Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Бiблiографiчнi ресурси

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg
 

   всього

   зараз на сайті

Нові надходження до бібліотеки за листопад 2013р.
    МЕНЕДЖМЕНТ
1.        005.9
А80
     Ареф'єва О. В Логістичне управління позиковим потенціалом підприємств : монографія / О. В. Ареф'єва, М. В. Бодрецький. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2012. – 226 с. 
              Кільк. прим. :  1 
2.        8314
 
     Дунда С. П. Адміністративний менеджмент : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.030601 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання / С. П. Дунда, М. П. Побережна. – К. : НУХТ, 2013. – 28 с. 
              Кільк. прим. :  20 
3.        8282
 
     Менеджмент : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістів спеціальності 7.03050801 "Фінанси і кредит" / Т. Л. Мостенська, О. П. Литвинюк, О. Ю. Межинська, Н. О. Гунько. – К. : НУХТ, 2013. – 51 с. 
              Кільк. прим. :  20 
4.        005.3
К56
    Коваленко О. М. Теоретичні, практичні і культурні аспекти інтелектуального капіталу : монографія / О. М. Коваленко, О. І. Драган. – К. : НАКККіМ, 2013. – 259 с. – дарча 
              Кільк. прим. :  7 
5.        8283
 
     Програма навчальної практики для студентів I-III курсів за напрямом підготовки 6.030601 „Менеджмент” денної форми навчання / Т. Л. Мостенська, І. В. Федулова, Н. С. Скопенко [та ін.]. – К. : НУХТ, 2013. – 23 с. 
              Кільк. прим. :  20 
6.        8280
 
     Сіднєва Ж. К. Управління якістю та міжнародні стандарти якості : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 6.030601 „Менеджмент” денної та заочної форм навчання / Ж. К. Сіднєва, Т. В. Рибачук-Ярова. – К. : НУХТ, 2013. – 31 с. 
              Кільк. прим. :  20 
7.        8285
 
     Стахурська С. А. Ділове адміністрування : управління змінами : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.03060101, 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” денної та заочної форм навчання / С. А. Стахурська. – К. : НУХТ, 2013. – 15 с. 
              Кільк. прим. :  20 
8.        8281
 
     Стахурська С. А. Інвестиційний менеджмент : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів спец. 7.03060101, 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування”, 7.03060104, 8.03060104 „Менеджмент ЗЕД” всіх форм навчання / С. А. Стахурська. – К. : НУХТ, 2013. – 46 с. 
              Кільк. прим.:  20 
    ПОЛІТИКА
9.        32
Г61
     Головатий М. Ф. Людина і політика : підручник / М. Ф. Головатий ; МАУП. – К. : ДП "ВД "Персонал", 2012. – 352 с. 
              Кільк. прим. :  1 
10.     327
К89
     Кузнецов О. В. Англосаксонська модель глобального капіталізму : монографія / О. В. Кузнецов. – К. : Освіта України, 2010. – 494 с. 
              Кільк. прим.:  1 
    ЕКОНОМІЧНА НАУКА
11.     8299
 
     Жужукіна Н. І. Основи економічних знань : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять, виконання контрольної та самостійної робіт для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання / Н. І. Жужукіна. – К. : НУХТ, 2013. – 16 с.
              Кільк. прим. :  20 
    ФІНАНСИ
12.     8292
 
     Говорушко Т. А. Програма навчальної практики студентів I-III курсів за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" денної форми навчання / Т. А. Говорушко. – К. : НУХТ, 2013. – 11 с. 
              Кільк. прим. :  20 
13.     8293
 
     Климаш Н. І. Корпоративні фінанси : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форм навчання / Н. І. Климаш. – К. : НУХТ, 2013. – 35 с. 
              Кільк. прим. :  15 
    ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
14.     8298
 
     Левченко Ю. Г. Методика економічних досліджень та економічне прогнозування : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.03050401, 8.03050401 "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання / Ю. Г. Левченко. – К. : НУХТ, 2013. – 15 с. 
              Кільк. прим. :  20 
15.     8297
 
     Тимченко О. І. Програма навчальної практики для студентів I-III курсів за напрямом підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" денної форми навчання / О. І. Тимченко. – К. : НУХТ, 2013. – 11 с. 
              Кільк. прим. :  20 
16.     8296
 
     Тимченко О. І. Економіка і організація агропромислових формувань : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання / О. І. Тимченко. – К. : НУХТ, 2013. – 55 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ
17.     8300
 
     Басюк Т. П. Економіка готельного господарства та ціноутворення : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" денної форми навчання / Т. П. Басюк. – К. : НУХТ, 2013. – 27 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    МАРКЕТИНГ
18.     8272
 
     Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської роботи для студентів спеціальності 8.03051001, 8.03051002, 8.03051005 галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" денної форми навчання / С. Б. Розумей, Н. М. Соломянюк, Н. П. Скригун, Т. М. Артюх. – К. : НУХТ, 2013. – 39 с. 
              Кільк. прим. :  15 
19.     339.138
К66
     Парцирна Т. М. Маркетинг : навч. посіб. для самост. вивч. / Т. М. Парцирна, О. В. Жегус ; Харків. держ. ун-т харч. та торг. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 303 с. 
              Кільк. прим. :  1 
20.     8273
 
     Програма переддипломної практики студентів IV курсу за напрямом підготовки 6.030507 "Маркетинг" денної форми навчання / О. Ф. Крайнюченко, Т. Г. Бєлова, Н. П. Скригун [та ін.]. – К. : НУХТ, 2013. – 23 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ВИЩА ОСВІТА
21.     378
З-48
     Зеліковська О. О. Формування міжкультурної компетенції студентів економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки : монографія / О. О. Зеліковська, Г. А. Чередніченко. – К. : Кондор , 2012. – 321 с. – дарча 
              Кільк. прим. :  2 
    ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ
22.     8266
 
     Радзієвська О. І. Дослідження операцій : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент” денної та заочної форм навчання / О. І. Радзієвська, Ю. О. Васютинська, Н. Л. Кузьмінська. – К. : НУХТ, 2013. – 59 с. 
              Кільк. прим. :  20 
23.     519.86
М13
     Мазник Л. В. Економіко-математичне моделювання : навч.-метод. посіб. / Л. В. Мазник, Л. О. Коннова, Л. В. Чорноус ; НУХТ. – К. : НУХТ, 2013. – 130 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ФІЗИКА
24.     53
П43
     Погожих Н. И. Физика : учеб. пособие / Н. И. Погожих, Н. М. Цуркан. – Харьков : ХГУПТ, 2012. – 308 с. 
              Кільк. прим.  1
    ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕХАНІКИ РІДИН
25.     8313
 
     Кулінченко В. Р. Гідравліка і гідропневмопривід. Ч. 1 : Гідравліка і гідравлічні машини : методичні рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів за напрямами підготовки 6.050502 "Інженерна механіка", 6.050503 "Машинобудування" денної та заочної форм навчання. / В. Р. Кулінченко, І. К. Мотуз. – К. : НУХТ, 2013. – 35 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ХІМІЯ
26.     8309
 
     Загальна та неорганічна хімія : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" заочної скороченої форми навчання / О. І. Кроніковський, В. М. Іщенко, В. В. Фоменко [та ін.]. – К. : НУХТ, 2013. – 111 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ІМУНОЛОГІЯ
27.     8264
 
     Лич І. В. Основи імунології : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.051401 "Біотехнологія" денної та заочної форм навчання / І. В. Лич. – К. : НУХТ, 2013. – 26 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    МІКРОБІОЛОГІЯ
28.     8261
 
     Тетеріна С. М. Мікробіологія галузі : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" професійного спрямування "Технології зберігання, консервування та переробки плодів та овочів" денної та заочної форм навчання / С. М. Тетеріна, Н. М. Грегірчак, В. О. Красінько. – К. : НУХТ, 2013. – 43 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    БІОТЕХНОЛОГІЯ
29.     602.3
А72
     Антоненко Л. О. Біотехнологія отримання біомаси вищих базидіальних грибів роду Coriolus : дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Антоненко Лариса Олександрівна ; НТУУ "КПІ". – К., 2013. – 208 с. 
              Кільк. прим. :  1 
30.     602.3
А72
     Антоненко Л. О. Біотехнологія отримання біомаси вищих базидіальних грибів роду Coriolus : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Антоненко Лариса Олександрівна ; НТУУ "КПІ". – К., 2013. – 22 с. 
              Кільк. прим. :  2 
31.     8315
 
     Антонюк М. М. Харчова біотехнологія : конспект лекцій для студентів напряму 6.051401 "Біотехнологія" денної та заочної форм навчання / М. М. Антонюк, О. І. Скроцька. – К. : НУХТ, 2013. – 171 с. 
              Кільк. прим. :  15 
32.     8262
 
     Карлаш Ю. В. Оптимізація технологічного процесу в галузі : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.05140101, 8.05140101 "Промислова біотехнологія", 7.05140103, 8.05140103 "Фармацевтична біотехнологія" заочної форми навчання / Ю. В. Карлаш, І. М. Волошина. – К. : НУХТ, 2013. – 17 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ДІЄТИКА. ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ
33.     8310
 
     Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської роботи для студентів спеціальності 8.05170109 "Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" денної та заочної форм навчання / Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко, І. Ю. Гойко [та ін.]. – К. : НУХТ, 2013. – 151 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ФАРМАКОЛОГІЯ
34.     615
Г60
     Голиков В. И. Промышленная технология лекарственных веществ : учеб. пособие / В. И. Голиков, В. В. Лялин, Б. В. Куншенко ; Одес. нац. политех. ун-т. – Харьков : БУРУН и К, 2012. – 240 с. 
              Кільк. прим. :  1 
35.     8263
 
     Буценко Л. М. Технології біопрепаратів для ветеринарії і сільського господарства : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.05140101 "Промислова біотехнологія" денної та заочної форм навчання / Л. М. Буценко. – К. : НУХТ, 2013. –     19 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ЕЛЕКТРИКА. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
36.     621.31
К49
     Клименко Б. В. Електричні апарати. Електромеханічна апаратура комутації, керування та захисту. Загальний курс : навч. посіб. / Б. В. Клименко. – Харків : Точка, 2012. – 340 с. 
              Кільк. прим. :  1 
37.     8295
 
     Коломієць Д. П. Електротехніка та електроніка : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки" денної та заочної форм навчання / Д. П. Коломієць, П. М. Кандиба. – К. : НУХТ, 2013. – 47 с. 
              Кільк. прим. :  20 
38.     621.31
П27
     Перспективи впровадження чистих вугільних технологій в енергетику України = Prospects for the implementation of clean coal technologies in the energy sector of Ukraine : монографія / І. А. Вольчин, Н. І. Дунаєвська, Л. С. Гапонич [и др.]. – К. : ГНОЗІС, 2013. – 308 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    КОМБІКОРМОВЕ ВИРОБНИЦТВО
39.     8277
 
     Технологія комбікормів : лабораторний практикум для студентів напряму 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної та заочної форм навчання / О. І. Шаповаленко, Т. І. Янюк, О. О. Євтушенко, І. В. Козюля. – К. : НУХТ, 2013. – 43 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    МЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
40.     637.5
К46
     Кишенько І. І. Теорія моделювання складу солених м’ясних виробів з використанням багатофункціональних розсільних колоїдних систем : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.04 / Кишенько Ірина Іванівна ; НУХТ. – К., 2013. – 399 с.
              Кільк. прим. :  1 
41.     637.5
К46
     Кишенько І. І. Теорія моделювання складу солених м’ясних виробів з використанням багатофункціональних розсільних колоїдних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.04 / Кишенько Ірина Іванівна ; НУХТ. – К., 2013.- 46 с.
              Кільк. прим. :  2 
42.     8286
 
     Крижова Ю. П. Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів за напрямом 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної та заочної форм навчання / Ю. П. Крижова, О. О. Буша, О. А. Чернюшок. – К. : НУХТ, 2013. – 75 с. 
              Кільк. прим. :  20 
43.     8288
 
     Пешук Л. В. Програма виробничої практики студентів IV курсу напряму підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної форми навчання / Л. В. Пешук, О. О. Галенко. – К. : НУХТ, 2013. – 15 с. 
              Кільк. прим. :  20 
44.     8287
 
     Пешук Л. В. Програма переддипломної практики студентів IV, V курсів напряму підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія”, спец. 7.05170104 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса” денної та заочної форм навчання / Л. В. Пешук, О. О. Галенко. – К. : НУХТ, 2013. – 15 с. 
              Кільк. прим. :  20 
45.     8289
 
     Пешук Л. В. Програма технологічної практики студентів V курсу спец. 7.05170104, 8.05170104 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса” денної та заочної форм навчання / Л. В. Пешук, О. О. Галенко. – К. : НУХТ, 2013. – 15 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
46.     658
Е45
     Економічний аналіз в підприємствах торгівлі та харчування : навч. посіб. / Н. М. Гаркуша, Н. Б. Кащена, О. В. Цуканова, Н. М. Гаркуша ; ХДУХТ. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 266 с. 
              Кільк. прим. :  1 
47.     8284
 
     Рибачук-Ярова Т. В. Організація виробництва : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.030504 "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістів спец. 7,03050401 "Економіка підприємства" / Т. В. Рибачук-Ярова, О. С. Ралко. – К. : НУХТ, 2013. – 27 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ
48.     661.1
К64
     Конон А. Д. Вдосконалення технології синтезу поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 : дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Конон Анастасія Дмитрівна ; НУХТ. – К., 2013. – 189 с. 
              Кільк. прим. :  1 
49.     661.1
К64
     Конон А. Д. Вдосконалення технології синтезу поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20         / Конон Анастасія Дмитрівна ; НУХТ. – К., 2013. – 23 с. 
              Кільк. прим. :  2 
50.     8305
 
     Манк В. В. Поверхнево-активні речовини : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної та лабораторних робіт за напрямом 6.051701 "Харчові технології та інженерія" для студентів денної та заочної форм навчання / В. В. Манк, В. І. Бабенко, Т. А. Лазаренко. – К. : НУХТ, 2013. – 23 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ПАЛИВО
51.     8308
 
     Серьогін О. О. Програма виробничої практики студентів V курсу спеціальності 7.05050313, 8.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" спеціалізації "Обладнання виробництва біопалива" денної форми навчання / О. О. Серьогін, О. О. Осьмак. – К. : НУХТ, 2013. – 11 с. 
              Кільк. прим. :  20 
52.     8307
 
     Серьогін О. О. Програма переддипломної практики студентів V курсу спеціальності 7.05050313, 8.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" спеціалізації "Обладнання виробництва біопалива" денної форми навчання / О. О. Серьогін, О. О. Осьмак. – К. : НУХТ, 2013. – 11 с. 
              Кільк. прим. :  15 
    ГАЗУВАННЯ НАПОЇВ
53.     663.057
П30
     Петрікей Р. В. Удосконалення процесу сатурації та розробка обладнання для насичення напоїв діоксидом вуглецю : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Петрікей Руслан Володимирович ; НУХТ. – К., 2013. – 177 с. 
              Кільк. прим. :  1 
54.     663.057
П30
     Петрікей Р. В. Удосконалення процесу сатурації та розробка обладнання для насичення напоїв діоксидом вуглецю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12           / Петрікей Руслан Володимирович ; НУХТ. – К., 2013. – 21 с. 
              Кільк. прим. :  2 
    ПЛОДОВО-ЯГІДНЕ ВИРОБНИЦТВО
55.     663.3
П41
     Побережець В. І. Удосконалення технології плодово-ягідних медових вин підвищеної біологічної цінності : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Побережець Віктор Іванович ; НУХТ. – К., 2013. – 197 с. 
              Кільк. прим.  1 
56.     663.3
П41
     Побережець В. І. Удосконалення технології плодово-ягідних медових вин підвищеної біологічної цінності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05                     / Побережець Віктор Іванович ; НУХТ. – К., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  2 
    МОРОЗИВО
57.     663.67
П50
     Поліщук Г. Є. Формування складних дисперсних систем молочного морозива з натуральними компонентами : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.04 / Поліщук Галина Євгеніївна ; НУХТ. – К., 2013. – 438 с. 
              Кільк. прим. :  1 
58.     663.67
П50
     Поліщук Г. Є. Формування складних дисперсних систем молочного морозива з натуральними компонентами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.04 / Поліщук Галина Євгеніївна ; НУХТ. – К., 2013. – 48 с. 
              Кільк. прим. :  2 
    ВИРОБНИЦТВО НАПОЇВ
59.     663.8
Д55
     Добоній І. В. Удосконалення технології вермутів з використанням сировини Закарпатського регіону : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Добоній Інна Василівна ; НУХТ. – К., 2013. – 206 с. 
              Кільк. прим. :  1 
60.     663.8
Д55
     Добоній І. В. Удосконалення технології вермутів з використанням сировини Закарпатського регіону : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Добоній Інна Василівна ; НУХТ. – К., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  2 
61.     663.8
К78
     Красуля О. О. Технологія ферментованих напоїв з харчовими волокнами : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Красуля Олена Олександрівна ; НУХТ. – К., 2013. – 242 с. 
              Кільк. прим. :  1 
62.     663.8
К78
     Красуля О. О. Технологія ферментованих напоїв з харчовими волокнами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Красуля Олена Олександрівна ; НУХТ. – К., 2013. –  20 с. 
              Кільк. прим. :  2 
    ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
63.     664.1
Б15
     Бадрук В. В. Раціональне використання цукрозамінників нового покоління при виробництві маршмелоу спеціального призначення : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Бадрук Вадим Володимирович ; НУХТ. – К., 2013. – 233 с. 
              Кільк. прим. :  1 
64.     664.1
Б15
     Бадрук В. В.  Раціональне використання цукрозамінників нового покоління при виробництві маршмелоу спеціального призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Бадрук Вадим Володимирович ; НУХТ. – К., 2013. – 20 с.
              Кільк. прим. :  2 
65.     8312
 
     Бессараб О. С. Інноваційні технології галузі : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 7.05170107, 8.05170107 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів" денної та заочної форм навчання / О. С. Бессараб, Г. М. Бандуренко, С. Й. Крижановський. – К. : НУХТ, 2013. – 58 с. 
              Кільк. прим. :  20 
66.     664.1
Б87
     Братюк Д. В. Удосконалення технології очищення дифузійного соку із застосуванням додаткових хімічних реагентів : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Братюк Дмитро Володимирович ; НУХТ. – К., 2013. – 214 с. 
              Кільк. прим. :  1 
67.     664.1
Б87
     Братюк Д. В. Удосконалення технології очищення дифузійного соку із застосуванням додаткових хімічних реагентів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Братюк Дмитро Володимирович ; НУХТ. – К., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  3 
68.     664.6
В31
     Верещинський О. П. Наукові основи і практика підвищення ефективності сортових хлібопекарських помелів пшениці : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.02 / Верещинський Олександр Павлович ; НУХТ. – К., 2013. – 383 с. 
              Кільк. прим. :  1 
69.     664.6
В31
     Верещинський О. П. Наукові основи і практика підвищення ефективності сортових хлібопекарських помелів пшениці : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.02                      / Верещинський Олександр Павлович ; НУХТ. – К., 2013. – 35 с. 
              Кільк. прим. :  2 
70.     8294
 
     Грек О. В. Загальні технології харчової промисловості : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / О. В. Грек, Т. Г. Осьмак, Н. В. Чепель. – К. : НУХТ, 2013. –     111 с. 
              Кільк. прим. :  20 
71.     8274
 
     Жеплінська М. М. Фізико-хімічні і біологічні основи консервування : лабораторний практикум для студ. напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / М. М. Жеплінська, О. С. Бессараб. – К. : НУХТ, 2013. – 31 с. 
              Кільк. прим. :  20 
72.     664.1
М19
     Малишев В. О. Розроблення способів декальцинації соку другої сатурації кліноптилолітами : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Малишев Віктор Олександрович ; НУХТ. – К., 2013. – 184 с. 
              Кільк. прим. :  1 
73.     664.1
М19
     Малишев В. О. Розроблення способів декальцинації соку другої сатурації кліноптилолітами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Малишев Віктор Олександрович ; НУХТ. – К., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  3 
74.     8276
 
     Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 7.05170101 "Технології зберігання і переробки зерна" денної та заочної форм навчання / О. І. Шаповаленко, І. І. Гапонюк, Т. І. Янюк [та ін.]. – К. : НУХТ, 2013. – 19 с. 
              Кільк. прим. :  20 
75.     8302
 
     Низькотемпературні та екструзійні технології : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання курсової роботи для студентів за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / В. І. Дробот, В. М. Ковбаса, Л. А. Михонік, Ю. В. Бондаренко. – К. : НУХТ, 2013. – 27 с. 
              Кільк. прим. :  20 
76.     8275
 
     Перегуда М. А. Технологія борошномельного виробництва : лабораторний практикум для студентів за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / М. А. Перегуда, Є. І. Харченко, Т. В. Корж. – К. : НУХТ, 2013. – 35 с. 
              Кільк. прим. :  20 
77.     8301
 
     Програма навчальної практики для студентів I-III курсів за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної форми навчання / В. І. Дробот, В. Г. Юрчак, В. М. Ковбаса [та ін.]. – К. : НУХТ, 2013. – 11 с. 
              Кільк. прим. :  20 
78.     8311
 
     Програма навчальної практики студентів I-III курсів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної форми навчання / О. С. Бессараб, І. Ф. Малежик, Г. М. Бандуренко, С. Й. Крижановський. – К. : НУХТ, 2013. – 27 с. 
              Кільк. прим. :  15 
79.     8260
 
     Процеси і апарати харчових виробництв. Теплофізичні властивості харчових продуктів : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів всіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання / Л. В. Зоткіна, І. Ф. Малежик, В. Л. Зав'ялов [та ін.]. – К. : НУХТ, 2013. – 39 с. 
              Кільк. прим. :  20 
80.     8278
 
     Сушіння зерна : лабораторний практикум для студентів за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / О. І. Шаповаленко, Є. І. Харченко, А. В. Шаран, Ю. П. Фурманова. – К. : НУХТ, 2013. – 27 с. 
              Кільк. прим. :  20 
81.     8265
 
     Тетеріна С. М. Мікробіологія харчових продуктів : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / С. М. Тетеріна, Н. М. Грегірчак. – К. : НУХТ, 2013. – 95 с. 
              Кільк. прим. :  20 
82.     8279
 
     Технологія борошномельного виробництва : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / М. А. Перегуда, Є. І. Харченко, Т. В. Корж, О. О. Євтушенко. – К. : НУХТ, 2013. – 23 с. 
              Кільк. прим. :  20 
83.     8303
 
     Юрчак В. Г. Біотехнологічні основи харчових виробництв : методичні рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / В. Г. Юрчак, Ю. В. Камбулова. – К. : НУХТ, 2013. – 42 с. 
              Кільк. прим. :  20 
84.     8304
 
     Юрчак В. Г. Інноваційні технології галузі (макаронне виробництво) : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 7.05170103, 8.05170103 "Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" денної та заочної форм навчання / В. Г. Юрчак, Т. П. Голікова. – К. : НУХТ, 2013. – 51 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ОЛІЇ. ЖИРИ
85.     8306
 
     Носенко Т. Т. Біохімія та технологія олієжирової сировини : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання лабораторних і контрольної робіт для студентів напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / Т. Т. Носенко, І. Г. Радзієвська, О. М. Громова. – К. : НУХТ, 2013. – 59 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    МЕТАЛУРГІЯ
86.     669
К60
     Колесник Є. В. Металеві матеріали для обладнання біотехнологічних процесів : навч. посіб. / Є. В. Колесник. – Дніпропетровськ : Пороги, 2013. – 96 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    АВТОМАТИКА. ТЕХНІКА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ
87.     681.5
Ш34
     Швед С. М. Автоматизоване управління виробництвом хліба з підсистемою оперативної корекції технологічних режимів : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Швед Сергій Миколайович ; НУХТ. – К., 2013. – 210 с. 
              Кільк. прим. :  1 
88.     681.5
Ш34
     Швед С. М. Автоматизоване управління виробництвом хліба з підсистемою оперативної корекції технологічних режимів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Швед Сергій Миколайович ; НУХТ. – К., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  2 
    ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
89.     8290
 
     Данилюк В. М. Фізичне виховання : методичні рекомендації до організації тренувального процесу з метою розвитку силових якостей студентів з використанням тренажерного обладнання / В. М. Данилюк, І. І. Назарова. – К. : НУХТ, 2013. – 35 с. 
              Кільк. прим. :  15 
90.     8291
 
     Данилюк В. М. Фізичне виховання : методичні рекомендації до організації з силової підготовки для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів / В. М. Данилюк, І. І. Назарова, М. М. Долиніна. – К. : НУХТ, 2013. – 43 с. 
              Кільк. прим. :  15 
    МОВА. МОВОЗНАВСТВО
91.     811.111
Ш24
     Business correspondence and communication at work = Бізнесова кореспонденція та спілкування на робочому місці : підручник / L. Shapran, G. Cherednichenko, L. Kunytsia, L. Viktorova ; NUFT. – К. : Кафедра, 2013. – 277 с. – дарча 
              Кільк. прим. :  2 
92.     811.111
Ч-46
     Чередніченко Г. А. Англійська мова : навч.-метод. посіб. для підготов. до вступного екзамену на ОКР "Магістр" / Г. А. Чередніченко, Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця ; НУХТ. – К. : Інкос, 2013. – 449 с. – дарча 
              Кільк. прим. :  2 
93.     811.161.2
У45
     Українська мова (за професійним спрямуванням) : практикум / Н. В. Науменко, О. М. Бажан, О. В. Векуа, Л. М. Приблуда ; НУХТ. – К. : НУХТ, 2013. – 146 с. 
              Кільк. прим. :  20 
94.     811.512.122
М91
     Мусабекова У. Е. Казахский язык для стран СНГ : учебник / У. Е. Мусабекова, И. А. Караева, Г. М. Фролова. – М. : ИПК МГЛУ "Рема", 2012. – 346 с. + CD. 
              Кільк. прим. :  1
95.     811.512.133
У34
     Узбекский язык для стран СНГ : учебник / Г. Х. Бакиева, Б. Х. Караева, Е. Н. Коршунова [и др.]. – М. : ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2012. – 334 с. + CD. 
              Кільк. прим. :  1  
  ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
1.      Chemical & engineering news. № 39 (30 september), № 40 (7 october), № 41 (14 october). – Washington, 2013. – дарчий
2.      Автоматика и телемеханика : РАН. № 9 / РАН. – М. : Наука, 2013.
3.      Актуальні проблеми економіки : наук. екон. журн. № 10(148) / засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр. – К. : Ін-т екон. НАНУ, 2013.
4.      Банківська справа : наук.-практ. вид. № 8(116). – К. : Т-во "Знання", 2013. 
5.      Безпека праці на виробництві : практикум : всеукр. профілакт.-практ. журн. для керівників підприємств та служб охорони праці. № 10(46) / засновник : ТОВ "Редакція журналу "Безпека праці на виробництві". – К. : Основа-принт, 2013.
6.      Биотехнология : теорет. и науч.-практ. журн. № 3, № 4 / учредитель : Общерос. обществен. об-ние "Акад. биотехнол.". – М. : Чехов. ПК, 2013.
7.      Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти та культури : матеріали наук.-практ. конф., 7-10 жовтня 2013 р., м. Севастополь / МОНУ Наукова бібліотека ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка, наукова бібліотека Севастопольського НТУ. – Севастополь : Купол, 2013.– дарчий 
8.      Бухгалтерський облiк i аудит : наук.-практ. журн. № 9, № 10 / засн. : ТОВ "Екаунтiнг". – К. : Преса України, 2013. 
9.      Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 8, № 9, № 10 / засн. : ред. журн. "Право України". – К. : Юрiнком, 2013.
10.      Бюллетень регистрации НИР и ОКР. № 5 / засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. – К. : УкрІНТЕІ, 2013. 
11.      Вiсник Нацiональної академiї наук України : щомiс. загальнонаук. та громад.-полiт. журн. № 10 / засн. : НАН України ; вид. : Вид. дім "Академперіодика" НАН України. – К. : Президiя НАН України, 2013.
12.      ВиноГрад : галузеве спеціалізоване вид. виноградарів і виноробів України. № 6-8. – К. : ТОВ Друкарня Літера, 2013.
13.      Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и практ. журн. № 4 / учредитель : ООО Пищепромиздат. – М. : ООО Репроцентр, 2013. 
14.      Вища школа : наук.-практ. вид. №9(111) / засн. і вид. : Т-во "Знання" України, КОО. – К. : АТ Віпол, 2013. 
15.      Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. № 42, № 43, № 44-45 / засн. : Верхов. Рада України. – К. : Преса України, 2013.
16.      Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету : наук. журн.         № 5(91). – К. : КНТЕУ, 2013. 
17.      Вісник Національного банку України : наук.-практ. журн. № 10(212) / Нац. банк України. – К. : РПВ НБУ, 2013. –  + CD.
18.      Вісник цукровиків України : інформ. бюл. № 9(88) вересень. – К. : Укрцукор, 2013.
19.      Вопросы питания : науч.-практ. журн. Т.82. № 4 / М-во здравоохранения РФ, Департамент сан.- эпидем. надзора РФ, Рос. акад. мед. наук, Ин-т питания. – М. : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2013. 
20.      Всё о мясе : науч.-техн. и произв. журн. № 4 / Мясн. союз России, ВНИИМП. – М. : ООО Полиграфсервис, 2013.
21.      Гастрономъ : ежемес. журн. № 11(142). – М. : ООО Бонниер Пабликейшенз, 2013. 
22.      Гостиница и ресторан : бизнес и управление : журн. для проф. № 5(108). – М. : ООО Изд-во Хоспитэли, 2013. 
23.      Дiловий вiсник : журн. Торг.-пром. палати України. № 9(232). – К. : Ф-ка друк. реклами, 2013. 
24.      Джерело : Укр. РЖ. Сер.1 : Природничі науки. Медицина. № 5 / НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. Вернадського. – К. : ІПРІ НАНУ, 2013. 
25.      Джерело : Укр. РЖ. Сер. 3 : Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво. № 5  / НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. Вернадського. – К. : ІПРІ НАНУ, 2013. 
26.      Дистанционное и виртуальное обучение : науч. журн. № 9(75) / учредитель : Соврем. гуманитар. акад. – М. : Изд-во СГУ, 2013. 
27.      Довідник кадровика : щоміс. спеціаліз. журн. № 11 / М-во соц. політики України. – К. : Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2013.
28.      Доповiдi Нацiональної Академiї наук України : наук.-теорет. журн. Президiї НАН України.        № 10. – К. : Наук. думка, 2013. 
29.      Економiка АПК : мiжнар. наук.-вироб. журн. № 11(229). – К. : Преса України, 2013. 
30.      Економiка. Фiнанси. Право : щомiсяч. iнформ.-аналіт. журн. № 10 / засн., вид. : АФ Аналiтик, Акад. муніципального упр. – К. : АТЗТ Вид-во Право, 2013. 
31.      Економiст : наук. та громад.-політ. журн. № 9(323) / засн. : Ін-т екон. та прогнозуван. НАН України. – К. : Прес-Колегiум, 2013. 
32.      Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности. Food indastry economics : щокв. наук. журн. № 3 (19) / засн. : Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАНУ, ОНАХТ. – Одеса : ОНАХТ, 2013.
33.      Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. праць.    Вип. 2(16) / М-во освіти і науки України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2012. – дарчий
34.      Електротехніка і електромеханіка : наук.-практ. журн. № 5 / засн.: Харків. політех. ін-т. – Харків : ТОВ "Друкарня "Мадрід", 2013. 
35.      Журнал прикладной химии. Т. 86. № 8, Т. 86. № 9 / учредитель : РАН. – С.Пб. : Наука, 2013. 
36.      Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 10 / засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. – К. : УкрІНТЕІ, 2013. 
37.      Здоровье : энергия счастливой жизни (Украина). № 9, № 10 / учредитель : Волкова Н. А. – К. : ООО Новий друк, 2013. 
38.      Зернові продукти і комбікорми : щокв. наук.- виробн. журн. № 3(51) / засн. : Одеська держ. акад. харч. технол. – О. : ТОВ ТЕХНОСЕРВІС, 2013. 
39.      Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. Т. 56. № 9 / М-во общ. и проф. образования РФ. – Иваново : Изд-во Иван. хим.-технол. ин-та, 2013.
40.      Инновации в образовании. № 9 / учредитель : Соврем. гуманит. акад. – М. : ГУП МО Колом. тип., 2013. 
41.      Інтелектуальна власність : наук.-практ. журн. № 9 / засн. : Держ. департамент інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності. – К. : ДП Укрбланквидав, 2013. 
42.      Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки, молоді та спорту України. № 28-29-30. – К. : Пед. преса, 2013. 
43.      ІТM. Информационные технологии для менеджмента : науч.- техн. журн. № 10 / учредитель и изд. : ООО Софт-Рейтинг Консалт, УкрНЦ РИТ и др. – М. : ГУП ВИМИ, 2013.
44.      Кадровик : трудове право і упр. персоналом : щоміс. проф. журн. № 10 / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фінасово-екон. розвитку-Україна". – К. : ТОВ Вид. Дім, 2013. 
45.      Кодекси України. № 10 : Кодекс законів про працю України. – К. : Укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2013. 
46.      Кондитерское производство : науч.-произв. журн. № 4, № 5. – М. : ООО Изд. Пищ. пром-сть, 2013. 
47.      Лiки України : спецiалiз. iнформ. вид. № 6(172), № 7(173) / засн. : Фармацевт. асоц. України. – К. : Блiц-Інформ, 2013. 
48.      Логистика : проблемы и решения : междунар. науч.-практ. журн. № 5(48) / изд. : НВФ Студцентр. – К. : НВФ Студцентр, 2013.
49.      Маркетинг в Україні. № 4(79) / засн. : Укр. Асоц. Маркетингу, Київ. нац. екон. ун-т. – К. : НСФ Демос ЛТД, 2013. 
50.      Масла и жиры. № 7-8(147-148). – 2013. 
51.      Масложировая промышленность : науч.-техн. и произв. журн. № 5 / учредитель : ООО "Изд-во "Пищ. пром-сть". – М. : ПИЩЕПРОМИЗДАТ, 2013. 
52.      Масложировой комплекс : науч.-практ. журн. № 3(42) / учредители : ассоциация "Укролияпром", УкрНИИ масел и жиров НААН, ИА "Эксперт Агро". – Запорожье : Печатный мир, 2013. 
53.      Математичні методи та фізико-механічні поля : наук. журн. Т.56. № 1 / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С .Підстригача. – Львів : ІППМІМ, 2013. 
54.      Международная экономика : междунар. науч.-практ. журн. № 9 / учредитель : ООО Индепендент Масс Медиа. – М. : ИД Панорама, 2013. 
55.      Мир продуктов : информ.- аналит. изд. № 7(96) / учредитель и изд. : РИА Марк Пак. – К. : ТОВ Софія- А, 2013.
56.      Мир техники и технологий : междунар. промышлен. журн. № 9(142) / изд. и учредитель : ред. журн. – Чугуев : ПолиАрт, 2013. 
57.      Молочная промышленность : науч.-техн. и произв. журн. № 10 / учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС". – М. : А/О "Росмясомолпром", 2013. 
58.      Молочное дело : ежемес. произв.-практ. журн. № 8-9(120-121) / учредитель : ЧП "Корсар", ЗАО "Ковчег и Ко". – К. : ООО Футари-Принт, 2013. 
59.      Мясная индустрия : произв. науч.-техн. журн. № 9 / учредители : ООО "Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им. В. М. Горбатова и др. – М. : Мясн. индустрия, 2013. 
60.      Мясное дело : ежемес. произв.-практ. журн. № 5-6(133-134), № 7(135) / учредитель: ЧП "Корсар". – К. : ООО Футари-Принт, 2013. 
61.      Мясной бизнес : ежемес. науч.-практ. журн. № 10(127) / изд. : ООО Биопром. – К. : Аванпост-Прим, 2013. 
62.      Мясные технологии : специализир. журн. № 8(128), № 9(128) / учредитель и изд. : ЗАО Отраслевые ведомости, ООО ЭкспертКоммерц. – М. : ООО Вива-Стар, 2013. 
63.      Надзвичайна ситуацiя. № 10(191). – К. : Агенство Чорнобильiнтерiнформ, 2013. 
64.      Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology & innovation : междунарнар. специализир. науч.-аналит. журн. № 9 (26) / учредитель и изд. : К. В. Конева, Н. И. Ящук. – К. : ПП Р.К.Майстер-Принт, 2013. 
65.      Наука и жизнь : ежемес. науч.-попул. журн. № 10 / учредитель : Автоном. некоммер. орг. "Ред. журн. "Наука и жизнь". – М. : Пресса, 2013. 
66.      Наука и религия : ежемес. науч.-попул. журн. № 10 / М-во печати и информ. РФ. – М. : ОАО "Пресса-1", 2013. 
67.      Новини енергетики : щоміс. наук.-техн. аналіт. журн. № 10 / засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради. – К. : Вид-во "КВІЦ", 2013. 
68.      Освіта України. Спецвипуск газети. № 10. – 2013. 
69.      Офіцiйний вісник Президента України : інформ. бюл. № 25(254), № 26(255) / держ. управління справами. – К. : ДП НВЦ Пріоритети, 2013.
70.      Офіцiйний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. № 76, № 77, № 78, № 79, № 80,      № 81, № 82, № 83, № 84(Ч.1), № 84(Ч.2), № 85, № 86 / М-во юстиції України. – К. : Право, 2013. 
71.      Охорона праці : наук.-виробн. щоміс. журн. № 10(232) / ком. по нагляду за охороною праці України. – К. : Преса України, 2013. 
72.      Переработка молока : специализир. журн. № 8(167), № 9(168) / учредитель и изд. : ЗАО Отрасл. ведомости, ООО ЭкспертКомерц. – М. : ООО Вива-Стар, 2013. 
73.      Перспективи розвитку рослинницької галузі в сучасних економічних умовах : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 50-й річниці від початку розв. рисівництва в Україні, 6-8 серпня 2013 р. / НААНУ Південно-Степовий науково-інноваційний центр, інститут рису. – Скадовськ : Ін-т рису НААН, 2013. – дарчий 
74.      Пиво и напитки : безалкогольные и алкогольные, соки, вино. № 4, № 5 / учредитель : ООО "Пищепрмиздат". – М. : Пищ. пром-сть, 2013. 
75.      Пищевая и перерабатывающая промышленность : РЖ. № 3 / Гос. науч. уч-ние Центр. науч. сельхоз. б-ка Россельхозакад. – М. : ООП ЦНСХБ, 2013.
76.      Пищевая промышленность : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 9, № 10 / учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром. – М. : РОСПИЩЕПРОМ, 2013. 
77.      Пищевые ингредиенты : сырьё и добавки : науч.- теорет. и произв. журн. № 2 / учредитель : ООО"Пищепромиздат". – М. : ООО Пищепроиздат, 2013. 
78.      Пожежна безпека : щоміс. наук.-вироб. журн. № 10(169) / засн. : ДДПБ МНС України ; вид. : НВП "Спецпожсервіс". – К. : ТОВ "БВІ-Прінт", 2013. 
79.      Право України : юридич. журн. № 9, № 10 / М-во юстиції України. – К. : ВАТ "Кн. друк. наук. кн.", 2013. 
80.      Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. № 9. – М. : ООО "Научтехмаш", 2013.
81.      Прикладная биохимия и микробиология. Т. 49. № 5 / РАН. – М. : Наука, 2013.
82.      Проблемы машиностроения : междунар. науч.-техн. журн. Т.16. № 2 / НАН Украины, Ин-т проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного. – Харьков : Контраст, 2013. 
83.      Проблемы прочности : междунар. науч.-техн. журн. № 4(424) / учредитель и изд. : НАН Украины, Ин-т проблем прочности. – К. : ИПП, 2013. 
84.      Програма і матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару завідувачів випускових кафедр за напрямом підготовки 6.050503 "Машинобудування" зі спеціальності 7(8)05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" : 23-35 вересня 2013 р. / Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2013. – дарчий
85.      Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. праць. Вип. 2(16) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків., держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2012. – дарчий 
86.      Продукты & ингредиенты : междунар. специализир. журн. № 10(107) / изд. : ООО БИОПРОМ. – К. : Футари-Принт, 2013. 
87.      Продукты Украины. Food UA : специализир. информ.-аналит. журн. № 9(50) / издатель : Smart Capital. – К. : ООО Рема- Принт, 2013. 
88.      Промислова безпека. № 10 / засн. : ТОВ "Промислова безпека". – К. : ТОВ "Вістка", 2013. 
89.      Промышленные АСУ и конроллеры : ежемес. науч.-техн. произв. журн. № 9. – М. : ООО Изд-во "Научтехлитиздат", 2013. 
90.      Рестораторъ : произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 11 / учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины". – К. : ООО "Бизнес-Логика", 2013. 
91.      Реферативный журнал : отдельн. вып. 38. № 9, № 10 : Оборудование пищевой промышленности / Всерос. ин-т науч. и техн. информ. – М. : ВИНИТИ, 2013. 
92.      Реферативный журнал : вып. свод. тома. 19. № 9, № 10 : Химия. Химия и технология пищевых продуктов / Всерос. ин-т науч. и техн. информ. – М. : ВИНИТИ, 2013. 
93.      Реферативный журнал : вып. свод. тома. 20. № 10 : Экономика отраслей пищевой промышленности / Всерос. ин-т науч. и техн. информ. – М. : ВИНИТИ, 2013. 
94.      Сад, виноград i вино України : всеукр. щомiс. наук.-попул. журн. № 7-9 / засн. : М-во АПК України, Укрсадвинпром, Укр. акад. аграр. наук та iн. – К. : Преса України, 2013. 
95.      САПР и графика. № 9(203) / учредитель : ООО "КомпьютерПресс". – М. : КомпьютерПресс, 2013. 
96.      Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть : щокв. наук.-виробн. журн. № 4(83) / засн. : Держ. ком. України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї. – Х. : Форт, 2013. 
97.      Стандарты и качество : междунар. журн. для профессионалов стандартизации и управления качеством. № 9(915), № 10(916) / учредители и изд. : Всерос. организация качества, ООО "РИА "Стандарты и качество". – М. : Вива-Стар, 2013.
98.      Становлення і розвиток української державності : зб. наук. пр. Вип. 7 / Міжрегіональна академія управління – К. : ДП "ВД "Професіонал", 2012.
99.      Страхова справа : наук.- практ. журн. № 3(51) / вид. : УНДІ Права екон. досліджень. – К. : Веєр Пак, 2013.
100.      Тара и упаковка : иллюстр. журн. для производителей и потребителей упаковоч. машин, материалов и изделий. № 4(136). – М. : ТОО "Журн. "Тара и упаковка", 2013. 
101.      Технічна електродинаміка : наук.-прикл. журн. № 5 / НАН України, від-ня фізико-техн. пробл. енерг. – К. : Ін-т електродин. НАН України, 2013.
102.      Трансфер технологій та інновації : конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток : матеріали VII форуму, 24-25 жовтня 2013 р., м. Київ, / Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, НТУУ "КПІ", Нім. т-во з міжнар. співробітництва. – К. : НТУУ "КПІ", 2013. – дарчий 
103.      Турбизнес : для профессионалов. № 12(293). – М. : ООО Турбизнес, 2013.
104.      Украинский туризм : всекур. изд. для проф. тур. бизнеса. № 6 / учредитель и изд. : ООО Изд-во "Зеркало мира". – К. : ООО Изд-во "Зеркало мира", 2013. 
105.      Украинский химический журнал : ежемес. науч. журн. Т.79. № 9-10 / Укр. химич. общ-во, АН Украины отд-ние химии. – К. : Ин-т общ. и неорганич. химии АН Украины, 2013. 
106.      Український iсторичний журнал : наук. журн. № 4(511) / НАН України, Ін-т iсторiї України, Ін-т полiт. i етносоцiал. дослiдж. – К. : Наук. думка, 2013. 
107.      Управление качеством : ежемес. произв.- техн. журн. № 9 / учредитель : регион. благотворит. обществ. организация инвалидов и пенсионеров "Просвещение". – М., 2013. 
108.      Управление персоналом : практ. журн. № 11(242) / изд. : Н.Осейко. – К., 2013.
109.      Управляющие системы и машины (УСиМ) : междунар. науч. журн. № 5(247) / НАН Украины, Междунар. науч.-учеб. центр ИТИС, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – К. : Ин-т кибернетики НАН Украины, 2013. 
110.      Фінанси України : наук.-теорет. та iнформ.-практ. журн. М-ва фiнансiв України. № 6(211),           № 7(212) – К. : Україна, 2013. 
111.      Фінансовий контроль : всеукр. наук.-практ. журн. № 10(93) / засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін. – К. : ТОВ Параміда, 2013.
112.      Химия и технология воды : междунар. науч.-техн. журн. Т. 35. № 5(235) / НАН Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А. В. Думанского, Отд-ние химии. – К, 2013.
113.      Хлебопродукты : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 10 / учредитель : АО "Росхлебпродукт", Труд. кол. ред. – М. : ГП "Журн. Хлебопродукты", 2013. 
114.      Хлібопекарська і кондитерська промисловість України : щоміс. наук.-вироб. і практ. журн.     № 10(107) / співвид. та засн. : НУХТ, Держ. департ. з прод. України, Укрхлібпром та ін. – К. : ПП Авокадо, 2013. 
115.      Холодильная техника : ежемес. науч.-техн. и информ. журн. № 9 / учредитель : ООО "Инфохолодтех". – М. : Домино, 2013. 
116.      Хранение и переработка зерна : ежемес. науч.-практ. журн. № 8(173) / учредитель : ООО "АПК-Зерно". – Д. : Арт-Пресс, 2013.
117.      Хранение и переработка сельхозсырья : теорет. журн. № 9 / Рос. акад. с./х. наук, Отд-ние хранения и перераб. с./х. продукции. – М. : Пищ. пром-сть, 2013.
118.      Ціноутворення у будівництві : зб. офіц. док. та роз'яснень. № 10 / засн. та вид. : наук.-вироб. фірма "Інпроект". – К. : ТОВ Бізнес-Логіка, 2013. 
119.      Цукор України : наук.- практ. галузевий журн. № 7-8(91-92), № 9(93) / засн. : Нац. асоц. цукровиків України, Укр. НДІ цукрової пром-сті, ІАЦ "Цукор України". – К. : Цукор України, 2013. 
120.      Шляхи та механізм консолідації українського суспільства, утвердження ідеалів соборності, свободи та демократії : матеріали наук.-практ. конф., 15-16 березня 2012 р., м. Київ / МОН молоді та спорту України, Ін-т інноваційних технологій КНУ ім. Т. Шевченка. – К. : КНТЕУ, 2012. – дарчий
121.      Экологическая химия. Т.22. № 3 / изд. С.-П. гос. ун-том, ООО "Теза" и С.-П. гос. технолог. ин-том (Техн. ун-том). – СПб. : Теза, 2013. 
122.      Экология и промышленность : ежекв. науч.-произв. журн. № 3(36) / учредитель и изд. : Укр. гос. науч.-техн. центр Энергосталь. – Х. : Укр ГНТЦ Энергосталь, 2013. 
123.      Электронные компоненты и системы : массовый ежемес. науч.-техн. журн. № 10(194) / учредитель и изд. : науч.-произв. фирма VD MAIS. – К. : ДП ВПЦ "Такі справи", 2013. 
124.      Энергосбережение : все об энергоэффективности и ресурсосбережении. № 9(166) / учредитель : ГП Юго-восточное региональное объединение по энергоснабжению. – Донецк : Астро, 2013. 
125.      Энерготехнологии и ресурсосбережение : науч.- техн. журн. № 4 / учредители : НАН Украины, Ин-т газа НАНУ, М-во экологии и природ. ресурсов Украины и др. – К, 2013.


Створено : 25/11/2013 @ 16:46
Оновлено : 25/11/2013 @ 16:46
Категорія :
Сторінка переглянута 979 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх