Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

Нові надходження до бібліотеки за вересень 2013р.
    КОМПЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ
1.          004
П36
     Пістунов, І. М. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах : навч. посіб. / І. М. Пістунов, Т. В. Борщ. – К. : ЦУЛ, 2013. – 234 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ
2.          005.3
М21
     Мальська, М. П. Управління діяльністю підприємств корпоративного типу (АТ і ТзОВ) : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. – К. : ЦУЛ, 2013. – 290 с. 
              Кільк. прим. : 1 
3.          005
Х66
     Хмурова, В. В. Менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. / В. В. Хмурова ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К. : ЦУЛ, 2013. – 286 с. 
              Кільк. прим. : 1 
    СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИ
4.          006
С16
     Салухіна, Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг : підручник / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2013. – 426 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ПСИХОЛОГІЯ
5.          159.9
М82
     Москалець, В. П. Психологія особистості : навч. посіб. / В. П. Москалець. – К. : ЦУЛ, 2013. – 262 с.
              Кільк. прим. : 1 
6.          159.9
С81
     Столяренко, О. Б. Психологія особистості : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. – К. : ЦУЛ, 2012. – 280 с. 
              Кільк. прим. : 1 
    СОЦІОЛОГІЯ КОНФЛІКТІВ
7.          316
Я90
     Яхно, Т. П. Конфліктологія та теорія переговорів : навч. посіб. / Т. П. Яхно, І. О. Куревіна ; Львів. комерц. акад. – К. : ЦУЛ, 2012. – 168 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ПІДПРИЄМНИЦТВО
8.          334.7
Г59
     Гой, І. В. Підприємництво : навч. посіб. / І. В. Гой, Т. П. Смелянська. – К. : ЦУЛ, 2013. – 368 с. 
              Кільк. прим. :  1 
9.          334.72
М48
     Мельников, А. М. Основи організації бізнесу : навч. посіб. / А. М. Мельников, О. А. Коваленко, Н. Б. Пундяк. – К. : ЦУЛ, 2013. – 200 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    МАРКЕТИНГ
10.       339.138
М26
     Маркетинг у галузях і сферах діяльності : навч. посіб. / І. Буднікевич, О. Баранник, О. Кифяк [та ін.] ; за ред. І. Буднікевича. – К. : ЦУЛ, 2013. – 536 с. 
              Кільк. прим. :  1
    ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
11.       339.9
Є24
     Євроекономічна інтеграція України : навч. посіб. / Л. І. Михайлова, Н. В. Волченко, Т. О. Зінчук, С. М. Кваша. – К. : ЦУЛ, 2013. – 136 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ПРАВО
12.       349.6
Е45
     Екологічне право України. Особлива частина : навч. посіб. / О. М. Шумило, В. А. Зуєв, І. В. Бригадир, В. В. Шеховцов ; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – К. : ЦУЛ, 2013. – 432 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    БІОТЕХНОЛОГІЯ
13.       604.6
Б67
     Бірта, Г. О. Генно-модифіковані організми : за і проти : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – К. : ЦУЛ, 2013. – 128 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ФАРМАКОЛОГІЯ
14.       615
Ц87
     Цуркан, О. О. Фармацевтична хімія. Аналіз лікарських речовин за функціональними групами : навч. посіб. / О. О. Цуркан, І. В. Ніженковська, О. О. Глушаченко. – К. : ВСВ „Медицина”, 2012. – 152 с. 
              Кільк. прим. :  5 
    ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
15.       621.1
К65
     Константінов, С. М. Теоретичні основи теплотехніки : підручник / С. М. Константінов, Є. М. Панов ; НТУУ”КПІ”. – К. : Золоті ворота, 2012. – 592 с. 
              Кільк. прим. :  5 
16.       621.22
Г46
     Гідроструминні та гідромеханічні системи керування : монографія / В. Р. Кулінченко, О. Ю. Шевченко, В. А. Піддубний [та ін.] ; НУХТ. – К. : Фенікс, 2013. – 352 с. 
              Кільк. прим. :  8 
    ПРОДУКТИ ТВАРИННИЦТВА
17.       636.2
К72
     Костенко, В. І. Технологія виробництва молока і яловичини : практикум : навч. посіб. / В. І. Костенко. – К. : ЦУЛ, 2013. – 400 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    РЕСТОРАННА СПРАВА
18.       640.4
А87
     Архіпов, В. В. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства : навч. посіб. / В. В. Архіпов, В. А. Русавська. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2012. – 342 с. 
              Кільк. прим. :  1 
19.       640.4
А87
     Архіпов, В. В. Організація ресторанного господарства : навч. посіб. / В. В. Архіпов. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2012. – 280 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
20.       657
У31
     Удосконалення обліку, аналізу і аудиту в умовах глобалізації світової економіки : кол. моногр. / Л. М. Чернелевський, Н. М. Ткаченко, Н. І. Беренда [та ін.] ; за ред. Л. М. Чернелевського ; НУХТ ; каф. обліку і аудиту. – К. : НУХТ, 2013. – 215 с. – дарча. 
              Кільк. прим. :  2 
    ТОВАРОЗНАВСТВО
21.       658.6
Б64
     Бірта, Г. О. Товарознавство сировини, матеріалів і засобів виробництва : навч. посіб. Розділ 1 : Товарознавство рослинної і тваринної сировини / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – К. : ЦУЛ, 2013. – 370 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    РЕКЛАМА
22.       659.4
П76
     Примак, Т. О. PR для менеджерів і маркетологів : навч. посіб. / Т. О. Примак. – К. : ЦУЛ, 2013. – 202 с. 
              Кільк. прим. :  1
    ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
23.       664
П36
     Пищевая химия : учебник / А. П. Нечаева, С. Е. Траубенберг, А. А. Кочеткова [и др.] ; под ред. А. П. Нечаева. – 5-те изд., испр. и доп. – СПб. : ГИОРД, 2012. – 672 с. 
              Кільк. прим. :  1
    МОВА. МОВОЗНАВСТВО
24.       811.161.2
К71
     Косенко, Н. Сучасне українське ділове мовлення : навч. посіб. для ВНЗ / Н. Косенко, Т. Вакуленко. – Х. : ВД "Школа", 2010. – 416 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
25.       94(477)
Ч-96
     Чухліб, Т. В. Гетьмани України – Русі / Т. В. Чухліб. – Донецьк : ТОВ "ВКФ "БАО", 2013. – 304 с. 
              Кільк. прим. :  1 
26.       94(477)
Б77
     Бойко, О. Д.  Історія України : підручник / О. Д. Бойко. – 4-те вид., доп. – К. : Академвидав, 2012. – 704 с. – (Альма-матер). 
              Кільк. прим.:  2  
  ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
1.              Chemical & engineering news . № 30 (29 july), № 31 (5 august). – Canada, 2013. – дарчий. 
2.              Higher education policy : the Quarterly Journal of the International Association of Universitiees. vol. 26. № 3. – 2013. – дарчий. 
3.              Instytut ekonomiki rolnictwa i gospodarki zywnosciowej panstwowi instytut badawczy. Situacja na swiatowym rynku wolowiny i jej wplyw na polski sektor wolowiny . nr. 36 / Instytut ekonomiki rolnictwa i gospodarki zywnosciowej panstwowi instytut badawczy. – Warszawa, 2012. – 101 c. – дарчий.
4.              Instytut ekonomiki rolnictwa i gospodarki zywnosciowej panstwowi instytut badawczy. Situacja na swiatowym rynku wybranych produktow ogrodniczych i jej wplyw na polski rynek ogrodniczy  . nr. 39 / Instytut ekonomiki rolnictwa i gospodarki zywnosciowej panstwowi instytut badawczy. – Warszawa, 2012. – 88 c. – дарчий.
5.              Instytut ekonomiki rolnictwa i gospodarki zywnosciowej panstwowi instytut badawczy. Monitoring i ocena konkurencyjnosci polskich producentow zywnosci (2) . nr. 40 / Instytut ekonomiki rolnictwa i gospodarki zywnosciowej panstwowi instytut badawczy. – Warszawa, 2012. – 240 c. – дарчий. 
6.              Instytut ekonomiki rolnictwa i gospodarki zywnosciowej panstwowi instytut badawczy. Kluczowe uwarunkowania wspierania rolnictwa w Unii Europejskiej w okresie 2014-2020 . nr. 62 / Instytut ekonomiki rolnictwa i gospodarki zywnosciowej panstwowi instytut badawczy. – Warszawa, 2012. – 110 c. – дарчий. 
7.              National university of food technologies. The Second North and East European Congress on Food (NEEFood-2013)  = Другий північно- та східно-європейський конгрес з харчової науки (NEEFood-2013) : Book of Abstracts, 26-29 may 2013 / National university of food technologies. – К. : NUFT, 2013. – 267 p. 
8.              Ukrainian food journal  = Український харчовий журнал : internatinal scientific journal. vol. 1. issue 1 / u. o. National. – К. : NUFT, 2013. – 148 p. 
9.              Ukrainian journal of food sci  = Український науковий журнал про продукти харчування. vol. 1. issue 1 / National university of food technologies. – К. : NUFT, 2013. – 143 p. 
10.          Академия гостеприимства : журн. для владельцев ресторанного и гостиничного бизнеса. № 4(16) / основатель и изд. : ООО Прес-Альянс. – К. : Аванпост-прим, 2013. 
11.          Актуальні Проблеми Економіки : наук. екон. журн. № 8(146) / засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр. – К. : Ін-т екон. НАНУ, 2013.
12.          Безпека життєдіяльності. № 8. – К. : Основа, 2013. 
13.          Безпека праці на виробництві : практикум : всеукраїнський профілактично-практичний журнал для керівників підприємств та служб охорони праці. № 8(44) / засновник : ТОВ "Редакція журналу "Безпека праці на виробництві". – К. : Основа-принт, 2013.
14.          Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журн. № 2 / засн. : Держ. акад. керівн. кадрів і мистецтва. – К. : ДАККіМ, 2013. 
15.          Бібліотечний вісник : наук.- теорет. та практ. журн. № 4(216) / засн.: НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – К. : НБУВ, 2013.
16.          Біополімери і клітина : наук. журн. Т. 29. № 4 / засн. : НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – К. : МПП Ірина, 2013.
17.          Бюллетень регистрации НИР и ОКР. № 4 / засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. – К. : УкрІНТЕІ, 2013.
18.          Винахiдник i рацiонализатор. Наука і техніка : наук.-попул., наук. журн. № 1 / засн. : Укр. Акад. Наук. – К. : Блiц-iнформ, 2013.
19.          Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. № 32, № 33, № 34-35, № 36 / засн.: Верхов. Рада України. – К. : Преса України, 2013. 
20.          Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 7 / Книжк. палата України. – К. : Книжк. палата України, 2013. 
21.          Вісник Національного банку України : наук.-практ. журн. № 7(209), № 8(210) / Нац. банк України. – К. : РПВ НБУ, 2013. 
22.          Вісник Пенсійного фонду України : загальнодерж. інформ.-аналіт. вид. № 8(134) / засн. : Пенсійн. фонд України ; вид. : держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України. – К. : Поліпрінт, 2013.
23.          Вісник цукровиків України : інформ. бюл. № 6(85) червень. – К. : Укрцукор, 2013. – 40 с. – дарча. 
24.          Вопросы питания : науч.-практ. журн. Т.82. № 3 / М-во здравоохранения РФ, Департамент сан.- эпидемиол. надзора РФ, Рос. акад. мед. наук, Ин-т питания. – М. : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2013.
25.          Всё о мясе : науч.-техн. и произв. журн. № 3 / Мясн. союз России, ВНИИМП. – М. : ООО Полиграфсервис, 2013. 
26.          Гастрономъ : ежемес. журн. № 7 (138), № 8 (139), № 9(140). – М. : ООО Бонниер Пабликейшенз, 2013.
27.          Гостиница и ресторан : бизнес и управление : журн. для проф. № 4(107). – М. : ООО Изд-во Хоспитэли, 2013.
28.          Дiловий вiсник : журн. Торг.-пром. палати України. № 8(231). – К. : Ф-ка друк. реклами, 2013.
29.          Джерело : Укр. РЖ. Сер.1 : Природничі науки. Медицина. № 4 / НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. Вернадського. – К. : ІПРІ НАНУ, 2013.
30.          Джерело : Укр. РЖ. Сер. 2. : Технiка. Промисловість. Сiльське господарство. № 4  / НАН України, Ін-т пробл. реєстрацiї iнформацiї, НБУ iм. В.І.Вернадського. – К. : ІПРІ НАНУ, 2013. 
31.          Джерело : Укр. РЖ. Сер. 3 : Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво. № 4  / НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. Вернадського. – К. : ІПРІ НАНУ, 2013.
32.          Дистанционное и виртуальное обучение : науч. журн. № 7 (73), № 8 (74) / учредитель : Соврем. гуманитар. акад. – М. : Изд-во СГУ, 2013.
33.          Довідник кадровика : щоміс. спеціаліз. журн. № 7, № 8, № 9 / М-во соц. політики України. – К. : Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2013. 
34.          Довідник кадровика : щоміс. спеціаліз. журн. № 9 (спеціальний випуск) / М-во соц. політики України. – К. : Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2013. 
35.          Довідник секретаря та офіс-менеджера : щоміс. проф. журн. № 8 / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитру-Україна". – К. : Аванпост-прим, 2013. 
36.          Доповiдi Нацiональної Академiї наук України : наук.-терет. журн. Президiї НАН України. № 8. – К. : Наук. думка, 2013.
37.          Економiка АПК : мiжнар. наук.-вироб. журн. № 8(226). – К. : Преса України, 2013.
38.          Економiка України : полiтико-екон. журн. М-ва економiки України, М-ва фiнансiв України та НАН України. № 6(619). – К. : Преса України, 2013. 
39.          Економiка. Фiнанси. Право. : щомiсяч. iнформ.-аналіт. журн. № 8 / засн., вид. : АФ Аналiтик, Акад. муніципального упр. – К. : АТЗТ Вид-во Право, 2013.
40.          Економiст : наук. та громадсько-політ. журн. № 7 / засн. : Ін-т екон. та прогнозуван. НАН України. – К. : Прес-Колегiум, 2013.
41.          Електротехніка і електромеханіка : наук.-практ. журн. № 4 / засн.: Харків. політех. ін-т. – Харків : ТОВ "Друкарня "Мадрід", 2013. 
42.          Журнал микробиологии, эпидемологии и иммунобиологии : двухмес. науч.-практ. журн. № 4 / М-во здравохранения РФ, Всерос. о-во эпидемиологов. микробиологов и паразитологов. – М. : Изд-во Красная Звезда, 2013.
43.          Журнал прикладной химии. Т. 86. № 7 / учредитель : РАН. – С.Пб. : Наука, 2013.
44.          Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету : у 3-х ч. вип. 30. Ч. 2 : Економічні науки / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси : ЧДТУ, 2012. – 255 с. – дарчий.
45.          Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету : у 3-х ч. вип. 32. Ч. 3 : Економічні науки / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси : ЧДТУ, 2012. – 189 с. – дарчий. 
46.          Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 8 / засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. – К. : УкрІНТЕІ, 2013.
47.          Известия высших учебных заведений. Пищевая технология : науч. техн. журн. № 2-3(332-333) / Гос. ком. РФ по высш. образованию. – Краснодар : Краснод. политехн. ин-т, 2013. 
48.          Инновации в образовании. № 7 / учредитель : Соврем. гуманит. акад. – М. : ГУП МО Колом. тип., 2013.
49.          Інноваційний розвиток : економіка, управління, інформаційні технології, право, освіта : матеріали I міжнар. наук.-метод. конф. 15-16 листопада 2012 р. : в 2-х т. Т. 2 / ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – 289 с. – дарчий. 
50.          Інтегровані технології та енергозбереження : зб. наук. та наук.-практ. ст. : щокв. наук.-практ. журн. № 2 / Нац. техн. ун-т "Харків. політех. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2013.
51.          Інтелектуальна власність : наук.-практ. журн. № 7 / засн. : Держ. департамент інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності. – К. : ДП Укрбланквидав, 2013.
52.          Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки, молоді та спорту України. № 19-20-21, № 22-23-24 – К. : Пед. преса, 2013. – до 2012 р. "Інформаційний збірник Мінiстерства освіти України".
53.          Кадровик : трудове право і упр. персоналом : щоміс. проф. журн. № 8, № 9 / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фінасово-екон. розвитку-Україна". – К. : ТОВ Вид. Дім, 2013. 
54.          Календар знаменити і пам'ятних дат : реком. бібліогр. довід. № 4 : ІV квартал / Засн.: Нац. парламент. бібл. Укр., Кн. палата Укр. – К. : Нац., парламент. бібл. Укр., Кн. палата Укр., 2013.
55.          Кодекси України. № 8  – К. : Укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2013. 
56.          Комбикорма : пр-во и использ. : науч.-техн. и произв. журн. . № 7, № 8 / учредители : Минсельхозпрод РФ, ОАО ФКК Росхлебпродукт, Ассоц. комбикормовых предпр., Кол. ред. журн. – М. : ЗАО "Динамо", 2013.
57.          Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності : стан та перспективи : круглий стіл / держінформнауки України, КНТЕУ, німец. тов-во міжнар. співроб. – К. : КНТЕУ, 2013. – 109 с.
58.          Компьютеры, сети, программирование. № 7, № 8 / учредитель С. Р. Лищук. – К., 2013. 
59.          Кондитерсое и хлебопекарное производство : специализир. информ. бюл. № 5-6 / изд. : ЗАО Отрасл. ведомости. – М. : Прессинфо, 2013. 
60.          Лiтопис журнальних статей : держ. бiблiограф. покажч. України. № 13, № 14  : Нац. бiблiогр. України. – К. : Книжк. палата України, 2013. 
61.          Літопис авторефератів дисертацій : держ. бібліограф. покаж. України. № 2. Ч. 1, № 2. Ч. 2 / Кн. палата України. – К. : КПУ, 2013. 
62.          Літопис книг : Держ. бібліограф. покаж. України. № 13, № 14  / Книжк. палата України. – К. : Кн. палата України, 2013. ..
63.          Логистика : проблемы и решения : междунар. науч.-практ. журн. № 4(47) / изд. : НВФ Студцентр. – К. : НВФ Студцентр, 2013.
64.          Людина i праця : щоміс. журн. з питань захисту соц.-екон. ітересів населен. України. № 8 / засн. : М-во соц. політики України ; вид. : ДП Вид-во "Соцінформ". – К. : Інформ.-консультац. фiрма "Праця", 2013.
65.          Маркетинг в Україні. № 3 / засн. : Укр. Асоц. Маркетингу, Київ.нац. екон. ун-т. – К. : НСФ Демос ЛТД, 2013. 
66.          Маркетинг и реклама : укр. науч.-практ. журн. для рекламодат., маркетологов и рекламистов. № 7-8(202-203) / Учредитель: НВФ "Студцентр", при поддержке Союза рекламистов Украины. – Х. : Виктория, 2013. 
67.          Маркетинговые исследования в Украине : укр. науч.-практ. журн. № 4(59) / изд. : НВФ "Студцентр". – Киев-Харьков : СПДФО Дмитриева А.С., 2013. 
68.          Масла и жиры. № 5-6. – 2013.
69.          Масложировой комплекс : науч.-практ. журн. № 2(41) / учредители : ассоциация "Укролияпром", УкрНИИ масел и жиров НААН, ИА "Эксперт Агро". – Запорожье : Печатный мир, 2013.
70.          Международная экономика : междунар. науч.-практ. журн. № 7, № 8 / учредитель : ООО Индепендент Масс Медиа. – М. : ИД Панорама, 2013. 
71.          Мир здоровья. № 7(266) / учредитель и изд. : Балаклейс. центр. больница. – Х. : Торнадо, 2013. 
72.          Мир техники и технологий : междунар. промышлен. журн. № 7(140) / изд. и учредитель : ред. журн. – Чугуев : ПолиАрт, 2013.
73.          Міжнародна співпраця університетів як невід'ємна складова інноваційного розвитку вищої школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 16-18 травня 2013 року / Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 144 с. – дарчий. 
74.          Мікробіологічний журнал : наук. журн. Т.75. № 4 / НАН України, ІМІВ ім. Д. К. Забалотного, НУБІПУ. – К. : Наук. думка, 2013. 
75.          Молочная промышленность : науч.-техн. и произв. журн. № 6, № 7, № 8 / учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС". – М. : А/О "Росмясомолпром", 2013.
76.          Молочное дело : ежемес. произв.-практ. журн. № 5, № 6-7 / учредитель : ЧП "Корсар", ЗАО "Ковчег и Ко". – К. : ООО Футари-Принт, 2013. 
77.          Мясная индустрия : произв. науч.-техн. журн. № 7 / учредители : ООО "Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им. В.М.Горбатова и др. – М. : Мясн. индустрия, 2013. 
78.          Мясное дело : ежемес. произв.-практ. журн. № 3-4 / учредитель : ЧП "Корсар". – К. : ООО Футари-Принт, 2013. 
79.          Мясные технологии : специализир. журн. № 6, № 7 / учредитель и изд. : ЗАО Отраслевые ведомости, ООО ЭкспертКоммерц. – Москва : ООО Вива-Стар, 2013. 
80.          Надзвичайна ситуацiя. № 8(189). – К. : Агенство Чорнобильiнтерiнформ, 2013.
81.          Наука i суспiльство : щомiс. наук.-попул. i лiт.-худож. iлюстр. журн. № 3-4 / правлiння т-ва "Знання України". – К. : Преса України, 2013. 
82.          Наука и жизнь : ежемес. науч.-попул. журн. № 8 / учредитель : Автоном. некоммер. орг. "Ред. журн. "Наука и жизнь". – М. : Пресса, 2013. 
83.          Наука и религия : ежемес. науч.-попул. журн. № 8 / М-во печати и информ. РФ. – М. : ОАО "Пресса-1", 2013. 
84.          Наука та інновації = Science and Innovation : наук.-практ. журн. Т. 9. № 4 / засн. : НАН України ; вид. : вид. дім. "Академперіодика". – 2013. 
85.          Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. вип. 2(19) : Економічні науки / Буковинська державна фінансова академія. – Чернівці : Технодрук, 2010. – 468 с. – дарчий. 
86.          Наукові праці Національного університету харчових технологій. № 48 / Національний університет харчових технологій. – К. : НУХТ, 2013. – 248 с. 
87.          Новини енергетики : щоміс. наук.-техн. аналіт. журн. № 8 / засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради. – Київ : Вид-во "КВІЦ", 2013. 
88.          Освiта України № 7(спеціальний випуск) / засн. : М-во освiти i науки України, Акад. пед. наук України, Профспiлка прац. освiти i науки та iн. – К. : Пед. преса,– 2013. 
89.          Освіта України. Спецвипуск газети. № 8. – 2013. 
90.          Офіцiйний вісник України  : щотиж. зб. актів законодавства. № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, . № 64, № 65, № 66, № 67, № 68 / М-во юстиції України. – К. : Право, 2013.
91.          Охорона праці : наук.-виробн. щоміс. журн. № 8(230) / ком. по нагляду за охороною праці України. – К. : Преса України, 2013. 
92.          Переработка молока : специализир. журн. № 7 / учредитель и изд. : ЗАО Отрасл. ведомости, ООО ЭкспертКомерц. – М. : ООО Вива-Стар, 2013. 
93.          Питание и общество : проф. кулинар. журн. № 8 / учредитель : труд. кол. ред. журн. – М. : Питание и о-во, 2013. 
94.          Пищевая промышленность : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 7, № 8 / учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром. – М. : РОСПИЩЕПРОМ, 2013.
95.          Підприємництво, господарство і право : щоміс. наук.- практ. госп.- прав. журн. № 7(211) / засн. : Союз ж-стів України, Ін-т держави і права НАН України. – К. : Кн. друк. наук. кн, 2013. 
96.          Пожежна безпека : щоміс. наук.-вироб. журн. № 8(167) / засн. : ДДПБ МНС України ; вид. : НВП "Спецпожсервіс". – К. : ТОВ "БВІ-Прінт", 2013. 
97.          Право України : юридич. журн. № 7 / М-во юстиції України. – К. : ВАТ "Книжк. друк. наук. кн.", 2013. 
98.          Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. № 7. – М. : ООО "Научтехмаш", 2013.
99.          Прикладная биохимия и микробиология. Т. 49. № 3 / РАН. – М. : Наука, 2013. 
100.             Проблеми науки : міжгалуз. наук.-техн. журн. № 8(152) / засн. : Київ. ЦНТЕІ М-ва освіти і науки Укр. – К. : ТОВ ДІА, 2013. 
101.             Проблемы машиностроения : междунар. науч.-техн. журн. Т.16. № 1 / НАН Украины, Ин-т проблем машиностроения им. А.Н.Подгорного. – Харьков : Контраст, 2013. 
102.             Проблемы управления и информатики : междунар. науч.-техн. журн. № 4 / НАН Украины, Нац. космич. агенство Украины, Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова и др. – К., 2013. 
103.             Продукты Украины. Food UA : специализир. информ.-аналит. журн. № 7(48) / издатель : Smart Capital. – К. : ООО Рема- Принт, 2013. 
104.             Промислова безпека. № 8 / засн. : ТОВ "Промислова безпека". – К. : ТОВ "Вістка", 2013. 
105.             Промышленные АСУ и конроллеры : ежемес. науч.-техн. произв. журн. № 7. – М. : ООО Изд-во "Научтехлитиздат", 2013. 
106.             Рестораторъ : произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 9 / учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины". – К. : ООО "Бизнес-Логика", 2013.
107.             Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентоздатності : матеріали II Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 11 вересня 2013 р., м. Київ / М-во освіти і науки України ; НУХТ. – К. : НУХТ, 2013. – 100 с. 
108.             Реферативный журнал : Вып. свод. тома, 19. № 8 : Химия / ВИНИТИ. – М. : ВИНИТИ, 2013.
109.             Реферативный журнал : Отдельн. вып., 38. № 8 : Оборудование пищевой промышленности : Отдельн. вып. /  ВИНИТИ. – М. : ВИНИТИ, 2013. 
110.        Реферативный журнал : Вып. свод. тома, 20. № 8 : Экономика промышленности. Экономика отраслей пищевой промышленности / ВИНИТИ. – М. : ВИНИТИ, 2013.
111.             Сад, виноград i вино України : всеукр. щомiс. наук.-попул. журн. № 5 / засн. : М-во АПК України, Укрсадвинпром, Укр. акад. аграр. наук та iн. – К. : Преса України, 2013. 
112.             Стандарты и качество : междунар. журн. для профессионалов стандартизации и управления качеством. № 8(914) / учредители и изд. : Всерос. организация качества, ООО "РИА "Стандарты и качество". – М. : Вива-Стар, 2013.
113.             Сучасний ринок товарів та проблеми здорового харчування : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. інтернет- конференції, 20-21 жовтня 2011 р. / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х. : ХДУХТ, 2011. – 205 с. – дарчий. 
114.             Турбизнес : для профессионалов. № 8, № 9, № 10, № 11 – М. : ООО Турбизнес, 2013. 
115.             Удосконалення процесів і обладнання - запорука інноваційного розвитку харчової промисловості : матеріали міжнародн. наук.-практ. конф., 10-11 квітня 2012 р., Київ : матеріали доповідей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. – К. : НУХТ, 2012. – 155 с. 
116.             Україна: аспекти працi : наук.-екон. суспiл.-полiт. журн. № 5 / засн. : Фiрма "Праця". – К. : Праця, 2013.
117.             Управление инновациями 2012 : материалы междунар. науч.-практ. конф. 19-21 ноября 2012 г. – М. : ЛЕНАНД, 2012. – 240 с. – дарчий. 
118.             Управление качеством : ежемес. произв.- техн. журн. № 7, № 8 / учредитель : региональн. благотворит. обществ. организация инвалидов и пенсионеров "Просвещение". – М., 2013. 
119.             Управление персоналом : практ. журн. № 8(239), № 9(240) / изд. : Н.Осейко. – К., 2013.
120.             Управляющие системы и машины (УСиМ) : междунар. науч. журн. № 3 / НАН Украины, Междунар. науч.-учеб. центр ИТИС, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – К. : Ин-т кибернетики НАН Украины, 2013.
121.             Фiлософська думка : укр. наук.-теорет. часопис. № 4 / НАН України, Ін-т фiлософiї, Київ. ун-т iм. Т. Шевченка, Фiлософ. ф-т. – К. : Друк. ФПУ, 2013.
122.             Фінанси України : наук.-теорет. та iнформ.-практ. журн. М-ва фiнансiв України. № 12. – К. : Україна, 2012.
123.             Фінанси України : наук.-теорет. та iнформ.-практ. журн. М-ва фiнансiв України. № 1. – К. : Україна, 2013. 
124.             Фінансовий контроль : всеукр. наук.-практ. журн. № 8 (91) / засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін. – К. : ТОВ Параміда, 2013.
125.             Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матер. VI міжнар. наук.-практ. конф. 21-22 березня 2013 р. / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – 293 с. – дарчий. 
126.             Химия и технология воды : междунар. науч.-техн. журн. Т. 35. № 3, № 4 / НАН Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В.Думанского,Отд-ние химии. – К, 2013.
127.             ХІІ Міжнародна студентська науково-практична конференція з проблем пакувальної індустрії : тези доповідей, 15 листопада 2011 р. / НУХТ. – К. : ІАЦ "Упаковка", 2011. – 59 с. – Дод. до журн. "Упаковка".
128.             Хлеболекарское и кондитерское дело : произв.-практ., рекламн. журн. № 3 / Учред. и изд.: ЧП Корсар. – К. : ЧП Корсар, 2013.
129.             Хлібопекарська і кондитерська промисловість України : щоміс. наук.-вироб. і практ. журн. № 7-8(104-105) / співвид. та заснов. : НУХТ, Держ. департ. з прод. України, Укрхлібпром та ін. – К. : ПП Авокадо, 2013.
130.             Хлебопродукты : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 8 / учредитель : АО "Росхлебпродукт", Труд. кол. ред. – М. : ГП "Журн. Хлебопродукты", 2013. 
131.             Холодильная техника : ежемес. науч.-техн. и информ. журн. № 7 / учредитель: ООО "Инфохолодтех". – М. : Домино, 2013.
132.             Хранение и переработка зерна : ежемес. науч.-практ. журн. № 7(172) / учредитель : ООО "АПК-Зерно". – Д. : Арт-Пресс, 2013.
133.             Электрик : практ. электротехника. № 7-8, № 9 / учредитель : ДП "Изд-во Радіоаматор". – К. : Преса України, 2013. 
134.             Электрические сети и системы. № 2 / НЭК "Укэнерго", Ин-т "Укрэнергосетьпроект", Ин-т Укрсельэнергопроект" и др. – К. : ТОВ Гнозіс, 2013. 
135.             Электронные компоненты и системы : массовый ежемес. науч.-техн. журн. № 7(191), № 8(192) / учредитель и изд. : науч.-произв. фирма VD MAIS. – К. : ДП ВПЦ "Такі справи", 2013. 
136.             Энергосбережение : все об энергоэффективности и ресурсосбережении. № 8 (165) / учредитель : ГП Юго-восточное региональное объединение по энергоснабжению. – Донецк : Астро, 2013.
137.             Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит : общегос. науч. произв. и инф. журн. № 6(112) / учредитель : ООО СВЭКО. – Харьков : БЭТ, 2013. 


Створено : 25/09/2013 @ 10:52
Оновлено : 25/09/2013 @ 10:52
Категорія :
Сторінка переглянута 1372 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх