Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

Нові надходження до бібліотеки за грудень 2013р.
    НАУКА
1.       8318
 
     Чепелюк О. О. Основи наукових досліджень : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять і організації самостійної роботи для студентів спеціальності 7.05050314 "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" денної форми навчання / О. О. Чепелюк. – К. : НУХТ, 2013. – 79 с. 
              Кільк. прим. :  15 
    УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ
2.       005.3
О-72
     Осетрова О. П. Управління виробничо-господарською діяльністю молокопереробних підприємств на основі вартісної оцінки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Осетрова Олена Петрівна ; Чернігів. держ. технол. ун-т. – Чернігів, 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
3.       8333
 
     Мостенська Т. Л. Організаційна поведінка : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовці спеціалістів спец. 7.03060101 "Менеджмент організацій та адміністрування" / Т. Л. Мостенська, О. П. Литвинюк, Н. О. Гунько. – К. : НУХТ, 2013. – 47 с. 
              Кільк. прим. :  20 
4.       005.9
Т35
     Терехов Д. С. Інформаційні системи та технології в управлінні підприємствами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Терехов Дмитро Сергійович ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    МЕТРОЛОГІЯ
5.       006
М91
     Муратов В. Г. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади : навч. посіб. / В. Г. Муратов. – К. : Освіта України, 2012. – 352 с. – обмінний фонд. 
              Кільк. прим. :  1 
    ДЕМОГРАФІЯ
6.       314
П44
     Подра О. П. Інвестування розвитку людського капіталу в системі чинників інформаційного суспільства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Подра Ольга Павлівна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим.:  1 
    СОЦІОЛОГІЯ
7.       8334
 
     Казаков О. О. Соціологія : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напрямів підготовки : 6.030504 „Економіка підприємства”, 6.030505 „Управління персоналом та економіка праці”, 6.030507 „Маркетинг”, 6.030509, 6.030510 „Товарознавство і торговельне підприємництво”, 6.030601 денної та заочної форм навчання / О. О. Казаков, О. С. Пилипенко. – К. : НУХТ, 2013. – 27 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ЕКОНОМІЧНА НАУКА
8.       8332
 
     Федулова І. В. Економічні ризики та методи їх вимірювання : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів за напрямом підготовки 6.030601 „Менеджмент” денної та заочної форм навчання / І. В. Федулова, Н. С. Скопенко. – К. : НУХТ, 2013. – 51 с. 
              Кільк. прим. :  20 
9.       330.1
Л38
     Левченко М. О. Формування механізму управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Левченко Марія Олександрівна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
10.    330.1
Л31
     Лачкова В. М. Управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лачкова Вікторія Миколаївна ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ЕКОНОМІКА ПРАЦІ
11.    331.1
Г56
     Гниря А. В. Оцінювання ефективності трудової діяльності працівників промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Гниря Аліна Вікторівна ; Харків. нац. екон. ун-т. – Х., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
12.    332.3
Б73
     Богінська Л. О. Економічні засади оцінки та використання земельних ресурсів аграрних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Богінська Людмила Олексіївна ; Черніг. держ. технол. ун-т. – Чернігів, 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ФІНАНСИ
13.    8331
 
     Лановська Г. І. Банківські операції : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістів зі спец. 7.03050801 "Фінанси і кредит" / Г. І. Лановська. – К. : НУХТ, 2013. – 37 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
14. 338.4
Є-60
     Ємцев В. І. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств цукробурякового підкомплексу в умовах конкурентного середовища : монографія / В. І. Ємцев ; НУХТ. – К. : Компринт, 2013. – 477 с.
               Кільк. прим. :  1 
  15. 338.2(477)
К66
     Коркоц О. М. Детінізація національної економіки в системі економічної безпеки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Коркоц Олександр Миколайович ; Чернігів. держ. ін-т екон. і упр. – Чернігів, 2013. –     21 с. 
              Кільк. прим. :  1 
16. 338
Л84
     Лукашина М. В. Державне регулювання інвестиційно-будівельної сфери України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Лукашина Марина Володимирівна ; Чернігів. держ. ін-т екон. і упр. – Чернігів, 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
17. 338.4
П78
     Продовольча безпека : сутність, стан та особливості забезпечення : монографія / Т. Л. Мостенська, І. В. Федулова, А. В. Череп [та ін.] ; НУХТ. – К. : Кондор, 2013. – 468 с.
               Кільк. прим. :  1 
18. 338.2
Ч-34
     Чеботарьов В. А. Державне регулювання структурної трансформації в харчовій та переробній промисловості : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Чеботарьов Вячеслав Анатолійович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. нац. акад. держ. упр. при президентові України. – Л., 2013. – 40 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    МАРКЕТИНГ
19. 8335
 
     Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської роботи для студентів спеціальності 8.03050701 „Маркетинг” денної та заочної форм навчання / О. Ф. Крайнюченко, Н. П. Скригун, Т. Г. Бєлова [та ін.]. – К. : НУХТ, 2013. – 35 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА
20. 339.9
Т19
     Тарасова О. В. Розвиток міжнародної банківської діяльності в умовах циклічності світового господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Тарасова Олена Володимирівна ; МОНУ, ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ПРАВО
21. 8317
 
     Левченко Ю. Г. Правове забезпечення господарської діяльності : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030504 „Eкономіка підприємства” денної та заочної форм навчання / Ю. Г. Левченко. – К. : НУХТ, 2013. – 47 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ОСВІТА
 22. 378.4
К19
     Кананыхина Е. Н. Одесская национальная академия пищевых технологий : лучшие инженерные традиции с 1902 г. : юбилейное издание : 110 лет ОНАПТ / Е. Н. Кананыхина, А. А. Соловей, Н. П. Белявская ; под ред. Б. В. Егорова. – Одесса : ТЭС, 2012. – 240 с. – обмінний фонд. 
              Кільк. прим. :  1 
  23. 378
К74
     Кофанова О. В. Методичні засади хімічної підготовки майбутніх бакалаврів-екологів у вищому технічному навчальному закладі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Кофанова Олена Вікторівна ; Ін-т падагогіки НАПН. – К., 2013. – 41 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ЕКОЛОГІЯ
  24. 8329
 
     Подобій О. В. Фізико-хімічні основи екологічних технологій : лабораторний практикум для студентів напряму 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” денної та заочної форм навчання / О. В. Подобій, О. М. Мірошников, О. В. Грабовська. – К. : НУХТ, 2013. – 79 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ВИЩА МАТЕМАТИКА
  25. 8330
 
     Вища математика : методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів напрямів підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія”, 6.040106, 6.051301 „Хімічна технологія”, 6.051401 „Біотехнологія” денної форми навчання / О. П. Зінькевич, В. М. Сафонов, О. В. Островська [та ін.]. – К. : НУХТ, 2013. – 91 с. 
              Кільк. прим. :  20 
26. 519.21
М29
     Мартиненко М. А. Теорія ймовірностей і математична статистика : підручник. Ч. 2 / М. А. Мартиненко, О. М. Нещадим, В. М. Сафонов ; НУХТ. – К. : Компринт, 2013. – 278 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ТЕРМОДИНАМІКА
  27. 536
К95
     Кутра Д. С. Ефективність теплонасосних схем енергозабезпечення установок сушіння деревини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Кутра Дмитро Сергійович ; НУХТ. – К., 2013. – 24 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ХІМІЯ
  28 8322
 
     Виговський В. Ю. Фізико-хімія води : лабораторний практикум для студентів за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної форми навчання / В. Ю. Виговський, Ю. М. Резніченко. – К. : НУХТ, 2013. – 27 с. 
              Кільк. прим. :  20 
  30. 546
М89
     Мудрий О. О. Перероблення вторинних розчинів аргентуму нітрату контактним осадженням магнієм у кондиційні продукти (порошкове срібло, калію нітрат і бішофіт) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 05.17.01 / Мудрий Олександр Олександрович ; Нац. техн. ін-т (КПІ). – К., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
  29. 544
Ф33
     Федосов С. Н. Поляризационные и релаксационные процессы в полимерных сегнетоэлектриках : монография / С. Н. Федосов, А. Е. Сергеева, А. Ф. Бутенко. – Одесса : Полиграф, 2009. – 188 с. – обмінний фонд. 
              Кільк. прим. :  1 
    БІОЛОГІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ
  31. 577.1
Ж86
     Жукова А. І. Розробка технологічних підходів для хроматографічного отримання біологічно активних компонентів з отрути змій роду Gloydius : автореф. дис... канд. біолог. наук : 03.00.20 / Жукова Анастасія Іванівна ; Ін-т молекулярної біології і генетики. – К., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
  32. 579
Т38
     Технічна мікробіологія : лабораторний практикум : навч. посіб. / Л. В. Капрельянц, Л. М. Пилипенко, А. В. Єгорова [та ін.]. – Одеса : Сімекс-прінт, 2012. – 144 с. – обмінний фонд. 
              Кільк. прим. :  1 
    ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ
  33. 8325
 
     Гойко І. Ю. Технологічні розрахунки. Облік та звітність у галузі : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної форми навчання / І. Ю. Гойко. – К. : НУХТ, 2013. – 51 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ВИПРОБУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ
  34. 620.1
Ч-45
     Червінська Н. Р. Електрохімічні характеристики газотермічних покриттів та підвищення їх корозійної тривкості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Червінська Наталія Романівна ; Фізико-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів, 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ЕКОНОМІКА ЕНЕРГЕТИКИ В ЦІЛОМУ
  35. 620.9
Б91
     Бурдо О. Г. Энергетический мониторинг пищевых производств : монография / О. Г. Бурдо. – Одесса : Полиграф, 2008. – 244 с. – обмінний фонд. 
              Кільк. прим. :  1 
    ПАКУВАННЯ ТА ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
  36. 621.798
С32
     Сергеева А. Е. Полимерные материалы в упаковке пищевых продуктов : монография / А. Е. Сергеева, С. Н. Федосов ; ОНАПТ. – Одесса : ТЭС, 2012. – 284 с. – обмінний фонд. 
              Кільк. прим. :  1  
    САНІТАРНА ТЕХНІКА
  37. 628
Л34
     Левандовський Л. В. Природоохоронні технології та обладнання : підручник / Л. В. Левандовський, Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова ; НУХТ. – К. : НУХТ, 2013. – 243 с. 
              Кільк. прим. :  30 
    КОРМОВІ ПРОДУКТИ В ЦІЛОМУ
  38. 636
Н78
     Ноздрюхіна І. В. Удосконалення технології виробництва комбікормів для перепелів : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.02 / Ноздрюхіна Інна Володимирівна ; НУХТ. – К., 2013. – 155 с. 
              Кільк. прим. :  1 
  39. 636
Н78
     Ноздрюхіна І. В. Удосконалення технології виробництва комбікормів для перепелів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.02 / Ноздрюхіна Інна Володимирівна ; НУХТ. – К., 2013. – 21 с. 
              Кільк. прим. :  2 
  40. 636
П65
     Почеп В. А. Технологія гранулювання кормових сумішей на основі пшеничних висівок : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.02 / Почеп Володимир Анатолійович ; НУХТ. – К., 2013. – 181 с. 
              Кільк. прим. :  1 
  41. 636
П65
     Почеп В. А. Технологія гранулювання кормових сумішей на основі пшеничних висівок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.02 / Почеп Володимир Анатолійович ; НУХТ. – К., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  2 
    МОЛОЧНА ПРОМИЛОВІСТЬ
  44. 637.1
К75
     Кочубей-Литвиненко О. В. Технологія отримання та первинного оброблення молока : підручник / О. В. Кочубей-Литвиненко, Н. М. Ющенко ; НУХТ. – К. : НУХТ, 2013. – 211 с. 
              Кільк. прим. :  30 
  42. 8324
 
     Осьмак О. О. Методичні рекомендації до виконання розділу „Енергетична частина” дипломного проекту для студентів спеціальності 7.05170108 „Технологія зберігання, консервування та переробки молока” денної та заочної форм навчання / О. О. Осьмак, А. Г. Пухляк, Т. А. Скорченко. – К. : НУХТ, 2013. – 38 с. 
              Кільк. прим. :  20 
  43. 8323
 
     Пухляк А. Г. Моделювання та створення інноваційних продуктів харчової промисловості : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної та заочної форм навчання / А. Г. Пухляк. – К. : НУХТ, 2013. – 31 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА
  45. 658.5
К70
     Коршунов Є. А. Планування витрат основного виду діяльності промислового підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Коршунов Євген Анатолійович ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
  50. 661
Б27
     Басіста О. М. Технології кислотного розчинення лангбейнітового концентрату з переробленням розчинів у калімагнезію і діамофос : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Басіста Ольга Миколаївна ; Нац. техн. ін-т (КПІ). – К., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим.:  1 
  46. 66
Д12
     Дабіжа Н. О. Інтенсифікація процесу конвективного сушіння термолабільних матеріалів до низького залишкового вологовмісту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Дабіжа Наталія Олександрівна ; Ін-т техніч. теплофіз. НАН України. – К., 2013. – 22 с. 
              Кільк. прим. :  1 
  47. 66.047
М59
     Микичак Б. М. Закономірності фільтраційного сушіння лущеного березового шпону у пакеті : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.06 / Микичак Борис Михайлович ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Л., 2013. – 21 с. 
              Кільк. прим. :  2 
  49. 661.1
П49
     Полєвода Ю. А. Інтенсифікація первинного очищення гліцерину вібровідцентровими засобами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Полєвода Юрій Алікович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2013. – 20 с.
              Кільк. прим. :  1 
  48. 661.1
Я64
     Янович В. П. Обгрунтування технологічних параметрів вібровідцентрового дезінтегратора для виробництва фармацевтичних сумішей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Янович Віталій Петрович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – О., 2013. – 21 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ПАЛИВНА ТЕХНОЛОГІЯ
  51. 662
Ш71
     Шматок О. І. Інтенсифікація теплотехнологічних процесів при виробництві біодизельного палива : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Шматок Олексій Іванович ; Ін-т техніч. теплофіз. НАН України. – К., 2013. – 23 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ВИНОРОБСТВО
  52. 663.2
О-79
     Остроухова О. В. Створення методології управління якістю виноградних вин з використанням ферментативного каталізу : автореф. дис. ... д-р техн. наук : 05.18.05 / Остроухова Олена Вікторівна ; Нац. ін-т винограду і вина „Магарач” – Ялта, 2013. – 44 с. 
              Кільк. прим.  1 
  53. 663.2
Р88
     Русаков В. А. Углеводы винограда и вина : монография / В. А. Русаков, Л. А. Осипова. – Одесса : Освита Украины, 2012. – 133 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ЗАГАЛОМ
  54. 8316
 
     Корецька І. Л. Загальні технології харчової промисловості : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів напряму підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної та заочної форм навчання / І. Л. Корецька, Т. А. Сильчук. – К. : НУХТ, 2013. –  55 с. 
              Кільк. прим. :  20 
  55. 8326
 
     Фролова Н. Е. Основи конструювання нових харчових продуктів : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної форми навчання / Н. Е. Фролова. – К. : НУХТ, 2013. – 79 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ХАРЧОВІ МАСЛА ТА ЖИРИ
  56. 664.3
І-20
     Іванов С. В. Технологія купажованих жирів збалансованого жирнокислотного складу : монографія / С. В. Іванов, Л. В. Пешук, І. Г. Радзієвська ; НУХТ. – К. : НУХТ, 2013. – 210 с. 
              Кільк. прим. :  5 
    БОРОШНЯНІ КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ
  57. 664.68
Й75
     Йовбак У. С. Розроблення напівфабрикатів драглеподібної структури для борошняних кондитерських виробів з використанням пектиновмісної овочевої сировини : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Йовбак Уляна Сергіївна ; НУХТ. – К., 2013. – 278 с. 
              Кільк. прим. :  1 
  58. 664.68
Й75
     Йовбак У. С. Розроблення напівфабрикатів драглеподібної структури для борошняних кондитерських виробів з використанням пектиновмісної овочевої сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Йовбак Уляна Сергіївна ; НУХТ. – К., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  2 
    ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА ЗЕРНА
  60. 664.7
Б88
     Брославцева І. В. Удосконалення процесу формування готової продукції в технології сортового помелу пшениці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.02 / Брославцева Ірина Володимирівна ; Одес. нац. акад. харч. технол. – О., 2013. – 19 с. 
              Кільк. прим. :  1 
  59. 664.7
Д13
     Давидов Р. С. Удосконалення технології крупоутворення сортового помелу пшениці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.02 / Давидов Роман Сергійович ; ОНАХТ. – О., 2013. – 19 с. 
              Кільк. прим. :  1 
  62. 664.7
Д67
     Донець А. О. Удосконалення технології підготовки зерна гречки при переробці його в крупу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.02 / Донець Андрій Олександрович ; ОНАХТ. – О., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
  61. 664.7
К56
     Ковальов М. О. Розробка технології сортового помелу пшениці з використанням процесу лущення зерна : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.02 / Ковальов Михайло Олександрович ; Одес. нац. акад. харч. технол. – О., 2013. – 20 с.
              Кільк. прим. :  1 
    КОНСЕРВУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
  64. 8328
 
     Бандуренко Г. М. Інноваційні технології галузі : лабораторний практикум для студентів спеціальності 7.05170107, 8.05170107 „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів” денної та заочної форм навчання / Г. М. Бандуренко, О. М. Деменюк. – К. : НУХТ, 2013. – 55 с. 
              Кільк. прим. :  20 
  63. 8327
 
     Бандуренко Г. М. Харчові добавки : лабораторний практикум для студентів спеціальності 7.05170107, 8.05170107 „Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів” денної та заочної форм навчання / Г. М. Бандуренко, О. М. Деменюк. – К. : НУХТ, 2013. – 27 с. 
              Кільк. прим. :  20 
  65. 664.8
Г96
     Гусакова Г. С. Комплексная переработка плодов груши уссурийской : автореф. дис. ... канд. сельхоз . наук : 05.18.01 / Гусакова Галина Семеновна ; Красноярский гос. аграрный ун-т. – Красноярск, 2013. – 19 с. 
              Кільк. прим. :  1 
  66. 664.8
Г83
     Григоренко А. М. Технологія желейних і збивних напівфабрикатів на основі драглеутворювачів білково-полісахаридної природи та їх використання в кондитерських виробах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Григоренко Анжеліка Миколаївна ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х., 2013. – 22 с. 
              Кільк. прим. :  1 
  67. 664.8
К43
     Кирильченко М. В. Розробка технології плодово-ягідних соусів з використанням соків чорної смородини та порічок червоних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Кирильченко Марина Володимирівна ; ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ПЕРЕРОБКА НАФТИ
  68. 665.6
К82
     Кривда В. І. Підвищення ефективності установки первинної переробки нафти шляхом удосконалення структури обладнання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Кривда Вікторія Ігорівна ; Одес. нац. політех. ун-т. – О., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим.:  1 
    ТЕКСТИЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
  69. 677.12
К68
     Короленко Є. О. Удосконалення технології одержання довгого тіпаного пенькового волокна : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.02 / Короленко Євгенія Олександрівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2013. – 24 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ТЕХНІКА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ
  70. 8319
 
     Киричук С. А. Методичні рекомендації до виконання розділу „Автоматизація виробничих процесів” дипломного проекту для студентів спеціальності 7.05170102 „Технології жирів і жирозамінників” денної та заочної форм навчання / С. А. Киричук. – К. : НУХТ, 2013. – 27 с. 
              Кільк. прим. :  15 
  71. 681.5
П64
     Потаніна М. В. Ідентифікація моделі об’єкта керування пасажироперевезенням при мультіколінеарності факторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Потаніна Марина Вікторівна ; Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2013. – 20 с.
              Кільк. прим. :  1 
  72. 681.5
Л38
     Левчук І. Л. Оптимальне керування процесом каталітичного риформінгу при отриманні високооктанового компонента бензину : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Левчук Ігор Леонідович ; Держ. вищ. навч. закл. „Нац. гірн. ун-т”. – Д., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
  73. 681.5
Ч-45
     Червоненко П. П. Автоматизована система керування повітророздільними установками середнього тиску : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Червоненко Петро Петрович ; Одес. нац. політех. ун-т. – О., 2013. – 22 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА
  74. 8320
 
     Загородній П. П. Інженерна та комп'ютерна графіка : методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань напрямів підготовки 6.050502 "Інженерна механіка" та 6.050503 "Машинобудування" денної форми навчання. Ч. 1 / П. П. Загородній, В. М. Криворотько, С. В. Волевач. – К. : НУХТ, 2013. – 27 с. 
              Кільк. прим. :  20 
  75. 8321
 
     Інженерна та комп'ютерна графіка : методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань напрямів підготовки 6.050502 "Інженерна механіка" та 6.050503 "Машинобудування" денної форми навчання. Ч. 2 / П. П. Загородній, В. М. Криворотько, С. В. Волевач, Н. І. Ковальова. – К. : НУХТ, 2013. – 24 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    МОВА. МОВОЗНАВСТВО
76. 81
Г15
     Галинська О. М.  Лінгвокультурна інформація англійських та українських інтертекстуальних фразеологізмів : монографія / О. М. Галинська. – Кіровоград : Вид. Лисенко В. Ф., 2013. – 276 с.
              Кільк. прим. :  2
77. 82
Н34
     Науменко Н. Образ макросвіту в мікросвіті художнього твору : символ у формозмістовому полі української новели кінця XIX- початку XX століть : монографія / Н. Науменко. – 2-ге вид., доп. – К. : Сталь, 2013. – 355 с.
              Кільк. прим. :  1
 
  ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
1.            Chemical & engineering news. № 43 (28 october), № 44 (4 november), № 45 (11 november). – Washington, 2013. – дарчий. 
2.            Актуальні Проблеми Економіки : наук. екон. журн. № 11 (149) / засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр. – К. : Ін-т екон. НАНУ, 2013. 
3.            Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів, 25 квіт. 2013 р. : у 2 ч. Ч. 1, Ч. 2 / Харк. держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2013. 
4.            Банківська справа : наук.-практ. вид. № 9-10 (117). – К. : Т-во "Знання", 2013. 
5.            Безпека життєдіяльності. № 11. – К. : Основа, 2013. 
6.            Безпека праці на виробництві : практикум : Всеукр. профілактично-практ. журн. для керівників підприємств та служб охорони праці. № 11 (47) / засн. : ТОВ "Ред. журн. "Безпека праці на виробництві". – К. : Основа-принт, 2013. 
7.            Бібліотека кадровика : щомісяч. спец. журн. № 10, № 11 / засн. і вид. : Міжнар. центр фін.-екон. розв.-Україна. – К. : Аванпост-прим, 2013. 
8.            Бібліотечний вісник : наук.- теорет. та практ. журн. № 5(217) / засн. : НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2013. 
9.            Бухгалтерський облiк i аудит : наук.-практ. журн. № 11 / засн. : ТОВ "Екаунтiнг". – К. : Преса України, 2013. 
10.         Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 11 : Непряме оподаткування. Правова сутність та адміністрування / засн. : Ред. журн. "Право України". – К. : Юрiнком, 2013. 
11.         Вiсник Нацiональної академiї наук України : щомiсяч. загальнонаук. та громад.-полiт. журн. № 11 / засн. : НАН України ; вид. : Вид. дім "Академперіодика" НАН України. – К. : Президiя НАН України, 2013. 
12.         Винахiдник i рацiонализатор : наук.-попул. iлюстр. журн. № 2, № 3. – К. : Блiц-iнформ, 2013. 
13.         ВиноГрад : галузеве спеціалізоване вид. виноградарів і виноробів України. № 9-10. – К. : ТОВ Друкарня Літера, 2013. 
14.         Виноград. Вино : наук.-попул. журн., дод. до журн. "Дiм, сад, город". № 3-4(97-98). – К. : Нива, 2013. 
15.         Виховна робота у вищих навчальних закладах : наук.-метод. зб. Спец. вип. / НУХТ, ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАпедНУ. – К. : НУХТ, 2013. 
16.         Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. № 46, № 47, № 48, № 49 / засн. : Верхов. Рада України. – К. : Преса України, 2013. 
17.         Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 10 (207) / Кн. палата України. – К. : Кн. палата України, 2013. 
18.         Вісник Національного банку України : наук.-практ. журн. № 11 (213) / Нац. банк України. – К. : РПВ НБУ, 2013. 
19.         Вісник Пенсійного фонду України : загальнодерж. інформ.-аналіт. вид. № 11 (137) / засн. : Пенсійн. фонд України ; вид. : Держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України. – К. : Поліпрінт, 2013. 
20.         Вода і водоочисні технології : укр. наук.-прак. журн. № 2 (68), № 3 (69) / засн. : ТОВ "Укр. спілка фахівців в галузі очистки води". – К. : СПД Коляда О.П., 2013. 
21.         Всё о мясе : науч.-техн. и произв. журн. № 5 / Мясн. союз России, ВНИИМП. – М. : ООО Полиграфсервис, 2013. 
22.         Дистанционное и виртуальное обучение : науч. журн. № 10 (76) / учредитель : Соврем. гуманит. акад. – М. : Изд-во СГУ, 2013. 
23.         Довідник секретаря та офіс-менеджера : щомісяч. проф. журн. № 10, № 11 / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитру-Україна". – К. : Аванпост-прим, 2013. 
24.         Доповiдi Нацiональної Академiї наук України : наук.-теорет. журн. Президiї НАН України. № 11. – К. : Наук. думка, 2013. 
25.         Економiка АПК : мiжнар. наук.-вироб. журн. № 12 (230). – К. : Преса України, 2013. 
26.         Економiка України : полiтико-екон. журн. М-ва економiки України, М-ва фiнансiв України та НАН України. № 7 (620). – К. : Преса України, 2013. 
27.         Економiка. Фiнанси. Право : щомiсяч. iнформ.-аналіт. журн. № 11, № 12 / засн., вид. : АФ Аналiтик, Акад. муніципального упр. – К. : АТЗТ Вид-во Право, 2013. 
28.         Економiст : наук. та громадсько-політ. журн. № 10 (324) / засн. : Ін-т екон. та прогнозуван. НАН України. – К. : Прес-Колегiум, 2013. 
29.         Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів. Т. 1 / Одеська національна академія харчових технологій. – Одеса : ОНАХТ, 2012. 
30.         Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 11 / засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. – К. : УкрІНТЕІ, 2013. 
31.         Инновации в образовании. № 10 / учредитель : Соврем. гуманит. акад. – М. : ГУП МО Колом. тип., 2013. 
32.         Інтелектуальна власність : наук.-практ. журн. № 10 / засн. : Держ. департамент інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності. – К. : ДП Укрбланквидав, 2013. 
33.         Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки, молоді та спорту України. № 31-32-33. – К. : Пед. преса, 2013. 
34.         ІТM. Информационные технологии для менеджмента : науч.- техн. журн. № 11 / учредитель и изд. : ООО Софт-Рейтинг Консалт, УкрНЦ РИТ и др. – М. : ГУП ВИМИ, 2013. 
35.         Кадровик : трудове право і упр. персоналом : щомісяч. проф. журн. № 11 / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фінасово-екон. розвитку-Україна". – К. : ТОВ Вид. Дім, 2013. 
36.         Календар знаменних і пам'ятних дат : реком. бібліогр. довід. № 1 : І кв. / засн. : Нац. парламент. бібл. Укр., Кн. палата Укр. – К. : Нац., парламент. бібл. Укр., Кн. палата Укр., 1998. 
37.         Кибернетика и системный анализ : междунар. науч.-теорет. журн. Т. 49. № 6 / НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – К, 2013. 
38.         Кодекси України. № 11 : Житловий Кодекс. – К. : Укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2013. 
39.         Компьютеры, сети, программирование. № 9 / учредитель С. Р. Лищук. – К., 2013. 
40.         Лiки України : спецiалiз. iнформ. вид. № 5 (171) / засн. : Фармацевт. асоц. України. – К. : Блiц-Інформ, 2013. 
41.         Лiтопис журнальних статей : держ. бiблiограф. покажч. України. № 19, № 20 : Нац. бiблiогр. України. – К. : Кн. палата України, 2013. 
42.         Літопис авторефератів дисертацій : держ. бібліограф. покажч. України. № 3. Ч. 1,    № 3. Ч. 2 / Кн. палата України. – К. : Кн. палата України, 2013. 
43.         Літопис книг : держ. бібліограф. покажч. України. № 19, № 20 / Кн. палата України. – К. : Кн. палата України, 2013. 
44.         Микробиология. Т. 82. № 5 / РАН. – М. : Наука, 2013. 
45.         Мир продуктов : информ.- аналит. изд. № 8 (97) / учредитель и изд. : РИА Марк Пак. – К. : ТОВ Софія- А, 2013. 
46.         Мир техники и технологий : междунар. промышлен. журн. № 10-11 (142-143) / изд. и учредитель : Ред. журн. – Чугуев : ПолиАрт, 2013. 
47.         Мир туризма : искусство отдыха и путешествий. № 8 / учредитель и изд. : ЧП Ред. журн. "Мир туризма". – К. : Слон, 2013. 
48.         Мировая экономика и международные отношения. № 10 / РАН. – М. : Наука, 2013. 
49.         Молочная индустрия : науч.-практ. журн. № 1 / РИА "Марко Пак". – К. : ООО "София-А", 2013. 
50.         Молочное дело : ежемес. произв.-практ. журн. № 10 (122) / учредитель : ЧП "Корсар", ЗАО "Ковчег и Ко". – К. : ООО Футари-Принт, 2013. 
51.         Мясная индустрия : произв. науч.-техн. журн. № 10 / учредители : ООО "Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им. В. М. Горбатова и др. – М. : Мясн. индустрия, 2013. 
52.         Надзвичайна ситуацiя. № 11 (192). – К. : Агенство Чорнобильiнтерiнформ, 2013. 
53.         Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology & innovation : междунарнар. специализир. науч.-аналит. журн. № 10(27) / учредитель и изд. : К. В. Конева, Н. И. Ящук. – К. : ПП Р. К. Майстер-Принт, 2013. 
54.         Наука и жизнь : ежемес. науч.-попул. журн. № 11 / учредитель : Автоном. некоммерц. орг. "Ред. журн. "Наука и жизнь". – М. : Пресса, 2013. 
55.         Наука та інновації = Science and Innovation : наук.-практ. журн. Т. 9. № 5 / засн. : НАН України ; вид. : вид. дім. "Академперіодика". – 2013. 
56.         Наукові праці Національного університету харчових технологій. № 49, № 50 / Національний університет харчових технологій. – К. : НУХТ, 2013. 
57.         Новини енергетики : щомісяч. наук.-техн. аналіт. журн. 11 / засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради. – К. : Вид-во "КВІЦ", 2013. 
58.         Новости торговли = Retail. News & Ntchnologies. № 8-10 / изд. : ООО НТА Эвент Медиа Гроуп. – М. : ООО НТА Эвент Медиа Гроуп, 2013. 
59.         Освіта України. Спецвипуск газети. № 11. – 2013. 
60.         Офіцiйний вісник Президента України : інформ. бюл. № 27 (256), № 28 (257) / держ. управління справами. – К. : ДП НВЦ Пріоритети, 2013. 
61.         Офіцiйний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. № 87, № 88, № 89, № 90, № 91, № 92, № 93, № 94 / М-во юстиції України. – К. : Право, 2013. 
62.         Охорона праці : наук.-виробн. щомісяч. журн. № 11 (233) / Ком. по нагляду за охороною праці України. – К. : Преса України, 2013. 
63.         Охорона праці : наук.-виробн. щомісяч. журн. № 11 Спеціальний випуск : На допомогу спеціалісту з охорони праці / Ком. по нагляду за охороною праці України. – К. : Преса України, 2013. 
64.         Пищевая промышленность : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 11 / учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром. – М. : РОСПИЩЕПРОМ, 2013. 
65.         Підприємництво, господарство і право : щомісяч. наук.- практ. госп.- прав. журн.  № 10 (214) / засн. : Союз ж-стів України, Ін-т держави і права НАН України. – К. : Кн. друк. наук. кн., 2013. 
66.         Пожежна безпека : щомісяч. наук.-вироб. журн. № 11 (170) / засн. : ДДПБ МНС України ; вид. : НВП "Спецпожсервіс". – К. : ТОВ "БВІ-Прінт", 2013. 
67.         Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. № 10. – М. : ООО "Научтехмаш", 2013. 
68.         Проблеми науки : міжгалуз. наук.-техн. журн. № 9 (153), № 10 (154) / засн. : Київ. ЦНТЕІ М-ва освіти і науки України – К. : ТОВ ДІА, 2013. 
69.         Продукты & ингредиенты : междунар. специализир. журн. № 11 (108) / изд. : ООО БИОПРОМ. – К. : Футари-Принт, 2013. 
70.         Промислова безпека. № 11 / засн. : ТОВ "Промислова безпека". – К. : ТОВ "Вістка", 2013. 
71.         Промышленные АСУ и конроллеры : ежемес. науч.-техн. произв. журн. № 10. – М. : ООО Изд-во "Научтехлитиздат", 2013. 
72.         Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості : теорія та практика : прогр. і матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і студ., присвяченої 130-річчю НУХТ, 4-5 грудня 2013 р., м. Київ / Національний університет харчових технологій. – К. : НУХТ, 2013. 
73.         Сыроделие и маслоделие : науч.-техн. и произв. журн. № 5 / учредитель : ред. журн. "Мол. пром-сть". – М. : Сыроделие, 2013. 
74.         Турбизнес : для профессионалов. № 13(295). – М. : ООО Турбизнес, 2013. 
75.         Украинский химический журнал : ежемес. науч. журн. Т. 79. № 11-12 / Укр. химич. общ-во, АН Украины отд-ние химии. – К. : Ин-т общ. и неорганич. химии АН Украины, 2013. 
76.         Україна : аспекти працi : наук.-екон. суспiл.-полiт. журн. № 7 / засн. : Фiрма "Праця". – К. : Праця, 2013. 
77.         Упаковка : журн. для производителей и потребителей тары и упаковки. № 6 / засн. : АТ "Ін-т ВНДІХІМПРОЕКТ", АТ "ТЕЛЕОПТИК". – К. : ДП Експрес-Полiграф, 2013. 
78.         Управление персоналом : практ. журн. № 12 (243) / изд. : Н. Осейко. – К., 2013. 
79.         Фiлософська думка : укр. наук.-теорет. часопис. № 5 / НАН України, Ін-т фiлософiї, Київ. ун-т iм. Т. Шевченка, Фiлософ. ф-т. – К. : Друк. ФПУ, 2013. 
80.         Фінансовий контроль : всеукр. наук.-практ. журн. № 11 (94) / засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін. – К. : ТОВ Параміда, 2013. 
81.         Харчова промисловість : наук. журн. Вип. 14 / Національний університет харчових технологій. – К. : НУХТ, 2013. 
82.         Химия растительного сырья : журн. теорет. и прикл. исслед. № 2 / осн. : Рос. фонд фунд. исслед. ; АГУ, ИХХТ СО РАН и др. – Барнаул : Алтайский гос. ун-т, 2013. 
83.         ХІV Міжнародна студентська науково-практична конференція з проблем пакувальної індустрії : тези доп. наук.-практ. конф., 12 листопада 2013 р., м. Київ / ІАЦ "Упаковка", НУХТ. – К. : НУХТ, 2013. – дод. до журн. "Упаковка" 
84.         Хімiчна промисловість України : наук.-виробн. зб. № 5 (118) / засн. : М-во хім. пром-сті УРСР, Укр. республ. правління всес. хім. тов-ва ім. Д. І. Менделеева. – К. : Радянська Україна, 2013. 
85.         Хлебопекарское и кондитерское дело : произв.-практ., рекламн. журн. № 5 (50) / учредитель и изд. : ЧП Корсар. – К. : ЧП Корсар, 2013. 
86.         Хлібопекарська і кондитерська промисловість України : щомісяч. наук.-вироб. і практ. журн. № 11 (108), № 12 (109) / співвид. та засн. : НУХТ, Держ. департ. з прод. України, Укрхлібпром та ін. – К. : ПП Авокадо, 2013. 
87.         Хранение и переработка зерна : ежемес. науч.-практ. журн. № 9 (174), № 10 (175) / учредитель : ООО "АПК-Зерно". – Д. : Арт-Пресс, 2013. 
88.         Ціноутворення у будівництві : зб. офіц. док. та роз'яснень. № 11 / засн. та вид. : Наук.-вироб. фірма "Інпроект". – К. : ТОВ Бізнес-Логіка, 2013. 
89.         Цукор України : наук.- практ. галузевий журн. № 10 (94) / засн. : Нац. асоц. цукровиків України, Укр. НДІ цукрової пром-сті, ІАЦ "Цукор України". – К. : Цукор України, 2013. 
90.         Электрик : практ. электротехника. № 11 (143) / учредитель : ДП "Изд-во Радіоаматор". – К. : Преса України, 2013. 
91.         Электронные компоненты и системы : массовый ежемес. науч.-техн. журн. № 11 (195) / учредитель и изд. : Науч.-произв. фирма VD MAIS. – К. : ДП ВПЦ "Такі справи", 2013. 


Створено : 24/12/2013 @ 15:22
Оновлено : 26/12/2013 @ 09:14
Категорія :
Сторінка переглянута 1510 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх