Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

Нові надходження до бібліотеки за січень - лютий 2014р.
    КОМПЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ
1.       004
       К29
     Катренко А. В. Управління ІT-проектами : підручник. Кн.1 : Стандарти, моделі та методи управління проектами / А. В. Катренко ; за ред. В. В. Пасічника. – Львів : Новий світ-2000, 2013. – 550 с. – („Комп’ютинг”). 
              Кільк. прим. :  1 
2.       004.7
Ч-49
     Чернега В. Безпровідні локальні комп’ютерні мережі : навч. посіб. / В. Чернега, Б. Платтнер. – К. : Кондор-Видавництво, 2013. – 238 с. 
              Кільк. прим. :  2 
    УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ
3.       005.3
Д64
     Должанский И. З. Конкурентоспособность предприятия : учеб. пособие / И. З. Должанский, Т. О. Загорная. – 2-е изд., перераб. и доп. – Львов : Новий Світ-2000, 2013. – 344 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    КУЛЬТУРА
4.       008
Р32
     Ревакович М. Persona non grata : нариси про Нью-Йорську групу, модернізм та ідентичність / М. Ревакович. – К. : Критика, 2012. – 335 с. – дарча.
              Кільк. прим. :  1 
5.       008
Ч-49
     Чернецький В. Картографуючи посткомуністичні культури : Росія та Україна в контексті глобалізації : пер. з англ. / В. Чернецький. – К. : Критика, 2013. – 430 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  1 
    ФІЛОСОФІЯ
6.       1
Є-74
     Єрмоленко В. Оповідач і філософ : Вальтер Беньямін та його час / В. Єрмоленко. – К. : Критика, 2011. – 279 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  1 
    ТЕОРІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ
7.       331.1
К84
     Круп’як Л. Б. Управління трудовими ресурсами організації : навч. посіб.     / Л. Б. Круп’як. – К. : Кондор-Вид-во, 2013. – 278 с. 
              Кільк. прим. :  2 
    ПОДАТКИ
8.       336.22
С41
     Сідельникова Л. П. Податкова система : навч. посіб. / Л. П. Сідельникова, Н. М. Костіна. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Ліра-К, 2013. – 604 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    МАРКЕТИНГ
9.       339.138
М21
     Мальська М. П. Міжнародна маркетингова діяльність : теорія і практика : підручник / М. П. Мальська, І. С. Пурська ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К. : ЦУЛ, 2013. – 288 с. 
              Кільк. прим. :  1 
10.     339.138
П37
     Планування маркетингу : навч. посіб. / О. А. Овєчкіна, Д. В. Солоха, К. В. Іванова [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2013. – 352 с. 
              Кільк. прим. :  2 
    МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА
11.     339.9
А61
     Амеліна І. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. – К. : ЦУЛ, 2013. – 256 с. 
              Кільк. прим. :  1 
12.     339.9
З-78
     Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : підручник / В. О. Новак, Т. Л. Мостенська, М. Г. Луцький [та ін.] ; НАУ, НУХТ. – К. : Кондор-Вид-во, 2012. – 494 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ПРАВО
13.     340
Р83
     Рудик П. А. Основи теорії держави : навч. посіб. / П. А. Рудик ; НУХТ. – К. : Алерта, 2013. – 208 с.
              Кільк. прим. :  3 
    ОСВІТА
14.     378
Т36
     Тестові завдання для проведення незалежного дистанційного тестування студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців ОКР „Бакалавр” напряму 6.030509 „Облік і аудит” у ВНЗ II-ІV рівнів акредитації : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, Є. В. Калюга, В. Я. Плаксієнко [та ін.] ; за ред. М. Ф. Огійчука, В. Я. Плаксієнка, Є. В. Калюги. – К. : Алерта, 2013. – 448 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ЕКОЛОГІЯ
15.     502
Л74
     Ломницька Я. Ф. Склад та хімічний контроль об’єктів довкілля : навч. посіб. / Я. Ф. Ломницька, В. О. Василечко, С. І. Чихрій ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Львів. комерц. акад. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 589 с. 
              Кільк. прим. :  1 
16.     504
П81
     Промислова екологія : навч. посіб. / Я. І. Бедрій, Б. О. Білінський, Р. М. Івах, М. М. Козяр. – 4-те вид., перероб. – К. : Кондор, 2010. – 374 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    МАТЕМАТИКА
17.     51
С38
     Синєкоп М. С. Вища математика : тести для підготовки до модульного контролю : навч. посіб. / М. С. Синєкоп, М. М. Вермійчук ; Харк. держ ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2012. – 163 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ГІГІЄНА В ЦІЛОМУ
18.     613.6
Г51
     Гігієна праці у парфумерно-косметичному виробництві : навч. посіб. / О. П. Яворовський, І. І. Солдак, С. Т. Брюханова, Л. В. Павлович ; за ред. О. П. Яворського, І. І. Солдака. – К. : Медицина, 2007. – 256 с. 
              Кільк. прим. :  1 
19.     613.2
М71
     Міхеєнко О. І. Основи раціонального та оздоровчого харчування : навч. посіб. / О. І. Міхеєнко. – Суми : Університетська книга, 2013. – 184 с. 
              Кільк. прим. :  5 
    ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
20.     658.1
Г85
     Гринчуцький В. І. Економіка підприємства : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук ; Терноп. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2012. – 304 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ГЕОГРАФІЯ
21.     911.3
К78
     Країнознавство : теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Ю. С. Занько, Н. М. Ганич ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К. : ЦУЛ, 2012. – 528 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    БІБЛІОГРАФІЧНІ ТА ПОДІБНІ ДОСЛІДЖЕНЯ
22.     929
П57
     Попик В. Ресурси довідкової біографічної інформації : історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія / В. Попик ; Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУ, 2013. – 520 с. 
              Кільк. прим. :  1 
23.     929.5
Ч-46
     Черепанова С. Філософія родознавства : навч. посіб. / С. Черепанова. – К. : Знання, 2008. – 460 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
24.     94(477)
Б48
     Беркгоф К. Жнива розпачу : життя і смерть в Україні під нацистською владою : пер.з англ. / К. Беркгоф. – К. : Критика, 2011. – 455 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  1 
25.     94(477)
Г85
     Грицак Я. Страсті за націоналізмом : стара історія на новий лад : есеї / Я. Грицак. – К. : Критика, 2011. – 350 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  1 
26.     94(477)
Г85
     Гриневич Л. Хроніка колективізації та голодомору в Україні 1927-1933. Т. 1 : Початок надзвичайних заходів. Голод 1928-1929 років. Кн. 1 / Л. Гриневич. – К. : Критика, 2008. – 552 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  1 
27.     94(477)
Г85
     Гриневич Л. Хроніка колективізації та голодомору в Україні 1927-1933. Т. 1 : Початок надзвичайних заходів. Голод 1928-1929 років. Кн. 2 / Л. Гриневич. – К. : Критика, 2012. – 677 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  1 
28.     94(477)
Г85
     Гриневич Л. Хроніка колективізації та голодомору в Україні 1927-1933. Т. 1 : Початок надзвичайних заходів. Голод 1928-1929 років. Кн. 3 / Л. Гриневич. – К. : Критика, 2012. – 263 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  1 
29.     94(477)
К78
     Кравченко В. Україна, імперія, Росія : вибрані ст. з модерної іст. та історіогр. : зб. / В. Кравченко. – К. : Критика, 2011. – 542 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  1 
30.     94(477)
М12
     Магочій П. Ілюстрована історія України : пер. з англ. / П. Магочій. – К. : Критика, 2012. – 447 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  1 
31.     94(477)
П39
     Плохій С. Великий переділ : незвичайна історія Михайла Грушевського : пер. з англ. / С. Плохій. – К. : Критика, 2011. – 599 с. – дарча.
              Кільк. прим. :  1 
32.     94(477)
П60
     Портнов А. Історії істориків : обличчя й образи української історіографії XX століття / А. Портнов. – К. : Критика, 2011. – 237 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  1 
33.     94(477)
Я47
     Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна : монографія / Н. Яковенко. – вид. 2-ге, переглянуте і випр. – К. : Критика, 2008. – 472 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  1 
  ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
1.               Автоматика и телемеханика : РАН. № 11, № 12 / РАН. – М. : Наука, 2013. 
2.               Академия гостеприимства : журн. для владельцев ресторанного и гостиничного бизнеса. № 6 (18) / основатель и изд. : ООО Прес-Альянс. – К. : Аванпост-прим, 2013.
3.               Актуальні Проблеми Економіки : наук. екон. журн. № 12 (150) / засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр. – К. : Ін-т екон. НАНУ, 2013. 
4.               Банківська справа : наук.-практ. вид. № 11-12. – К. : Т-во "Знання", 2013. 
5.               Безпека життєдіяльності. № 12. – К. : Основа, 2013.
6.               Безпека життєдіяльності. № 1. – К. : Основа, 2014. 
7.               Безпека праці на виробництві : практикум : всеукр. профілакт.-практ. журн. для кер. п-в та служб охорони праці. № 12 (48) / засн. : ТОВ "Ред. журн. "Безпека праці на виробництві". – К. : Основа-принт, 2013. 
8.               Безпека праці на виробництві : практикум : всеукр. профілакт.-практ. журн. для кер. п-в та служб охорони праці. № 1 (49), № 2 (50) / засн. : ТОВ "Ред. журн. "Безпека праці на виробництві". – К. : Основа-принт, 2014. 
9.               Биотехнология : теорет. и науч.-практ. журн. № 5 / учредитель : Общерос. обществен. об-ние "Акад. биотехнол." – М. : Чехов. ПК, 2013. 
10.           Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журн. № 3 / засн. : Держ. акад. кер. кадрів і мистецтва. – К. : ДАККіМ, 2013.
11.           Бібліотечний вісник : наук.- теорет. та практ. журн. № 6 (218) / засн. : НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2013.
12.           Бібліотечний форум України : інформ. щокв. журн. № 4 (42) / ТОВ "Наук.-вироб. п-во "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2013. 
13.           Біополімери і клітина : наук. журн. № 1 / засн. : НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – К. : МПП Ірина, 2014. 
14.           Бухгалтерський облiк i аудит : наук.-практ. журн. № 12 / засн. : ТОВ "Екаунтiнг". – К. : Преса України, 2013. 
15.           Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 12 : Нотаріат в Україні / засн. : Ред. журн. "Право України". – К. : Юрiнком, 2013.
16.           Бюллетень регистрации НИР и ОКР. № 6 / засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. – К. : УкрІНТЕІ, 2013.
17.           Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 11 (208), № 12 (209) / Кн. палата України. – К. : Кн. палата України, 2013. 
18.           Вiсник Нацiональної академiї наук України : щомiсяч. загальнонаук. та громад.-полiт. журн. № 1 / засн. : НАН України ; вид. : Вид. дім "Академперіодика" НАН України. – К. : Президiя НАН України, 2014. 
19.           Винахiдник i рацiонализатор : наук.-попул. iл. журн. № 4. – К. : Блiц-iнформ, 2013.
20.           ВиноГрад : галузеве спеціалізоване вид. виноградарів і виноробів України. № 11-12. – К. : ТОВ Друкарня Літера, 2013. 
21.           Виноград. Вино : наук.-попул. журн., дод. до журн. "Дiм, сад, город". № 5 (99), № 6 (100). – К. : Нива, 2013. 
22.           Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и практ. журн. № 5, № 6 / учредитель : ООО Пищепромиздат. – М. : ООО Репроцентр, 2013. 
23.           Вища школа : наук.-практ. вид. № 12 (114) / засн. і вид. : Т-во "Знання" України, КОО. – К. : АТ Віпол, 2013.
24.           Вища школа : наук.-практ. вид. № 1 (115) / засн. і вид. : Т-во "Знання" України, КОО. – К. : АТ Віпол, 2014.
25.           Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. № 52 / засн. : Верхов. Рада України. – К. : Преса України, 2013.
26.           Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. № 1, № 2-3, № 4, № 5 / засн. : Верхов. Рада України. – К. : Преса України, 2014. 
27.           Вісник економічної науки України : наук. журн. № 2 (24) / засн. : Ін-т екон. пром-сті НАН України, Акад. економічної науки України. – Донецьк : АЕНУ, 2013.
28.           Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету : наук. журн. № 6 (92). – К. : КНТЕУ, 2013. 
29.           Вісник Національного банку України : наук.-практ. журн. № 1 (215) / Нац. банк України. – К. : РПВ НБУ, 2014. 
30.           Вісник Пенсійного фонду України : загальнодерж. інформ.-аналіт. вид. № 12 (138) / засн. : Пенсійн. фонд України ; вид. : Держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України. – К. : Поліпрінт, 2013.
31.           Вісник Пенсійного фонду України : загальнодерж. інформ.-аналіт. вид. № 1 (139) / засн. : Пенсійн. фонд України ; вид. : Держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України. – К. : Поліпрінт, 2014.
32.           Вопросы питания : науч.-практ. журн. Т.82. № 5 / М-во здравоохранения РФ, Департамент сан.- эпидемиол. надзора РФ, Рос. акад. мед. наук, Ин-т питания. – М. : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2013. 
33.           Всё о мясе : науч.-техн. и произв. журн. № 6 / Мясн. союз России, ВНИИМП. – М. : ООО Полиграфсервис, 2013. 
34.           Гастрономъ : ежемес. журн. № 1. – М. : ООО Бонниер Пабликейшенз, 2014. 
35.           Гостиница и ресторан : бизнес и управление : журн. для проф. № 7 (110). – М. : ООО Изд-во Хоспитэли, 2013. 
36.           Держзакупівлі : щомісяч. спец. журн. № 1, № 2 / засн. і вид. : Міжнар. центр фін.-екон. розв.-Україна. – К. : МЦФЕР-Україна, 2014. 
37.           Джерело : Укр. РЖ. Сер.1. № 6 : Природн. науки. Медицина / НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. В. І. Вернадського. – К. : ІПРІ НАНУ, 2013. 
38.           Джерело : Укр. РЖ. Сер. 2. № 6 : Технiка. Промисловістьсть. Сiльське господарство / НАН України, Ін-т пробл. реєстрацiї iнформацiї, НБУ iм. В. І. Вернадського. – К. : ІПРІ НАНУ, 2013.
39.           Джерело : Укр. РЖ. Сер. 3. № 6 : Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво / НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. В. І. Вернадського. – К. : ІПРІ НАНУ, 2013. 
40.           Дистанционное и виртуальное обучение : науч. журн. № 12 (78) / учредитель : Соврем. гуманитар. акад. – М. : Изд-во СГУ, 2013. 
41.           Дистанционное и виртуальное обучение : науч. журн. № 1 (79) / учредитель : Соврем. гуманитар. акад. – М. : Изд-во СГУ, 2014. 
42.           Доповiдi Нацiональної Академiї наук України : наук.-теорет. журн. Президiї НАН України. № 12. – К. : Наук. думка, 2013. 
43.           Економiка АПК : мiжнар. наук.-вироб. журн. № 1 (231). – К. : Преса України, 2014.
44.           Економiка України : полiтико-екон. журн. М-ва економiки України, М-ва фiнансiв України та НАН України. № 8 (621), № 9 (622), № 10 (623), № 11(624), № 12 (625). – К. : Преса України, 2013. 
45.           Економiка. Фiнанси. Право. : щомiсяч. iнформ.-аналіт. журн. № 1 / засн., вид. : АФ Аналiтик, Акад. муніципального упр. – К. : АТЗТ Вид-во Право, 2014. 
46.           Економiст : наук. та громад.-політ. журн. № 12 / засн. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К. : Прес-Колегiум, 2013. 
47.           Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности. Food indastry economics : щокв. наук. журн. № 4 (20) / засн. : Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАНУ, ОНАХТ. – Одеса : ОНАХТ, 2013. 
48.           Журнал микробиологии, эпидемологии и иммунобиологии : двухмес. науч.-практ. журн. № 6 / М-во здравохранения РФ, Всерос. о-во эпидемиологов. микробиологов и паразитологов. – М. : Изд-во Красная Звезда, 2013. 
49.           Журнал прикладной химии. Т. 86. № 10 / учредитель : РАН. – С.Пб. : Наука, 2013. 
50.           Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 12 / засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. – К. : УкрІНТЕІ, 2013.
51.           Зерно i хлiб : журн. для кер. i спец. галузi хлiбопрод. № 1 / співвид. та засн. : Держ. прод.-зернова корпорац., Нац. акад. аграр. наук України, НУХТ та ін. – К. : КП "РВЦ "ЗIХ", 2014.
52.           Зернові продукти і комбікорми : щокв. наук.- вироб. журн. № 4 (52) / засн. : Одеськ. держ. акад. харч. технол. – О. : ТОВ ТЕХНОСЕРВІС, 2013. 
53.           Известия высших учебных заведений. Пищевая технология : науч. техн. журн. № 4 (334), № 5-6 (335-336) / Гос. ком. РФ по высш. образованию. – Краснодар : Краснод. политехн. ин-т, 2013. 
54.           Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. Т. 56. № 11 / М-во общ. и проф. образования РФ. – Иваново : Изд-во Иван. хим.-технол. ин-та, 2013. 
55.           Инновации в образовании. № 12 / учредитель : Соврем. гуманит. акад. – М. : ГУП МО Колом. тип., 2013. 
56.           Інтегровані технології та енергозбереження : зб. наук. та наук.-практ. ст. : щокв. наук.-практ. журн. № 4 / Нац. техн. ун-т "Харків. політех. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2013.
57.           Інтелектуальна власність : наук.-практ. журн. № 12 / засн. : Держ. департамент інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності. – К. : ДП Укрбланквидав, 2013.
58.           Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки України. № 1-2-3. – К. : Пед. преса, 2014. 
59.           ІТM. Информационные технологии для менеджмента : науч.-техн. журн. № 12 / учредитель и изд. : ООО Софт-Рейтинг Консалт, УкрНЦ РИТ и др. – К. : ООО Софт-Рейтинг Консалт, 2013. 
60.           Кибернетика и системный анализ : междунар. науч.-теорет. журн. Т. 48. № 1 / НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – К, 2014. 
61.           Кодекси України. № 1 – К. : Укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2014. 
62.           Комбикорма : пр-во и использ. : науч.-техн. и произв. журн. № 12 / учредители : Минсельхозпрод РФ, ОАО ФКК Росхлебпродукт, Ассоц. комбикормовых предпр., Кол. ред. журн. – М. : ЗАО "Динамо", 2013.
63.           Компьютеры, сети, программирование. № 10, № 11, № 12 / учредитель С. Р. Лищук. – К., 2013. 
64.           Кондитерское и хлебопекарное производство : специализир. информ. бюл. № 9 (144), № 10 (145), № 11-12 (146-147) / изд. : ЗАО Отрасл. ведомости. – М. : Прессинфо, 2013. 
65.           Лiки України : спецiалiз. iнформ. вид. № 8 (174), № 9-10 (175-176) / засн. : Фармацевт. асоц. України. – К. : Блiц-Інформ, 2013. 
66.           Лiтопис журнальних статей : держ. бiблiограф. покажч. України. № 21, № 22, № 23, № 24 : Нац. бiблiогр. України. – К. : Кн. палата України, 2013. 
67.           Літопис книг : держ. бібліограф. покажч. України. № 21, № 22, № 23, № 24 / Кн. палата України. – К. : Кн. палата України, 2013.
68.           Логистика : проблемы и решения : междунар. науч.-практ. журн. № 6 / изд. : НВФ Студцентр. – К. : НВФ Студцентр, 2013. 
69.           Людина i праця : щомісяч. журн. з питань захисту соц.-екон. інтересів населен. України. № 12 / засн. : М-во соц. політики України ; вид. : ДП Вид-во "Соцінформ". – К. : Інформ.-консультац. фiрма "Праця", 2013.
70.           Людина i праця : щомісяч. журн. з питань захисту соц.-екон. інтересів населен. України. № 1 / засн. : М-во соц. політики України ; вид. : ДП Вид-во "Соцінформ". – К. : Інформ.-консультац. фiрма "Праця", 2014.
71.           Маркетинг в Україні. № 5 (80) / засн. : Укр. Асоц. Маркетингу, Київ.нац. екон. ун-т. – К. : НСФ Демос ЛТД, 2013.
72.           Маркетинг и реклама : укр. науч.-практ. журн. для рекламодат., маркетологов и рекламистов. № 12 (207) / учредитель : НВФ "Студцентр", при поддержке Союза рекламистов Украины. – Х. : Виктория, 2013. 
73.           Маркетинг и реклама : укр. науч.-практ. журн. для рекламодат., маркетологов и рекламистов. № 1 (208) / учредитель : НВФ "Студцентр", при поддержке Союза рекламистов Украины. – Х. : Виктория, 2014. 
74.           Маркетинговые исследования в Украине : укр. науч.-практ. журн. № 6 (61) / изд. : НВФ "Студцентр". – К.-Х. : СПДФО Дмитриева А.С., 2013.
75.           Масла и жиры. № 11-12. – 2013.
76.           Масложировая промышленность : науч.-техн. и произв. журн. № 6 / учредитель : ООО "Изд-во "Пищ. пром-сть". – М. : ПИЩЕПРОМИЗДАТ, 2013. 
77.           Математичні методи та фізико-механічні поля : наук. журн. Т.56. № 2 / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. – Львів : ІППМІМ, 2013. 
78.           Международная экономика : междунар. науч.-практ. журн. № 11, № 12 / учредитель : ООО Индепендент Масс Медиа. – М. : ИД Панорама, 2013.
79.           Микробиология. Т. 82. № 6 / РАН. – М. : Наука, 2013. 
80.           Мир здоровья. № 9 (268), № 10 (269) / учредитель и изд. : Балаклейс. центр. больница. – Х. : Торнадо, 2013. 
81.           Мир мороженого и быстрозамороженных продуктов : единствен. всерос. информ.-аналит. и практ. двухмес. журн. № 6 / учредитель : Изд. дом "Холодильная техника". – М. : ООО Петровский парк, 2013. 
82.           Мир продуктов : информ.-аналит. изд. № 10 (99) / учредитель и изд. : РИА Марк Пак. – К. : ТОВ Софія- А, 2013.
83.           Мировая экономика и международные отношения. № 11, № 12 / РАН. – М. : Наука, 2013.
84.           Міжнародний туризм : журн. про мандрівки та відпочинок. № 1 (115) / засн. і вид. : ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – К. : Вид. дім "Рема-Принт", 2014. 
85.           Молочная промышленность : науч.-техн. и произв. журн. № 12 / учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС". – М. : А/О "Росмясомолпром", 2013. 
86.           Молочное дело : ежемес. произв.-практ. журн. № 11-12 / учредитель : ЧП "Корсар", ЗАО "Ковчег и Ко". – К. : ООО Футари-Принт, 2013.
87.           Мясная индустрия : произв. науч.-техн. журн. № 11, № 12 / учредители : ООО "Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им. В. М. Горбатова и др. – М. : Мясн. индустрия, 2013. 
88.           Мясное дело : ежемес. произв.-практ. журн. № 8-9 (136-137), № 11-12 (139-140) / учредитель : ЧП "Корсар". – К. : ООО Футари-Принт, 2013.
89.           Мясной бизнес : ежемес. науч.-практ. журн. № 1 (129) / изд. : ООО Биопром. – К. : Аванпост-Прим, 2014. 
90.           Мясные технологии : специализир. журн. № 12 / учредитель и изд. : ЗАО Отраслевые ведомости, ООО ЭкспертКоммерц. – М. : ООО Вива-Стар, 2013. 
91.           Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology & innovation : междунарнар. специализир. науч.-аналит. журн. № 11-12 (28-29) / учредитель и изд. : К. В. Конева, Н. И. Ящук. – К. : ПП Р.К.Майстер-Принт, 2013. 
92.           Наука i суспiльство : щомiсяч. наук.-попул. i лiт.-худож. iл. журн. № 9-10 / Правлiння т-ва "Знання України". – К. : Преса України, 2013.
93.           Наука и жизнь : ежемес. науч.-попул. журн. № 1 / учредитель : Автоном. некоммер. орг. Ред. журн. "Наука и жизнь". – М. : Пресса, 2014. 
94.           Наука и религия : ежемес. науч.-попул. журн. № 12 / М-во печати и информ. РФ. – М. : ОАО "Пресса-1", 2013. 
95.           Наука и религия : ежемес. науч.-попул. журн. № 1 / М-во печати и информ. РФ. – М. : ОАО "Пресса-1", 2014. 
96.           Незалежний аудитор : часоп. № 1 (24) / засн. і вид. : ТОВ "Вид-ва "СОВА". – К. : Новий друк, 2014. 
97.           Новини енергетики : щомісяч. наук.-техн. аналіт. журн. № 12 / засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради. – К. : Вид-во "КВІЦ", 2013. 
98.           Новини енергетики : щомісяч. наук.-техн. аналіт. журн. № 1 / засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради. – К. : Вид-во "КВІЦ", 2014.
99.           Новости торговли = Retail. News & Ntchnologies. № 11-12 (168) / изд. : ООО НТА Эвент Медиа Гроуп. – М. : ООО НТА Эвент Медиа Гроуп, 2013. 
100.       Освіта України. Спецвипуск газети. № 1 (13). – 2014.
101.       Офіцiйний вісник Президента України : інформ. бюл. № 29 (258), № 30 (259) / Держ. упр. справами. – К. : ДП НВЦ Пріоритети, 2013.
102.       Офіцiйний вісник Президента України : інформ. бюл. № 1 (260), № 2 (261), № 3 (262) / Держ. упр. справами. – К. : ДП НВЦ Пріоритети, 2014. 
103.       Офіцiйний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. № 99, № 100 / М-во юстиції України. – К. : Право, 2013. 
104.       Офіцiйний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 / М-во юстиції України. – К. : Право, 2014.
105.       Охорона праці : наук.-виробн. щомісяч. журн. № 12 (234) / Ком. по нагляду за охороною праці України. – К. : Преса України, 2013. 
106.       Охорона праці : наук.-вироб. щомісяч. журн. № 1 (235) / Ком. по нагляду за охороною праці України. – К. : Преса України, 2014.
107.       Переработка молока : специализир. журн. № 12 / учредитель и изд. : ЗАО Отрасл. ведомости, ООО ЭкспертКомерц. – М. : ООО Вива-Стар, 2013.
108.       Пищевая и перерабатывающая промышленность : РЖ. № 4 / Гос. науч. уч-ние Центр. науч. сельхоз. б-ка Россельхозакад. – М. : ООП ЦНСХБ, 2013. 
109.       Пищевая промышленность : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 12 / учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром. – М. : РОСПИЩЕПРОМ, 2013. 
110.       Підприємництво, господарство і право : щомісяч. наук.-практ. госп.-прав. журн.  № 12 (216) / засн. : Союз ж-стів України, Ін-т держави і права НАН України. – К. : Кн. друк. наук. кн, 2013. 
111.       Право України : юридич. журн. № 11, № 12 / М-во юстиції України. – К. : ВАТ "Книжк. друк. наук. кн.", 2013. 
112.       Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. № 12. – М. : ООО "Научтехмаш", 2013. 
113.       Прикладная биохимия и микробиология. Т. 49. № 6 / РАН. – М. : Наука, 2013.
114.       Проблеми науки : міжгалуз. наук.-техн. журн. № 11 (155) / засн. : Київ. ЦНТЕІ М-ва освіти і науки Укр. – К. : ТОВ ДІА, 2013.
115.       Проблемы управления и информатики : междунар. науч.-техн. журн. № 1 / НАН Украины, Нац. космич. агенство Украины, Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова и др. – К., 2014. 
116.       Продукты Украины. Food UA : специализир. информ.-аналит. журн. № 10 (51) / изд. : Smart Capital. – К. : ООО Рема- Принт, 2013.
117.       Производство спирта и ликероводочных изделий : науч.-техн. и произв. журн.  № 3 / учредитель : ООО Пищепромиздат. – М. : ООО "Репроцентр", 2013. 
118.       Промислова безпека. № 12 / засн. : ТОВ "Промислова безпека". – К. : ТОВ "Вістка", 2013.
119.       Промислова безпека. № 1 / засн. : ТОВ "Промислова безпека". – К. : ТОВ "Вістка", 2014. 
120.       Промышленные АСУ и конроллеры : ежемес. науч.-техн. произв. журн. № 12. – М. : ООО Изд-во "Научтехлитиздат", 2013. 
121.       Рестораторъ : произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 1-2 / учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины". – К. : ООО "Бизнес-Логика", 2014. 
122.       Реферативный журнал : отдельн. вып. 38. Оборудование пищевой промышленности. № 12 / ВИНИТИ. – М. : ВИНИТИ, 2013. 
123.       Реферативный журнал : вып. свод. тома. 20. Экономика промышленности. 20М : Экономика отраслей пищевой промышленности. № 12 / ВИНИТИ. – М. : ВИНИТИ, 2013. 
124.       Реферативный журнал : вып. свод. тома. 19. Химия. 19Р1 : Химия и технология пищевых продуктов. № 11, № 12 / ВИНИТИ. – М. : ВИНИТИ, 2013. 
125.       Сад, виноград i вино України : всеукр. щомiсяч. наук.-попул. журн. № 10-11-12 / засн.: М-во АПК України, Укрсадвинпром, Укр. акад. аграр. наук та iн. – К. : Преса України, 2013. 
126.       САПР и графика. № 11 (205), № 12 (206) / учредитель : ООО "КомпьютерПресс". – М. : КомпьютерПресс, 2013.
127.       Сахар : двухмес. науч.-техн. и произв. журн. № 10, № 11, № 12 / учредители : ЗАО "Сахар", Союз сахаропроизв. России. – М. : Сахинформ, 2013.
128.       Стандарты и качество : междунар. журн. для профессионалов стандартизации и управления качеством. № 12 (918) / учредители и изд. : Всерос. орг. качества, ООО "РИА "Стандарты и качество". – М. : Вива-Стар, 2013. 
129.       Стандарты и качество : междунар. журн. для профессионалов стандартизации и управления качеством. № 1 (919) / учредители и изд. : Всерос. орг. качества, ООО "РИА "Стандарты и качество". – М. : Вива-Стар, 2014. 
130.       Сыроделие и маслоделие : науч.-техн. и произв. журн. № 4, № 5, № 6 / учредитель : Ред. журн. "Молочная пром-сть". – М. : Сыроделие, 2013. 
131.       Тара и упаковка : ил. журн. для производителей и потребителей упаковоч. машин, материалов и изделий. № 6. – М. : ТОО "Журн. "Тара и упаковка", 2013. 
132.       Турбизнес : для профессионалов. № 16. – М. : ООО Турбизнес, 2013. 
133.       Туризм : право и экономика : федеральн. науч.-практ. журн. № 4 (47) / изд. группа "Юрист". – М. : Нац. Полиграф. Гр., 2013. 
134.       Украинский химический журнал : ежемес. науч. журн. Т. 80. № 1-2 / Укр. химич. общ-во, АН Украины отд-ние химии. – К. : Ин-т общ. и неорганич. химии АН Украины, 2014. 
135.       Упаковка : журн. для производителей и потребителей тары и упаковки. № 1 / засн. : АТ "Ін-т ВНДІХІМПРОЕКТ", АТ "ТЕЛЕОПТИК". – К. : ДП Експрес-Полiграф, 2014. 
136.       Управление качеством : ежемес. произв.- техн. журн. № 11, № 12 / учредитель : региональн. благотворит. обществ. организация инвалидов и пенсионеров "Просвещение". – М., 2013.
137.       Управление персоналом : практ. журн. № 1 (244), № 2 (245) / изд. : Н. Осейко. – К., 2014. 
138.       Управляющие системы и машины (УСиМ) : междунар. науч. журн. № 6 (248) / НАН Украины, Междунар. науч.-учеб. центр ИТИС, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – К. : Ин-т кибернетики НАН Украины, 2013. 
139.       Фiлософська думка : укр. наук.-теорет. часоп. № 6 / НАН України, Ін-т фiлософiї, Київ. ун-т iм. Т. Шевченка, Фiлософ. ф-т. – К. : Друк. ФПУ, 2013.
140.       Фінанси України : наук.-теорет. та iнформ.-практ. журн. М-ва фiнансiв України. № 8 (213), № 9 (214), № 10 (215), № 11 (216), № 12 (217). – К. : Україна, 2013.
141.       Фінансовий контроль : всеукр. наук.-практ. журн. № 1 (96) / засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін. – К. : ТОВ Параміда, 2014.
142.       Хімiчна промисловість України : наук.-вироб. зб. № 6 (119) / засн. : М-во хім. пром-сті УРСР, Укр. республ. правління всесоюзного хім. тов-ва ім. Д. І. Менделеева. – К. : Радянська Україна, 2013.
143.       Хлебопродукты : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 12 / учредитель : АО "Росхлебпродукт", Труд. кол. ред. – М. : ГП "Журн. Хлебопродукты", 2013.
144.       Хлібопекарська і кондитерська промисловість України : щомісяч. наук.-вироб. і практ. журн. № 1 (110) / співвид. та засн. : НУХТ, Держ. департ. з прод. України, Укрхлібпром та ін. – К. : ПП Авокадо, 2014.
145.       Холодильная техника : ежемес. науч.-техн. и информ. журн. № 11, № 12 / учредитель : ООО "Инфохолодтех". – М. : Домино, 2013.
146.       Хранение и переработка зерна : ежемес. науч.-практ. журн. № 12 (177) / учредитель : ООО "АПК-Зерно". – Д. : Арт-Пресс, 2013. 
147.       Цукор України : наук.- практ. галузевий журн. № 11 (95), № 12 (96) / засн. : Нац. асоц. цукровиків України, Укр. НДІ цукрової пром-сті, ІАЦ "Цукор України". – К. : Цукор України, 2013.
148.       Экология и промышленность : ежекв. науч.-произв. журн. № 4 (37) / учредитель и изд. : Укр. гос. науч.-техн. центр Энергосталь. – Х. : Укр ГНТЦ Энергосталь, 2013.
149.       Электрик : практ. электротехника. № 12 (144) / учредитель : ДП "Изд-во Радіоаматор". – К. : Преса України, 2013.
150.       Электрические сети и системы. № 5 / НЭК "Укэнерго", Ин-т "Укрэнергосетьпроект", Ин-т Укрсельэнергопроект" и др. – К. : ТОВ Гнозіс, 2013. 
151.       Электронные компоненты и системы : массовый ежемес. науч.-техн. журн. № 12 (196) / учредитель и изд. : науч.-произв. фирма VD MAIS. – К. : ДП ВПЦ "Такі справи", 2013.
152.       Электронные компоненты и системы : массовый ежемес. науч.-техн. журн. № 1 (197) / учредитель и изд. : науч.-произв. фирма VD MAIS. – К. : ДП ВПЦ "Такі справи", 2014. 
153.       Энергосбережение : все об энергоэффективности и ресурсосбережении. № 12 (169) / учредитель : ГП Юго-восточное региональное объединение по энергоснабжению. – Донецк : Астро, 2013. 
154.       Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит : общегос. науч. произв. и инф. журн. № 11 (117), № 12 (118) / учредитель : ООО СВЭКО. – Харьков : БЭТ, 2013. 
155.       Энерготехнологии и ресурсосбережение : науч.- техн. журн. № 5 / учредители : НАН Украины, Ин-т газа НАНУ, М-во экологии и природ. ресурсов Украины и др. – К, 2013. 


Створено : 25/02/2014 @ 10:20
Оновлено : 25/02/2014 @ 11:45
Категорія :
Сторінка переглянута 963 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх