Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

Нові надходження до бібліотеки за серпень 2013р.
    КОМПЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ
1.        8195
 
     Бровченко, Н. Н. Алгоритмізація і програмування : методичні рекомендації до виконання практичних та лабораторних робіт для студентів напряму 6.050101 "Комп`ютерні науки" денної та заочної форм навчання. Ч. 1 / Н. Н. Бровченко, Л. Г. Загоровська, С. В. Грибков. – К. : НУХТ, 2013. – 82 с.
              Кільк. прим. :  20 
2.        004.94
К31
     Кашкарьов, А. О. Удосконалення інформаційного забезпечення системи керування організаційно-технічним комплексом виробництва комбікормів на основі еталонної моделі : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.13.07 / Кашкарьов А. О. ; НУХТ. – К., 2013. – 20 с.
              Кільк. прим. :  2 
3.        8194
 
     М'якшило, О. М. Спіральна методологія проектування систем (проектування систем за допомогою UML) : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів спеціальності 8.05010101 "Інформаційні управляючі системи і технології" денної та заочної форм навчання / О. М. М'якшило, О. А. Харкянен. – К. : НУХТ, 2013. – 49 с. 
              Кільк. прим. :  15 
    УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ
4.        005.9
Б90
     Буковинська, М. П. Управління персоналом : підручник / М. П. Буковинська, В. П. Сладкевич. – К. : Кондор-Вид-во, 2013. – 704 с.
              Кільк. прим. :  30 
5.        8228
 
     Марченко, В. М. Корпоративне управління : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.03060101 „Менеджмент і адміністрування” та 8.03060104 „Менеджмент ЗЕД” денної та заочної форми навчання / В. М. Марченко, М. П. Буковинська. – К. : НУХТ, 2013. – 55 с. 
              Кільк. прим. :  20 
6.        8229
 
     Мостенська, Т. Л. Менеджмент підприємств галузі з основами підприємництва : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної і самостійної робіт для студентів за напряму підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” (Технологія продуктів бродіння і винороб.) денної, заочної та скороченої форм навчання / Т. Л. Мостенська, Г. К. Шматкова, М. С. Лисенко. – К. : НУХТ, 2013. – 63 с.
              Кільк. прим. :  20 
7.        005.93
О-65
     Ор’єва, К. В. Стратегічно-орієнтоване управління підприємством в умовах динамічного бізнес-середовища : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ор’єва К. В. ; НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України. – Х., 2013. – 21 с.
              Кільк. прим.:  1 
8.        005.337
Т47
     Тищенко, Т. Я. Облік та контроль доходів бюджетних установ органів статистики : теорія та методика : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / Тищенко Т. Я. ; ДСТУ, Нац. акад. стат., обліку та аудиту. – К., 2013. – 21 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
9.        332.1
Б13
     Бавико, О. Є. Модернізація регіонального економічного простору : теорія, методологія, практика : автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Бавико О. Є. ; міжн. ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2013. – 36 с. 
              Кільк. прим. :  1 
10.     339.138
Б48
     Березовський, К. М. Маркетингове управління діяльністю промислового підприємства в умовах глобалізації : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Березовський К. М. ; ХНЕУ. – К., 2013. – 20 с.
              Кільк. прим. :  1 
11.     336.14
В20
     Васютинська, Л. А. Видатки бюджету та оцінювання їх соціально-економічної ефективності за бюджетними програмами : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / Васютинська Л. А. ; ОНЕУ. – О., 2013. – 20 с.
              Кільк. прим. :  1
12.     331.1
Г79
     Гребінська, С. І. Мотиваційний механізм активізації інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гребінська С. І. ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2013. – 20 с.
              Кільк. прим. :  1 
13.     331.1
Г87
     Громова, О. Є. Мотиваційний механізм активізації інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Громова О. Є. ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2013. – 21 с. 
              Кільк. прим. :  1
14.     330.3
Д20
     Дарієнко, О. В. Діагностування стійкості функціонування підприємств малого бізнесу : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дарієнко О. В. ; ОНЕУ. – О., 2013. – 23 с. 
              Кільк. прим. :  1 
15.     331.5
Д99
     Дяконенко, О. І. Забезпечення продуктивної зайнятості населення в умовах структурної трансформації економіки : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.07 / Дяконенко О. І. ; ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В.Птухи. – К., 2013. – 20 с.
              Кільк. прим. :  1
16.     338.439
З-17
     Зайцева, Н. О. Економічне вимірювання резервів підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Зайцева Н. О. ; ОНЕУ. – О., 2013. – 20 с.
              Кільк. прим. :  1 
17.     8213
 
     Капінус, Л. В. Мерчандайзинг : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.03050701 "Маркетинг" денної та заочної форм навчання / Л. В. Капінус, С. Б. Розумей, Н. П. Скригун. – К. : НУХТ, 2013. – 30 с.
              Кільк. прим. :  20 
18.     8225
 
     Ковальчук, І. В. Економіка та бізнес : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки" денної форми навчання / І. В. Ковальчук. – К. : НУХТ, 2013. – 22 с. 
              Кільк. прим. :  20
19.     339.138
К56
     Ковальчук, С. В. Маркетингові стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств : автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Ковальчук С. В. ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2013. – 39 с. 
              Кільк. прим. :  1
20.     338
Л63
     Лисенко, Ж. П. Бюджетування як інструмент підвищення ефективності управління запасами підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лисенко Ж. П. ; НУХТ. – К., 2013. – 20 с.
              Кільк. прим. :  2 
21.     331.1
М82
     Москаленко, В. О. Кадровий потенціал підприємств харчової промисловості України : формування, управління та розвиток : монографія / В. О. Москаленко ; за ред. М. П. Сичевського ; НУХТ. – К. : НУХТ, 2010. – 212 с.
              Кільк. прим. :  1
22.     339.13
Р98
     Рябик, Г. Є. Теоретико-методичне забезпечення конкурентоспроможності підприємства : маркетинговий аспект : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Рябик Г. Є. ; ХНЕУ. – Х., 2013. – 20 с.
              Кільк. прим. :  1 
23.     8214
 
     Шаповал, О. Ф. Інфраструктура товарного ринку : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання розрахункової (контрольної) робіт для студентів за напрямом підготовки 6.030507 "Маркетинг" денної та заочної форм навчання / О. Ф. Шаповал. – К. : НУХТ, 2013. – 41 с. 
              Кільк. прим.:  20 
24.     338.48
Я75
     Ярмоленко, Ю. О. Маркетингове забезпечення підприємств туристично-рекреаційної сфери : автореф. дис...канд. екон. наук : 08.00.04 / Ярмоленко Ю. О. ; ПВНЗ "Європ. ун-т". – К., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1
    ПРАВО
25.     347.77
І-73
     Інтелектуальна власність в галузі комп'ютингу : підручник / О. Б. Вовк, В. В. Пасічник, Н. Б. Шаховська, В. С. Якушев ; за ред. В. В. Пасічника. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 317 с.
              Кільк. прим. :  1 
26.     347.27
Ж34
     Жарікова, О. Б. Експертна грошова оцінка предметів іпотеки при кредитуванні в аграрному секторі економіки : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.08 / Жарікова О. Б. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. – К., 2013. – 22 с.
              Кільк. прим. :  1 
27.     347.77
П68
     Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / В. Р. Кравець, В. Г. Олюха, О. М. Стець, В. В. Орлов ; за ред. В. Р. Кравця, В. Г. Олюха. – К. : ЦУЛ, 2012. – 270 с.
              Кільк. прим. :  1 
28.     349.2
Р88
     Русаловський, А. В. Правові та організаційні питання охорони праці : навч. посіб. / А. В. Русаловський. – вид. 6-е, доп. і перероб. – К. : Ун-т "Україна", 2013. – 283 с.
              Кільк. прим. :  5 
    СТРАХУВАННЯ
29.     8206
 
     Дем'яненко, І. В. Соціальне страхування : конспект лекцій для студентів спеціальності 7.03050801 та 8.03050801 "Фінанси і кредит" денної та заочної форм навчання / І. В. Дем'яненко, Г. І. Лановська. – К. : НУХТ, 2013. – 129 с.
              Кільк. прим. :  20 
    ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА
30.     8212
 
     Соломянюк, Н. М. Поведінка споживачів : конспект лекцій для студентів спеціальності 8.050108 „Маркетинг”, 8.03051001 „Товарознавство і комерційна діяльність”, 8.03051002 „Товарознавство та експертиза в митній справі”, 8.03051005 „Організація оптової та роздрібної торгівлі” / Н. М. Соломянюк. – К. : НУХТ, 2013. – 39 с.
              Кільк. прим. :  20 
    ОСВІТА
31.     378.2
О-64
     Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації : навч. посіб. / А. Ю. Берко, Є. В. Буров, О. М. Верес, А. В. Катренко. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 282 с.
              Кільк. прим. :  1 
    НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
32.     502.21
В55
     Вінклер, І. А. Екологічна безпека джерел енергії. Від традиційних до сучасних і перспективних : навч. посіб. / І. А. Вінклер, Я. Ю. Тевтуль. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 277 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ВИЩА МАТЕМАТИКА
33.     8207
 
     Гузенко, С. В. Вища математика : методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів напрямів підготовки 6.050202 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 6.050101 „Комп’ютерні науки” денної форми навчання / С. В. Гузенко, А. М. Чубенко, І. І. Юрик. – К. : НУХТ, 2013. – 143 с.
              Кільк. прим. :  20 
    РУХ РІДИН. ГІДРОДИНАМІКА
34.     532.5
Д67
     Доник, Т. В. Теплообмін та гідродинаміка в трубі з завихрювачем часткової закрутки потоку на основі хрестоподібної вставки : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.14.06 / Доник Т. В. ; НАНУ ін-т техн. теплофізики. – К., 2013. – 22 с.
              Кільк. прим. :  1 
35.     543.4
О-53
     Олексієнко, О. Ю. Розробка та удосконалення методів хімічного моніторингу аніонних поверхнево-активних речовин у водних екосистемах : автореф. дис... канд. хім. наук : 21.06.01 / Олексієнко О. Ю. ; ін-т колоїдної хімії води ім. А.В. Думанського. – К., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1
    БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
36.     8211
 
     Бублієнко, Н. О. Біохімічні процеси екологічних технологій : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, виконання реферату і контрольної роботи для студентів напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" денної та заочної форм навчання / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова, Т. Л. Ткаченко. – К. : НУХТ, 2013. – 14 с. 
              Кільк. прим. :  20 
37.     8210
 
     Бублієнко, Н. О. Біохімія : методичні рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ("Технології зберігання, консервування та переробки м'яса") всіх форм навчання / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова, Т. Л. Ткаченко. – К. : НУХТ, 2013. – 11 с.
              Кільк. прим. :  20 
38.     8215
 
     Красінько, В. О. Біологія клітин : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму 6.051401 "Біотехнологія" денної та заочної форм навчання / В. О. Красінько. – К. : НУХТ, 2013. – 27 с.
              Кільк. прим. :  20 
39.     582.28
П80
     Прокопів, Т. М. Взаємозв'язки асиміляції заліза, оксидативного стресу та надсинтезу рибофлавіну у флавіногенних дріжджів Pichia Guilliermondii : автореф. дис... канд. біол. наук : 03.00.07 / Прокопів Т. М. ; ін-т біологіїклітини. – Львів, 2013. – 20 с.
              Кільк. прим. :  1 
    БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС. БІОТЕХНОЛОГІЯ
40.     8216
 
     Антонюк, М. М. Іммобілізовані ферменти і клітини в біотехнології : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 8.05140101 "Промислова біотехнологія" галузі знань 0514 "Біотехнологія" денної та заочної форми навчання / М. М. Антонюк. – К. : НУХТ, 2013. – 26 с. 
              Кільк. прим. :  20 
41.     602.4
Б21
     Баль-Прилипко, Л. В. Обгрунтування і розробка біотехнологій якісних та безпечних м`ясних виробів : автореф. дис... д-ра техн. наук : 03.00.20 / Баль-Прилипко Л. В. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2012. – 46 с. 
              Кільк. прим. :  1
42.     8218
 
     Красінько, В. О. Технології біоремедіації довкілля : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для магістрантів спеціальності 8.05140105 "Екологічна біотехнологія та біоенергетика" галузі знань 0514 "Біотехнологія" денної форми навчання / В. О. Красінько. – К. : НУХТ, 2013. – 27 с.
              Кільк. прим. :  20 
    ДІЄТИКА. ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ
43.     8205
 
     Івчук, Н. П. Технологія продуктів дитячого та геродієтичного харчування : курс лекцій для студентів спеціальності напряму 6,051701 "Харчові технології та інженерія" денної форми навчання / Н. П. Івчук. – К. : НУХТ, 2013. – 187 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ФАРМАКОЛОГІЯ
44.     8217
 
     Красінько, В. О. Сучасні антимікробні лікарські засоби : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для магістрантів спеціальності 8.05140103 "Фармацевтична біотехнологія" галузі знань 0514 "Біотехнологія" денної та заочної форми навчання / В. О. Красінько, М. М. Антонюк. – К. : НУХТ, 2013. – 27 с.
              Кільк. прим. :  20 
    ЕЛЕКТРОНІКА
45.     8204
 
     Електроніка та мікросхемотехніка : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів за напрямом підготовки 6.050202 „Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології” денної та заочної форм навчання / Б. М. Гончаренко, В. В. Іващук, М. Г. Іванченко, М. В. Васьків. – К. : НУХТ, 2013. – 21 с.
              Кільк. прим. :  20 
    ТЕХНОЛОГІЯ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ
46.     621.79
В21
     Ватренко, О. В. Науково-технічні основи створення нового покоління засобів для герметичного закупорювання харчових продуктів у скляній тарі : автореф. дис... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Ватренко О. В. ; Одес. нац. акад. харч. техн. – О., 2012. – 37 с. 
              Кільк. прим. :  1 
47.     621.7
К72
     Костюк, Є. В. Удосконалення приводів машин на основі сучасних систем регулювання : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.12 / Костюк Є. В. ; НУХТ. – К., 2013. – 22 с.
              Кільк. прим. :  2
48.     621.7
С33
     Сєрова-Нашева, Н. В. Управління технологічним процесом виготовлення виробів для однопараметричної селективної збірки : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.13.07 / Сєрова-Нашева Н. В. ; Севастопольський нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2013. – 17 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ЗМАЩЕННЯ. МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
49.     621.89
Г68
     Гордієнко, О. А. Технології переробки хлорвмісних пестицидних препаратів з одержанням присадок до олив : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.17.07 / Гордієнко О. А. ; НАУ. – К., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1
    АБРАЗИВНІ МАТЕРІАЛИ ТА ІНСТРУМЕНТИ
50.     621.9
Ф19
     Фалько, А. Л. Размерная классификация сыпучих пищевых продуктов : монография / А. Л. Фалько ; ДонУЭТ им. М. Туган-Барановского. – Донецьк : ДонУЭТ, 2010. – 215 с.
              Кільк. прим. :  1 
51.     621.92
Я81
     Ясір, Ю. Х. Інтелектуальна ідентифікація станків барабанних млинів на основі спектральних методів формування інформаційних ознак : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.13.07 / Ясір Ю. Х. ; Держ. ВНЗ „Нац. гірничий ун-т”. – Дніпропетровськ, 2013. – 19 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ОБРОБКА, ЗБАГАЧЕННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ
52.     622.79
Б73
     Богданов, О. О. Теоретичні й експериментальні дослідження процесу механічного зневоднення карбонату кальцію в пресованій установці : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.17.08 / Богданов О. О. ; НТУ „ХПІ”. – Харків, 2013. – 18 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ОБРОБКА ВОДИ
53.     628.16
В75
     Ворфоломеєв, А. В. Очищення води осесиметричним фокусованим магнітним полем : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.17.21 / Ворфоломеєв А. В. ; НТУУ „КПІ”. – К., 2013. – 24 с.
              Кільк. прим. :  1 
54.     628.16
М18
     Малецький, З. В. Гібридні сорбенти та їх використання в процесах очищення води від феруму та арсену : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.17.21 / Малецький З. В. ; НТУУ „КПІ”. – К., 2013. – 20 с.
              Кільк. прим. :  1 
55.     628.3
Ж86
     Жукова, В. С. Очищення стічних вод від сполук азоту з використанням іммобілізованихмікроорганізмів : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.17.21 / Жукова В. С. ; Нац. техн. ун-т України „КПІ”. – К., 2013. – 20 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ТЕХНІКА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
56.     629.7
Н57
     Нетреба, Ж. М. Удосконалення технології контролю якості гідравлічних рідин з урахуванням хімічних перетворень вуглеводнів : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.17.07 / Нетреба Ж. М. ; НАУ. – К., 2012. – 20 с.
              Кільк. прим. :  1 
    СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
57.     631.56
Б18
     Байбєрова, С. С. Придатність плодів сортів яблунь до зберігання за передзбиральної обробки антиоксидантами : автореф. дис... канд. с.-г. наук : 06.01.15 / Байбєрова С. С. ; КМУ Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2013. – 22 с.
              Кільк. прим. :  1 
58.     631.3
Н44
     Нездвецька, І. В. Обгрунтування конструкційно-технологічних параметрів сушарки для цикорію кореневого : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.05.11 / Нездвецька І. В. ; КМУ Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2013. – 21 с.
              Кільк. прим. :  1 
    МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
59.     637.2
В23
     Вашека, О. М. Технологія збагачення вершкового масла порошком із моркви : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.04 / Вашека О. М. ; НУХТ. – К., 2013. – 22 с.
              Кільк. прим. :  3 
60.     637.14
К17
     Калініна, О. Д. Розробка технології молока гідролізованого згущеного : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.04 / Калініна О. Д. ; Одес. нац. акад. харч. техн. – О., 2012. – 19 с.
              Кільк. прим. :  1 
61.     637.1
П14
     Паляничка, Н. О. Вдосконалення процесу імульсної гомогенізації молока : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.16 / Паляничка Н. О. ; ДонНУЕТ ім. М.Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1
62.     8201
 
     Ющенко, Н. М. Основи сенсорного аналізу продуктів галузі : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" всіх форм навчання / Н. М. Ющенко, О. М. Рибак. – К. : НУХТ, 2013. – 55 с. 
              Кільк. прим. :  20 
    ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ ТА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
63.     8200
 
     Павлюченко, О. С. Організація ресторанного господарства : конспект лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.140101 „Готельно-ресторанна справа” денної форми навчання. Ч. 1 : Організація виробництва / О. С. Павлюченко, О. В. Арпуль. – К. : НУХТ, 2011. – 177 с.
              Кільк. прим. :  21 
64.     641.5
П36
     Пільненко, А. К. Удосконалення машин для нарізання гастрономічних продуктів : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.16 / Пільненко А. К. ; ДНУЕіТ ім. М.Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – 20 с.
              Кільк. прим. :  1 
    БУХГАЛТЕРІЯ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
65.     657.6
А49
     Алєскеров, Р. Б. Облік та контроль страхування майна сільськогосподарських підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / Алєскеров Р. Б. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. – К., 2013. – 20 с.
              Кільк. прим. :  1 
66.     657.4
К49
     Клименко, О. П. Бухгалтерський облік і контроль поточних біологічних активів тваринництва : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / Клименко О. П. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. – К., 2013. – 20 с.
              Кільк. прим. :  1 
67.     657.37
К70
     Корягін, М. В. Теорія та методологія бухгалтерського обліку в системі формування вартості підприємства : автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Корягін М. В. ; Нац. акад. стат., обліку та аудиту. – К., 2013. – 40 с. 
              Кільк. прим. :  1
68.     657.47
К78
     Кравченко, М. А. Облік та внутрішньогосподарський контроль оплати праці в концепції відтворення людського капіталу України : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кравченко М. А. ; ДСТУ, Нац. акад. стат., обліку та аудиту. – К., 2013. – 21 с.
              Кільк. прим. :  1 
69.     657.47
К90
     Кулій-Дем’янюк, Ю. В. Бухгалтерський облік витрат на охорону навколишнього середовища АПК : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кулій-Дем’янюк Ю. В. ; КМУ Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2013. – 21 с.
              Кільк. прим. :  1 
70.     657.6
К93
     Кургіна, Л. Г. Облік і контроль оподаткування прибутку сільськогосподарських підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кургіна Л. Г. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. – К., 2013. – 20 с.
              Кільк. прим. :  1 
71.     657.6
Л64
     Литвинець, Ю. І. Обліково-контрольне забезпечення управління орендними земельними відносинами в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / Литвинець Ю. І. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. – К., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
72.     657.6
Н33
     Натарова, О. В. Облік та контроль доходів від обмінних операцій державного сектору : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / Натарова О. В. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. – К., 2013. – 20 с. –
              Кільк. прим. :  1 
73.     657.44
С43
     Склярук, І. П. Облік та контроль доходів від обмінних операцій державного сектору : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / Склярук І. П. ; КНУ ім. Т.Шевченка. – К., 2013. – 20 с.
              Кільк. прим. :  1
    ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ ТА ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
74.     8223
 
     Заїнчковський, А. О. Економіка підприємства : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030504 "Eкономіка підприємства" денної та заочної форм навчання / А. О. Заїнчковський, Ю. Г. Левченко. – К. : НУХТ, 2013. – 39 с.
              Кільк. прим. :  20 
75.     8224
 
     Керанчук, Т. Л. Економіка підприємств галузі : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів за напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ("Технологія продуктів бродіння та виноробства", "Технологія питної води та водопідготовки харчових виробництв") денної та заочної форм навчання / Т. Л. Керанчук. – К. : НУХТ, 2013. – 19 с.
              Кільк. прим. :  25 
76.     658.1
М62
     Міненко, М. А. Фахові виробничі об'єднання (теорія, методологія, практика) : монографія / М. А. Міненко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2010. – 358 с. 
              Кільк. прим. :  1
77.     658.15
М89
     Музиченко, Т. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / Музиченко Т. А. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. – К., 2013. – 21 с. 
              Кільк. прим. :  1 
78.     658.5
С12
     Савенко, К. С. Оцінка економічної ефективності інноваційних технологій на промислових підприємствах : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Савенко К. С. ; ХНЕУ. – Х., 2013. – 20 с.
              Кільк. прим. :  1
79.     8222
 
     Слободян, Н. Я. Стратегія підприємства : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів за напрямом підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" усіх форм навчання / Н. Я. Слободян. – К. : НУХТ, 2013. – 15 с.
              Кільк. прим. :  20 
80.     8226
 
     Слободян, Н. Я. Стратегія підприємства : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів за напрямом підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання / Н. Я. Слободян. – К. : НУХТ, 2013. – 11 с.
              Кільк. прим. :  20 
81.     8227
 
     Стахурська, С. А. Обгрунтування господарських рішень : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" усіх форм навчання / С. А. Стахурська. – К. : НУХТ, 2013. – 43 с.
              Кільк. прим. :  30 
82.     658.7
Ш67
     Шкодіна, О. С. Формування та реалізація логістизації машинобудівних підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Шкодіна О. С. ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2013. – 20 с.
              Кільк. прим. :  1 
83.     658.1
Я77
     Ярошенко, О. Ф. Управління економічною безпекою підприємства : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ярошенко О. Ф. ; ХНЕУ. – Харків, 2013. – 20 с. .
              Кільк. прим. :  1
    ПАЛИВО
84.     662.6
М64
     Мирошник, М. М. Кінетика термічної деструкції окремих видів біомаси як альтернативного палива : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.14.06 / Мирошник М. М. ; НУХТ. – К., 2013. – 26 с. 
              Кільк. прим. :  2 
    ПИВОВАРІННЯ
85.     663.4
Б93
     Бут, С. А. Оптимізація взаємодії матеріальних та енергетичних потоків у виробництвах солодів і пива : автореф. дис... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Бут С. А. ; НУХТ. – К., 2013. – 41 с.
              Кільк. прим. :  2 
    ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
86.     8220
 
     Дробот, В. І. Харчові добавки : курс лекцій для студентів спеціальності "Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів" напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / В. І. Дробот. – К. : НУХТ, 2013. – 79 с. 
              Кільк. прим. :  20 
87.     664.6
З-33
     Запотоцька, О. В. Коекструзійні продукти підвищеної харчової цінності : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.01 / Запотоцька О. В. ; НУХТ. – К., 2013. – 21 с.
              Кільк. прим. :  2 
88.     664.2
Л52
     Леус, Р. М. Удосконалення процесів стабілізації продукції харчових виробництв : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.12 / Леус Р. М. ; НУХТ. – К., 2013. – 22 с. 
              Кільк. прим. :  2 
89.     8221
 
     Кияниця, С. Г. Технологія галузі (кондитерське виробництво) : методичні рекомендації до виконання курсової роботи студентів за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / С. Г. Кияниця, Л. В. Махинько. – К. : НУХТ, 2013. – 23 с. 
              Кільк. прим. :  20 
90.     8209
 
     Основи сенсорного аналізу продуктів галузі : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної, заочної та скороченої форм навчання / О. І. Шаповаленко, А. В. Шаран, Т. І. Янюк [та ін.]. – К. : НУХТ, 2013. – 33 с.
              Кільк. прим. :  25 
91.     664.6
П58
     Попова, С. Ю. Технологія борошняних кулінарних виробів із дріжджового тіста з використанням сухої картопляної добавки : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.16 / Попова С. Ю. ; ДонНУЕТ ім. М.Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – 21 с.
              Кільк. прим. :  1
92.     8208
 
     Таран, В. М. Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 7.05050314 „Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв” денної форми навчання / В. М. Таран, О. М. Прохоров, Л. В. Марцинкевич. – К. : НУХТ, 2013. – 33 с. 
              Кільк. прим. :  20 
93.     8219
 
     Харчові добавки : лабораторний практикум для студентів спеціальності 7.05170103, 8.05170103 „Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів” денної та заочної форм навчання / В. І. Дробот, Ю. В. Бондаренко, А. М. Грищенко [та ін.]. – К. : НУХТ, 2013. – 23 с.
              Кільк. прим. :  20 
    ОЛІЇ. ЖИРИ
94.     8202
 
     Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської роботи зі спеціальності 8.05170102 "Технологія жирів і жирозамінників" денної та заочної форм навчання / В. В. Манк, Т. Т. Носенко, І. Г. Радзієвська, В. І. Бабенко. – К. : НУХТ, 2013. – 21 с.
              Кільк. прим. :  20 
    РОСЛИННІ ВОЛОКНА СТЕБЕЛ ТА ЛИСТЯ
95.     677.1
К48
     Клевцов, К. М. Розвиток наукових основ ресурсозберігаючих технологій комплексної переробки луб'яних культур : автореф. дис... д-ра техн. наук : 05.18.02 / Клевцов К. М. ; Херсон. нац. ун-т. – Херсон, 2013. – 43 с.
              Кільк. прим. :  1
    АВТОМАТИКА. ТЕХНІКА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ
96.     681.5
В67
     Волков, В. Е. Математичне та інформаційне забезпечення автоматизованих систем керування потенційно вибухонебезпечними об'єктами : автореф. дис... д-ра техн. наук : 05.18.16 / Волков В. Е. ; ОНПУ. – О., 2013. – 44 с.
              Кільк. прим.:  1 
97.     8203
 
     Левченко, О. І. Автоматизація виробничих процесів : лабораторний практикум в лабораторії автоматичного управління для студентів механічних, енергетичних та технологічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. І. Левченко, В. М. Сідлецький, Є. С. Проскурка. – К. : НУХТ, 2013. – 47 с.
              Кільк. прим. :  20 
98.     681.5
М71
     Мінєєв, О. С. Автоматизація вібророзпушувальної установки для розвантаження сипких змерзлих вантажів : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.13.07 / Мінєєв О. С. ; Держ. ВНЗ "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 19 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
99.     8196
 
     Лавор, Н. Л. Методичні рекомендації до застосування настільного тенісу для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної форми навчання / Н. Л. Лавор, М. М. Долиніна, Н. Є. Алексєєва. – К. : НУХТ, 2013. – 54 с. 
              Кільк. прим. :  20
100.       8198
 
     Плаксієнко, Т. Б. Фізичне виховання : методичні рекомендації до застосування теорії та методики викладання волейболу усіх напрямків підготовки бакалаврів денної форми навчання / Т. Б. Плаксієнко, О. В. Дорош, І. С. Павлюк. – К. : НУХТ, 2013. – 23 с.
              Кільк. прим. :  20 
101.       8197
 
     Фізичне виховання : методичні рекомендації до застосування танцювальної аеробіки для студентів усіх напрямків підготовки бакалаврів денної форми навчання / І. С. Павлюк, Н. І. Міцкевич, М. М. Долиніна, Г. Д. Щербакова. – К. : НУХТ, 2013. – 18 с.
              Кільк. прим. :  25 
102.       8199
 
     Фізичне виховання : методичні рекомендації до занять з шейпінгу для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної форми навчання / І. С. Павлюк, М. М. Долиніна, Г. Д. Щербакова, Н. І. Міцкевич. – К. : НУХТ, 2013. – 31 с. 
              Кільк. прим. :  25
  ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
1.      Chemical & engineering news . № 22 (3 june), № 23 (10 june), № 24 (17 june), № 25 (24 june), № 27 (8 july), № 28 (15 july), № 29 (22 july). – Canada, 2013. – дарчий.
2.      Автоматика и телемеханика : РАН. № 7 / РАН. – М. : Наука, 2013.
3.      Актуальні Проблеми Економіки : наук. екон. журн. № 7 (145) / засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр. – К. : Ін-т екон. НАНУ, 2013.
4.      Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования : содерж., формы и методы обуч. в высш. шк. № 5. Ч.1, № 6. Ч.1 / МОН РФ, ФИРО. – М. : ФИРО, 2013. 
5.      Банківська справа : наук.-практ. вид. №5(113). – К. : Т-во "Знання", 2013.
6.      Безпека життєдіяльності. № 7. – К. : Основа, 2013.
7.      Безпека праці на виробництві : практикум : всеукраїнський профілактично-практичний журнал для керівників підприємств та служб охорони праці. № 7(43) / засновник : ТОВ "Редакція журналу "Безпека праці на виробництві". – К. : Основа-принт, 2013.
8.     Бібліотека кадровика : щоміс. спец. журн. № 7 / засн. і вид. : Міжнар. центр фін.-екон. розв.-Україна. – К. : Аванпост-прим, 2013. 
9.      Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал. № 2 / ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2013.
10.      Бухгалтерський облiк i аудит : наук.-практ. журн. № 6, № 7 / засн. : ТОВ "Екаунтiнг". – К. : Преса України, 2013. 
11.      Вiсник Нацiональної академiї наук України : щомiс. загальнонаук. та громад.-полiт. журн. № 8 / засн. : НАН України ; Вид.: Вид. дім "Академперіодика" НАН України. – К. : Президiя НАН України, 2013.
12.      ВиноГрад : галузеве спеціалізоване вид. виноградарів і виноробів України. № 4-5. – К. : ТОВ Друкарня Літера, 2013.
13.      Вища школа : наук.-практ. вид. № 7(109) / засн. і вид. : Т-во "Знання" України, КОО. – К. : АТ Віпол, 2013. 
14.      Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. № 28, № 29, № 30, № 31, / засн.: Верхов. Рада України. – К. : Преса України, 2013.
15.      Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету : наук. журн. № 3 (89). – К. : КНТЕУ, 2013. 
16.      Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 6(203) / Книжк. палата України. – К. : Книжк. палата України, 2013. 
17.      Вісник Національного банку України : наук.-практ. журн. № 6 (208) / Нац. банк України. – К. : РПВ НБУ, 2013.
18.      Вісник Пенсійного фонду України : загальнодерж. інформ.-аналіт. вид. № 7 (133) / засн. : Пенсійн. фонд України ; вид. : держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України. – К. : Поліпрінт, 2013.
19.      Вісник цукровиків України : інформ. бюл. № 6(85). – К. : Укрцукор, 2008. – 48 с.
20.      Вопросы питания : науч.-практ. журн. Т.83. № 2 / М-во здравоохранения РФ, Департамент сан.- эпидемиол. надзора РФ, Рос. акад. мед. наук, Ин-т питания. – М. : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2013.
21.      Галерея напитков & деликатесов = The Gallery of drinks and delicacies : междунарнар. специализир. науч.-аналит. журн. № 3 / учредитель и изд. : К. В .Конева, ПП "Дринкс Гелери". – К. : ПП Р.К.Майстер-Принт, 2013. – дарчий.
22.      Гостиница и ресторан : бизнес и управление : журн. для проф. № 3. – М. : ООО Изд-во Хоспитэли, 2013. 
23.      Дiлова панорама : вісник київ. торг.-пром. палати України. № 2(77). – К. : КТПП, 2013. 
24.      Дiловий вiсник : журн. Торг.-пром. палати України. № 7(230). – К. : Ф-ка друк. реклами, 2013.
25.      Дистанционное и виртуальное обучение : науч. журн. № 6 (72) / учредитель : Соврем. гуманитар. акад. – М. : Изд-во СГУ, 2013.
26.      Довідник секретаря та офіс-менеджера : щоміс. проф. журн. № 7 / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитру-Україна". – К. : Аванпост-прим, 2013.
27.      Доповiдi Нацiональної Академiї наук України : наук.-теорет. журн. Президiї НАН України. № 7. – К. : Наук. думка, 2013. 
28.      Економiст : наук. та громадсько-політ. журн. № 5 (319) / засн. : Ін-т екон. та прогнозуван. НАН України. – К. : Прес-Колегiум, 2013.
29.      Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 7 / засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. – К. : УкрІНТЕІ, 2013. 
30.      Зерно i хлiб : журн. для кер. i спец. галузi хлiбопрод. № 3(71) / співвид. та засн. : Держ. прод.-зернова корпорац., Нац. акад. аграр. наук України, НУХТ та ін. – К. : КП "РВЦ "ЗIХ", 2013. 
31.      Инновации в образовании. № 4, № 5, № 6 / учредитель : Соврем. гуманит. акад. – М. : ГУП МО Колом. тип., 2013.
32.      Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки, молоді та спорту України. № 17-18. – К. : Пед. преса, 2013. 
33.      ІТM. Информационные технологии для менеджмента : науч.- техн. журн. № 7-8 / учредитель и изд.: ООО Софт-Рейтинг Консалт, УкрНЦ РИТ и др. – М. : ГУП ВИМИ, 2013.
34.      Кибернетика и системный анализ : междунар. науч.-теорет. журн. Т. 48. № 4 / НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – К, 2013. 
35.      Кодекси України. № 7. – К. : укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2013.
36.      Комбикорма : пр-во и использ. : науч.-техн. и произв. журн. № 6 / учредители : Минсельхозпрод РФ, ОАО ФКК Росхлебпродукт, Ассоц. комбикормовых предпр., Кол. ред. журн. – М. : ЗАО "Динамо", 2013.
37.      Кондитерсое и хлебопекарное производство : специализир. информ. бюл. № 3-4(138-139) / изд. : ЗАО Отрасл. ведомости. – М. : Прессинфо, 2013.
38.      Лiки України : спецiалiз. iнформ. вид. № 4(170) / засн. : Фармацевт. асоц. України. – К. : Блiц-Інформ, 2013.
39.      Лiтопис журнальних статей : держ. бiблiограф. покажч. України. № 12 : Нац. бiблiогр. України. – К. : Книжк. палата України, 2013. 
40.      Ликероводочное производство и виноделие : специализир. журн. № 5-6(159) / учредитель : ЗАО Отраслевые ведомовти; изд.: ООО ЭкспертКомерц. – М. : ООО Пресс-Инфо Т, 2013. 
41.      Літопис книг : держ. бібліограф. покаж. України. № 11, № 12 / Книжк. палата України. – К. : Книжк. палата України, 2013. 
42.      Людина i праця : щоміс. журн. з питань захисту соц.-екон. ітересів населен. України. № 7 / засн. : М-во соц. політики України ; вид. : ДП Вид-во "Соцінформ". – К. : Інформ.-консультац. фiрма "Праця", 2013.
43.      Маркетинговые исследования в Украине : укр. науч.-практ. журн. № 3(58) / изд. : НВФ "Студцентр". – К.-Харьков : СПДФО Дмитриева А.С., 2013.
44.      Масла и жиры. № 3-4. – 2013. 
45.      Масложировая промышленность : науч.-техн. и произв. журн. № 2, № 3 / учредитель : ООО "Изд-во "Пищ. пром-сть". – М. : ПИЩЕПРОМИЗДАТ, 2013.
46.      Международная экономика : междунар. науч.-практ. журн. № 6 / учредитель : ООО Индепендент Масс Медиа. – М. : ИД Панорама, 2013. 
47.      Мир мороженого и быстрозамороженных продуктов : единственный всерос. информ.-аналит. и практ. двухмесяч. журн. № 3 / учредитель : Изд. дом "Холодильная техника". – М. : ООО Петровский парк, 2013. 
48.      Мир продуктов : информ.- аналит. изд. № 4 (93), № 5(94) / учредитель и изд. : РИА Марк Пак. – К. : ТОВ Софія- А, 2013. 
49.      Мир туризма : искусство отдыха и путешествий. № 5-6 / учредитель и изд. : ЧП Ред. журн. "Мир туризма". – К. : Слон, 2013. 
50.      Молокопереробка : наук.-практ. журн. № 2(89), № 3(90) / засн. та вид. : ТОВ РІА МОЛОКО. – К. : ТОВ СЕЕМ, 2013. 
51.      Молочное дело : ежемес. произв.-практ. журн. № 4 (116) / учредитель : ЧП "Корсар", ЗАО "Ковчег и Ко". – К. : ООО Футари-Принт, 2013.
52.      Мясная индустрия : произв. науч.-техн. журн. № 6 / учредители : ООО "Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им. В.М.Горбатова и др. – М. : Мясн. индустрия, 2013. 
53.      Мясное дело : ежемес. произв.-практ. журн. № 2 (130) / учредитель : ЧП "Корсар". – К. : ООО Футари-Принт, 2013. 
54.      Мясной бизнес : ежемес. науч.-практ. журн. № 5(122), № 6(123), № 7(124) / изд. : ООО Биопром. – К. : Аванпост-Прим, 2013.
55.      Мясные технологии : специализир. журн. № 5(125) / учредитель и изд. : ЗАО Отраслевые ведомости, ООО ЭкспертКоммерц. – М. : ООО Вива-Стар, 2013. 
56.      Надзвичайна ситуацiя. № 7(188). – К. : Агенство Чорнобильiнтерiнформ, 2013.
57.      Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology & innovation : междунарнар. специализир. науч.-аналит. журн. № 6-7 (23-24) / учредитель и изд. : К. В. Конева, Н. И. Ящук. – К. : ПП Р. К. Майстер-Принт, 2013.  
58.      Наука и жизнь : ежемес. науч.-попул. журн. № 6 / учредитель : Автоном. некоммер. орг. "Ред. журн. "Наука и жизнь". – М. : Пресса, 2013.
59.      Наука и религия : ежемес. науч.-попул. журн. № 7 / М-во печати и информ. РФ. – М. : ОАО "Пресса-1", 2013.
60.      Наука та інновації = Science and Innovation : наук.-практ. журн. Т. 9. № 3 / засн. : НАН України ; вид. : вид. дім. "Академперіодика". – 2013.
61.      Новини енергетики : щоміс. наук.-техн. аналіт. журн. № 7 / засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради. – Київ : Вид-во "КВІЦ", 2013.
62.      Нові технології = New technologies : нуковий вісник Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління. № 2-3(36-37). – Кременчук : КУЕІТУ, 2012.- дарчий.
63.      Офіцiйний вісник Президента України : інформ. бюл. № 18 (247), № 19(248) / держ. управління справами. – К. : ДП НВЦ Пріоритети, 2013.
64.      Офіцiйний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 58 / М-во юстиції України. – К. : Право, 2013.
65.      Охорона праці : наук.-виробн. щоміс. журн. № 7 (229) / ком. по нагляду за охороною праці України. – К. : Преса України, 2013.
66.      Переработка молока : специализир. журн. № 5, № 6 / учредитель и изд. : ЗАО Отрасл. ведомости, ООО ЭкспертКомерц. – М. : ООО Вива-Стар, 2013.
67.      Питание и общество : проф. кулинар. журн. № 7 / учредитель : труд. кол. ред. журн. – М. : Питание и о-во, 2013. 
68.      Пищевые ингредиенты : сырьё и добавки : науч.- теорет. и произв. журн. № 1 / учредитель : ООО"Пищепромиздат". – М. : ООО Пищепроиздат, 2013.
69.      Підприємництво, господарство і право : щоміс. наук.- практ. госп.- прав. журн. № 6 (210) / засн. : Союз ж-стів України, Ін-т держави і права НАН України. – К. : Кн. друк. наук. кн, 2013. 
70.      Пожежна безпека : щоміс. наук.-вироб. журн. № 7 (166) / засн. : ДДПБ МНС України ; вид. : НВП "Спецпожсервіс". – К. : ТОВ "БВІ-Прінт", 2013. 
71.      Право України : юридич. журн. № 6 / М-во юстиції України. – К. : ВАТ "Книжк. друк. наук. кн.", 2013.
72.      Проблеми науки : міжгалуз. наук.-техн. журн. № 6 (150), № 7(151) / засн. : Київ. ЦНТЕІ М-ва освіти і науки Укр. – К. : ТОВ ДІА, 2013.
73.      Проблемы прочности : междунар. науч.-техн. журн. № 3 (423) / учредитель и изд. : НАН Украины, Ин-т проблем прочности. – К. : ИПП, 2013.
74.      Проблемы управления и информатики : междунар. науч.-техн. журн. № 3 / НАН Украины, Нац. космич. агенство Украины, Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова и др. – К., 2013.
75.      Продукты & ингредиенты : междунар. специализир. журн. № 6(103), № 7(104) / изд. : ООО БИОПРОМ. – К. : Футари-Принт, 2013.
76.      Продукты Украины. Food UA : специализир. информ.-аналит. журн. № 5-6 (46-47) / изд. : Smart Capital. – К. : ООО Рема- Принт, 2013.
77.      Промислова безпека. № 7(58) / засн. : ТОВ "Промислова безпека". – К. : ТОВ "Вістка", 2013. 
78.      Промышленные АСУ и конроллеры : ежемес. науч.-техн. произв. журн. № 6. – М. : ООО Изд-во "Научтехлитиздат", 2013.
79.      Реферативный журнал : Вып. свод. тома, 19. № 7 : Химия. Химия и технология пищевых продуктов /  ВИНИТИ. – М. : ВИНИТИ, 2013. 
80.      Реферативный журнал : Отдельн. вып., 38. № 7 : Оборудование пищевой промышленности: Отдельн. вып. / ВИНИТИ. – М. : ВИНИТИ, 2013.
81.      Реферативный журнал : Вып. свод. тома, 20. 7 : Экономика промышленности. Экономика отраслей пищевой промышленности / ВИНИТИ. – М. : ВИНИТИ, 2013. 
82.      САПР и графика. № 6, № 7 / учредитель : ООО "КомпьютерПресс". – М. : КомпьютерПресс, 2013.
83.      Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть : щокв. наук.-виробн. журн. № 3 (82) / засн. : Держ. ком. України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї. – Х. : Форт, 2013. 
84.      Стандарты и качество : междунар. журн. для профессионалов стандартизации и управления качеством. № 7(913) / учредители и изд. : Всерос. организация качества, ООО "РИА "Стандарты и качество". – М. : Вива-Стар, 2013.
85.      Страхова справа : наук.- практ. журн. № 2(50) / вид. : УНДІ Права екон. досліджень. – К. : Веєр Пак, 2013.
86.      Сыроделие и маслоделие : науч.-техн. и произв. журн. № 3 / учредитель : ред. журн. "Мол. пром-сть". – М. : Сыроделие, 2013.
87.      Тара и упаковка : иллюстр. журн. для производителей и потребителей упаковоч. машин, материалов и изделий. № 3. – М. : ТОО "Журн. "Тара и упаковка", 2013.
88.      Технічна електродинаміка : наук.-прикл. журн. № 3 / НАН України, від-ня фізико-техн. пробл. енерг. – К. : Ін-т електродин. НАН України, 2013. 
89.      Турбизнес : для профессионалов. № 7 (285). – М. : ООО Турбизнес, 2013. 
90.      Украинский туризм : всекур. изд. для проф. тур. бизнеса. № 4 / учредитель и изд. : ООО Изд-во "Зеркало мира". – К. : ООО Изд-во "Зеркало мира", 2013. 
91.      Український iсторичний журнал : наук. журн. № 3(510) / НАН України, Ін-т iсторiї України, Ін-т полiт. i етносоцiал. дослiдж. – К. : Наук. думка, 2013.
92.      Упаковка : журн. для производителей и потребителей тары и упаковки. № 4(95) / засн. : АТ "Ін-т ВНДІХІМПРОЕКТ", АТ "ТЕЛЕОПТИК". – К. : ДП Експрес-Полiграф, 2013.
93.      Управление качеством : ежемес. произв.- техн. журн. № 6 / учредитель : региональн. благотворит. обществ. организация инвалидов и пенсионеров "Просвещение". – М., 2013.
94.      Фiлософська думка : укр. наук.-теорет. часопис. № 3 / НАН України, Ін-т фiлософiї, К.. ун-т iм. Т. Шевченка, Фiлософ. ф-т. – К. : Друк. ФПУ, 2013.
95.      Фінансовий контроль : всеукр. наук.-практ. журн. №7(90) / засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін. – К. : ТОВ Параміда, 2013. 
96.      Хімiчна промисловість України : наук.-виробн. зб. № 3(116) / засн.: М-во хім. пром-сті УРСР,Укр. республ. правління всесоюзного хім. тов-ва ім. Д. І. Менделеева. – К. : Радянська Україна, 2013.
97.      Хлебопродукты : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 7 / учредитель : АО "Росхлебпродукт", Труд. кол. ред. – М. : ГП "Журн. Хлебопродукты", 2013.
98.      Хлеболекарское и кондитерское дело : произв.-практ., рекламн. журн. № 2 (47) / учред. и изд.: ЧП Корсар. – К. : ЧП Корсар, 2013. 
99.      Холодильная техника : ежемес. науч.-техн. и информ. журн. № 6 / учредитель: ООО "Инфохолодтех". – М. : Домино, 2013. 
100.      Хранение и переработка зерна : ежемес. науч.-практ. журн. № 6(171) / учредитель : ООО "АПК-Зерно". – Д. : Арт-Пресс, 2013.
101.      Цукор України : наук.- практ. галузевий журн. № 6(90) / засн. : Нац. асоц. цукровиків України, Укр. НДІ цукрової пром-сті, ІАЦ "Цукор України". – К. : Цукор України, 2013.
102
 
     Экологическая химия. Т.22. № 2 / изд. С.-П. гос. ун-том, ООО "Теза" и С.-П. гос. технолог. ин-том (Техн. ун-том). – СПб. : Теза, 2013. 
103.      Электронные компоненты и системы : массовый ежемес. науч.-техн. журн. № 6 / учредитель и изд. : науч.-произв. фирма VD MAIS. – К. : ДП ВПЦ "Такі справи", 2013.
104.      Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит : общегос. науч. произв. и инф. журн. №4(110), №5(111), № 6(112), № 7(113) / учредитель : ООО СВЭКО. – Харьков : БЭТ, 2013. 
105.      Энерготехнологии и ресурсосбережение : науч.- техн. журн. № 3 / учредители : НАН Украины, Ин-т газа НАНУ, М-во экологии и природ. ресурсов Украины и др. – К, 2013.
 

Створено : 15/08/2013 @ 10:45
Оновлено : 15/08/2013 @ 10:59
Категорія :
Сторінка переглянута 1056 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх