб. для студ. / Р. Ю. Шевченко ; Київ. міжнар. ун-т. – К. : КиМУ, 2014. – 79 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  1 
    ЦІНОУТВОРЕННЯ
17.      338.5
О-66
     Орлов О. О. Ціноутворення на нову продукцію виробничо-технічного призначення : монографія / О. О. Орлов, Є. Г. Рясних, О. В. Савченко. – К. : Освіта України, 2011. – 144 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  1 
    КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
18.      339.137
С89
     Сусіденко Ю. В. Конкурентоспроможність переробних підприємств системи АПК в умовах ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Сусіденко Юлія Валентинівна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
19.      339.7
Є-70
     Єрьоменко А. А. Механізм залучення прямих іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Єрьоменко Анатолій Анатолійович ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
20.      347.77
М59
     Мікульонок І. О. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / І. О. Мікульонок ; Нац. техн. ун-т Україна „КПІ”. – К. : ІВЦ „Вид-во „Політехника”, Ліра-К, 2011. – 232 с. 
              Кільк. прим. :  5 
    ОСВІТА
21.      37
С90
     Сурмін Ю. П. Створення кейса : практичні поради / Ю. П. Сурмін, О. І. Сидоренко. – К. : НМЦ „Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2012. – 48 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  1 
    ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
22.      502
А69
     Анпілова Є. С. Інформаційні технології для управління екологічною безпекою поверхневих вод : монографія / Є. С. Анпілова ; Ін-т телекомун. і глобал. інформ. простору. – К. : Азимут-Україна, 2013. – 104 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  1 
    ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА
23.      536.24
К90
     Кулінченко В. Р. Теплопередача з елементами масообміну (теорія і практика процесу) : підручник / В. Р. Кулінченко, О. Ю. Шевченко, В. А. Піддубний ; за ред. В. Р. Кулінченка ; НУХТ. – К. : Фенікс, 2014. – 918 с. 
              Кільк. прим. :  3 
24.      536.24
М32
     Массобменные противоточные насадочные аппараты / А. С. Марценюк, В. А. Поддубный, Д. И. Алехин [и др.] ; под ред. А. С. Марценюка ; НУПТ. – К. : Кондор, 2014. – 372 с. 
              Кільк. прим. :  3 
    ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ
25.      543.5
М30
     Марченко С. В. Розробка ферментної біосенсорної системи для одночасного визначення сечовини та креатиніну : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.20 / Марченко Світлана Володимирівна ; Ін-т молекулярної біології та генетики. – К., 2014. – 21 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
26.      579.6
Г67
     Горбатюк О. Б. Оптимізація методів отримання функціонально активних рекомбінантних білків в Escherichia coli : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.20 / Горбатюк Оксана Борисівна ; Ін-т молекулярної біології та генетики. – К., 2014. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
27.      57.083
К70
     Коршун Л. М. Біотехнологічні основи конструювання імуноензимної тест-системи для діагностики вірусу простого герпесу 2-го типу : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.20 / Коршун Людмила Миколаївна ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. – К., 2014. – 23 с. 
              Кільк. прим. :  1 
28.      577.1
М12
     Магорівська І. Б. Антигенна специфічність і протеолітична активність антигістонових антитіл та їх вплив на проліферацію і життєздатність пухлинних клітин : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.11 / Магорівська Ірина Богданівна ; Ін-т біології клітини. – Львів, 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    БІОТЕХНОЛОГІЯ
29.      602
Ш13
     Шаблій В. А. Характеристика мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин, виділених із нативної та кріоконсервованої плаценти людини : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.20 / Шаблій Володимир Анатолійович ; Ін-т молекулярної біології та генетики. – К., 2013. – 25 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ
30.      613.2
М71
     Мищиряк В. Г. Справочно-информационный сборник по гигиене питания и пищевой санитарии : термины, определения, классификация, структура, технологии, требования, понятия, показатели, свойства / В. Г. Мищиряк. – Донецьк : Промінь, 2010. – 404 с. 
              Кільк. прим. :  24 
    ОБРОБКА ВОДИ
31.      628.16
Р54
     Рисухін В. В. Захист поверхневих водойм від забруднення мінералізованими сполуками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Рисухін Володимир Володимирович ; Нац. техн. ун-т України „КПІ”. – К., 2013. – 21 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    МОЛОЧНА ПРОМИЛОВІСТЬ
32.      637.1
Т38
     Технологічні розрахунки у молочній промисловості : навч. посіб. / Г. Є. Поліщук, О. В. Грек, Т. А. Скорченко [та ін.] ; НУХТ. – К. : НУХТ, 2013. – 343 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    МЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
33.      637.5
Б28
     Батраченко О. В. Підвищення ефективності роботи та довговічності м'ясорізних машин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Батраченко Олександр Вікторович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2014. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
34.      637.5
В31
     Вербицький С. Б. Вдосконалення процесу тонкого подріблення м'ясної сировини та розроблення емульситаторів роторного типу : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Вербицький Сергій Борисович ; Ін-т прод. ресурсів. – К., 2013. – 197 с. 
              Кільк. прим. :  1 
35.      637.5
В31
     Вербицький С. Б. Вдосконалення процесу тонкого подріблення м'ясної сировини та розроблення емульситаторів роторного типу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Вербицький Сергій Борисович ; НУХТ. – К., 2013. – 22 с. 
              Кільк. прим. :  2 
    РЕСТОРАННА СПРАВА
 36. 640.4
М99
     Мялковский, О. В. Барное дело. Теория и практика приготовления смешанных напитков : учебник / О. В. Мялковский. – К. : Кондор-Изд-во, 2012. – 366 с. 
              Кільк. прим. :  3 
    ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ
 37. 641.5(477.8)
Г70
     Горпинко Т. М. Кулінарна спадщина Прикарпаття : авторські рецепти : практ. посіб. / Т. М. Горпинко, О. Т. Пиленкова ; Івано-Франків. технікум ресторан. сервісу і туризму НУХТ. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 96 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  1 
 38. 641.5
Т38
     Технологія продукції в закладах ресторанного господарства : підручник / С. В. Іванов, В. А. Домарецький, В. Ф. Доценко [та ін.] ; за ред. С. В. Іванова ; НУХТ. – К. : НУХТ, 2013. – 430 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ДЕЗІНФЕКЦІЯ
 39. 648.6
М71
     Міщиряк В. Г. Сучасні гігієнічні вимоги до миття та дезинфекції на харчових підприємствах / В. Г. Міщиряк. – Донецьк, 2012. – 32 с. 
              Кільк. прим. :  35 
    ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
 40. 658
Д83
     Дупляк О. М. Моделювання процесів формування інноваційної стратегії на промислових підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Дупляк Ольга Миколаївна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2013. – 19 с. 
              Кільк. прим. :  1 
 41. 658.15
К60
     Колєснік Т. С. Формування фінансової стратегії підприємств роздрібної торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Колєснік Тетяна Сергіївна ; Харк. держ. ун-т харч. та торг. – Х., 2014. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
 42. 658.5
М90
     Мукомела-Михалець В. О. Управління діловою активністю машинобудівного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мукомела-Михалець Вікторія Олегівна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2013. – 19 с.
              Кільк. прим. :  1 
 43. 658.1
О-66
     Орлов О. А. Маржинальная прибыль в экономических расчетах на промышленных предприятиях : монография / О. А. Орлов, Е. Г. Рясных. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Освіта України, 2011. – 192 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  1 
 44. 658.8
П58
     Попов О. В. Організація маркетингової діяльності підприємств машинобудівного кластеру : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Попов Олександр Вікторович ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2014. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
 45. 658.012.12
С48
     Слободян Н. Г. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб. / Н. Г. Слободян ; НУХТ. – К. : НУХТ, 2013. – 322 с. 
              Кільк. прим. :  20 
 46. 658.3
С78
     Стаценко Д. В. Удосконалення процесу формування верху взуття із шкіри, пом’якшеної ензимами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.18 / Стаценко Дмитро Володимирович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К., 2013. –   19 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    РЕКЛАМА
 47. 659.1
К78
     Крамаренко В. И. Реклама и человеческий капитал в глобальной экономике : методология и управление : монография / В. И. Крамаренко, О. М. Кузьмина, Е. А. Каменских. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. – 235 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  1 
    ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
 48. 66.0
Б61
     Білецький Е. В. Закономірності реодинаміки та теплообміну неньютонівських рідин у каналах хіміко-технологічного обладнання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.08 / Білецький Едуард Володимирович ; Нац. техн. ун-т „Харк. політех. ін-т”. – Х., 2013. – 36 с. 
              Кільк. прим. :  1 
 49. 661.7
М43
     Межиброцький В. П. Удосконалення технології N, N’ – дитіодиморфоліну : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Межиброцький Василь Петрович ; Нац. ун-т „Львів. політехніка. – Львів, 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
 50. 66.066
С28
     Севостьянов І. В. Теоретичні основи процесів та обладнання для віброударного зневоднення відходів харчових виробництв : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Севостьянов Іван Вячеславович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 451 с. 
              Кільк. прим. :  1 
 51. 66.066
С28
     Севостьянов І. В. Теоретичні основи процесів та обладнання для віброударного зневоднення відходів харчових виробництв : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Севостьянов Іван Вячеславович ; НУХТ. – К., 2013. – 41 с. 
              Кільк. прим. :  2 
 52. 66.065
Х20
     Харенко Д. О. Інтенсифікація процесів тепломасопереносу при блоковому виморожуванні води з харчових розчинів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Харенко Дмитро Олександрович ; Одес. нац. акад. харч. технол. – О., 2013. – 19 с. 
              Кільк. прим. :  1 
 53. 66.047
Я76
     Яровий І. І. Розробка стрічкової установки для зневоднення рослинної сировини електромагнітним полем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Яровий Ігор Іванович ; Одес. нац. акад. харч. технол. – О., 2013. – 22 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ЦУКРОВЕ ВИРОБНИЦТВО
 54. 664.1
Б72
     Бобровник Л. Д. Химико-технологические аспекты цветных веществ сахарного производства : монография / Л. Д. Бобровник, Т. К. Рухадзе. – Тбилиси, 2012. – 111 с. – дарча. 
              Кільк. прим.  5 
    БОРОШНОМЕЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО
 55. 664.71
Ж68
     Жигунов Д. О. Розробка наукових основ і методів підвищення якості та розширення асортименту готової продукції на борошномельних заводах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.02 / Жигунов Дмитро Олександрович ; Одес. нац. акад. харч. технол. – О., 2013. – 36 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    КОНСЕРВУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
 56. 664.8
Л72
     Лозовська Т. С. Розробка технології консервованих фруктово-ягідних сиропів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.13 / Лозовська Тетяна Сергіївна ; Одес. нац. акад. харч. технол. – О., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ОЛІЇ. ЖИРИ
 57. 665.117
М13
     Мазур О. В. Удосконалення технології підготовки соняшникової макухи до видобування олії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Мазур Олена Валеріївна ; Нац. техн. ун-т „Харк. політех. ін-т”. – Х., 2013. – 21 с. 
              Кільк. прим. :  1 
 58. 665.12
П29
     Петік І. П. Технологія лужної нейтралізації жирів в системі вода-гліцерін-етанол : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Петік Ігор Павлович ; Нац. техн. ун-т „Харк. політех. ін-т”. – Х., 2013. – 20 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ЦЕМЕНТНА ПРОМИЛОВІСТЬ
 59. 666.946
Б26
     Барсова З. В. В’яжучі композиційні матеріали на основі гексафериту та алюмінатів барію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Барсова Зоя Валеріївна ; Нац. техн. ун-т „Харк. політех. ін-т”. – Х., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    МОВА. МОВОЗНАВСТВО
 60. 811.111
С50
     Смірнова Є. С. Англійська мова для студентів технологічних спеціальностей та сфери обслуговування харчової промисловості : навч. посіб. / Є. С. Смірнова, Л. В. Юрчук ; НУХТ. – К. : Ліра-К, 2014. – 232 с. – дарча.
              Кільк. прим. :  3 
    ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
 61. 82
К49
     Климова Е. В. Интегральная поэтика Николая Гумилева : монография / Е. В. Климова. – К. : НУПТ, 2011. – 155 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  1 
  ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
1.        Chemical & engineering news. № 46 (18 november), № 47 (25 november), № 48 (2 december), № 50 (16 december), № 51 (16 december). – Washington, 2013. – дарчий.
2.        Chemical & engineering news. № 1 (6 january), № 2 (13 january), № 3 (20 january), № 5 (3 february), № 6 (10 february), № 8 (24 february). – Washington, 2014. – дарчий. 
3.        Higher education policy : the Quarterly Journal of the International Association of Universitiees. vol. 27. № 1 (march). – 2014.
4.        Travel professional magazin. № 1 (46) / издатель : ООО "Юримекс". – К. : ООО "Юримекс", 2014. 
5.        IX Міжнародна науково-практична конференція "Управління сучасним підприємством" : тези доповідей, 25-26 квітня 2013 р., м. Київ / НУХТ. – К. : НУХТ, 2013.
6.        Автоматика и телемеханика : РАН. № 1 / РАН. – М. : Наука, 2014. 
7.        Академия гостеприимства : журн. для владельцев ресторанного и гостиничного бизнеса. № 1 (19) / основатель и изд. : ООО Прес-Альянс. – К. : Аванпост-прим, 2014. 
8.        Безпека життєдіяльності. № 2. – К. : Основа, 2014. 
9.        Безпека праці на виробництві : практикум : всеукр. профілакт.-практ. журн. для кер. п-в та служб охорони праці. № 3 (51) / засновник : ТОВ "Ред. журн. "Безпека праці на виробництві". – К. : Основа-принт, 2014. 
10.           Бібліотека кадровика : щомісяч. спец. журн. № 1, № 2. / засн. і вид. : Міжнар. центр фін.-екон. розв.-Україна. – К. : Аванпост-прим, 2014. 
11.           Бібліотечний вісник : наук.- теорет. та практ. журн. № 1 (219) / засн. : НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2014. 
12.           Бухгалтерський облiк i аудит : наук.-практ. журн. № 1, № 2 / засн. : ТОВ "Екаунтiнг". – К. : Преса України, 2014. 
13.           Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 1. / засн. : ред. журн. "Право України". – К. : Юрiнком, 2014. 
14.           Бюллетень регистрации НИР и ОКР. № 1 / засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. – К. : УкрІНТЕІ, 2014.
15.           Вiсник Нацiональної академiї наук України : щомiсяч. загальнонаук. та громад.-полiт. журн. № 2 / засн. : НАН України ; вид. : Вид. дім "Академперіодика" НАН України. – К. : Президiя НАН України, 2014. 
16.           Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. № 6-7, № 8, № 9, № 10 / засн. : Верхов. Рада України. – К. : Преса України, 2014. 
17.           Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету : наук. журн. № 1 (93). – К. : КНТЕУ, 2014. 
18.           Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 1 (210) / Кн. палата України. – К. : Кн. палата України, 2014. 
19.           Вісник Національного банку України : наук.-практ. журн. № 2 (216) / Нац. банк України. – К. : РПВ НБУ, 2014. 
20.           Вісник Пенсійного фонду України : загальнодерж. інформ.-аналіт. вид. № 2 (140) / засн.: Пенсійн. фонд України ; вид. : держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України. – К. : Поліпрінт, 2014. 
21.           Вода і водоочисні технології : укр. наук.-прак. журн. № 4 (70) / засн. : ТОВ "Укр. спілка фахівців в галузі очистки води". – К. : СПД Коляда О. П., 2013.
22.           Вопросы питания : науч.-практ. журн. Т.82. № 6 / М-во здравоохранения РФ, Департамент сан.-эпидемиол. надзора РФ, Рос. акад. мед. наук, Ин-т питания. – М. : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2013. 
23.           Гастрономъ : ежемес. журн. № 2 (145). – М. : ООО Бонниер Пабликейшенз, 2014. 
24.           Дiловий вiсник : журн. Торг.-пром. палати України. № 10-11 (233-234), № 12 (235). – К. : Ф-ка друк. реклами, 2013. 
25.           Дiловий вiсник : журн. Торг.-пром. палати України. № 1 (236). – К. : Ф-ка друк. реклами, 2014. 
26.           Держзакупівлі : щомісяч. спец. журн. № 3 : Типові порушення та адміністративна відповідальність членів комітету / засн. і вид. : Міжнар. центр фін.-екон. розвитку - Україна. – К. : МЦФЕР-Україна, 2014. 
27.           Довідник секретаря та офіс-менеджера : щомісяч. проф. журн. № 2 / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитку - Україна". – К. : Аванпост-прим, 2014. 
28.           Екологія : реферат. журн. № 4 / засн. : Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформ. – К. : ТОВ Вид-во Аспект-Поліграф, 2013.
29.           Економiка АПК : мiжнар. наук.-вироб. журн. № 2 (232). – К. : Преса України, 2014. 
30.           Економiка. Фiнанси. Право : щомiсяч. iнформ.-аналіт. журн. № 2, № 3 / засн., вид. : АФ Аналiтик, Акад. муніципального упр. – К. : АТЗТ Вид-во Право, 2014. 
31.           Економiст : наук. та громад.-політ. журн. № 1 / засн. : Ін-т екон. та прогнозуван. НАН України. – К. : Прес-Колегiум, 2014.
32.           Журнал прикладной химии. Т. 86. № 11 / учредитель : РАН. – СПб. : Наука, 2013. 
33.           Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 2 / засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. – К. : УкрІНТЕІ, 2014.
34.           Инновации в образовании. № 1 / учредитель : Соврем. гуманит. акад. – М. : ГУП МО Колом. тип., 2014. 
35.           Інтелектуальна власність : наук.-практ. журн. № 1 / засн. : Держ. департамент інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності. – К. : ДП Укрбланквидав, 2014.
36.           Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти України. № 4-5-6. – К. : Пед. преса, 2014. 
37.           ІТM. Информационные технологии для менеджмента : науч.-техн. журн. № 1-2 / учредитель и изд. : ООО Софт-Рейтинг Консалт, УкрНЦ РИТ и др. – К. : ООО Софт-Рейтинг Консалт, 2014. 
38.           Календар знаменитих і пам'ятних дат : реком. бібліогр. довід. № 1, № 2 / засн. : Нац. парламент. б-ка України, Кн. палата України. – К. : Нац. парламент. бібл. України, Кн. палата України, 2014. 
39.           Кодекси України. № 2. – К. : Укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2014. 
40.           Комбикорма : пр-во и использ. : науч.-техн. и произв. журн. № 1 / учредители : Минсельхозпрод РФ, ОАО ФКК Росхлебпродукт, Ассоц. комбикормовых предпр., Кол. ред. журн. – М. : ЗАО "Динамо", 2014.
41.           Компьютеры, сети, программирование. № 1 / учредитель С. Р. Лищук. – К., 2014. 
42.           Країна знань : наук.-попул. журн. № 1 (98), № 2 (99) / засн. : Громад. орг. "Наук.-освітня спілка "Майбутнє". – К. : Наук.-освітня спілка "Майбутнє", 2014.
43.           Лiтопис журнальних статей : держ. бiблiогр. покажч. України. № 1, № 2 : Нац. бiблiогр. України. – К. : Кн. палата України, 2014. 
44.           Літопис книг : держ. бібліогр. покажч. України. № 1, № 2 / Кн. палата України. – К. : Кн. палата України, 2014. 
45.           Логистика : проблемы и решения : междунар. науч.-практ. журн. № 1 (50) / изд. : НВФ Студцентр. – К. : НВФ Студцентр, 2014. 
46.           Логистика=Logistics : ежекв. журн. № 1 (86) / учредитель : Координац. совет по логистике, Ассоц. "ЮНИСКАН", Ассоц. "СОЮЗУПАК". – М. : ООО Журн. "Тара и упаковка", 2014. 
47.           Маркетинг в Україні. № 6 (81) / засн. : Укр. Асоц. Маркетингу, Київ. нац. екон. ун-т. – К. : НСФ Демос ЛТД, 2013. 
48.           Маркетинговые исследования в Украине : укр. науч.-практ. журн. № 1 (62) / изд. : НВФ "Студцентр". – К.-Х. : СПДФО Дмитриева А. С., 2014. 
49.           Масложировой комплекс : науч.-практ. журн. № 4 (43) / учредители : Ассоц. "Укролияпром", УкрНИИ масел и жиров НААН, ИА "Эксперт Агро". – Запорожье : Печатный мир, 2013. 
50.           Международная экономика : междунар. науч.-практ. журн. № 1 / учредитель : ООО Индепендент Масс Медиа. – М. : ИД Панорама, 2014. 
51.           Менеджмент и кадры : психология управления, соционика и социология : междунар. науч.-практ. журн. № 1 (133). – К. : Междунар. ин-т социон., 2014.
52.           Мир продуктов : информ.- аналит. изд. № 1 (100) / учредитель и изд. : РИА Марк Пак. – К. : ТОВ Софія- А, 2014. 
53.           Мир упаковки : бизнес-организатор для произв. и потреб. упаковки. № 1 (95) / учредитель и изд. : РИА "Марк Пак". – К. : ДТ "Експес-Полiграф", 2014. 
54.           Мировая экономика и международные отношения. № 1 / РАН. – М. : Наука, 2014.
55.           Мікробіологічний журнал : наук. журн. Т.76. № 1 / НАН України, ІМІВ ім. Д. К. Забалотного, НУБІПУ. – К. : Наук. думка, 2014. 
56.           Молочная промышленность : науч.-техн. и произв. журн. № 1 / учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС". – М. : А/О "Росмясомолпром", 2014. 
57.           Молочное дело : ежемес. произв.-практ. журн. № 1 (125) / учредитель : ЧП "Корсар", ЗАО "Ковчег и Ко". – К. : ООО Футари-Принт, 2014. 
58.           Мясное дело : ежемес. произв.-практ. журн. № 1 (141) / учредитель : ЧП "Корсар". – К. : ООО Футари-Принт, 2014. 
59.           Мясной бизнес : ежемес. науч.-практ. журн. № 2 (130) / изд. : ООО Биопром. – К. : Аванпост-Прим, 2014. 
60.           Надзвичайна ситуацiя. № 1 (194), № 2 (195). – К. : Агенство Чорнобильiнтерiнформ, 2014. 
61.           Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology & innovation : междунар. специализир. науч.-аналит. журн. № 1-2 (30-31) / учредитель и изд. : К. В. Конева, Н. И. Ящук. – К. : ПП Р. К. Майстер-Принт, 2014. 
62.           Наука i суспiльство : щомiсяч. наук.-попул. i лiт.-худож. iл. журн. № 11-12 / Правлiння т-ва "Знання України". – К. : Преса України, 2013. 
63.           Наука и жизнь : ежемес. науч.-попул. журн. № 2 / учредитель : Автоном. некоммер. орг. Ред. журн. "Наука и жизнь". – М. : Пресса, 2014. 
64.           Наука та інновації = Science and Innovation : наук.-практ. журн. Т. 10. № 1 / засн. : НАН України ; вид. : Вид. дім. "Академперіодика". – 2014. 
65.           Незалежний аудитор : часоп. № 2 (25) / засн. і вид. : ТОВ "Вид-ва "СОВА". – К. : Новий друк, 2014.
66.           Новини енергетики : щомісяч. наук.-техн. аналіт. журн. № 2 / засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради. – К. : Вид-во "КВІЦ", 2014. 
67.           Освіта України. Спецвипуск газети. № 2 (14). – 2014. 
68.           Офіцiйний вісник Президента України : інформ. бюл. № 4 (263), № 5 (264), № 6 (265), № 7 / Держ. упр. справами. – К. : ДП НВЦ Пріоритети, 2014. 
69.           Офіцiйний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19 / М-во юстиції України. – К. : Право, 2014. 
70.           Охорона праці : наук.-виробн. щомісяч. журн. № 2 (236) / Ком. по нагляду за охороною праці України. – К. : Преса України, 2014. 
71.           Пиво и напитки : безалк. и алког., соки, вино. № 6 / учредитель : ООО "Пищепрмиздат". – М. : Пищ. пром-сть, 2013. 
72.           Питание и общество : проф. кулинар. журн. № 1 / учредитель : Труд. кол. ред. журн. – М. : Питание и о-во, 2014. 
73.           Пищевая промышленность : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 1 / учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром. – М. : РОСПИЩЕПРОМ, 2014.
74.           Підприємництво, господарство і право : щомісяч. наук.-практ. госп.-прав. журн. № 1 (217) / засн. : Союз ж-стів України, Ін-т держави і права НАН України. – К. : Кн. друк. наук. кн., 2014. 
75.           Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. № 1. – М. : ООО "Научтехмаш", 2014. 
76.           Прикладная биохимия и микробиология.. Т. 50. № 1 / РАН. – М. : Наука, 2014. 
77.           Проблемы прочности : междунар. науч.-техн. журн. № 1 / учредитель и изд. : НАН Украины, Ин-т проблем прочности. – К. : ИПП, 2014. 
78.           Продукты & ингредиенты : междунар. специализир. журн. № 1 (109), № 2 (110) / изд. : ООО БИОПРОМ. – К. : Футари-Принт, 2014. 
79.           Продукты Украины. Food UA : специализир. информ.-аналит. журн. № 11-12 (51-52) / издатель : Smart Capital. – К. : ООО Рема- Принт, 2013. 
80.           Промислова безпека. № 2 / засн. : ТОВ "Промислова безпека". – К. : ТОВ "Вістка", 2014. 
81.           Промышленные АСУ и конроллеры : ежемес. науч.-техн. произв. журн. № 1. – М. : ООО Изд-во "Научтехлитиздат", 2014.
82.           САПР и графика. № 1 (207) / учредитель : ООО "КомпьютерПресс". – М. : КомпьютерПресс, 2014. 
83.           Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть : щокв. наук.-виробн. журн. № 6 (85) / засн. : Держ. ком. України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї. – Х. : Форт, 2013. 
84.           Страхова справа : наук.-практ. журн. № 4 (52) / вид. : УНДІ Права екон. досліджень. – К. : Веєр Пак, 2013. 
85.           Технічна електродинаміка : наук.-прикл. журн. № 1 / НАН України, від-ня фізико-техн. пробл. енерг. – К. : Ін-т електродин. НАН України, 2014. 
86.           Украинский туризм : всеукр. изд. для проф. тур. бизнеса. № 1 / учредитель и изд. : ООО Изд-во "Зеркало мира". – К. : ООО Изд-во "Зеркало мира", 2014. 
87.           Україна : аспекти працi : наук.-екон. суспiл.-полiт. журн. № 1 / засн. : Фiрма "Праця". – К. : Праця, 2014. 
88.           Український iсторичний журнал : наук. журн. № 6 (513) / НАН України, Ін-т iсторiї України, Ін-т полiт. i етносоцiал. дослiдж. – К. : Наук. думка, 2013. 
89.           Управление качеством : ежемес. произв.-техн. журн. № 1 / учредитель : Региональн. благотворит. обществ. организация инвалидов и пенсионеров "Просвещение". – М., 2014. 
90.           Фiлософська думка : укр. наук.-теорет. часоп. № 1 / НАН України, Ін-т фiлософiї, Київ. ун-т iм. Т. Шевченка, Фiлософ. ф-т. – К. : Друк. ФПУ, 2014. 
91.           Фінансовий контроль : всеукр. наук.-практ. журн. № 2 (97) / засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін. – К. : ТОВ Параміда, 2014. 
92.           Харчова наука і технологія : щокв. наук.-вироб. журн. Одес. нац. акад. харч. технол. № 3 (24). – О. : Євротойз, 2013. 
93.           Химия и технология воды : междунар. науч.-техн. журн. Т. 36. № 1 (234) / НАН Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А. В. Думанского, Отд-ние химии. – К, 2014.
94.           Хлібопекарська і кондитерська промисловість України : щомісяч. наук.-вироб. і практ. журн. № 2 (111), № 3 (112) / співвид. та засн. : НУХТ, Держ. департ. з прод. України, Укрхлібпром та ін. – К. : ПП Авокадо, 2014. 
95.           Хлебопродукты : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 1 / учредитель : АО "Росхлебпродукт", Труд. кол. ред. – М. : ГП "Журн. Хлебопродукты", 2014. 
96.           Хранение и переработка зерна : ежемес. науч.-практ. журн. № 1 (178) / учредитель : ООО "АПК-Зерно". – Д. : Арт-Пресс, 2014.
97.           Хранение и переработка сельхозсырья : теорет. журн. № 12 / Рос. акад. с./х. наук, Отд-ние хранения и перераб. с./х. продукции. – М. : Пищ. пром-сть, 2013. 
98.           Ціноутворення у будівництві : зб. офіц. док. та роз'яснень. № 2 / засн. та вид. : наук.-вироб. фірма "Інпроект". – К. : ТОВ Бізнес-Логіка, 2014. 
99.           Цукор України : наук.- практ. галузевий журн. № 1 (97) / засн. : Нац. асоц. цукровиків України, Укр. НДІ цукрової пром-сті, ІАЦ "Цукор України". – К. : Цукор України, 2014. 
100.         Экологическая химия. Т.22. № 4 / изд. СПб. гос. ун-том, ООО "Теза" и СПб. гос. технолог. ин-том (Техн. ун-том). – СПб. : Теза, 2013. 
101.         Электрик : практ. электротехника. № 1-2 (145) / учредитель : ДП "Изд-во Радіоаматор". – К. : Преса України, 2014.
102.         Электрические сети и системы. № 6 / НЭК "Укэнерго", Ин-т "Укрэнергосетьпроект", Ин-т Укрсельэнергопроект" и др. – К. : ТОВ Гнозіс, 2013.
103.         Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит : общегос. науч. произв. и инф. журн. № 1 (119) / учредитель : ООО СВЭКО. – Харьков : БЭТ, 2014. 


Створено : 25/03/2014 @ 10:12
Оновлено : 25/03/2014 @ 10:12
Категорія :
Сторінка переглянута 1085 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх