Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

Нові надходження до бібліотеки за червень 2013р.
    НАУКОВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.           001.8
С24
        Свідло К. В. Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі : підручник / К. В. Свідло, Т .А. Лазарєва, Л. О. Бачієва; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : Світ книг, 2013. - 225 с.
              Кільк. прим. :  2 
    КОМПЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ
2.          004
Г82
        Грибков С. В. Розроблення системи підтримки прийняття рішень для управління макаронним виробництвом : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.13.06 / С. В. Грибков ; НУХТ. - К., 2013. - 20 с.
              Кільк. прим. :  2 
3.          004
Г82
        Грибков С. В. Розроблення системи підтримки прийняття рішень для управління макаронним виробництвом : дис... канд. техн. наук : 05.13.06 / С. В. Грибков ; НУХТ. - К., 2013. - 160 с.
              Кільк. прим. :  1 
4.          8181
 
        Маноха Л. Ю. Моделювання систем : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки", "Моделювання систем" заочної форми навчання / Л. Ю. Маноха, І. Д. Гаркуша, Н. В. Ліманська. - К. : НУХТ, 2013. - 62 с.
              Кільк. прим. :  15 
5.          004.9
П60
        Поршнев С. В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете MATLAB : учеб. пособие / С. В. Поршнев. - 2-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2011. - 736 с.+CD.
              Кільк. прим. :  1 
    МЕНЕДЖМЕНТ
6.          005.3
Д36
        Деревицкий А. А. Школа продаж. Что делать, если клиент не хочет покупать? / А. А. Деревицкий. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2013. - 336 с.
              Кільк. прим. :  1 
7.          005.5
Л67
        Лівшиц Д. М. Як підготувати бізнес-план : практ. посіб. / Д. М. Лівшиц. - К. : ЦУЛ, 2012. - 382 с.
              Кільк. прим. :  2 
8.          005.6
У67
        Управление качеством образовательной деятельности = Quality Management of Educational Activities : науч. издание / Н. В. Тихомирова, С. А. Кочерга, С. Н. Исаев, В. С. Туркин ; под ред. Н. В. Тихомировой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 511 с.
              Кільк. прим. :  1 
9.          005.3
У67
        Управління фінансовою санацією підприємства : підручник / Т. А. Говорушко, І. В. Дем'яненко, К. В. Багацька, О. О. Шеремет ; НУХТ. - К. : ЦУЛ, 2013. - 400 с.
              Кільк. прим. :  2 
10.       8178
 
        Чигринець О. А. Менеджмент : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг", 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" денної та заочної форм навчання / О. А. Чигринець, Н. О. Гунько. - К. : НУХТ, 2013. - 63 с.
              Кільк. прим. :  15
11.       005.9
Ш41
        Шекшня С. Как эффективно управлять свободными людьми : Коучинг / С. Шекшня. - 3-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2012. - 206 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ПСИХОЛОГІЯ
12.       159.9
Д71
        Доусон Р. Мастерство общения в любой ситуации / Р. Доусон. – Х. : Клуб семейного досуга, 2011. – 397 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ЕКОНОМІКА В ЦІЛОМУ
13.       330.1
У67
        Управління ризиками в інноваційній діяльності : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Н. Ю. Подольчак, Н. І. Подольчак, Г. Л. Вербицька. – Львів : Вид-во Львів. політехн., 2012. – 240 с.
              Кільк. прим. :  2 
14.       330.3
У81
        Устойчивое развитие : теория, методология, практика : учебник / Л. Г. Мельник, И. И. Коблянская, Т. В. Несторенко, Т. А. Акимова ; под ред Л. Г. Мельника. – Сумы : Университетская книга, 2009. – 1216 с. - (обмінний фонд).
              Кільк. прим. :  1 
    ФІНАНСИ
15.       336
С68
        Сохацька О. М. Фінансовий інжиніринг : навч. посіб. / О. М. Сохацька ; за ред. О. М. Сохацької. – К. : Кондор, 2011. – 660 с.
              Кільк. прим. :  2 
    ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
16.       338.1
Д50
        Діхтяренко К. В. Забезпечення комплексного оцінювання розвитку промислового підприємства : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / К. В. Діхтяренко ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х., 2013. - 20 с.
              Кільк. прим. :  1  
    ТОРГІВЛЯ
17.       339.1
Д64
        Должностные инструкции в торговле : 100 реальных образцов / О. В. Абушаева, М. А. Прибыльнова, Л. В. Сальникова, А. С. Хохлова ; под ред. Л. В. Сальниковой. - М. : Ось-89, 2012. - 272 с.
              Кільк. прим. :  1 
18.       339.3
С83
        Стратегія розвитку Інтернет-торгівлі торгової мережі на ринку ІТ-техніки : монографія / Л. А. Радкевич, І. А. Луговська, О. В. Кужилєва, М. М. Матвієнко ; ДонНУЕТ. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. - 248 с. - (обмінний фонд).
              Кільк. прим. :  1 
19.       339.1
Ф84
        Франчайзинг : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Т. В. Мирончук, І. З. Салата, Л. В. Марчук ; за ред. О. Є. Кузьміна. - К. : Знання, 2011. - 267 с.
              Кільк. прим. :  2 
    МАРКЕТИНГ
20.       339.138
К89
        Кук М. Мастера продаж. 8 проверенных стратегий от лучших продавцов мира : пер. с англ. / М. Кук. - М. : Манн, Иванов и Фербер, Эксмо, 2013. - 288 с.
              Кільк. прим. :  1 
21.       339.138
М15
        Маккей Х. Курс МВА по продажам в реальном мире : пер. с англ. / Х. Маккей. – Минск : Попурри, 2012. - 368 с.
              Кільк. прим. :  1 
22.       339.138
П27
        Перминов С. М. Дистрибьюция. Стратегия и практика управления компанией / С. М. Перминов. - СПб. : Питер, 2013. - 784 с.
              Кільк. прим. :  1 
23.       339.138
Р18
        Райхельд Ф. Искренняя лояльность. Ключ к завоеванию клиентов на всю жизнь : пер. с англ. / Ф. Райхельд, Р. Марки. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 352 с.
              Кільк. прим. :  1 
24.       339.187
В21
        Ватутин С. Клонирование бизнеса. Франчайзинг и другие модели быстрого роста / С. Ватутин, М. Тришин. - СПб. : Питер, 2013. - 192 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ПРАВО
25.       347.77
Д21
        Дахно І. І. Патентознавство : навч. посіб. / І. І. Дахно. – К. : ЦУЛ, 2012. – 318 с.
              Кільк. прим. :  2 
    ОСВІТА
26.       37.01
М35
        Матяш Н. В. Инновационные педагогические технологии : Проектное обучение : учеб. пособие / Н. В. Матяш. – 2-е изд., доп. – М. : Академия, 2012. – 160 с.
              Кільк. прим. :  1 
27.       37.01
П16
        Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии : Активное обучение : учеб. пособие / А. П. Панфилова. – 3-е изд., испр. – М. : Академия, 2012. – 192 с.
              Кільк. прим. :  1 
28.       378
Ф68
        Філософсько-методологічні засади підвищення якості вищої освіти України : європейський вимір : кол. моногр. / В. Андрущенко, М. Бойченко, Л. Горбунова, І. Надольний. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 220 с. – (дарча).
              Кільк. прим. :  10 
    ФІЗИКА
29.       53
Г85
        Гринкруг М. С. Лабораторный практикум по физике : учеб. пособие / М. С. Гринкруг, А. А. Вакулюк. – СПб. : Лань, 2012. – 480 с.
              Кільк. прим. :  1 
 
    РУХ РІДИН. ГІДРОДИНАМІКА
30.       532.5
М28
        Марон В. И. Гидравлика двухфазных потоков в трубопроводах : учеб. пособие / В. И. Марон. – СПб. : Лань, 2012. – 256 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ХІМІЯ
31.       54
Б12
        Бабков А. В. Общая и неорганическая химия : учебник / А. В. Бабков, Т. И. Барабанова, В. А. Попков. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 384 с.
              Кільк. прим. :  1 
32.       543
Д76
        Другов Ю. С. Анализ загрязненной воды : практическое руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 678 с. – (Методы в химии).
              Кільк. прим. :  1 
33.       544
О-75
        Основы физической химии : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1. Теория / В. В. Еремин, С. И. Каргов, И. А. Успенская, Н. Е. Кузьменко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 263 с. – (Учебники для высшей школы).
              Кільк. прим. :  1 
34.       544
О-75
        Основы физической химии : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2. Задачи / В. В. Еремин, С. И. Каргов, И. А. Успенская, Н. Е. Кузьменко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 263 с.
              Кільк. прим. :  1 
35.       544
П69
        Практикум по физической химии. Кинетика и катализ. Электрохимия : учеб. пособие / А. В. Абраменков, Е. П. Агеев, Л. Ф. Атякшева, М. И. Борзенко ; под ред. В. В. Лунина, Е. П. Агеева. – М. : Академия, 2012. – 304 с.
              Кільк. прим. :  1 
36.       54
Р75
        Росин И. В. Общая и неорганическая химия. Современный курс : учеб. пособие / И. В. Росин, Л. Д. Томина. – М. : Юрайт, 2012. – 1338 с.
              Кільк. прим. :  1 
    БІОТЕХНОЛОГІЯ
37.       8192
 
        Грегірчак Н. М. Програма переддипломної практики студентів V курсу спеціальності 7.05140101 „Промислова біотехнологія” денної форми навчання / Н. М. Грегірчак. – К. : НУХТ, 2013. – 22 с.
              Кільк. прим. :  20 
38.       8193
 
        Лич І. В. Програма переддипломної практики студентів V курсу спеціальності 7.05140103 „Фармацевтична біотехнологія” денної форми навчання / І. В. Лич, С. В. Ігнатенко, А. П. Софілканич. – К. : НУХТ, 2013. – 27 с.
              Кільк. прим. :  20 
39.       60
П75
        Прикладная экобиотехнология : учеб. пособие : в 2 т. Т. 1 / Ф. Е. Кузнецов, Н. Б. Градова, С. В. Лушников, Энгельхарт М. – 2-е изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 629 с.
              Кільк. прим. :  1 
40.       60
П75
        Прикладная экобиотехнология : учеб. пособие : в 2 т. Т. 2 / Ф. Е. Кузнецов, Н .Б. Градова, С. В. Лушников, М. Энгельхарт. – 2-е изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 485 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ
41.       613.2
П39
        Плотникова Т. В. Организация детского питания / Т. В. Плотникова. – Ростов-н /Д : Феникс, 2012. – 335 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ОПІР МАТЕРІАЛІВ
42.       620.1
С64
        Сопротивление материалов : учебник / А. Г. Схиртладзе, Б. В. Романовский, В. В. Волков, А. Н. Потемкин. - М. : Академия, 2012. - 416 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ЕНЕРГЕТИКА
43.       620.9
Б95
        Быстрицкий Г. Ф. Общая энергетика (Производство тепловой и электрической энергии) : учебник / Г. Ф. Быстрицкий, Г. Г. Гасангаджиев, В. С. Кожиченков. - М. : КНОРУС, 2013. - 408 с.
              Кільк. прим. :  1 
    МАШИНОЗНАВСТВО
44.       621
С92
        Схиртладзе А. Г. Технологическая оснастка машиностроительных производств : учеб. пособие. Т. 1 / А. Г. Схиртладзе, В. П. Борискин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 548 с.
              Кільк. прим. :  1 
45.       621
С92
        Схиртладзе А. Г. Технологическая оснастка машиностроительных производств : учеб. пособие. Т. 2 / А. Г. Схиртладзе, В. П. Борискин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 520 с.
              Кільк. прим. :  1 
46.       621
С92
        Схиртладзе А. Г. Технологическая оснастка машиностроительных производств : учеб. пособие. Т. 3 / А. Г. Схиртладзе, В. П .Борискин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 540 с.
              Кільк. прим.:  1 
47.       621
С92
        Схиртладзе А. Г. Технологическая оснастка машиностроительных производств : учеб. пособие. Т. 4 / А. Г. Схиртладзе, С. Н. Григорьев, В. П. Борискин. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 392 с.
              Кільк. прим. :  1 
48.       621
С92
        Схиртладзе А. Г. Технологическая оснастка машиностроительных производств : учеб. пособие. Т. 5 / А. Г. Схиртладзе, С. Н. Григорьев, В. П. Борискин. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 572 с.
              Кільк. прим. :  1 
49.       621
С92
        Схиртладзе А. Г. Технологическая оснастка машиностроительных производств : учеб. пособие. Т. 6 / А. Г. Схиртладзе, С. Н. Григорьев, В. П. Борискин. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 452 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ТЕПЛОТЕХНІКА
50.       8179
 
        Прядко М. О. Теплові мережі : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.050601 "Теплоенергетика" денної та заочної форм навчання / М. О. Прядко, В. І. Павелко. - К. : НУХТ, 2013. - 71 с.
              Кільк. прим. :  20 
    ЕЛЕКТРИКА. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
51.       621.31
А74
        Анчарова Т. В. Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений : учебник / Т. В .Анчарова, М. А. Рашевская, Е. Д. Стебунова. - М. : ФОРУМ, 2012. - 416 с. - (Высшее образование).
              Кільк. прим. :  1 
52.       8180
 
        Електроніка та мікросхемотехніка. Промислова електроніка: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямами підготовки 6.050202 "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" та 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" денної та заочної форм навчання. Ч. 1 / Б. М. Гончаренко, В. В. Іващук, М. Г. Іванченко, М. В .Васьків. - К. : НУХТ, 2012. - 54 с.
              Кільк. прим. :  20 
53.       621.3
Е67
        Епифанов А. П. Электропривод : учебник / А. П. Епифанов, Л. М. Малайчук, А. Г. Гущинский ; под ред. А. П. Епифанова. – СПб. : Лань, 2012. - 400 с.
              Кільк. прим. :  1 
54.       621.3
И20
        Иванов И. И. Электротехника и основы электроники : учебник / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. - 7-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2012. - 736 с.
              Кільк. прим. :  1 
55.       621.38
Н25
        Наноэлектроника : теория и практика : учебник / В. Е. Борисенко, А. И. Воробьева, А. Л. Данилюк, Е. А. Уткина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 366 с.
              Кільк. прим. :  1 
56.       621.3
С74
        Справочник по основам теоретической электротехники : учеб. пособие / А. Н. Белянин, Ю. А. Бычков, А. Е. Завьялов, В. М. Золотницкий ; под ред Ю. А. Бычкова, В. М. Золотницкого, Е. Б. Соловьевой и др. - СПб. : Лань, 2012. - 368 с.
              Кільк. прим. :  1 
57.       621.3
Т41
        Тимофеев И. А. Электротехнические материалы и изделия : учеб. пособие / И. А. Тимофеев. - СПб. : Лань, 2012. - 272 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
              Кільк. прим. :  1 
58.       621.31
Ш34
        Шведов Г. В. Электроснабжение городов : электропотребление, расчетные нагрузки, распределительные сети : учеб. пособие / Г. В. Шведов. - М. : Изд. дом МЭИ, 2012. - 268 с.
              Кільк. прим. :  1 
59.       621.31
Ш65
        Шишмарев В. Ю. Измерительная техника : учебник / В. Ю. Шишмарев. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 288 с.
              Кільк. прим. :  1 
60.       621.31
Ю50
        Юндин М. А. Токовая защита электроустановок : учеб. пособие / М. А. Юндин. - 2-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2011. - 288 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ПАКУВАННЯ ТА ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
61.       8188
 
        Гавва О. М. Програма переддипломної практики студентів 5 курсу спеціальності 7.05050206 "Машини і технології пакування" денної форми навчання / О. М. Гавва, А. І. Волчко, С. В. Токарчук. - К. : НУХТ, 2013. - 11 с.
              Кільк. прим. :  15 
62.       8187
 
        Гавва О. М. Програма переддипломної практики студентів 5 курсу спеціальності 7.05050207 "Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки" денної форми навчання / О. М. Гавва, А. І. Волчко, С. В. Токарчук. - К. : НУХТ, 2013. - 11 с.
              Кільк. прим. :  10 
63.       8190
 
        Гавва О. М. Програма переддипломної практики студентів 5 курсу спеціальності 8.05050206 "Машини і технології пакування" денної форми навчання / О. М. Гавва, А. І. Волчко, С. В. Токарчук. - К. : НУХТ, 2013. - 11 с.
              Кільк. прим. :  10 
64.       8191
 
        Гавва О. М. Програма переддипломної практики студентів 5 курсу спеціальності 8.05050207 "Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки" денної форми навчання / О. М. Гавва, А. І. Волчко, С. В. Токарчук. - К. : НУХТ, 2013. - 11 с.
              Кільк. прим. :  15 
65.       8189
 
        Програма навчальної практики для студентів I-III курсів за напрямом підготовки 6.050502 "Інженерна механіка" денної форми навчання / А. І. Волчко, О. М. Гавва, А. І. Соколенко, К. В. Васильківський. - К. : НУХТ, 2013. - 15 с.
              Кільк. прим. :  15 
    ДЕТАЛІ МАШИН
66.       621.8
Т41
        Тимофеев С. И. Детали машин : учебник / С. И. Тимофеев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов-н /Д : Феникс, 2013. - 572 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНЕ ОБЛАДНАННЯ
67.       8176
 
        Механізація навантажувально-розвантажувальних і транспортно-складських робіт : методичні рекомендації до виконання курсового проекту з проектування вантажопідйомних машин для студентів напрямків підготовки 6.050502 „Інженерна механіка”, 6.050503 „Машинобудування” денної і заочної форм навчання / М. І. Юхно, А. І. Волчко, В. Б. Захаревич, М. А. Масло. – К. : НУХТ, 2012. – 47 с.
              Кільк. прим. :  20 
    СЕЛЕКЦІЯ РОСЛИН
68.       631.5
Р98
        Рябченко М. О. Адаптивна селекція озимої м'якої пшениці : монографія / М. О. Рябченко, О. М. Рябченко. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2007. - 208 с. - (обмінний фонд).
              Кільк. прим. :  1 
    ХЛІБНІ ЗЛАКИ. ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
69.       633.1
П78
        Продовольственное зерно : качество и безопасность : монография / Н. А. Рябченко, В. Д. Малыгина, Л. В.Породина, Л. В. Молоканова ; ДонНУЭТ. – Донецк : ДонНУЭТ, 2009. - 778 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ПРОДУКТИ ТВАРИННИЦТВА
70.       8183
 
        Осьмак Т. Г. Інноваційні технології галузі : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.05170108 і 8.05170108 „Технологія зберігання, консервування та переробки молока” всіх форм навчання / Т. Г. Осьмак, Н. В. Рябоконь, А. Г. Пухляк. – К. : НУХТ, 2013. – 51 с.
              Кільк. прим. :  20 
71.       637.5
П19
        Пасічний В. М. Теорія варіаційного моделювання якості м’ясних та м’ясомістких продуктів : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.04 / В. М. Пасічний ; НУХТ. – К., 2013. – 44 с.
              Кільк. прим. :  2 
72.       637.5
П19
        Пасічний В. М. Теорія варіаційного моделювання якості м’ясних та м’ясомістких продуктів : дис... канд. техн. наук : 05.18.04 / В. М. Пасічний ; НУХТ. – К., 2013. – 595 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ ТА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
73.       8186
 
        Доценко В. Ф. Устаткування закладів ресторанного господарства (устаткування закладів готельно-ресторанного господарства) : конспект лекцій з дисципліни "Устаткування закладів ресторанного господарства" для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6,051701 "Харчова технологія та інженерія" (Технологія харчування) та "Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства". Ч.2. Торгове і холодильне устаткування / В. Ф. Доценко, В. О. Губеня, Г. М. Лявинець. - К. : НУХТ, 2013. - 123 с.
              Кільк. прим. :  20
74.       640.4
М21
        Мальська М. П. Ресторанна справа : технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика) : підручник / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : ЦУЛ., 2013. - 304 с.
              Кільк. прим. :  2 
75.       640.4
О-75
        Особливості ресторанного сервісу. Обслуговування іноземних туристів : навч. посіб. / Л. О. Радченко, О. В. Новікова, Л. Д. Льовшина, П. П. Пивоваров. - Х. : Світ книги, 2012. - 288 с.
              Кільк. прим. :  20 
76.       640.4
Т19
        Тарасенко Є. В. Управління якістю продукції та послуг ресторанного господарства : опорний конспект лекцій / Є. В. Тарасенко, Н. П. Бондар. - К. : КНТЕУ, 2012. - 116 с.
              Кільк. прим. :  2 
    ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ ТА СТРАВ
77.       641
М74
        Могильный М. П. Сборник рецептур на продукцию общественного питания. Сборник технических нормативов / М. П. Могильный. – М. : ДеЛи плюс, 2011. – 1008 с.
              Кільк. прим. :  1 
78.       641
П39
        Плотникова Т. В. Рецептура блюд для детских учреждений / Т. В. Плотникова. – Ростов-н /Д : Феникс, 2013. – 301 с.
              Кільк. прим. :  1 
79.       641.5
Т38
       Технологія приготування їжі : Українська кухня : навч. посіб. / В. М. Михайлов, Л. О. Радченко, О. В. Новікова, Л. Д. Льовшина. – Х. : Світ книги, 2012. – 537 с.
              Кільк. прим. :  20 
80.       641.5
Ш96
        Шумило Г. І. Технологія приготування їжі : навч. посіб. / Г. І.Шумило. – К. : Кондор, 2013. - 504 с.
              Кільк. прим. :  2 
    ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
81.       642.5
Е55
        Елхина В. Д. Оборудование предприятий общественного питания: учебник : в 3-х ч. Ч. 1. Механическое оборудование / В. Д. Елхина, М. И. Ботов. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2012. – 416 с.
              Кільк. прим. :  1 
82.       642.5
К43
        Кирпичников В. П. Оборудование предприятий общественного питания : учебник : в 3-х ч. Ч. 2. Тепловое оборудование / В. П. Кирпичников, М. И. Ботов. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2012. – 496 с.
              Кільк. прим. :  1 
83.       642.5
К67
        Корнюшко Л. М. Механическое оборудование предприятий общественого питания : учебник / Л. М. Корнюшко. – СПб. : ГИОРД, 2006. – 288 с.
              Кільк. прим. :  1 
84.       642.5
О-22
        Оборудование предприятий общественного питания : учебник : в 3-х ч. Ч. 3. Торговое оборудование / Т. Л. Колупаева, Н. Н. Агафонов, Г. Н. Дзюба, А. Н. Стрельцов. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2012. – 304 с.
              Кільк. прим. :  1 
    БУХГАЛТЕРІЯ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
85.       657.6
Г57
        Говда Г. А. Облік і контроль в управлінні витратами основної діяльності підприємств : автореф. дис...канд. екон. наук : 08.00.09 / Г. А. Говда ; Львів. комерц. акад. - Львів, 2013. - 20 с.
              Кільк. прим. :  1 
86.       657
Г65
        Гончаренко І. М. Організація бухгалтерського обліку в управлінні підприємством : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / І. М. Гончаренко ; Нац. акад. стат., обліку і аудиту. – К., 2013. – 20 с.
              Кільк. прим. :  1 
87.       657.6
М29
        Марценюк Р. А. Облік і контроль заготівель та збуту сільськогосподарської продукції і сировини : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / Р. А. Марценюк ; Львів. комерц. акад. – Львів, 2013. – 21 с.
              Кільк. прим. :  1 
    БРОДИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО
88.       663.1
К30
        Качмазов Г. С. Дрожжи бродильных производств. Практическое руководство : учеб. пособие / Г. С. Качмазов. – СПб. : Лань, 2012. – 224 с.
              Кільк. прим. :  1 
    СПИРТОГОРІЛЧАНЕ ВИРОБНИЦТВО
89.       663.5
В93
       Вытовтов А. А. Товароведная характеристика и экспертиза качества водок : учеб. пособие / А. А. Вытовтов, И. А. Басати. – СПб. : ГИОРД, 2005. – 160 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ЗАГАЛОМ
90.       664.6
А85
        Арсиненко Н. О. Удосконалення технології хлібобулочних виробів із збалансованим хімічним складом : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.01 / Н. О. Арсиненко ; НУХТ. - К., 2013. - 20 с.
              Кільк. прим. :  2 
91.       664.6
А85
        Арсиненко Н. О. Удосконалення технології хлібобулочних виробів із збалансованим хімічним складом : дис... канд. техн. наук : 05.18.01 / Н. О. Арсиненко ; НУХТ. - К., 2012. - 240 с.
              Кільк. прим. :  1 
92.       664
Б28
        Батутіна А. П. Експертиза товарів : практикум : навч. посіб. / А. П. Батутіна, І. В. Ємченко, А. О. Троякова. – Львів : Магнолія 2006, 2008. - 396 с.
              Кільк. прим. :  2 
93.       664.1
Б90
        Бугаенко И. Ф. Общая технология отрасли : Научные основы технологии сахара : учебник. Ч. 1 / И. Ф. Бугаенко, В. И. Тужилкин. - СПб. : ГИОРД, 2007. - 512 с.
              Кільк. прим. :  1 
94.       664.1
К75
        Коцюбанський А. М. Інтенсифікація процесу уварювання цукрового утфелю на основі імітаційного моделювання роботи вакуум-апарата : дис... канд. тенх. наук : 05.18.12 / А. М. Коцюбанський ; НУХТ. - К., 2013. - 210 с.
              Кільк. прим. :  1 
95.       664.1
К75
        Коцюбанський А. М. Інтенсифікація процесу уварювання цукрового утфелю на основі імітаційного моделювання роботи вакуум-апарата : автореф. дис... канд. тенх. наук : 05.18.12 / А. М. Коцюбанський ; НУХТ. - К., 2013. - 23 с.
              Кільк. прим. :  2 
96.       664.68
К89
        Кузнецова Л. С. Технология производства мучных кондитерских изделий : учебник / Л. С. Кузнецова, М. Ю. Сиданова. - 6-е изд., испр. - М. : Академия, 2013. - 400 с.
              Кільк. прим. :  1 
97.       664.1
К90
        Кулинченко В. Р. Промышленная кристаллизация сахаристых веществ : монография / В. Р. Кулинченко, В. Г. Мирончук ; НУПТ. - К. : НУПТ, 2012. - 426 с.
              Кільк. прим. :  10 
98.       8184
 
        Перегуда М. А. Загальні технології харчової промисловості : методичні рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт для студентів напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" заочної форми навчання / М. А. Перегуда, Т. В. Корж, Є. І. Харченко. - К. : НУХТ, 2013. - 19 с.
              Кільк. прим. :  20 
99.       664.85
П32
        Пинчукова Ю. М. Товароведно-технологические свойства ягод голубики высокорослой и ее использование в составе сладких блюд и напитков : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.15 / Ю. М. Пинчукова ; Могилев. гос. ун-т продовольствия. - Могилев, 2013. - 24 с.
              Кільк. прим.:  1 
100.   8182
 
        Проектування підприємств галузі : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів за напрямом підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної та заочної форм навчання / В. М. Логвін, Л. М. Хомічак, В. Ю. Виговський, С. П. Олянська. – К. : НУХТ, 2012. – 19 с.
              Кільк. прим. :  15 
101.   664.69
Р98
        Рябченко Н. А. Озимая твердая пшеница для макаронных изделий : монография. Т.1. Продовольственное зерно Украины / Н. А. Рябченко, К. С. Берестовой, В. Г. Привалова ; ДонНУЭТ. – Донецк : ДонНУЭТ, 2011. – 208 с. - (обмінний фонд).
              Кільк. прим. :  1 
102.   664
Т38
        Технологія харчових продуктів функціонального призначення : монографія / В. В. Мазаракі, М. І. Пересічний, М. Ф. Кравченко, П. О. Карпенко ; за ред. М. І. Мазаракі. – 2-ге вид., доп. та перероб. – К. : КНТЕУ, 2012. – 1016 с.
              Кільк. прим.:  2 
103.   664
Х22
        Харчова хімія : навч. посіб. / В. В. Євлаш, О. І.Торяник, В. О. Коваленко, О. Ф. Аксьонова ; Харк. держ. ун-т харчув. та торг. – Х. : Світ книг, 2012. – 504 с.
              Кільк. прим. :  20 
104.   664.7
Ю16
        Юдаев Н. В. Элеваторы, склады, зерносушилки : учеб. пособие / Н. В. Юдаев. – М. : ГИОРД, 2008. – 128 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ОЛІЇ. ЖИРИ
105.   665
Ж73
        Жиры. Химический состав и экспертиза качества / О. Б. Рудаков, А. Н. Пономарев, К. К. Полянский, А. В. Любарь. - М. : ДеЛипринт, 2005. - 312 с.
              Кільк. прим. :  1 
106.   8185
 
        Романовська Т. І. Контроль якості та безпеки продуктів галузі : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.051701 "Харчова технологія та інженерія" денної та заочної форм навчання / Т. І. Романовська. - К. : НУХТ, 2013. - 25 с.
              Кільк. прим.:  20
    МЕТАЛУРГІЯ
107.   8177
 
        Бовсуновський А. П. Матеріалознавство : конспект лекцій з напряму „Хімічна технологія” для студентів денної форми навчання / А. П. Бовсуновський. – К. : НУХТ, 2012. – 54 с.
              Кільк. прим. :  20 
    АВТОМАТИКА. ТЕХНІКА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ
108.   681.5
К91
        Кун С. Структурный синтез параллельных механизмов : монография : пер. с англ / С. Кун, К. Госселин. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2012. – 276 с.
              Кільк. прим. :  1 
109.   681.5
С22
        Сашньова М. В. Автоматизоване управління технологічним процесом виробництва пет-тари з використанням алгоритмів моніторингу якості продукції : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.13.07 / М. В. Сашньова ; НУХТ. – К., 2013. – 20 с.
              Кільк. прим. :  2 
110.   681.5
С22
        Сашньова М. В. Автоматизоване управління технологічним процесом виробництва пет-тари з використанням алгоритмів моніторингу якості продукції : дис... канд. техн. наук : 05.13.07 / М. В. Сашньова ; НУХТ. – К., 2013. – 235 с.
              Кільк. прим. :  1 
111.   681.5
Щ61
        Щербатюк В. Л. Автоматизоване керування процесом виробництва курячих яєць з прогнозуванням збурень : дис... канд. техн. наук : 05.13.07 / В. Л. Щербатюк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористув. України. – К., 2012. – 187 с.
              Кільк. прим. :  1 
112.   681.5
Щ61
        Щербатюк В. Л. Автоматизоване керування процесом виробництва курячих яєць з прогнозуванням збурень : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.13.07 / В. Л. Щербатюк ; НУХТ. – К., 2013. – 23 с.
              Кільк. прим. :  2 
    МУЗИКА
113.   78
Л63
        Лисенко І. М. Співаки України : енциклопедичне видання / І. М. Лисенко. – К. : Знання, 2012. – 639 с. – (дарча).
              Кільк. прим. :  5 
    МОВА. МОВОЗНАВСТВО
114.   811.111
Г46
        Гивенталь И. Как это сказать по-английски : учебник / И. Гивенталь, А. Задорожная. - СПб. : Питер, 2012. - 352 c.+CD.
              Кільк. прим.:  1  

  ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
1.         Chemical & engineering news. № 16. - Canada, 2013. – (дарчий).
2.         Ukrainian food journal = Український харчовий журнал: internatinal scientific journal. vol. 2. issue 1 /NUFT.- К.: NUFT, 2013.- 148 p.
3.         Актуальні Проблеми Економіки : наук. екон. журн. № 5(143) / засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр. - К. : Ін-т екон. НАНУ, 2013.
4.         Актуальні проблеми безпеки харчування : матер. Першої міжгалузевої наук.-практ. конф. 14-15 жовтня 2010 р. / Донец. Нац. ун-т екон. і торг. ім. М. Туган-Барановського). – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. - 150 с. - (обмінний фонд).
5.         Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования : содерж., формы и методы обуч. в высш. шк. № 3. Рефлексивный подход в формировании и развитии личностно-профессионального самосознания студентов как фактор модернизации высшего образования / МОН РФ, ФИРО. - М. : ФИРО, 2013.
6.       Атестаційний вісник : інформ. бюл. № 5(19) / засн. : МОНМС України, Держ. інформ.-вироб. під-во, вид-во "Преса". - К. : Колофон, 2013.
7.         Банківська справа : наук.-практ. вид. № 4(112). - К. : Т-во "Знання", 2013.
8.         Безпека життєдіяльності. № 5. - К. : Основа, 2013.
9.         Безпека праці на виробництві : практикум : всеукраїнський профілактично-практичний журнал для керівників підприємств та служб охорони праці. № 5(41) / засновник : ТОВ "Редакція журналу "Безпека праці на виробництві". - К. : Основа-принт, 2013.
10.         Бібліотека кадровика : щоміс. спец. журн. № 5 / засн. і вид. : Міжнар. центр фін.-екон. розв.-Україна. - К. : Аванпост-прим, 2013.
11.          Бібліотечна планета : щокв. наук.-вироб. журн. № 2(60) / засн. : Нац. парлам. б-ка України. - К. : Нац. парлам. б-ка Укр., 2013.
12.          Біополімери і клітина : наук. журн. Т. 29. № 2 / засн. : НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики. - К. : МПП Ірина, 2013.
13.          Бухгалтерський облiк i аудит : наук.-практ. журн. № 5 / засн. : ТОВ "Екаунтiнг". - К. : Преса України, 2013.
14.          Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 5. / засн. : ред. журн. "Право України". - К. : Юрiнком, 2013.
15.         Вiсник Нацiональної академiї наук України : щомiс. загальнонаук. та громад.-полiт. журн. № 5 / засн. : НАН України ; вид. : вид. дім "Академперіодика" НАН України. - К. : Президiя НАН України, 2013.
16.       ВиноГрад : галузеве спеціалізоване вид. виноградарів і виноробів України. № 1-3. - К. : ТОВ Друкарня Літера, 2013.
17.         Виноград. Вино : наук.-попул. журн., дод. до журн. "Дiм, сад, город". № 1-2. - К. : Нива, 2013.
18.         Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и практ. журн. № 2 / учредитель : ООО Пищепромиздат. - М. : ООО Репроцентр, 2013.
19.         Вища школа : наук.-практ. вид. № 5 / засн. і вид. : т-во "Знання" України, КОО. - К. : АТ Віпол, 2013.
20.         Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. № 19-20, № 21, № 22, № 23 / засн. : Верхов. Рада України. - К. : Преса України, 2013.
21.         Вісник економічної науки України : наук. журн. № 1(23) / засн. : Ін-т економіки пром-сті НАН України, Акад. економічної науки України. – Донецьк : АЕНУ, 2013.
22.         Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 4(201) / Книжк. палата України. - К. : Книжк. палата України, 2013.
23.         Вісник Національного банку України : наук.-практ. журн. № 3(205), № 4 (206), № 5(207) / Нац. банк України. - К. : РПВ НБУ, 2013.
24.         Вісник Пенсійного фонду України : загальнодерж. інформ.-аналіт. вид. № 5 (131) / засн. : пенсійн. фонд України ; вид. : держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України. - К. : Поліпрінт, 2013.
25.         Гастрономъ : ежемес. журн. № 6(137). - М. : ООО Бонниер Пабликейшенз, 2013.
26.       Гостиница и ресторан : бизнес и управление : журн. для проф. № 2(105). - М. : ООО Изд-во Хоспитэли, 2013.
27.         Дистанционное и виртуальное обучение : науч. журн. № 4(70) / учредитель : Соврем. гуманитар. акад. - М. : Изд-во СГУ, 2013.
28.         Довідник кадровика : щоміс. спеціаліз. журн. № 5 / М-во соц. політики України. - К. : Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2013.
29.         Довідник секретаря та офіс-менеджера : щоміс. проф. журн. № 5 / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитру-Україна". - К. : Аванпост-прим, 2013.
30.         Довкілля та здоров'я : наук. журн. з пробл. мед. екології, гігiєни, охорони здоров'я та екологічної безпеки. № 2(65) / засн. : Укр. наук. гігiєн. центр, Укр. від-ня Міжнар. центру наук. культури - "Всесвітня лабораторія". - К. : Преса України, 2013.
31.       Доповiдi Нацiональної Академiї наук України : наук.-терет. журн. Президiї НАН України. № 5. - К. : Наук. думка, 2013.
32.         Економiка АПК : мiжнар. наук.-вироб. журн. № 6(224). - К. : Преса України, 2013.
33.         Економiка. Фiнанси. Право. : щомiсяч. iнформ.-аналіт. журн. № 5 / засн., вид. : АФ Аналiтик, Акад. муніципального упр. - К. : АТЗТ Вид-во Право, 2013.
34.         Економiст : наук. та громадсько-політ. журн. № 3(317), № 4(318) / засн. : ін-т екон. та прогнозуван. НАН України. - К. : Прес-Колегiум, 2013.
35.         Законодавство в бібліотеці : щомісяч. нормат. журн. № 5 / видавець - ТОВ "УкрІНІ". - К. : УкрІНІ, 2013.
36.         Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 5 / засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. - К. : УкрІНТЕІ, 2013.
37.         Известия высших учебных заведений. Пищевая технология : науч. техн. журн. № 1 (331) / Гос. ком. РФ по высш. образованию. – Краснодар : Краснод. политехн. ин-т, 2013.
38.         Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология.. Т. 56. № 3 / М-во общ. и проф. образования РФ. – Иваново : Изд-во Иван. хим.-технол. ин-та, 2013.
39.         Иммунология. Аллергология. Инфектология : междунар. науч.-практ. рецензир. журн. № 2 / Союз аллергол. и клинич. иммунолог. стран СНГ, РАЕН, НАМ и др. - М. : НАМ, 2009. - (дарчий).
40.      Инновации в образовании. № 2, № 3 / учредитель : Соврем. гуманит. акад. - М. : ГУП МО Колом. тип., 2013.
41.         Інтелектуальна власність : наук.-практ. журн. № 5 / засн. : Держ. департамент інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності. - К. : ДП Укрбланквидав, 2013.
42.         Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки, молоді та спорту України. № 13-14-15. - К. : Пед. преса, 2013.
43.         Кадровик : трудове право і упр. персоналом : щоміс. проф. журн. № 6 / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фінасово-екон. розвитку-Україна". - К. : ТОВ Вид. Дім, 2013.
44.         Кибернетика и системный анализ : междунар. науч.-теорет. журн. Т. 49. № 3 / НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. - К, 2013.
45.         Кодекси України. № 5. - К. : Укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2013.
46.         Комбикорма : пр-во и использ. : науч.-техн. и произв. журн. № 4 / учредители : Минсельхозпрод РФ, ОАО ФКК Росхлебпродукт, Ассоц. комбикормовых предпр., Кол. ред. журн. - М. : ЗАО "Динамо", 2013.
47.         Компьютеры, сети, программирование. № 4, № 5 / учредитель С. Р. Лищук. - К., 2013.
48.      Лiки України : спецiалiз. iнформ. вид. № 2(168), № 3(169) / засн. : Фармацевт. асоц. України. - К. : Блiц-Інформ, 2013.
49.         Літопис книг : держ. бібліограф. покаж. України. № 7, № 8 / Книжк. палата України. - К. : Книжк. палата України, 2013.
50.         Людина i праця : щоміс. журн. з питань захисту соц.-екон. ітересів населен. України. № 5 / засн. : М-во соц. політики України ; вид. : ДП Вид-во "Соцінформ". - К. : Інформ.-консультац. фiрма "Праця", 2013.
51.         Маркетинг в Україні. № 2(77) / засн. : Укр. Асоц. Маркетингу, Київ. нац. екон. ун-т. - К. : НСФ Демос ЛТД, 2013.
52.         Маркетинговые исследования в Украине : укр. науч.-практ. журн. № 2(57) / изд. : НВФ "Студцентр". – К. – Х. : СПДФО Дмитриева А. С., 2013.
53.         Матеріали доповідей IX науково-практичної конференції молодих вчених "Новітні технології пакування": додаток до журн. "Упаковка" / НУХТ. - К., 2013. - 58 с.
54.         Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції цукровиків України "Шляхи диверсифікації виробництва продукції на цукрових заводах України" : 26-27 березня 2013 р., Київ / НУХТ. - К. : Цукор України, 2013. - 206 с.
55.       Международная экономика : междунар. науч.-практ. журн. № 4 / учредитель : ООО Индепендент Масс Медиа. - М. : ИД Панорама, 2013.
56.         Мир продуктов : информ.-аналит. изд. № 3(92) / учредитель и изд. : РИА Марк Пак. - К. : ТОВ Софія - А, 2013.
57.         Мир техники и технологий : междунар. промышлен. журн. № 5(138) / изд. и учредитель : ред. журн. – Чугуев : ПолиАрт, 2013.
58.         Мир туризма : искусство отдыха и путешествий. № 3-4 / учредитель и изд. : ЧП Ред. журн. "Мир туризма". – К. : Слон, 2013.
59.         Мировая экономика и международные отношения. № 4 / РАН. - М. : Наука, 2013.
60.         Молочная промышленность : науч.-техн. и произв. журн. № 3, № 4 / учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС". - М. : А/О "Росмясомолпром", 2013.
61.         Молочное дело : ежемес. произв.-практ. журн. № 3 / учредитель : ЧП "Корсар", ЗАО "Ковчег и Ко". - К. : ООО Футари-Принт, 2013.
62.         Мясная индустрия : произв. науч.-техн. журн. № 4 / учредители : ООО "Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им. В.М.Горбатова и др. - М. : Мясн. индустрия, 2013.
63.       Мясной бизнес : ежемес. науч.-практ. журн. № 3(120), № 4(121) / изд. : ООО Биопром. - К. : Аванпост-Прим, 2013.
64.         Надзвичайна ситуацiя. № 5(186). - К. : Агенство Чорнобильiнтерiнформ, 2013.
65.         Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology & innovation : междунарнар. специализир. науч.-аналит. журн. № 4(21), № 5(22) / учредитель и изд. : К. В. Конева, Н. И. Ящук. - К. : ПП Р.К.Майстер-Принт, 2013.
66.         Наука та інновації = Science and Innovation : наук.-практ. журн. Т 8. № 2 / засн. : НАН України ; вид. : вид. дім. "Академперіодика". - 2013.
67.         Науково-технічні розробки та інноваційні технології : зб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. - 4-те вид., доп. - К. : НУХТ, 2011. - 167 с.
68.         Науково-технічні розробки та інноваційні технології : для підприємств середнього та малого бізнесу АПК : зб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. - К. : НУХТ, 2012. - 59 с.
69.       Науково-технічні розробки та інноваційні технології : зернопереробна промисловість : зб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. - К. : НУХТ, 2012. - 26 с.
70.         Науково-технічні розробки та інноваційні технології : мікробіологічна промисловість : зб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. - К. : НУХТ, 2012. - 29 с.
71.       Науково-технічні розробки та інноваційні технології : пиво-безалкогольна та спиртова промисловість : зб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. - К. : НУХТ, 2012. - 33 с.
72.        Новини енергетики : щоміс. наук.-техн. аналіт. журн. № 5 / засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради. – К. : Вид-во "КВІЦ", 2013.
73.        Обладнання та технології харчових виробництв : тематич. зб. наук. праць. Вип. 22 / Донец. Нац. ун-т екон. і торг. ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. - 483 с. - (обмінний фонд).
74.        Обладнання та технології харчових виробництв : тематич. зб. наук. праць. Вип. 26 / Донец. Нац. ун-т екон. і торг. ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. - 568 с. - (обмінний фонд).
75.        Офіцiйний вісник Президента України : інформ. бюл. № 15(244) / держ. управління справами. - К. : ДП НВЦ Пріоритети, 2013.
76.        Офіцiйний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41 / М-во юстиції України. - К. : Право, 2013.
77.          Охорона праці : наук.-виробн. щоміс. журн. № 5, № 5(спеціальний випуск). / ком. по нагляду за охороною праці України. - К. : Преса України, 2013.
78.        Пакувальна індустрія (інноваційні технології) : матеріали VII наук.-практ. конф., 21-24 травня 2013 р., м. Алушта, Україна / НУХТ. - К. : ІАЦ "Упаковка", 2013. - 136 с.
79.        Питание и общество : проф. кулинар. журн. № 5 / учредитель : труд. кол. ред. журн. - М. : Питание и о-во, 2013.
80.        Пищевая промышленность : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 4 / учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром. - М. : РОСПИЩЕПРОМ, 2013.
81.        Підприємництво, господарство і право : щоміс. наук.-практ. госп.-прав. журн. № 4(208) / засн. : Союз ж-стів України, Ін-т держави і права НАН України. - К. : Кн. друк. наук. кн, 2013.
82.      Пожежна безпека : щоміс. наук.-вироб. журн. № 5(164) / засн. : ДДПБ МНС України ; вид. : НВП "Спецпожсервіс". - К. : ТОВ "БВІ-Прінт", 2013.
83.           Право України : юридич. журн. № 3-4 / М-во юстиції України. - К. : ВАТ "Книжк. друк. наук. кн.", 2013.
84.         Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. № 4. - М. : ООО "Научтехмаш", 2013.
85.         Проблеми науки : міжгалуз. наук.-техн. журн. №2(146), № 3(147), № 4(148) / засн. : Київ. ЦНТЕІ М-ва освіти і науки Укр. - К. : ТОВ ДІА, 2013.
86.         Проблемы прочности : междунар. научно-техн. журн. № 2(422) / учредитель и изд. : НАН Украины, Ин-т проблем прочности. - К. : ИПП, 2013.
87.         Продукты & ингредиенты : междунар. специализир. журн. № 3(100) / изд. : ООО БИОПРОМ. - К. : Футари-Принт, 2013.
88.         Продукты Украины. Food UA : специализир. информ.-аналит. журн. № 3(44), № 4(45) / издатель : Smart Capital. - К. : ООО Рема- Принт, 2013.
89.         Производство спирта и ликероводочных изделий : науч.-техн. и произв. журн. № 1 / учредитель : ООО Пищепромиздат. - М. : ООО "Репроцентр", 2013.
90.         Промислова безпека. № 3(54), № 4(55), № 5(56) / засн. : ТОВ "Промислова безпека". - К. : ТОВ "Вістка", 2013.
91.         Промышленные АСУ и конроллеры : ежемес. науч.-техн. произв. журн. № 4. - М. : ООО Изд-во "Научтехлитиздат", 2013.
92.         Рестораторъ : произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 6 / учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины". - К. : ООО "Бизнес-Логика", 2013.
93.         Реферативный журнал : вып. свод. тома, Т.19. № 4. Химия. Химия и технология пищевых продуктов / ВИНИТИ.- М.: ВИНИТИ, 2013.
94.         Реферативный журнал : вып. свод. тома, Т.20. № 5. Экономика промышленности. Экономика отраслей пищевой промышленности / ВИНИТИ. - М. : ВИНИТИ, 2013.
95.         Реферативный журнал : отдельн. вып., Т.38. № 5. Оборудование пищевой промышленности / ВИНИТИ - М. : ВИНИТИ, 2013.
96.         Российский продовольственный рынок = Russian food & drinks market magazine: рекламн. спец. информ.-аналит. журн. № 3(136) / учредитель : ООО RFDM. - СПб. : AS Uniprint, 2013.
97.      САПР и графика. № 4(198) / учредитель : ООО "КомпьютерПресс". - М. : КомпьютерПресс, 2013.
98.         Сахар : двухмес. науч.-техн. и произв. журн. № 1, № 2, № 3 / учредители : ЗАО "Сахар", Союз сахаропроизв. России. - М. : Сахинформ, 2013.
99.         Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть : щокв. наук.-виробн. журн. № 2(81) / засн. : Держ. ком. України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї. - Х. : Форт, 2013.
100.         Стандарты и качество : междунар. журн. для профессионалов стандартизации и управления качеством. № 3(909), № 4(910), № 5(911) / учредители и изд. : Всерос. организация качества, ООО "РИА "Стандарты и качество". - М. : Вива-Стар, 2013.
101.         Тара и упаковка : иллюстр. журн. для производителей и потребителей упаковоч. машин, материалов и изделий. № 2. - М. : ТОО "Журн. "Тара и упаковка", 2013.
102.       Теорія і практика інтелектуальної власності : наук.- практ. журн. № 2(70) / засн. : наук.-досл. ін-т інтелект. власності, Нац. акад. правових наук України. - К. : ТОВ Лазурит-Поліграф, 2013.
103.       Технічна електродинаміка : наук.-прикл. журн. № 2 / НАН України, від-ня фізико-техн. пробл. енерг. – К. : Ін-т електродин. НАН України, 2013.
104.         Товарознавство та інновації : зб. наук. праць. Вип. 3 / Донец. Нац. ун-т екон. і торг. ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. - 309 с. - (обмінний фонд).
105.         Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. праць. Вип. 26. Т. 1. / Донец. Нац. ун-т екон. і торг. ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008.- 360 с. - (обмінний фонд).
106.         Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. праць. Вип. 26. Т. 2 / Донец. Нац. ун-т екон. і торг. ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. - 266 с. - (обмінний фонд).
107.         Украинский туризм : всекур. изд. для проф. тур. бизнеса. № 3 / учредитель и изд. : ООО Изд-во "Зеркало мира". - К. : ООО Изд-во "Зеркало мира", 2013.
108.         Україна : аспекти працi : наук.-екон. суспiл.-полiт. журн. № 3 / засн. : Фiрма "Праця". - К. : Праця, 2013.
109.         Український iсторичний журнал : наук. журн. № 2 (509) / НАН України, Ін-т iсторiї України, Ін-т полiт. i етносоцiал. дослiдж. - К. : Наук. думка, 2013.
110.         Упаковка : журн. для производителей и потребителей тары и упаковки. № 3 / засн. : АТ "Ін-т ВНДІХІМПРОЕКТ", АТ "ТЕЛЕОПТИК". - К. : ДП Експрес-Полiграф, 2013.
111.         Управление качеством : ежемес. произв.- техн. журн. № 4 / учредитель : региональн. благотворит. обществ. организация инвалидов и пенсионеров "Просвещение". - М., 2013.
112.         Управление персоналом : практ. журн. № 6(237) / изд. : Н.Осейко. - К., 2013.
113.         Управляющие системы и машины (УСиМ) : междунар. науч. журн. № 2 (244) / НАН Украины, Междунар. науч.-учеб. центр ИТИС, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. - К. : Ин-т кибернетики НАН Украины, 2013.
114.       Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 14-15 березня 2013 р. : тези доповідей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ, АЕН України, Запоріз. нац. ун-т, Житомир. держ. технолог. ун-т. - К. : НУХТ, 2013. - 319 с.
115.       Фінанси України : наук.-теорет. та iнформ.-практ. журн. М-ва фiнансiв України. № 11. - К. : Україна, 2012.
116.         Фінансовий контроль : всеукр. наук.-практ. журн. №6(89) / засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін. - К. : ТОВ Параміда, 2013.
117.         Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали IV Міжнар. міжгалузевої наук.-практ. конф. 7-9 квітня 2011 р. / Донец. Нац. ун-т екон. і торг. ім. М. Туган-Барановського – Донецьк : ДонДТУ, 2011. - 343 с. - (обмінний фонд).
118.         Хімiчна промисловість України : наук.-виробн. зб. № 2 / засн.: М-во хім. пром-сті УРСР, Укр. республ. правління всесоюзного хім. тов-ва ім. Д. І. Менделеева. - К. : Радянська Україна, 2013.
119.         Хлібопекарська і кондитерська промисловість України : щоміс. наук.-вироб. і практ. журн. № 5(102) / співвид. та заснов. : НУХТ, Держ. департ. з прод. України, Укрхлібпром та ін. - К. : ПП Авокадо, 2013.
120.       Холодильная техника : ежемес. науч.-техн. и информ. журн. № 2, № 3 / учредитель : ООО "Инфохолодтех". - М. : Домино, 2013.
121.           Хранение и переработка зерна : ежемес. науч.-практ. журн. № 4(169) / учредитель : ООО "АПК-Зерно". - Д.: Арт-Пресс, 2013.
122.         Хранение и переработка сельхозсырья : теорет. журн. № 3 / Рос. акад. с./х. наук, Отд-ние хранения и перераб. с./х. продукции. - М. : Пищ. пром-сть, 2013.
123.         Ціноутворення у будівництві : зб. офіц. док. та роз'яснень. № 5 / засн. та вид. : наук.-вироб. фірма "Інпроект". - К. : ТОВ Бізнес-Логіка, 2013.
124.         Цукор України : наук.- практ. галузевий журн. № 4(88) / засн. : Нац. асоц. цукровиків України, Укр. НДІ цукрової пром-сті, ІАЦ "Цукор України". - К. : Цукор України, 2013.
125.         Электрик : практ. электротехника. № 5(138), № 6(139) / учредитель : ДП "Изд-во Радіоаматор". - К. : Преса України, 2013.
126.         Электронные компоненты и системы : массовый ежемес. науч.-техн. журн. № 4(188), № 5(189) / учредитель и изд. : науч.-произв. фирма VD MAIS. - К. : ДП ВПЦ "Такі справи", 2013.
127.       Энергосбережение : все об энергоэффективности и ресурсосбережении. № 5(162) / учредитель : ГП Юго-восточное региональное объединение по энергоснабжению. – Донецк : Астро, 2013.
128.         Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит : общегос. науч. произв. и инф. журн. № 2(108), № 3(109) / учредитель : ООО СВЭКО. – Харьков : БЭТ, 2013.
129.         Энерготехнологии и ресурсосбережение : науч.- техн. журн. № 2 / учредители : НАН Украины, Ин-т газа НАНУ, М-во экологии и природ. ресурсов Украины и др. - К, 2013.


Створено : 25/06/2013 @ 11:02
Оновлено : 25/06/2013 @ 11:08
Категорія :
Сторінка переглянута 1546 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх