Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

Нові надходження до бібліотеки за жовтень 2013р.
    КОМПЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ
1.      004
Б27
     Басюк Т. М. Основи інформаційних технологій : навч. посіб. / Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник ; за ред. В. В. Пасічника. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 390 с. – (Сер. Комп'ютинг). 
              Кільк. прим. :  1 
2.      004.7
Д72
     Дражниця С. А. Електронна комерція : навч. посіб. / С. А. Дражниця. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 182 с. 
              Кільк. прим. :  1 
3.      8242
 
     Духновська Л. М. Інформаційні системи і технології в обліку : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної та заочної форм навчання / Л. М. Духновська, О. С. Щербина. – К. : НУХТ, 2013. – 30 с. 
              Кільк. прим. :  20 
4.      004.8
Л64
     Литвин В. М. Інтелектуальні системи : підручник / В. М. Литвин, В. В. Пасічник, Ю. В. Яцишин ; за ред. В. В. Пасічника. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 406 с. – (Сер.Комп'ютинг). 
              Кільк. прим. :  1 
5.      004
П88
     Пупена О. М. Програмування промислових контролерів у середовищі Unity Pro : навч. посіб. / О. М. Пупена, І. В. Ельперін ; НУХТ. – К. : Ліра-К, 2013. – 376 с. + додаток CD. 
              Кільк. прим. :  30 
    УПРАВЛІННЯ.  МЕНЕДЖМЕНТ
6.      005.3
Н72
     Новак В. О. Організаційна поведінка : підручник / В. О. Новак, Т. Л. Мостенська, О. В. Ільєнко ; НАУ, НУХТ. – К. : Кондор, 2013. – 498 с. 
              Кільк. прим. :  3 
7.      8251
 
     Пєтухова О. М. Логістика : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів за напрямами підготовки 6.030601, 6030507, 6030510, 6.030504, 6.140103, 6.140101 денної та заочної форм навчання / О. М. Пєтухова, Т. В. Косарева. – К. : НУХТ, 2013. – 91 с. 
              Кільк. прим. :  20 
8.      8250
 
     Репіч Т. А. Комерційна логістика : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.03051001 "Товарознавство і комерційна діяльність", 8.03051005 "Організація оптової та роздрібної торгівлі" денної форми навчання / Т. А. Репіч. – К. : НУХТ, 2013. – 27 с. 
              Кільк. прим. :  20 
9.      8249
 
     Струнін В. В. Управління міжнародними проектами : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601"Менеджмент" професійного спрямування "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" заочної форми навчання / В. В. Струнін. – К. : НУХТ, 2013. – 34 с. 
              Кільк. прим. :  20 
10.    8246
 
     Тюха І. В. Програма виробничої практики студентів 5 курсу спеціальності 7.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" денної форми навчання / І. В. Тюха, В. В. Струнін. – К. : НУХТ, 2013. – 36 с. 
              Кільк. прим. :  15 
11.    8247
 
     Тюха І. В.  Програма переддипломної практики студентів 5 курсу спеціальності 7.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" денної форми навчання / І. В. Тюха, В. В. Струнін. – К. : НУХТ, 2013. – 23 с. 
              Кільк. прим. :  15 
12.    8238
 
     Юрик Я. І. Стратегічне управління людськими ресурсами : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці" денної форми навчання / Я. І. Юрик, О. В. Безпалько. – К. : НУХТ, 2013. – 27 с. 
              Кільк. прим. :  15 
    ПСИХОЛОГІЯ
13.    159.9
Б87
     Брич В. Я. Психологія управління : навч. посіб. / В. Я. Брич, М. М. Корман. – К. : Кондор, 2013. – 384 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    УПРАВЛІННЯ  ПЕРСОНАЛОМ
14.    8240
 
     Драган О. І. Управління персоналом : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" денної форми навчання / О. І. Драган, Я. І. Юрик, О. П. Литвинюк. – К. : НУХТ, 2013. – 19 с. 
              Кільк. прим. :  20 
15.    8239
 
     Юрик Я. І. Технології управління персоналом : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 7.03050501 "Управління персоналом і економіка праці" денної форми навчання / Я. І. Юрик, О. В. Безпалько. – К. : НУХТ, 2013. – 29 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ПІДПРИЄМНИЦТВО
16.    334
Г57
     Говорушко Т. А. Підприємницьке середовище та його вплив на ефективність господарської діяльності малих підприємств (на прикладі харчової промисловості Волинської області) : монографія / Т. А. Говорушко, Ю. Ф. Гудзь ; НУХТ. – Луцьк : ПрАТ „Волин. обл. друк.”, 2011.  – 272 с. 
              Кільк. прим. :  2 
    ТУРИЗМ
17.    338.48
М69
     Михайліченко Г. І. Інноваційний розвиток туризму : монографія / Г. І. Михайліченко ; КНТЕУ. – К. : КНТЕУ, 2012. – 608 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ЦІНИ.  ЦІНОУТВОРЕННЯ
18.    338.5
А23
     Агєєв Є. Я. Ціноутворення : теорія і практикум : навч. посіб. / Є. Я. Агєєв, Т. В. Шахматова, С. В. Піча. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 374 с. 
              Кільк. прим. :   1 
    ПРАВО
19.    8269
 
     Рудик П. А. Основи конституційного права України : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів за напрямом підготовки 6.030508, 7.05060101, 7.05060403, 7.05070103, 7.05010101 денної та заочної форм навчання / П. А. Рудик. – К. : НУХТ, 2013. – 29 с. 
              Кільк. прим. :  20 
20.    347.83
Ц61
     Цимбалюк В. С. Інформаційне право : концептуальні положення до кодифікації інформаційного законодавства : монографія / В. С. Цимбалюк. – К. : Освіта України, 2011.  –    426 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    МАТЕМАТИКА
21.    8268
 
     Вища математика : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" денної форми навчання / Ю. О. Васютинська, С. В. Гузенко, Н. Л. Кузьмінська [та ін.]. – К. : НУХТ, 2013. – 76 с. 
              Кільк. прим. :  20 
22.    51
В55
     Вища математика : зб. задач : навч. посіб. / В. П. Дубовик, І. І. Юрик, І. П. Вовкодав [та ін.]. – К. : Ігнатекс-Україна, 2011. – 480 с. – (Сер. Вища освіта). 
             Кільк. прим. :  1 
23.    8267
 
     Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика : практикум для студентів напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки" денної форми навчання / М. Г. Медведєв, А. М. Ткачук, О. К. Мазур [та ін.]. – К. : НУХТ, 2013. – 139 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ОПІР  МАТЕРІАЛІВ
24.    620.1
Б33
     Башта А. В.  Опір матеріалів у розрахунках на міцність, жорсткість і стійкість : навч.-метод. посіб. / А. В. Башта ; НУХТ. – 2-ге вид., доп. – К. : Інкос, 2012. – 234 с. 
              Кільк. прим. :  10 
    МАШИНОБУДУВАННЯ
25.    8230
 
     Поржезінський Ю. Г. Котельні установки : лабораторний практикум для студентів напряму 6.050601 "Теплоенергетика" денної та заочної форм навчання / Ю. Г. Поржезінський, М. М. Мирошник, В. О. Бойко. – К. : НУХТ, 2013. – 47 с.
              Кільк. прим. :  15 
    ЕЛЕКТРИКА.  ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
26.    8252
 
     Шестеренко В. Є. Електропостачання промислових підприємств : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” денної та заочної форм навчання / В. Є. Шестеренко. – К. : НУХТ, 2013. – 16 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ПАКУВАННЯ ТА ПАКУВАЛЬНІ МАШИНИ
27.    8254
 
     Масло М. А. Обладнання для виготовлення упаковки : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050502 "Інженерна механіка" денної форми навчання / М. А. Масло, С. М. Мироненко. – К. : НУХТ, 2013. – 23 с. 
              Кільк. прим. :  20 
28.    8253
 
     Розрахунок і конструювання пакувального обладнання : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 7.05050206, 8.05050206 "Машини і технології пакування" денної форми навчання / О. М. Гавва, А. І. Волчко, А. П. Беспалько, Л. О. Кривопляс-Володіна. – К. : НУХТ, 2013. – 15 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    САНІТАРНА  ТЕХНІКА
29.    8231
 
     Поржезінський Ю. Г. Кондиціонування повітря : лабораторний практикум для студентів напрямів 6.050604 "Енергомашинобудування", 6050601 "Теплоенергетика" денної та заочної форм навчання / Ю. Г. Поржезінський, В. І. Бурлака. – К. : НУХТ, 2013. – 35 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ ТА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
30.    8232
 
     Проектування підприємств в галузі : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” професійного спрямування „Технологія харчування” денної та заочної форм навчання / Т. І. Іщенко, Ю. А. Мирошник, Г. М. Лявинець [та ін.]. – К. : НУХТ, 2013. – 91 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    БУХГАЛТЕРІЯ.  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
31.    8243
 
     Момот Л. В. Облік у бюджетних установах : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.030509 "Облік і аудит" денної та заочної форм навчання / Л. В. Момот. – К. : НУХТ, 2013. – 31 с. 
              Кільк. прим. :  20 
32.    8244
 
     Осадча Г. Г. Облік у зарубіжних країнах : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної та заочної форм навчання / Г. Г. Осадча. – К. : НУХТ, 2013. – 35 с. 
              Кільк. прим. :  15 
33.    8241
 
     Щербина О. С. Програма навчальної практики студентів I-III курсів за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчання / О. С. Щербина. – К. : НУХТ, 2013. – 11 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ТОВАРОЗНАВСТВО
34.    8246
 
     Шульга О. С. Товарознавство (харчові продукти) : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.050310 "Товарознавство і торговельне підприємництво" денної форми навчання / О. С. Шульга, А. І. Чорна. – К. : НУХТ, 2013. – 19 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    БРОДИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО
35.    8271
 
     Білько М. В. Основи сенсорного аналізу продуктів галузі : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, виконання лабораторних і контрольних робіт для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / М. В. Білько. – К. : НУХТ, 2013. – 47 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
36.    8237
 
     Бабанов І. Г. Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання : практикум з дисципліни для студентів напряму 6.050503 "Машинобудування" професійного спрямування "Обладнання переробних і харчових виробництв" (обладнання м'ясо-молочних виробництв) денної та заочної форм навчання / І. Г. Бабанов, В. М. Таран, О. І. Бабанова. – К. : НУХТ, 2013. – 66 с. 
              Кільк. прим. :  20 
37.    8270
 
     Клименко Л. С. Технології цукропродуктів і цукрозамінників : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / Л. С. Клименко. – К. : НУХТ, 2013. 
              Кільк. прим. :  15 
38.    8248
 
     Мирончук В. Г. Програма навчальної практики для студентів I-III курсів за напрямом підготовки 6.050503 "Машинобудування" (професійного спрямування "Обладнання переробних і харчових виробництв") денної форми навчання / В. Г. Мирончук, Р. Л. Якобчук, С. Ю. Лементар. – К. : НУХТ, 2013. – 12 с. 
              Кільк. прим. : 20 
39.    8236
 
     Прохоров О. М. Програма навчальної практики для студентів I-III курсів за напрямом підготовки 6.050503 "Машинобудування" денної форми навчання / О. М. Прохоров, В. М. Таран, Л. В. Марцинкевич. – К. : НУХТ, 2013. – 15 с. 
              Кільк. прим. :  20 
40.    664
С44
     Скоробогатий Я. П. Харчова хімія : навч. посіб. / Я. П. Скоробогатий, А. В. Гузій, О. М. Заверуха. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 514 с. 
              Кільк. прим. :  5 
41.    8235
 
     Технологічне обладнання галузі : лабораторний практикум для студентів спец. 7.05050313, 8.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" (спеціалізація "Обладнання м'ясо-молочних виробництв") та напрямів підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" (професійне спрямування "Технології зберігання, консервування та переробки м'яса") денної та заочної форм навчання / О. М. Чепелюк, С. Д. Беседа, В. М. Таран, А. І. Заславський. – К. : НУХТ, 2013. – 83 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    АВТОМАТИКА. ТЕХНІКА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ
42.    8258
 
     Гончаренко Б. М. Автоматизація виробничих процесів : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів за напрямом підготовки 6.050502 "Інженерна механіка" і 6.050503 "Машинобудування" денної та заочної форм навчання / Б. М. Гончаренко, О. М. Баришніков, С. А. Киричук. – К. : НУХТ, 2013. – 56 с. 
              Кільк. прим. :  20 
43.    8257
 
     Киричук С. А. Автоматизація виробничих процесів : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" (професійне спрямування "Технології жирів та жирозамінників") денної форми навчання / С. А. Киричук. – К. : НУХТ, 2013. – 31 с. 
              Кільк. прим. :  20 
44.    8259
 
     Трегуб В. Г. Проектування систем автоматизації : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 7.05020201, 8.05020201 "Автоматизоване управління технологічними процесами" денної та заочної форм навчання / В. Г. Трегуб. – К. : НУХТ, 2013. – 39 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ІНЖЕНЕРНА  ГРАФІКА
45.    8255
 
     Іванова Л. І. Інженерна графіка. Інженерна та комп’ютерна графіка : методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів за напрямами підготовки 6.051401, 6.040106, 6.051301, 6.051701, 6.140101 денної форми навчання / Л. І. Іванова, Н. І. Ковальова. – К. : НУХТ, 2013. – 47 с. 
              Кільк. прим. :  20 
46.    8256
 
     Серпученко В. Г. Інженерна та комп’ютерна графіка. Інженерна графіка : лабораторний практикум для студентів за напрямами підготовки 6.051401, 6.040106, 6.051301, 6.051701, 6.051301, 6.140101 денної форми навчання. Розд. 1 : Інженерна графіка / В. Г. Серпученко, Л. І. Іванова, Н. І. Ковальова. – К. : НУХТ, 2013. – 115 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    МОВА.  МОВОЗНАВСТВО
47.    8233
 
     Іноземна мова (Англійська мова) : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" денної форми навчання / Л. П. Яненко, І. М. Довгун, Г. Г. Лук'янець, Г. А. Бойко. – К. : НУХТ, 2013. – 63 с. 
              Кільк. прим. :  20 
48.    8234
 
     Юрчук Л. В. Іноземна мова (Англійська мова) : методичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів I-II курсів за напрямами підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" та 6.140103 "Туризм" денної форми навчання / Л. В. Юрчук, Н. О. Михайлова, О. М. Кохан. – К. : НУХТ, 2013. – 59 с. 
              Кільк. прим. :  25 
  ПЕРІОДИЧНІ  ВИДАННЯ
1.      Chemical & engineering news. № 32 (12 august), № 33 (19 august), № 35 (2 september), № 36 (9 september), № 37 (16 september). – Washington, 2013. – дарчий.
2.      Ukrainian food journal = Український харчовий журнал : internatinal scientific journal. vol. 2. issue 2 / NUFT – К. : NUFT, 2013. 
3.      Автоматика и телемеханика : РАН. № 8 / РАН. – М. : Наука, 2013.
4.      Актуальні Проблеми Економіки : наук. екон. журн. № 9(147) / засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр. – К. : Ін-т екон. НАНУ, 2013.
5.      Банківська справа : наук.-практ. вид. № 6(114), № 7(115). – К. : Т-во "Знання", 2013.
6.      Безпека життєдіяльності. № 9. – К. : Основа, 2013.
7.      Безпека праці на виробництві : практикум : всеукр. профілакт.-практ. журн. для керівників підприємств та служб охорони праці. № 9(45) / засн. : ТОВ "Редакція журналу "Безпека праці на виробництві". – К. : Основа-принт, 2013.
8.      Бібліотека кадровика : щоміс. спец. журн. . № 8, № 9 / засн. і вид. : Міжнар. центр фін.-екон. розв.-Україна. – К. : Аванпост-прим, 2013.
9.      Бібліотечна планета : щокв. наук.-вироб. журн. № 3(61) / засн. : Нац. парлам. б-ка України. – К. : Нац. парлам. б-ка Укр., 2013.
10.      Бухгалтерський облiк i аудит : наук.-практ. журн. № 8 / засн. : ТОВ "Екаунтiнг". – К. : Преса України, 2013.
11.      Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 7 : Відшкодування моральної шкоди / засн. : ред. журн. "Право України". – К. : Юрiнком, 2013.
12.      Вiсник Нацiональної академiї наук України : щомiс. загальнонаук. та громад.-полiт. журн. № 9 / засн. : НАН України ; Вид.: Вид. дім "Академперіодика" НАН України. – К. : Президiя НАН України, 2013.
13.      Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. № 3(50) / засн. : М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти АПН України та ін. – К. : Пед. преса, 2013.
14.      Вища школа : наук.-практ. вид. № 8(110) / засн. і вид. : Т-во "Знання" України, КОО. – К. : АТ Віпол, 2013.
15.      Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. № 37, № 38, № 39, № 40, № 41 / засн. : Верхов. Рада України. – К. : Преса України, 2013.
16.      Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету : наук. журн. № 4(90). – К. : КНТЕУ, 2013.
17.      Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 8(205) / Кн. палата України. – К. : Кн. палата України, 2013.
18.      Вісник Національного банку України : наук.-практ. журн. №9(211) / Нац. банк України. – К. : РПВ НБУ, 2013.
19.      Вісник Пенсійного фонду України : загальнодерж. інформ.-аналіт. вид. № 9(135) / засн. : Пенсійн. фонд України ; вид. : держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України. – К. : Поліпрінт, 2013.
20.      Гастрономъ : ежемес. журн. № 10. – М. : ООО Бонниер Пабликейшенз, 2013.
21.      Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, туризм, индустрия развлечений. № 3 / учредитель : ООО ИнтелЦентр. – К. : ООО Академпресс, 2013.
22.      Довідник кадровика : щоміс. спеціаліз. журн. № 10 / М-во соц. політики України. – К. : Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2013.
23.      Довідник секретаря та офіс-менеджера : щоміс. проф. журн. № 9 / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитру-Україна". – К. : Аванпост-прим, 2013.
24.      Довкілля та здоров'я : наук. журн. з пробл. мед. екології, гігiєни, охорони здоров'я та екологічної безпеки. № 3(66) / засн. : Укр. наук. гігiєн. центр, Укр. від-ня Міжнар. центру наук. культури - "Всесвітня лабораторія". – К. : Преса України, 2013.
25.      Доповiдi Нацiональної Академiї наук України : наук.-теорет. журн. Президiї НАН України. № 9. – К. : Наук. думка, 2013.
26.      Екологія : реферат. журн. № 2 / засн. : Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформ. – К. : ТОВ Вид-во Аспект-Поліграф, 2013.
27.      Економiка АПК : мiжнар. наук.-вироб. журн. № 9(227), № 10(228) – К. : Преса України, 2013.
28.      Економiка. Фiнанси. Право. : щомiсяч. iнформ.-аналіт. журн. № 9 / засн., вид. : АФ Аналiтик, Акад. муніципального упр. – К. : АТЗТ Вид-во Право, 2013.
29.      Економiст : наук. та громадсько-політ. журн. № 8 / засн. : Ін-т екон. та прогнозуван. НАН України. – К. : Прес-Колегiум, 2013.
30.      Журнал прикладной химии. Т. 86. № 6 / учредитель : РАН. – С.Пб. : Наука, 2013.
31.      Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 9 / засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. – К. : УкрІНТЕІ, 2013.
32.      Зерно i хлiб : журн. для кер. i спец. галузi хлiбопрод. № 4 / співвид. та засн. : Держ. прод.-зернова корпорац., Нац. акад. аграр. наук України, НУХТ та ін. – К. : КП "РВЦ "ЗIХ", 2013.
33.      Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. Т. 56. № 5, № 6, № 7, № 8 / М-во общ. и проф. образования РФ. – Иваново : Изд-во Иван. хим.-технол. ин-та, 2013.
34.      Инновации в образовании. № 8 / учредитель : Соврем. гуманит. акад. – М. : ГУП МО Колом. тип., 2013.
35.      Інтегровані технології та енергозбереження : зб. наук. та наук.-практ. ст. : щокв. наук.-практ. журн. № 3 / Нац. техн. ун-т "Харків. політех. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2013.
36.      Інтелектуальна власність : наук.-практ. журн. № 8 / засн. : Держ. департамент інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності. – К. : ДП Укрбланквидав, 2013.
37.      Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки, молоді та спорту України. № 25-26-27. – К. : Пед. преса, 2013. 
38.      ІТM. Информационные технологии для менеджмента : науч.-техн. журн. № 9 / учредитель и изд. : ООО Софт-Рейтинг Консалт, УкрНЦ РИТ и др. – М. : ГУП ВИМИ, 2013.
39.      Кибернетика и системный анализ : междунар. науч.-теорет. журн. Т. 49. № 5 / НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – К, 2013.
40.      Кодекси України. № 9 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – К. : Укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2013.
41.      Комбикорма : пр-во и использ. : науч.-техн. и произв. журн. № 9 / учредители : Минсельхозпрод РФ, ОАО ФКК Росхлебпродукт, Ассоц. комбикормовых предпр., Кол. ред. журн. – М. : ЗАО "Динамо", 2013.
42.      Кондитерское и хлебопекарное производство : специализир. информ. бюл. № 7-8 / изд. : ЗАО Отрасл. ведомости. – М. : Прессинфо, 2013.
43.      Лiтопис журнальних статей : Держ. бiблiограф. покажч. України. № 15, № 16 : Нац. бiблiогр. України. – К. : Кн. палата України, 2013.
44.      Літопис книг : Держ. бібліограф. покажч. України. № 15, № 16 / Кн. палата України. – К. : Кн. палата України, 2013.
45.      Людина i праця : щоміс. журн. з питань захисту соц.-екон. ітересів населен. України. № 9 / засн. : М-во соц. політики України ; вид. : ДП Вид-во "Соцінформ". – К. : Інформ.-консультац. фiрма "Праця", 2013.
46.      Маркетинг и реклама : укр. науч.-практ. журн. для рекламодат., маркетологов и рекламистов. № 9(204) / учредитель : НВФ "Студцентр", при поддержке Союза рекламистов Украины. – Х. : Виктория, 2013.
47.      Маркетинговые исследования в Украине : укр. науч.-практ. журн. № 5(60) / изд. : НВФ "Студцентр". – К. -Харьков : СПДФО Дмитриева А.С., 2013.
48.      Масложировая промышленность : науч.-техн. и произв. журн. № 4 / учредитель : ООО "Изд-во "Пищ. пром-сть". – М. : ПИЩЕПРОМИЗДАТ, 2013.
49.          Микробиология. Т. 82. № 4 / РАН. – М. : Наука, 2013.
50.          Мир мороженого и быстрозамороженных продуктов : единственный всерос. информ.-аналит. и практ. двухмесяч. журн. № 4 / учредитель : изд. дом "Холодильная техника". – М. : ООО Петровский парк, 2013.
51.          Мир продуктов : информ.- аналит. изд. № 6(95) / учредитель и изд. : РИА Марк Пак. – К. : ТОВ Софія- А, 2013.
52.          Мир техники и технологий : междунар. промышлен. журн. № 8(141) / изд. и учредитель : ред. журн. – Чугуев : ПолиАрт, 2013.
53.          Мир туризма : искусство отдыха и путешествий. № 7 / учредитель и изд. : ЧП Ред. журн. "Мир туризма". – К. : Слон, 2013.
54.          Мир упаковки : бизнес-организатор для производит. и потреб. упаковки. № 4(92) / учредитель и изд. : РИА "Марк Пак". – К. : ДТ "Експес-Полiграф", 2013.
55.          Мировая экономика и международные отношения. № 7, № 8 / РАН. – М. : Наука, 2013.
56.          Молокопереробка : наук.-практ. журн. № 4, № 5 / засн. та вид. : ТОВ РІА МОЛОКО. – К. : ТОВ СЕЕМ, 2013.
57.          Молочная промышленность : науч.-техн. и произв. журн. № 9 / учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС". – М. : А/О "Росмясомолпром", 2013.
58.          Мясная индустрия : произв. науч.-техн. журн. № 8 / учредители : ООО "Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им. В.М.Горбатова и др. – М. : Мясн. индустрия, 2013.
59.          Мясной бизнес : ежемес. науч.-практ. журн. № 8(125), № 9(126) / изд. : ООО Биопром. – К. : Аванпост-Прим, 2013.
60.          Надзвичайна ситуацiя. № 9(190). – К. : Агенство Чорнобильiнтерiнформ, 2013.
61.          Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology & innovation : междунарнар. специализир. науч.-аналит. журн. № 8(25) / учредитель и изд. : К.В.Конева, Н.И.Ящук. – К. : ПП Р.К.Майстер-Принт, 2013.
62.          Наука i суспiльство : щомiс. наук.-попул. i лiт.-худож. iлюстр. журн. № 5-6, № 7-8 / правлiння т-ва "Знання України". – К. : Преса України, 2013.
63.          Наука и жизнь : ежемес. науч.-попул. журн. № 7, № 8, № 9 / учредитель : Автоном. некоммер. орг. "Ред. журн. "Наука и жизнь". – М. : Пресса, 2013.
64.          Наука и религия : ежемес. науч.-попул. журн. № 9 / М-во печати и информ. РФ. – М. : ОАО "Пресса-1", 2013.
65.          Новини енергетики : щоміс. наук.-техн. аналіт. журн. № 9 / засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради. – К. : Вид-во "КВІЦ", 2013.
66.          Освіта України. Спецвипуск газети. № 9. – 2013.
67.          Офіцiйний вісник Президента України : інформ. бюл. № 21(250), № 22(251), / держ. управління справами. – К. : ДП НВЦ Пріоритети, 2013.
68.          Офіцiйний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72, № 73, № 74, № 75 / М-во юстиції України. – К. : Право, 2013.
69.          Охорона праці : наук.-виробн. щоміс. журн. № 9(231) / ком. по нагляду за охороною праці України. – К. : Преса України, 2013.
70.          Питание и общество : проф. кулинар. журн. № 9 / учредитель : труд. кол. ред. журн. – М. : Питание и о-во, 2013.
71.          Підприємництво, господарство і право : щоміс. наук.- практ. госп.- прав. журн. № 8(212), № 9(213) / засн. : Союз ж-стів України, Ін-т держави і права НАН України. – К. : Кн. друк. наук. кн, 2013.
72.          Пожежна безпека : щоміс. наук.-вироб. журн. № 9(168) / засн. : ДДПБ МНС України ; вид. : НВП "Спецпожсервіс". – К. : ТОВ "БВІ-Прінт", 2013.
73.          Право України : юридич. журн. № 8 / М-во юстиції України. – К. : ВАТ "Кн. друк. наук. кн.", 2013.
74.          Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика : ежемес. науч.-техн. и произв. журн.    № 8. – М. : ООО "Научтехмаш", 2013.
75.          Прикладная биохимия и микробиология. Т. 49. № 4 / РАН. – М. : Наука, 2013.
76.          Продукты & ингредиенты : междунар. специализир. журн. № 8(105), № 9(106) / изд. : ООО БИОПРОМ. – К. : Футари-Принт, 2013.
77.          Продукты Украины. Food UA : специализир. информ.-аналит. журн. № 8(49) / изд. : Smart Capital. – К. : ООО Рема- Принт, 2013.
78.          Промислова безпека. № 9 / засн. : ТОВ "Промислова безпека". – К. : ТОВ "Вістка", 2013.
79.          Промышленные АСУ и конроллеры : ежемес. науч.-техн. произв. журн. № 8. – М. : ООО Изд-во "Научтехлитиздат", 2013.
80.          Рестораторъ : произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 10(107) / учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины". – К. : ООО "Бизнес-Логика", 2013.
81.          Реферативный журнал : Вып. свод. тома, 20. № 9 : Экономика промышленности. Экономика отраслей пищевой промышленности / ВИНИТИ. – М. : ВИНИТИ, 2013.
82.          САПР и графика. № 8 (202) / учредитель : ООО "КомпьютерПресс". – М. : КомпьютерПресс, 2013.
83.          Сахар : двухмес. науч.-техн. и произв. журн. № 7, № 8 / учредители : ЗАО "Сахар", Союз сахаропроизв. России. – М. : Сахинформ, 2013.
84.          Технічна електродинаміка : наук.-прикл. журн. № 4 / НАН України, від-ня фізико-техн. пробл. енерг. – К. : Ін-т електродин. НАН України, 2013.
85.          Украинский туризм : всекур. изд. для проф. тур. бизнеса. № 5 / учредитель и изд. : ООО Изд-во "Зеркало мира". – К. : ООО Изд-во "Зеркало мира", 2013.
86.          Украинский химический журнал : ежемес. науч. журн. Т. 79. № 7-8 / укр. химич. общ-во, АН Украины отд-ние химии. – К. : Ин-т общ. и неорганич. химии АН Украины, 2013.
87.          Україна : аспекти працi : наук.-екон. суспiл.-полiт. журн. № 6 / засн. : Фiрма "Праця". – К. : Праця, 2013.
88.          Упаковка : журн. для производителей и потребителей тары и упаковки. № 5 (96) / засн. : АТ "Ін-т ВНДІХІМПРОЕКТ", АТ "ТЕЛЕОПТИК". – К. : ДП Експрес-Полiграф, 2013.
89.          Управление персоналом : практ. журн. № 10(241) / изд. : Н.Осейко. – К., 2013.
90.          Управляющие системы и машины (УСиМ) : междунар. науч. журн. № 4 / НАН Украины, Междунар. науч.-учеб. центр ИТИС, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – К. : Ин-т кибернетики НАН Украины, 2013.
91.          Фінанси України : наук.-теорет. та iнформ.-практ. журн. М-ва фiнансiв України. № 5(210). – К. : Україна, 2013.
92.          Фінансовий контроль : всеукр. наук.-практ. журн. № 9(92) / засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін. – К. : ТОВ Параміда, 2013.
93.          Хімiчна промисловість України : наук.-виробн. зб. № 4(117) / засн. : М-во хім. пром-сті УРСР, Укр. республ. правління всесоюзного хім. тов-ва ім. Д. І. Менделеева. – К. : Рад. Україна, 2013.
94.          Хлеболекарское и кондитерское дело : произв.-практ., рекламн. журн. № 4(49) / учредитель и изд. : ЧП Корсар. – К. : ЧП Корсар, 2013.
95.          Хлібопекарська і кондитерська промисловість України : щоміс. наук.-вироб. і практ. журн. № 9(106) / співвид. та заснов. : НУХТ, Держ. департ. з прод. України, Укрхлібпром та ін. – К. : ПП Авокадо, 2013.
96.          Хлебопродукты : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 9 / учредитель : АО "Росхлебпродукт", Труд. кол. ред. – М. : ГП "Журн. Хлебопродукты", 2013.
97.          Холодильная техника : ежемес. науч.-техн. и информ. журн. № 8 / учредитель : ООО "Инфохолодтех". – М. : Домино, 2013.
98.          Хранение и переработка сельхозсырья : теорет. журн. № 7, № 8 / Рос. акад. с./х. наук, Отд-ние хранения и перераб. с./х. продукции. – М. : Пищ. пром-сть, 2013.
99.          Ціноутворення у будівництві : зб. офіц. док. та роз'яснень. № 7, № 8, № 9 / засн. та вид. : наук.-вироб. фірма "Інпроект". – К. : ТОВ Бізнес-Логіка, 2013.
100.             Электрик : практ. электротехника. № 10(142) / учредитель : ДП "Изд-во Радіоаматор". – К. : Преса України, 2013.
101.             Электрические сети и системы. № 3 / НЭК "Укэнерго", Ин-т "Укрэнергосетьпроект", Ин-т Укрсельэнергопроект" и др. – К. : ТОВ Гнозіс, 2013.
102.             Электронные компоненты и системы : массовый ежемес. науч.-техн. журн. № 9(193) / учредитель и изд. : науч.-произв. фирма VD MAIS. – К. : ДП ВПЦ "Такі справи", 2013.
103.             Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит : общегос. науч. произв. и инф. журн. № 8(114), № 9(115) / учредитель : ООО СВЭКО. – Харьков : БЭТ, 2013.


Створено : 28/10/2013 @ 09:16
Оновлено : 28/10/2013 @ 09:16
Категорія :
Сторінка переглянута 893 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх