Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

Нові надходження до бібліотеки за листопад 2013р.
    МЕНЕДЖМЕНТ
1.        005.9
А80
     Ареф'єва О. В Логістичне управління позиковим потенціалом підприємств : монографія / О. В. Ареф'єва, М. В. Бодрецький. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2012. – 226 с. 
              Кільк. прим. :  1 
2.        8314
 
     Дунда С. П. Адміністративний менеджмент : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.030601 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання / С. П. Дунда, М. П. Побережна. – К. : НУХТ, 2013. – 28 с. 
              Кільк. прим. :  20 
3.        8282
 
     Менеджмент : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістів спеціальності 7.03050801 "Фінанси і кредит" / Т. Л. Мостенська, О. П. Литвинюк, О. Ю. Межинська, Н. О. Гунько. – К. : НУХТ, 2013. – 51 с. 
              Кільк. прим. :  20 
4.        005.3
К56
    Коваленко О. М. Теоретичні, практичні і культурні аспекти інтелектуального капіталу : монографія / О. М. Коваленко, О. І. Драган. – К. : НАКККіМ, 2013. – 259 с. – дарча 
              Кільк. прим. :  7 
5.        8283
 
     Програма навчальної практики для студентів I-III курсів за напрямом підготовки 6.030601 „Менеджмент” денної форми навчання / Т. Л. Мостенська, І. В. Федулова, Н. С. Скопенко [та ін.]. – К. : НУХТ, 2013. – 23 с. 
              Кільк. прим. :  20 
6.        8280
 
     Сіднєва Ж. К. Управління якістю та міжнародні стандарти якості : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 6.030601 „Менеджмент” денної та заочної форм навчання / Ж. К. Сіднєва, Т. В. Рибачук-Ярова. – К. : НУХТ, 2013. – 31 с. 
              Кільк. прим. :  20 
7.        8285
 
     Стахурська С. А. Ділове адміністрування : управління змінами : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.03060101, 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” денної та заочної форм навчання / С. А. Стахурська. – К. : НУХТ, 2013. – 15 с. 
              Кільк. прим. :  20 
8.        8281
 
     Стахурська С. А. Інвестиційний менеджмент : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів спец. 7.03060101, 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування”, 7.03060104, 8.03060104 „Менеджмент ЗЕД” всіх форм навчання / С. А. Стахурська. – К. : НУХТ, 2013. – 46 с. 
              Кільк. прим.:  20 
    ПОЛІТИКА
9.        32
Г61
     Головатий М. Ф. Людина і політика : підручник / М. Ф. Головатий ; МАУП. – К. : ДП "ВД "Персонал", 2012. – 352 с. 
              Кільк. прим. :  1 
10.     327
К89
     Кузнецов О. В. Англосаксонська модель глобального капіталізму : монографія / О. В. Кузнецов. – К. : Освіта України, 2010. – 494 с. 
              Кільк. прим.:  1 
    ЕКОНОМІЧНА НАУКА
11.     8299
 
     Жужукіна Н. І. Основи економічних знань : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять, виконання контрольної та самостійної робіт для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання / Н. І. Жужукіна. – К. : НУХТ, 2013. – 16 с.
              Кільк. прим. :  20 
    ФІНАНСИ
12.     8292
 
     Говорушко Т. А. Програма навчальної практики студентів I-III курсів за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" денної форми навчання / Т. А. Говорушко. – К. : НУХТ, 2013. – 11 с. 
              Кільк. прим. :  20 
13.     8293
 
     Климаш Н. І. Корпоративні фінанси : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форм навчання / Н. І. Климаш. – К. : НУХТ, 2013. – 35 с. 
              Кільк. прим. :  15 
    ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
14.     8298
 
     Левченко Ю. Г. Методика економічних досліджень та економічне прогнозування : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.03050401, 8.03050401 "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання / Ю. Г. Левченко. – К. : НУХТ, 2013. – 15 с. 
              Кільк. прим. :  20 
15.     8297
 
     Тимченко О. І. Програма навчальної практики для студентів I-III курсів за напрямом підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" денної форми навчання / О. І. Тимченко. – К. : НУХТ, 2013. – 11 с. 
              Кільк. прим. :  20 
16.     8296
 
     Тимченко О. І. Економіка і організація агропромислових формувань : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання / О. І. Тимченко. – К. : НУХТ, 2013. – 55 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ
17.     8300
 
     Басюк Т. П. Економіка готельного господарства та ціноутворення : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" денної форми навчання / Т. П. Басюк. – К. : НУХТ, 2013. – 27 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    МАРКЕТИНГ
18.     8272
 
     Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської роботи для студентів спеціальності 8.03051001, 8.03051002, 8.03051005 галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" денної форми навчання / С. Б. Розумей, Н. М. Соломянюк, Н. П. Скригун, Т. М. Артюх. – К. : НУХТ, 2013. – 39 с. 
              Кільк. прим. :  15 
19.     339.138
К66
     Парцирна Т. М. Маркетинг : навч. посіб. для самост. вивч. / Т. М. Парцирна, О. В. Жегус ; Харків. держ. ун-т харч. та торг. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 303 с. 
              Кільк. прим. :  1 
20.     8273
 
     Програма переддипломної практики студентів IV курсу за напрямом підготовки 6.030507 "Маркетинг" денної форми навчання / О. Ф. Крайнюченко, Т. Г. Бєлова, Н. П. Скригун [та ін.]. – К. : НУХТ, 2013. – 23 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ВИЩА ОСВІТА
21.     378
З-48
     Зеліковська О. О. Формування міжкультурної компетенції студентів економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки : монографія / О. О. Зеліковська, Г. А. Чередніченко. – К. : Кондор , 2012. – 321 с. – дарча 
              Кільк. прим. :  2 
    ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ
22.     8266
 
     Радзієвська О. І. Дослідження операцій : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент” денної та заочної форм навчання / О. І. Радзієвська, Ю. О. Васютинська, Н. Л. Кузьмінська. – К. : НУХТ, 2013. – 59 с. 
              Кільк. прим. :  20 
23.     519.86
М13
     Мазник Л. В. Економіко-математичне моделювання : навч.-метод. посіб. / Л. В. Мазник, Л. О. Коннова, Л. В. Чорноус ; НУХТ. – К. : НУХТ, 2013. – 130 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ФІЗИКА
24.     53
П43
     Погожих Н. И. Физика : учеб. пособие / Н. И. Погожих, Н. М. Цуркан. – Харьков : ХГУПТ, 2012. – 308 с. 
              Кільк. прим.  1
    ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕХАНІКИ РІДИН
25.     8313
 
     Кулінченко В. Р. Гідравліка і гідропневмопривід. Ч. 1 : Гідравліка і гідравлічні машини : методичні рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів за напрямами підготовки 6.050502 "Інженерна механіка", 6.050503 "Машинобудування" денної та заочної форм навчання. / В. Р. Кулінченко, І. К. Мотуз. – К. : НУХТ, 2013. – 35 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ХІМІЯ
26.     8309
 
     Загальна та неорганічна хімія : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" заочної скороченої форми навчання / О. І. Кроніковський, В. М. Іщенко, В. В. Фоменко [та ін.]. – К. : НУХТ, 2013. – 111 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ІМУНОЛОГІЯ
27.     8264
 
     Лич І. В. Основи імунології : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.051401 "Біотехнологія" денної та заочної форм навчання / І. В. Лич. – К. : НУХТ, 2013. – 26 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    МІКРОБІОЛОГІЯ
28.     8261
 
     Тетеріна С. М. Мікробіологія галузі : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" професійного спрямування "Технології зберігання, консервування та переробки плодів та овочів" денної та заочної форм навчання / С. М. Тетеріна, Н. М. Грегірчак, В. О. Красінько. – К. : НУХТ, 2013. – 43 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    БІОТЕХНОЛОГІЯ
29.     602.3
А72
     Антоненко Л. О. Біотехнологія отримання біомаси вищих базидіальних грибів роду Coriolus : дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Антоненко Лариса Олександрівна ; НТУУ "КПІ". – К., 2013. – 208 с. 
              Кільк. прим. :  1 
30.     602.3
А72
     Антоненко Л. О. Біотехнологія отримання біомаси вищих базидіальних грибів роду Coriolus : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Антоненко Лариса Олександрівна ; НТУУ "КПІ". – К., 2013. – 22 с. 
              Кільк. прим. :  2 
31.     8315
 
     Антонюк М. М. Харчова біотехнологія : конспект лекцій для студентів напряму 6.051401 "Біотехнологія" денної та заочної форм навчання / М. М. Антонюк, О. І. Скроцька. – К. : НУХТ, 2013. – 171 с. 
              Кільк. прим. :  15 
32.     8262
 
     Карлаш Ю. В. Оптимізація технологічного процесу в галузі : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.05140101, 8.05140101 "Промислова біотехнологія", 7.05140103, 8.05140103 "Фармацевтична біотехнологія" заочної форми навчання / Ю. В. Карлаш, І. М. Волошина. – К. : НУХТ, 2013. – 17 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ДІЄТИКА. ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ
33.     8310
 
     Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської роботи для студентів спеціальності 8.05170109 "Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" денної та заочної форм навчання / Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко, І. Ю. Гойко [та ін.]. – К. : НУХТ, 2013. – 151 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ФАРМАКОЛОГІЯ
34.     615
Г60
     Голиков В. И. Промышленная технология лекарственных веществ : учеб. пособие / В. И. Голиков, В. В. Лялин, Б. В. Куншенко ; Одес. нац. политех. ун-т. – Харьков : БУРУН и К, 2012. – 240 с. 
              Кільк. прим. :  1 
35.     8263
 
     Буценко Л. М. Технології біопрепаратів для ветеринарії і сільського господарства : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.05140101 "Промислова біотехнологія" денної та заочної форм навчання / Л. М. Буценко. – К. : НУХТ, 2013. –     19 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ЕЛЕКТРИКА. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
36.     621.31
К49
     Клименко Б. В. Електричні апарати. Електромеханічна апаратура комутації, керування та захисту. Загальний курс : навч. посіб. / Б. В. Клименко. – Харків : Точка, 2012. – 340 с. 
              Кільк. прим. :  1 
37.     8295
 
     Коломієць Д. П. Електротехніка та електроніка : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки" денної та заочної форм навчання / Д. П. Коломієць, П. М. Кандиба. – К. : НУХТ, 2013. – 47 с. 
              Кільк. прим. :  20 
38.     621.31
П27
     Перспективи впровадження чистих вугільних технологій в енергетику України = Prospects for the implementation of clean coal technologies in the energy sector of Ukraine : монографія / І. А. Вольчин, Н. І. Дунаєвська, Л. С. Гапонич [и др.]. – К. : ГНОЗІС, 2013. – 308 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    КОМБІКОРМОВЕ ВИРОБНИЦТВО
39.     8277
 
     Технологія комбікормів : лабораторний практикум для студентів напряму 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної та заочної форм навчання / О. І. Шаповаленко, Т. І. Янюк, О. О. Євтушенко, І. В. Козюля. – К. : НУХТ, 2013. – 43 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    МЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
40.     637.5
К46
     Кишенько І. І. Теорія моделювання складу солених м’ясних виробів з використанням багатофункціональних розсільних колоїдних систем : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.04 / Кишенько Ірина Іванівна ; НУХТ. – К., 2013. – 399 с.
              Кільк. прим. :  1 
41.     637.5
К46
     Кишенько І. І. Теорія моделювання складу солених м’ясних виробів з використанням багатофункціональних розсільних колоїдних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.04 / Кишенько Ірина Іванівна ; НУХТ. – К., 2013.- 46 с.
              Кільк. прим. :  2 
42.     8286
 
     Крижова Ю. П. Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів за напрямом 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної та заочної форм навчання / Ю. П. Крижова, О. О. Буша, О. А. Чернюшок. – К. : НУХТ, 2013. – 75 с. 
              Кільк. прим. :  20 
43.     8288
 
     Пешук Л. В. Програма виробничої практики студентів IV курсу напряму підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної форми навчання / Л. В. Пешук, О. О. Галенко. – К. : НУХТ, 2013. – 15 с. 
              Кільк. прим. :  20 
44.     8287
 
     Пешук Л. В. Програма переддипломної практики студентів IV, V курсів напряму підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія”, спец. 7.05170104 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса” денної та заочної форм навчання / Л. В. Пешук, О. О. Галенко. – К. : НУХТ, 2013. – 15 с. 
              Кільк. прим. :  20 
45.     8289
 
     Пешук Л. В. Програма технологічної практики студентів V курсу спец. 7.05170104, 8.05170104 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса” денної та заочної форм навчання / Л. В. Пешук, О. О. Галенко. – К. : НУХТ, 2013. – 15 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
46.     658
Е45
     Економічний аналіз в підприємствах торгівлі та харчування : навч. посіб. / Н. М. Гаркуша, Н. Б. Кащена, О. В. Цуканова, Н. М. Гаркуша ; ХДУХТ. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 266 с. 
              Кільк. прим. :  1 
47.     8284
 
     Рибачук-Ярова Т. В. Організація виробництва : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.030504 "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістів спец. 7,03050401 "Економіка підприємства" / Т. В. Рибачук-Ярова, О. С. Ралко. – К. : НУХТ, 2013. – 27 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ
48.     661.1
К64
     Конон А. Д. Вдосконалення технології синтезу поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 : дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Конон Анастасія Дмитрівна ; НУХТ. – К., 2013. – 189 с. 
              Кільк. прим. :  1 
49.     661.1
К64
     Конон А. Д. Вдосконалення технології синтезу поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20         / Конон Анастасія Дмитрівна ; НУХТ. – К., 2013. – 23 с. 
              Кільк. прим. :  2 
50.     8305
 
     Манк В. В. Поверхнево-активні речовини : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної та лабораторних робіт за напрямом 6.051701 "Харчові технології та інженерія" для студентів денної та заочної форм навчання / В. В. Манк, В. І. Бабенко, Т. А. Лазаренко. – К. : НУХТ, 2013. – 23 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ПАЛИВО
51.     8308
 
     Серьогін О. О. Програма виробничої практики студентів V курсу спеціальності 7.05050313, 8.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" спеціалізації "Обладнання виробництва біопалива" денної форми навчання / О. О. Серьогін, О. О. Осьмак. – К. : НУХТ, 2013. – 11 с. 
              Кільк. прим. :  20 
52.     8307
 
     Серьогін О. О. Програма переддипломної практики студентів V курсу спеціальності 7.05050313, 8.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" спеціалізації "Обладнання виробництва біопалива" денної форми навчання / О. О. Серьогін, О. О. Осьмак. – К. : НУХТ, 2013. – 11 с. 
              Кільк. прим. :  15 
    ГАЗУВАННЯ НАПОЇВ
53.     663.057
П30
     Петрікей Р. В. Удосконалення процесу сатурації та розробка обладнання для насичення напоїв діоксидом вуглецю : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Петрікей Руслан Володимирович ; НУХТ. – К., 2013. – 177 с. 
              Кільк. прим. :  1 
54.     663.057
П30
     Петрікей Р. В. Удосконалення процесу сатурації та розробка обладнання для насичення напоїв діоксидом вуглецю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12           / Петрікей Руслан Володимирович ; НУХТ. – К., 2013. – 21 с. 
              Кільк. прим. :  2 
    ПЛОДОВО-ЯГІДНЕ ВИРОБНИЦТВО
55.     663.3
П41
     Побережець В. І. Удосконалення технології плодово-ягідних медових вин підвищеної біологічної цінності : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Побережець Віктор Іванович ; НУХТ. – К., 2013. – 197 с. 
              Кільк. прим.  1 
56.     663.3
П41
     Побережець В. І. Удосконалення технології плодово-ягідних медових вин підвищеної біологічної цінності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05                     / Побережець Віктор Іванович ; НУХТ. – К., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  2 
    МОРОЗИВО
57.     663.67
П50
     Поліщук Г. Є. Формування складних дисперсних систем молочного морозива з натуральними компонентами : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.04 / Поліщук Галина Євгеніївна ; НУХТ. – К., 2013. – 438 с. 
              Кільк. прим. :  1 
58.     663.67
П50
     Поліщук Г. Є. Формування складних дисперсних систем молочного морозива з натуральними компонентами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.04 / Поліщук Галина Євгеніївна ; НУХТ. – К., 2013. – 48 с. 
              Кільк. прим. :  2 
    ВИРОБНИЦТВО НАПОЇВ
59.     663.8
Д55
     Добоній І. В. Удосконалення технології вермутів з використанням сировини Закарпатського регіону : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Добоній Інна Василівна ; НУХТ. – К., 2013. – 206 с. 
              Кільк. прим. :  1 
60.     663.8
Д55
     Добоній І. В. Удосконалення технології вермутів з використанням сировини Закарпатського регіону : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Добоній Інна Василівна ; НУХТ. – К., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  2 
61.     663.8
К78
     Красуля О. О. Технологія ферментованих напоїв з харчовими волокнами : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Красуля Олена Олександрівна ; НУХТ. – К., 2013. – 242 с. 
              Кільк. прим. :  1 
62.     663.8
К78
     Красуля О. О. Технологія ферментованих напоїв з харчовими волокнами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Красуля Олена Олександрівна ; НУХТ. – К., 2013. –  20 с. 
              Кільк. прим. :  2 
    ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
63.     664.1
Б15
     Бадрук В. В. Раціональне використання цукрозамінників нового покоління при виробництві маршмелоу спеціального призначення : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Бадрук Вадим Володимирович ; НУХТ. – К., 2013. – 233 с. 
              Кільк. прим. :  1 
64.     664.1
Б15
     Бадрук В. В.  Раціональне використання цукрозамінників нового покоління при виробництві маршмелоу спеціального призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Бадрук Вадим Володимирович ; НУХТ. – К., 2013. – 20 с.
              Кільк. прим. :  2 
65.     8312
 
     Бессараб О. С. Інноваційні технології галузі : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 7.05170107, 8.05170107 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів" денної та заочної форм навчання / О. С. Бессараб, Г. М. Бандуренко, С. Й. Крижановський. – К. : НУХТ, 2013. – 58 с. 
              Кільк. прим. :  20 
66.     664.1
Б87
     Братюк Д. В. Удосконалення технології очищення дифузійного соку із застосуванням додаткових хімічних реагентів : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Братюк Дмитро Володимирович ; НУХТ. – К., 2013. – 214 с. 
              Кільк. прим. :  1 
67.     664.1
Б87
     Братюк Д. В. Удосконалення технології очищення дифузійного соку із застосуванням додаткових хімічних реагентів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Братюк Дмитро Володимирович ; НУХТ. – К., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  3 
68.     664.6
В31
     Верещинський О. П. Наукові основи і практика підвищення ефективності сортових хлібопекарських помелів пшениці : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.02 / Верещинський Олександр Павлович ; НУХТ. – К., 2013. – 383 с. 
              Кільк. прим. :  1 
69.     664.6
В31
     Верещинський О. П. Наукові основи і практика підвищення ефективності сортових хлібопекарських помелів пшениці : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.02                      / Верещинський Олександр Павлович ; НУХТ. – К., 2013. – 35 с. 
              Кільк. прим. :  2 
70.     8294
 
     Грек О. В. Загальні технології харчової промисловості : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / О. В. Грек, Т. Г. Осьмак, Н. В. Чепель. – К. : НУХТ, 2013. –     111 с. 
              Кільк. прим. :  20 
71.     8274
 
     Жеплінська М. М. Фізико-хімічні і біологічні основи консервування : лабораторний практикум для студ. напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / М. М. Жеплінська, О. С. Бессараб. – К. : НУХТ, 2013. – 31 с. 
              Кільк. прим. :  20 
72.     664.1
М19
     Малишев В. О. Розроблення способів декальцинації соку другої сатурації кліноптилолітами : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Малишев Віктор Олександрович ; НУХТ. – К., 2013. – 184 с. 
              Кільк. прим. :  1 
73.     664.1
М19
     Малишев В. О. Розроблення способів декальцинації соку другої сатурації кліноптилолітами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Малишев Віктор Олександрович ; НУХТ. – К., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  3 
74.     8276
 
     Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 7.05170101 "Технології зберігання і переробки зерна" денної та заочної форм навчання / О. І. Шаповаленко, І. І. Гапонюк, Т. І. Янюк [та ін.]. – К. : НУХТ, 2013. – 19 с. 
              Кільк. прим. :  20 
75.     8302
 
     Низькотемпературні та екструзійні технології : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання курсової роботи для студентів за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / В. І. Дробот, В. М. Ковбаса, Л. А. Михонік, Ю. В. Бондаренко. – К. : НУХТ, 2013. – 27 с. 
              Кільк. прим. :  20 
76.     8275
 
     Перегуда М. А. Технологія борошномельного виробництва : лабораторний практикум для студентів за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / М. А. Перегуда, Є. І. Харченко, Т. В. Корж. – К. : НУХТ, 2013. – 35 с. 
              Кільк. прим. :  20 
77.     8301
 
     Програма навчальної практики для студентів I-III курсів за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної форми навчання / В. І. Дробот, В. Г. Юрчак, В. М. Ковбаса [та ін.]. – К. : НУХТ, 2013. – 11 с. 
              Кільк. прим. :  20 
78.     8311
 
     Програма навчальної практики студентів I-III курсів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної форми навчання / О. С. Бессараб, І. Ф. Малежик, Г. М. Бандуренко, С. Й. Крижановський. – К. : НУХТ, 2013. – 27 с. 
              Кільк. прим. :  15 
79.     8260
 
     Процеси і апарати харчових виробництв. Теплофізичні властивості харчових продуктів : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів всіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання / Л. В. Зоткіна, І. Ф. Малежик, В. Л. Зав'ялов [та ін.]. – К. : НУХТ, 2013. – 39 с. 
              Кільк. прим. :  20 
80.     8278
 
     Сушіння зерна : лабораторний практикум для студентів за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / О. І. Шаповаленко, Є. І. Харченко, А. В. Шаран, Ю. П. Фурманова. – К. : НУХТ, 2013. – 27 с. 
              Кільк. прим. :  20 
81.     8265
 
     Тетеріна С. М. Мікробіологія харчових продуктів : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / С. М. Тетеріна, Н. М. Грегірчак. – К. : НУХТ, 2013. – 95 с. 
              Кільк. прим. :  20 
82.     8279
 
     Технологія борошномельного виробництва : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / М. А. Перегуда, Є. І. Харченко, Т. В. Корж, О. О. Євтушенко. – К. : НУХТ, 2013. – 23 с. 
              Кільк. прим. :  20 
83.     8303
 
     Юрчак В. Г. Біотехнологічні основи харчових виробництв : методичні рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / В. Г. Юрчак, Ю. В. Камбулова. – К. : НУХТ, 2013. – 42 с. 
              Кільк. прим. :  20 
84.     8304
 
     Юрчак В. Г. Інноваційні технології галузі (макаронне виробництво) : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 7.05170103, 8.05170103 "Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" денної та заочної форм навчання / В. Г. Юрчак, Т. П. Голікова. – К. : НУХТ, 2013. – 51 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ОЛІЇ. ЖИРИ
85.     8306
 
     Носенко Т. Т. Біохімія та технологія олієжирової сировини : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання лабораторних і контрольної робіт для студентів напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / Т. Т. Носенко, І. Г. Радзієвська, О. М. Громова. – К. : НУХТ, 2013. – 59 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    МЕТАЛУРГІЯ
86.     669
К60
     Колесник Є. В. Металеві матеріали для обладнання біотехнологічних процесів : навч. посіб. / Є. В. Колесник. – Дніпропетровськ : Пороги, 2013. – 96 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    АВТОМАТИКА. ТЕХНІКА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ
87.     681.5
Ш34
     Швед С. М. Автоматизоване управління виробництвом хліба з підсистемою оперативної корекції технологічних режимів : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Швед Сергій Миколайович ; НУХТ. – К., 2013. – 210 с. 
              Кільк. прим. :  1 
88.     681.5
Ш34
     Швед С. М. Автоматизоване управління виробництвом хліба з підсистемою оперативної корекції технологічних режимів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Швед Сергій Миколайович ; НУХТ. – К., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  2 
    ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
89.     8290
 
     Данилюк В. М. Фізичне виховання : методичні рекомендації до організації тренувального процесу з метою розвитку силових якостей студентів з використанням тренажерного обладнання / В. М. Данилюк, І. І. Назарова. – К. : НУХТ, 2013. – 35 с. 
              Кільк. прим. :  15 
90.     8291
 
     Данилюк В. М. Фізичне виховання : методичні рекомендації до організації з силової підготовки для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів / В. М. Данилюк, І. І. Назарова, М. М. Долиніна. – К. : НУХТ, 2013. – 43 с. 
              Кільк. прим. :  15 
    МОВА. МОВОЗНАВСТВО
91.     811.111
Ш24
     Business correspondence and communication at work = Бізнесова кореспонденція та спілкування на робочому місці : підручник / L. Shapran, G. Cherednichenko, L. Kunytsia, L. Viktorova ; NUFT. – К. : Кафедра, 2013. – 277 с. – дарча 
              Кільк. прим. :  2 
92.     811.111
Ч-46
     Чередніченко Г. А. Англійська мова : навч.-метод. посіб. для підготов. до вступного екзамену на ОКР "Магістр" / Г. А. Чередніченко, Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця ; НУХТ. – К. : Інкос, 2013. – 449 с. – дарча 
              Кільк. прим. :  2 
93.     811.161.2
У45
     Українська мова (за професійним спрямуванням) : практикум / Н. В. Науменко, О. М. Бажан, О. В. Векуа, Л. М. Приблуда ; НУХТ. – К. : НУХТ, 2013. – 146 с. 
              Кільк. прим. :  20 
94.     811.512.122
М91
     Мусабекова У. Е. Казахский язык для стран СНГ : учебник / У. Е. Мусабекова, И. А. Караева, Г. М. Фролова. – М. : ИПК МГЛУ "Рема", 2012. – 346 с. + CD. 
              Кільк. прим. :  1
95.     811.512.133
У34
     Узбекский язык для стран СНГ : учебник / Г. Х. Бакиева, Б. Х. Караева, Е. Н. Коршунова [и др.]. – М. : ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2012. – 334 с. + CD. 
              Кільк. прим. :  1  
  ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
1.      Chemical & engineering news. № 39 (30 september), № 40 (7 october), № 41 (14 october). – Washington, 2013. – дарчий
2.      Автоматика и телемеханика : РАН. № 9 / РАН. – М. : Наука, 2013.
3.      Актуальні проблеми економіки : наук. екон. журн. № 10(148) / засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр. – К. : Ін-т екон. НАНУ, 2013.
4.      Банківська справа : наук.-практ. вид. № 8(116). – К. : Т-во "Знання", 2013. 
5.      Безпека праці на виробництві : практикум : всеукр. профілакт.-практ. журн. для керівників підприємств та служб охорони праці. № 10(46) / засновник : ТОВ "Редакція журналу "Безпека праці на виробництві". – К. : Основа-принт, 2013.
6.      Биотехнология : теорет. и науч.-практ. журн. № 3, № 4 / учредитель : Общерос. обществен. об-ние "Акад. биотехнол.". – М. : Чехов. ПК, 2013.
7.      Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти та культури : матеріали наук.-практ. конф., 7-10 жовтня 2013 р., м. Севастополь / МОНУ Наукова бібліотека ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка, наукова бібліотека Севастопольського НТУ. – Севастополь : Купол, 2013.– дарчий 
8.      Бухгалтерський облiк i аудит : наук.-практ. журн. № 9, № 10 / засн. : ТОВ "Екаунтiнг". – К. : Преса України, 2013. 
9.      Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 8, № 9, № 10 / засн. : ред. журн. "Право України". – К. : Юрiнком, 2013.
10.      Бюллетень регистрации НИР и ОКР. № 5 / засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. – К. : УкрІНТЕІ, 2013. 
11.      Вiсник Нацiональної академiї наук України : щомiс. загальнонаук. та громад.-полiт. журн. № 10 / засн. : НАН України ; вид. : Вид. дім "Академперіодика" НАН України. – К. : Президiя НАН України, 2013.
12.      ВиноГрад : галузеве спеціалізоване вид. виноградарів і виноробів України. № 6-8. – К. : ТОВ Друкарня Літера, 2013.
13.      Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и практ. журн. № 4 / учредитель : ООО Пищепромиздат. – М. : ООО Репроцентр, 2013. 
14.      Вища школа : наук.-практ. вид. №9(111) / засн. і вид. : Т-во "Знання" України, КОО. – К. : АТ Віпол, 2013. 
15.      Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. № 42, № 43, № 44-45 / засн. : Верхов. Рада України. – К. : Преса України, 2013.
16.      Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету : наук. журн.         № 5(91). – К. : КНТЕУ, 2013. 
17.      Вісник Національного банку України : наук.-практ. журн. № 10(212) / Нац. банк України. – К. : РПВ НБУ, 2013. –  + CD.
18.      Вісник цукровиків України : інформ. бюл. № 9(88) вересень. – К. : Укрцукор, 2013.
19.      Вопросы питания : науч.-практ. журн. Т.82. № 4 / М-во здравоохранения РФ, Департамент сан.- эпидем. надзора РФ, Рос. акад. мед. наук, Ин-т питания. – М. : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2013. 
20.      Всё о мясе : науч.-техн. и произв. журн. № 4 / Мясн. союз России, ВНИИМП. – М. : ООО Полиграфсервис, 2013.
21.      Гастрономъ : ежемес. журн. № 11(142). – М. : ООО Бонниер Пабликейшенз, 2013. 
22.      Гостиница и ресторан : бизнес и управление : журн. для проф. № 5(108). – М. : ООО Изд-во Хоспитэли, 2013. 
23.      Дiловий вiсник : журн. Торг.-пром. палати України. № 9(232). – К. : Ф-ка друк. реклами, 2013. 
24.      Джерело : Укр. РЖ. Сер.1 : Природничі науки. Медицина. № 5 / НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. Вернадського. – К. : ІПРІ НАНУ, 2013. 
25.      Джерело : Укр. РЖ. Сер. 3 : Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво. № 5  / НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. Вернадського. – К. : ІПРІ НАНУ, 2013. 
26.      Дистанционное и виртуальное обучение : науч. журн. № 9(75) / учредитель : Соврем. гуманитар. акад. – М. : Изд-во СГУ, 2013. 
27.      Довідник кадровика : щоміс. спеціаліз. журн. № 11 / М-во соц. політики України. – К. : Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2013.
28.      Доповiдi Нацiональної Академiї наук України : наук.-теорет. журн. Президiї НАН України.        № 10. – К. : Наук. думка, 2013. 
29.      Економiка АПК : мiжнар. наук.-вироб. журн. № 11(229). – К. : Преса України, 2013. 
30.      Економiка. Фiнанси. Право : щомiсяч. iнформ.-аналіт. журн. № 10 / засн., вид. : АФ Аналiтик, Акад. муніципального упр. – К. : АТЗТ Вид-во Право, 2013. 
31.      Економiст : наук. та громад.-політ. журн. № 9(323) / засн. : Ін-т екон. та прогнозуван. НАН України. – К. : Прес-Колегiум, 2013. 
32.      Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности. Food indastry economics : щокв. наук. журн. № 3 (19) / засн. : Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАНУ, ОНАХТ. – Одеса : ОНАХТ, 2013.
33.      Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. праць.    Вип. 2(16) / М-во освіти і науки України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2012. – дарчий
34.      Електротехніка і електромеханіка : наук.-практ. журн. № 5 / засн.: Харків. політех. ін-т. – Харків : ТОВ "Друкарня "Мадрід", 2013. 
35.      Журнал прикладной химии. Т. 86. № 8, Т. 86. № 9 / учредитель : РАН. – С.Пб. : Наука, 2013. 
36.      Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 10 / засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. – К. : УкрІНТЕІ, 2013. 
37.      Здоровье : энергия счастливой жизни (Украина). № 9, № 10 / учредитель : Волкова Н. А. – К. : ООО Новий друк, 2013. 
38.      Зернові продукти і комбікорми : щокв. наук.- виробн. журн. № 3(51) / засн. : Одеська держ. акад. харч. технол. – О. : ТОВ ТЕХНОСЕРВІС, 2013. 
39.      Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. Т. 56. № 9 / М-во общ. и проф. образования РФ. – Иваново : Изд-во Иван. хим.-технол. ин-та, 2013.
40.      Инновации в образовании. № 9 / учредитель : Соврем. гуманит. акад. – М. : ГУП МО Колом. тип., 2013. 
41.      Інтелектуальна власність : наук.-практ. журн. № 9 / засн. : Держ. департамент інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності. – К. : ДП Укрбланквидав, 2013. 
42.      Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки, молоді та спорту України. № 28-29-30. – К. : Пед. преса, 2013. 
43.      ІТM. Информационные технологии для менеджмента : науч.- техн. журн. № 10 / учредитель и изд. : ООО Софт-Рейтинг Консалт, УкрНЦ РИТ и др. – М. : ГУП ВИМИ, 2013.
44.      Кадровик : трудове право і упр. персоналом : щоміс. проф. журн. № 10 / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фінасово-екон. розвитку-Україна". – К. : ТОВ Вид. Дім, 2013. 
45.      Кодекси України. № 10 : Кодекс законів про працю України. – К. : Укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2013. 
46.      Кондитерское производство : науч.-произв. журн. № 4, № 5. – М. : ООО Изд. Пищ. пром-сть, 2013. 
47.      Лiки України : спецiалiз. iнформ. вид. № 6(172), № 7(173) / засн. : Фармацевт. асоц. України. – К. : Блiц-Інформ, 2013. 
48.      Логистика : проблемы и решения : междунар. науч.-практ. журн. № 5(48) / изд. : НВФ Студцентр. – К. : НВФ Студцентр, 2013.
49.      Маркетинг в Україні. № 4(79) / засн. : Укр. Асоц. Маркетингу, Київ. нац. екон. ун-т. – К. : НСФ Демос ЛТД, 2013. 
50.      Масла и жиры. № 7-8(147-148). – 2013. 
51.      Масложировая промышленность : науч.-техн. и произв. журн. № 5 / учредитель : ООО "Изд-во "Пищ. пром-сть". – М. : ПИЩЕПРОМИЗДАТ, 2013. 
52.      Масложировой комплекс : науч.-практ. журн. № 3(42) / учредители : ассоциация "Укролияпром", УкрНИИ масел и жиров НААН, ИА "Эксперт Агро". – Запорожье : Печатный мир, 2013. 
53.      Математичні методи та фізико-механічні поля : наук. журн. Т.56. № 1 / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С .Підстригача. – Львів : ІППМІМ, 2013. 
54.      Международная экономика : междунар. науч.-практ. журн. № 9 / учредитель : ООО Индепендент Масс Медиа. – М. : ИД Панорама, 2013. 
55.      Мир продуктов : информ.- аналит. изд. № 7(96) / учредитель и изд. : РИА Марк Пак. – К. : ТОВ Софія- А, 2013.
56.      Мир техники и технологий : междунар. промышлен. журн. № 9(142) / изд. и учредитель : ред. журн. – Чугуев : ПолиАрт, 2013. 
57.      Молочная промышленность : науч.-техн. и произв. журн. № 10 / учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС". – М. : А/О "Росмясомолпром", 2013. 
58.      Молочное дело : ежемес. произв.-практ. журн. № 8-9(120-121) / учредитель : ЧП "Корсар", ЗАО "Ковчег и Ко". – К. : ООО Футари-Принт, 2013. 
59.      Мясная индустрия : произв. науч.-техн. журн. № 9 / учредители : ООО "Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им. В. М. Горбатова и др. – М. : Мясн. индустрия, 2013. 
60.      Мясное дело : ежемес. произв.-практ. журн. № 5-6(133-134), № 7(135) / учредитель: ЧП "Корсар". – К. : ООО Футари-Принт, 2013. 
61.      Мясной бизнес : ежемес. науч.-практ. журн. № 10(127) / изд. : ООО Биопром. – К. : Аванпост-Прим, 2013. 
62.      Мясные технологии : специализир. журн. № 8(128), № 9(128) / учредитель и изд. : ЗАО Отраслевые ведомости, ООО ЭкспертКоммерц. – М. : ООО Вива-Стар, 2013. 
63.      Надзвичайна ситуацiя. № 10(191). – К. : Агенство Чорнобильiнтерiнформ, 2013. 
64.      Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology & innovation : междунарнар. специализир. науч.-аналит. журн. № 9 (26) / учредитель и изд. : К. В. Конева, Н. И. Ящук. – К. : ПП Р.К.Майстер-Принт, 2013. 
65.      Наука и жизнь : ежемес. науч.-попул. журн. № 10 / учредитель : Автоном. некоммер. орг. "Ред. журн. "Наука и жизнь". – М. : Пресса, 2013. 
66.      Наука и религия : ежемес. науч.-попул. журн. № 10 / М-во печати и информ. РФ. – М. : ОАО "Пресса-1", 2013. 
67.      Новини енергетики : щоміс. наук.-техн. аналіт. журн. № 10 / засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради. – К. : Вид-во "КВІЦ", 2013. 
68.      Освіта України. Спецвипуск газети. № 10. – 2013. 
69.      Офіцiйний вісник Президента України : інформ. бюл. № 25(254), № 26(255) / держ. управління справами. – К. : ДП НВЦ Пріоритети, 2013.
70.      Офіцiйний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. № 76, № 77, № 78, № 79, № 80,      № 81, № 82, № 83, № 84(Ч.1), № 84(Ч.2), № 85, № 86 / М-во юстиції України. – К. : Право, 2013. 
71.      Охорона праці : наук.-виробн. щоміс. журн. № 10(232) / ком. по нагляду за охороною праці України. – К. : Преса України, 2013. 
72.      Переработка молока : специализир. журн. № 8(167), № 9(168) / учредитель и изд. : ЗАО Отрасл. ведомости, ООО ЭкспертКомерц. – М. : ООО Вива-Стар, 2013. 
73.      Перспективи розвитку рослинницької галузі в сучасних економічних умовах : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 50-й річниці від початку розв. рисівництва в Україні, 6-8 серпня 2013 р. / НААНУ Південно-Степовий науково-інноваційний центр, інститут рису. – Скадовськ : Ін-т рису НААН, 2013. – дарчий 
74.      Пиво и напитки : безалкогольные и алкогольные, соки, вино. № 4, № 5 / учредитель : ООО "Пищепрмиздат". – М. : Пищ. пром-сть, 2013. 
75.      Пищевая и перерабатывающая промышленность : РЖ. № 3 / Гос. науч. уч-ние Центр. науч. сельхоз. б-ка Россельхозакад. – М. : ООП ЦНСХБ, 2013.
76.      Пищевая промышленность : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 9, № 10 / учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром. – М. : РОСПИЩЕПРОМ, 2013. 
77.      Пищевые ингредиенты : сырьё и добавки : науч.- теорет. и произв. журн. № 2 / учредитель : ООО"Пищепромиздат". – М. : ООО Пищепроиздат, 2013. 
78.      Пожежна безпека : щоміс. наук.-вироб. журн. № 10(169) / засн. : ДДПБ МНС України ; вид. : НВП "Спецпожсервіс". – К. : ТОВ "БВІ-Прінт", 2013. 
79.      Право України : юридич. журн. № 9, № 10 / М-во юстиції України. – К. : ВАТ "Кн. друк. наук. кн.", 2013. 
80.      Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. № 9. – М. : ООО "Научтехмаш", 2013.
81.      Прикладная биохимия и микробиология. Т. 49. № 5 / РАН. – М. : Наука, 2013.
82.      Проблемы машиностроения : междунар. науч.-техн. журн. Т.16. № 2 / НАН Украины, Ин-т проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного. – Харьков : Контраст, 2013. 
83.      Проблемы прочности : междунар. науч.-техн. журн. № 4(424) / учредитель и изд. : НАН Украины, Ин-т проблем прочности. – К. : ИПП, 2013. 
84.      Програма і матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару завідувачів випускових кафедр за напрямом підготовки 6.050503 "Машинобудування" зі спеціальності 7(8)05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" : 23-35 вересня 2013 р. / Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2013. – дарчий
85.      Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. праць. Вип. 2(16) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків., держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2012. – дарчий 
86.      Продукты & ингредиенты : междунар. специализир. журн. № 10(107) / изд. : ООО БИОПРОМ. – К. : Футари-Принт, 2013. 
87.      Продукты Украины. Food UA : специализир. информ.-аналит. журн. № 9(50) / издатель : Smart Capital. – К. : ООО Рема- Принт, 2013. 
88.      Промислова безпека. № 10 / засн. : ТОВ "Промислова безпека". – К. : ТОВ "Вістка", 2013. 
89.      Промышленные АСУ и конроллеры : ежемес. науч.-техн. произв. журн. № 9. – М. : ООО Изд-во "Научтехлитиздат", 2013. 
90.      Рестораторъ : произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 11 / учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины". – К. : ООО "Бизнес-Логика", 2013. 
91.      Реферативный журнал : отдельн. вып. 38. № 9, № 10 : Оборудование пищевой промышленности / Всерос. ин-т науч. и техн. информ. – М. : ВИНИТИ, 2013. 
92.      Реферативный журнал : вып. свод. тома. 19. № 9, № 10 : Химия. Химия и технология пищевых продуктов / Всерос. ин-т науч. и техн. информ. – М. : ВИНИТИ, 2013. 
93.      Реферативный журнал : вып. свод. тома. 20. № 10 : Экономика отраслей пищевой промышленности / Всерос. ин-т науч. и техн. информ. – М. : ВИНИТИ, 2013. 
94.      Сад, виноград i вино України : всеукр. щомiс. наук.-попул. журн. № 7-9 / засн. : М-во АПК України, Укрсадвинпром, Укр. акад. аграр. наук та iн. – К. : Преса України, 2013. 
95.      САПР и графика. № 9(203) / учредитель : ООО "КомпьютерПресс". – М. : КомпьютерПресс, 2013. 
96.      Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть : щокв. наук.-виробн. журн. № 4(83) / засн. : Держ. ком. України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї. – Х. : Форт, 2013. 
97.      Стандарты и качество : междунар. журн. для профессионалов стандартизации и управления качеством. № 9(915), № 10(916) / учредители и изд. : Всерос. организация качества, ООО "РИА "Стандарты и качество". – М. : Вива-Стар, 2013.
98.      Становлення і розвиток української державності : зб. наук. пр. Вип. 7 / Міжрегіональна академія управління – К. : ДП "ВД "Професіонал", 2012.
99.      Страхова справа : наук.- практ. журн. № 3(51) / вид. : УНДІ Права екон. досліджень. – К. : Веєр Пак, 2013.
100.      Тара и упаковка : иллюстр. журн. для производителей и потребителей упаковоч. машин, материалов и изделий. № 4(136). – М. : ТОО "Журн. "Тара и упаковка", 2013. 
101.      Технічна електродинаміка : наук.-прикл. журн. № 5 / НАН України, від-ня фізико-техн. пробл. енерг. – К. : Ін-т електродин. НАН України, 2013.
102.      Трансфер технологій та інновації : конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток : матеріали VII форуму, 24-25 жовтня 2013 р., м. Київ, / Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, НТУУ "КПІ", Нім. т-во з міжнар. співробітництва. – К. : НТУУ "КПІ", 2013. – дарчий 
103.      Турбизнес : для профессионалов. № 12(293). – М. : ООО Турбизнес, 2013.
104.      Украинский туризм : всекур. изд. для проф. тур. бизнеса. № 6 / учредитель и изд. : ООО Изд-во "Зеркало мира". – К. : ООО Изд-во "Зеркало мира", 2013. 
105.      Украинский химический журнал : ежемес. науч. журн. Т.79. № 9-10 / Укр. химич. общ-во, АН Украины отд-ние химии. – К. : Ин-т общ. и неорганич. химии АН Украины, 2013. 
106.      Український iсторичний журнал : наук. журн. № 4(511) / НАН України, Ін-т iсторiї України, Ін-т полiт. i етносоцiал. дослiдж. – К. : Наук. думка, 2013. 
107.      Управление качеством : ежемес. произв.- техн. журн. № 9 / учредитель : регион. благотворит. обществ. организация инвалидов и пенсионеров "Просвещение". – М., 2013. 
108.      Управление персоналом : практ. журн. № 11(242) / изд. : Н.Осейко. – К., 2013.
109.      Управляющие системы и машины (УСиМ) : междунар. науч. журн. № 5(247) / НАН Украины, Междунар. науч.-учеб. центр ИТИС, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – К. : Ин-т кибернетики НАН Украины, 2013. 
110.      Фінанси України : наук.-теорет. та iнформ.-практ. журн. М-ва фiнансiв України. № 6(211),           № 7(212) – К. : Україна, 2013. 
111.      Фінансовий контроль : всеукр. наук.-практ. журн. № 10(93) / засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін. – К. : ТОВ Параміда, 2013.
112.      Химия и технология воды : междунар. науч.-техн. журн. Т. 35. № 5(235) / НАН Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А. В. Думанского, Отд-ние химии. – К, 2013.
113.      Хлебопродукты : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 10 / учредитель : АО "Росхлебпродукт", Труд. кол. ред. – М. : ГП "Журн. Хлебопродукты", 2013. 
114.      Хлібопекарська і кондитерська промисловість України : щоміс. наук.-вироб. і практ. журн.     № 10(107) / співвид. та засн. : НУХТ, Держ. департ. з прод. України, Укрхлібпром та ін. – К. : ПП Авокадо, 2013. 
115.      Холодильная техника : ежемес. науч.-техн. и информ. журн. № 9 / учредитель : ООО "Инфохолодтех". – М. : Домино, 2013. 
116.      Хранение и переработка зерна : ежемес. науч.-практ. журн. № 8(173) / учредитель : ООО "АПК-Зерно". – Д. : Арт-Пресс, 2013.
117.      Хранение и переработка сельхозсырья : теорет. журн. № 9 / Рос. акад. с./х. наук, Отд-ние хранения и перераб. с./х. продукции. – М. : Пищ. пром-сть, 2013.
118.      Ціноутворення у будівництві : зб. офіц. док. та роз'яснень. № 10 / засн. та вид. : наук.-вироб. фірма "Інпроект". – К. : ТОВ Бізнес-Логіка, 2013. 
119.      Цукор України : наук.- практ. галузевий журн. № 7-8(91-92), № 9(93) / засн. : Нац. асоц. цукровиків України, Укр. НДІ цукрової пром-сті, ІАЦ "Цукор України". – К. : Цукор України, 2013. 
120.      Шляхи та механізм консолідації українського суспільства, утвердження ідеалів соборності, свободи та демократії : матеріали наук.-практ. конф., 15-16 березня 2012 р., м. Київ / МОН молоді та спорту України, Ін-т інноваційних технологій КНУ ім. Т. Шевченка. – К. : КНТЕУ, 2012. – дарчий
121.      Экологическая химия. Т.22. № 3 / изд. С.-П. гос. ун-том, ООО "Теза" и С.-П. гос. технолог. ин-том (Техн. ун-том). – СПб. : Теза, 2013. 
122.      Экология и промышленность : ежекв. науч.-произв. журн. № 3(36) / учредитель и изд. : Укр. гос. науч.-техн. центр Энергосталь. – Х. : Укр ГНТЦ Энергосталь, 2013. 
123.      Электронные компоненты и системы : массовый ежемес. науч.-техн. журн. № 10(194) / учредитель и изд. : науч.-произв. фирма VD MAIS. – К. : ДП ВПЦ "Такі справи", 2013. 
124.      Энергосбережение : все об энергоэффективности и ресурсосбережении. № 9(166) / учредитель : ГП Юго-восточное региональное объединение по энергоснабжению. – Донецк : Астро, 2013. 
125.      Энерготехнологии и ресурсосбережение : науч.- техн. журн. № 4 / учредители : НАН Украины, Ин-т газа НАНУ, М-во экологии и природ. ресурсов Украины и др. – К, 2013.


Створено : 25/11/2013 @ 16:46
Оновлено : 25/11/2013 @ 16:46
Категорія :
Сторінка переглянута 1146 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх