Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

Нові надходження до бібліотеки за травень 2013р.

 

 

УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ

  1.  

8163

     Багацька К. В. Фінансова санація та банкрутство підприємств : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів спеціальності 7.03050801 "Фінанси і кредит" денної і заочної форм навчання / К. В. Багацька. - К. : НУХТ, 2012. - 37 с.

              Кільк. прим. :  20 


2.

005.9
Б81

     Бондаренко С. Г. Організація технологічних ресурсів : навч. посіб. / С. Г. Бондаренко. - К. : Кондор–Видавництво, 2012. - 244 с.

              Кільк. прим. :  1 


3.

8165

     Губенко Н. Ю. Методичні рекомендації до виконання економічної частини дипломного проекту для студентів спеціальності 7.05170111 "Технологія цукру та полісахаридів" денної та заочної форм навчання / Н. Ю. Губенко. - К. : НУХТ, 2013. - 17 с.
              Кільк. прим. :  20 


4.

8155

     Сологуб О. П. Управління конкурентоспроможністю підприємств : конспект лекцій для студентів напряму 6.030507 "Маркетинг" всіх форм навчання / О. П. Сологуб, А. В. Никоненко. - К. : НУХТ, 2012. - 99 с.
              Кільк. прим. :  20

 

 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИ


5.

006
С33

     Сертифікація продукції : навч. посіб. / Р. М. Тріщ, Д. А. Янушкевич, Л. Ю. Шубіна, Е. В. Білецький ; УІПА. КНТЕУ. – К. : Освіта України, 2012. – 520 с.

              Кільк. прим. :  1 


6.

006
Т47

     Тіхосова Г. А. Сертифікація товарів та послуг : навч. посіб. / Г. А. Тіхосова, О. Ф. Богданова, О. О. Горач. – К. : Ліра–К, 2013. – 328 с.

              Кільк. прим. :  1 


7.

006
Ч-93

     Чурсіна Л. А. Стандартизація продукції та послуг : навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, О. П. Домбровська, Н. І. Резвих. - К. : Ліра-К, 2013. – 226 с.

              Кільк. прим. :  2 


8.

006
Я65

     Янушкевич Д. А. Основи стандартизації : навч. посіб. / Д. А. Янушкевич, Р. М. Тріщ, Л. Ю. Шубіна ; УІПА. КНТЕУ. – К. : Освіта України, 2013. – 320 с.

              Кільк. прим. :  1 

 

 

БІБЛІОГРАФІЯ І БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ


9.

01
Ж55

     Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. / М. Женченко. – К. : Жнець, 2011. - 255 с.

              Кільк. прим. :  1 

 

 

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ


10.

030(477)
Е64

     Енциклопедія сучасної України. Т.12. – К. : НАН України, 2012. – 712 с.

              Кільк. прим. :  2 

 

 

СТАТИСТИКА


11.

311
Г20

     Гаркуша Н. М. Соціально–економічна статистика : навч. посіб. / Н. М. Гаркуша, Т. В. Польова, Н. М. Гаркуша. – Х. : ХДУХТ, 2011. – 382 с.

              Кільк. прим. :  1 


12.

8172

     Соломчук Л. М. Статистика : методичні рекомендації до вивчення дисциплін та виконання контрольної роботи для студентів напрямів підготовки 6.030509, 6.030504, 6.030510, 6.030505 всіх форм навчання / Л. М. Соломчук. – К. : НУХТ, 2012. – 95 с.

              Кільк. прим. :  20

 

 

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА РУХИ


13.

329
З-86

     Зорик В. А. Політичні партії України та Росії в роки першої світової війни (1914-лютий 1917 рр.) : монографія / В. А. Зорик, А. С. Зорик. - Х. : ХДУХТ, 2011. - 216 с.

              Кільк. прим. :  1

 

 

ЕКОНОМІЧНА НАУКА


14.

330.1
П55

     Помінова І. І. Політична економія : навч.–метод. посіб. / І. І. Помінова. - Х. : ХДУХТ, 2011.- 178 с.

              Кільк. прим. :  1 

 

 

ТЕОРІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ


15.

8168

     Безпалько О. В. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи : для студентів спеціальності 7.03050501 "Управління персоналом і економіка праці" денної форми навчання / О. В. Безпалько, Я. І. Юрик, О. І. Драган. - К. : НУХТ, 2013. - 47 с.

              Кільк. прим. :  20 


16.

8167

     Безпалько О. В. Програма переддипломної практики студентів IV та V курсів зі спеціальності "Управління персоналом та економіка праці" для освітньо-кваліфікаційних рівнів 6.030505-бакалавр, 7.03050501-спеціаліст, 8.03050501-магістр денної форми навчання / О. В. Безпалько, Я. І. Юрик, О. І. Драган. - К. : НУХТ, 2013. - 23 с.

              Кільк. прим. :  20 


17.

331.1
Р85

     Рульєв В. А. Управління персоналом : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. - К. : Кондор – Видавництво, 2013. - 310 с.
              Кільк. прим. :  1 


18.

8156

     Сінгаєвський Ш. О. Управління конфліктами : конспект лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчання / Ш. О. Сінгаєвський, Т. А. Репіч. - К. : НУХТ, 2012. - 79 с.

              Кільк. прим. :  20 

 

 

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА


19.

332
С13

     Савченко В. Ф. Регіональна економіка : навч. посіб. / В. Ф. Савченко. – К. : Кондор, 2012. – 339 с.
              Кільк. прим. :  1 

 

 

ФІНАНСИ


20.

8164

     Сілакова Г. В. Казначейська система : конспект лекцій для студентів за напрямом підготовки 8.03050801 „Фінанси і кредит” денної та заочної форм навчання / Г. В. Сілакова, Н. В. Кукуруза. – К. : НУХТ, 2012. – 163 с.

              Кільк. прим. :  20 


21.

8162

     Темчишина К. М. Фінанси (Загальна теорія фінансів) : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів за напряму підготовки 6.030509, 6.030504, 6.030601, 6.030507, 6.030505, 6.030510 денної, заочної, скороченої форм навчання та другої вищої освіти / К. М. Темчишина, О. А. Гнатенко. – К. : НУХТ, 2012. – 55 с.

              Кільк. прим. :  15 

 

 

ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА


22.

338.5
Ц61

     Цимбалюк Л. Г. Формування та управління витратами виробництва : підручник / Л. Г. Цимбалюк, Н. П. Скригун, Л. І. Антошкіна. – 4-е вид., без доп. - Донецьк : Юго – Восток, 2012. – 240 с.

              Кільк. прим. :  1 

 

 

МАРКЕТИНГ


23.

8170

     Маркетингова політика комунікацій : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030507 „Маркетинг” усіх форм навчання / Н. П. Скригун, С. Б. Розумей, Л. В. Капінус, К. Ю. Семененко. – К. : НУХТ, 2012. – 22 с.

              Кільк. прим. :  70 


24.

8153

     Промисловий маркетинг : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання курсової роботи для студентів напрямку підготовки 6.030507 „Маркетинг” всіх форм навчання / О. Ф. Крайнюченко, Т. Г. Бєлова, Н. П. Скригун, С. Б. Розумей. – К. : НУХТ, 2012. – 149 с.

              Кільк. прим. :  20 


25.

339.138
Ш87

     Шталь Т. В. Маркетингові стратегії підприємства ресторанного господарства : монографія / Т. В. Шталь ; ХДУХТ. – Х. : ХДУХТ, 2011. – 274 с.

              Кільк. прим. :  1 

 

 

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА В ЦІЛОМУ


26.

339.9
А66

     Андросова Т. В. Європейська інтеграція : навч.-метод. посіб. / Т. В. Андросова, А. В. Янчев, В. О. Козуб ; ХДУХТ. - Х. : ХДУХТ, 2012. - 202 с.
              Кільк. прим. :  1 


27.

339.9
З-78

     Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. / В. С. Артеменко, Т. В. Шталь, Л. О. Мельнік, В. О. Козуб ; ХДУХТ. - Х. : ХДУХТ, 2010. - 325 с.

              Кільк. прим. :  1 


28.

339.9
Ч-49

     Чернега О. Б. Міжнародні стратегії економічного розвитку : конспект лекцій / О. Б. Чернега, В.О.Козуб ; ХДУХТ. - Х. : ХДУХТ, 2011.- 260 с.

              Кільк. прим. :  1 

 

 

ПРАВО


29.

347.77
І-73

     Інтелектуальна власність в Україні : зб. законодавчих і нормативних актів : офіц. текст. – К. : Паливода А. В., 2012. – 568 с.

              Кільк. прим. :  1 


30.

347.77
Ф79

     Фордзюн Ю. І. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / Ю. І. Фордзюн, В. М. Кабацій. – К. : Кондор – Видавництво, 2013. – 208 с.
              Кільк. прим. :  5 

 

 

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА


31.

8166

     Цивільний захист : методичні рекомендації до виконання розділу дипломного проекту (роботи) „Цивільний захист” для студентів технологічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. В. Хіврич, В. А. Заєць, О. П. Слободян, Л. П. Нещадим. – К. : НУХТ, 2013. – 19 с.

              Кільк. прим. :  20 

 

 

ЗАГРОЗА НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩУ


32.

504
М65

     Мислюк О. О. Основи хімічної екології : навч. посіб. / О. О. Мислюк. - К. : Кондор, 2012. - 660 с.

              Кільк. прим. :  1 

 

 

ХІМІЯ


33.

54
П28

     Пестіна Г. О. Загальна хімія : навч. посіб. / Г. О. Пестіна ; ХДУХТ. - Х. : ХДУХТ, 2011. - 148 с.
              Кільк. прим. :  1 


34.

54
П28

     Пестіна Г. О. Загальна хімія. Лабораторний практикум : навч. посіб. / Г. О. Пестіна, О. Ф. Аксьонова, Н. В. Мурликіна ; ХДУХТ. - Х. : ХДУХТ, 2012. - 123 с.

              Кільк. прим. :  1 

 

 

ХАРЧУВАННЯ. СПОЖИВАННЯ ЇЖІ. ТРАВЛЕННЯ


35.

612.3
Э68

     Энциклопедия питания : в 10 т. Т. 1-2. Организм человека и питание. Нутриенты пищевых продуктов / В. Г. Горбань, Н. В. Дуденко, М. Б. Колесникова, А. И. Мглинец ; под ред. А. И. Черевко, В. М. Михайлова. - Х. : Мир Книг, 2013. - 353 с.

              Кільк. прим. :  1 

 

 

ЕЛЕКТРИКА. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА


36.

8174

     Овчинніков О. В. Електричні апарати : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.050701 „Електротехніка і електротехнології” денної та заочної форм навчання / О. В. Овчинніков, І. Ю. Литвин, Н. В. Юрчик. – К. : НУХТ, 2012. – 50 с.

              Кільк. прим. :  20 


37.

8173

     Семко Д. М. Електротехнологічні установки та пристрої : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” денної та заочної форм навчання / Д. М. Семко, Н. В. Юрчик. – К. : НУХТ, 2012. – 34 с.

              Кільк. прим. :  15 

 

 

ПРОДУКТИ ТВАРИННИЦТВА


38.

8158

     Кишенько І. І. Інноваційні технології галузі : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.05170104, 8.05170104 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса” денної та заочної форм навчання / І. І. Кишенько, О. І. Гащук. – К. : НУХТ, 2013. – 43 с.

              Кільк. прим. :  20 


39.

637.1
К56

     Коваленко В. О. Мікробіологія молока і молочних продуктів : навч. посіб. / В. О. Коваленко, В. В. Євлаш, Л. О. Чернова. – Х. : ХДУХТ, 2011. – 136 с.

              Кільк. прим. :  1 


40.

8157

     Крижова Ю. П. Технологія використання харчових добавок : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.05170104 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса” всіх форм навчання / Ю. П. Крижова, Л. М. Іщенко. – К. : НУХТ, 2013. – 59 с.

              Кільк. прим. :  20 


41.

8161

     Пасічний В. М. Науково–дослідна робота студентів : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” заочної форми навчання / В. М. Пасічний. – К. : НУХТ, 2013. – 11 с.

              Кільк. прим. :  20


42.

8160

     Пешук Л. В. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської роботи для студентів спеціальності 8.05170104 „Технології зберігання, консервування та переробки м’яса” денної та заочної форм навчання / Л. В. Пешук, О. А. Топчій. – К. : НУХТ, 2013. – 23 с.

              Кільк. прим.:  20 


43.

8159

     Пешук Л. В. Технологія галузі : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів за напрямом підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” всіх форм навчання / Л. В. Пешук, О. Є. Москалюк. – К. : НУХТ, 2013. – 15 с.

              Кільк. прим. :  10 

 

 

ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ


44.

640.4
Л84

     Лук’янов В. О. Організація готельного-ресторанного обслуговування : навч. посіб. / В. О. Лук’янов, Г. Б. Мунін. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Кондор, 2012. – 346 с.
              Кільк. прим. :  2 


45.

640.4
О-64

     Організація готельного господарства : навч. посіб. / О. М. Головко, Н. С. Кампов, С. С. Махлинець, Г. В. Симочко ; за ред. О. М. Головко. – К. : Кондор – Видавництво, 2012. – 338 с.

              Кільк. прим. :  1 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ


46.

642.5
П99

     П’ятницька Г.Т. Інноваційні ресторанні технології : основи теорії : навч. посіб. / Г. Т. П’ятницька, Н. О. П’ятницька. – К. : Кондор – Видавництво, 2013. – 250 с.

              Кільк. прим. :  2 

 

 

БУХГАЛТЕРІЯ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК


47.

8175

     Чернелевський Л. М. Бухгалтерський облік : курс лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.030509 „Облік і аудит” усіх форм навчання / Л. М. Чернелевський, Н. І. Беренда, О. С. Щербина. – К. : НУХТ, 2012. – 139 с.
              Кільк. прим. :  20 


48.

657
Я66

     Янчева Л. М. Бухгалтерський облік : навч. посіб. у структурно-логічних схемах / Л. М. Янчева, Г. С. Дергільова, І. В. Нестеренко. – Х. : ХДУХТ, 2011. – 258 с.
              Кільк. прим. :  1 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ ТА ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ


49.

8171

     Жужукіна Н. І. Економіка підприємства : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601”Менеджмент” усіх форм навчання / Н. І. Жужукіна, Н. Я. Слободян. – К. : НУХТ, 2012. – 27 с.

              Кільк. прим. :  15 


50.

658.1
К17

     Калініченко О. В. Економіка підприємства : практикум : навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : Кондор, 2012. – 600 с.

              Кільк. прим. :  1 


51.

658
К78

     Краснокутська Н. С. Управління потенціалом торговельного підприємства : монографія / Н. С. Краснокутська ; ХДУХТ. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 322 с.

              Кільк. прим. :  1 


52.

658
О-93

     Оцінка економічного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі : монографія / Н. О. Власова, О. В. Носова, Н. С. Краснокутська, О. С. Маковоз ; ХДУХТ. – Х. : ХДУХТ, 2011. – 262 с.

              Кільк. прим. :  1 


53.

658.1
Я74

     Яркіна Н. М. Економіка підприємства : навч. посіб. / Н. М. Яркіна. – К. : Ліра-К, 2013. – 497 с.

              Кільк. прим. :  1 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА


54.

658.5
Б86

     Бочко О. Ю. Основи планування діяльності підприємств невиробничої сфери : навч. посіб. / О. Ю. Бочко, В. Ф. Проскура. – К. : Кондор – Видавництво, 2012. – 218 с.
              Кільк. прим. :  1 


55.

658.5
Ф53

     Филипенко О. М. Планування і контроль на підприємстві : навч. посіб. / О. М. Филипенко, В. А. Гросул ; ХДУХТ. – Х. : ХДУХТ, 2011. - 326 с.
              Кільк. прим. :  1   

 

 

ТОВАРОЗНАВСТВО


56.

658.6
К63

     Комерційне товарознавство : навч. посіб. / В. А. Павлова, Г. А. Рижкова, Л. А. Гончар, В. М. Орлова. – К. : Кондор, 2012. – 286 с.

              Кільк. прим. :  1 


57.

8154

     Сологуб О. П. Товарознавство : конспект лекцій для студентів напряму 6.030507 „Маркетинг” всіх форм навчання / О. П. Сологуб, А. В. Никоненко. – К. : НУХТ, 2012. – 59 с.
              Кільк. прим. :  15 

 

 

КОНСЕРВУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


58.

8169

 

     Шульга О. С. Технологія галузі. Інноваційні технології галузі (харчоконцентратне виробництво) : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів за напрямами підготовки 6.051701, 7.05170103, 8.05170103 денної та заочної форм навчання / О. С. Шульга, В. М. Ковбаса, В. М. Махинько. – К. : НУХТ, 2013. – 65 с.

              Кільк. прим. :  20 

 

 

МЕТАЛУРГІЯ


59.

669
М69

     Михайлов В. М. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство : навч. посіб. : у 2 ч. Ч.1 / В. М. Михайлов, І. В. Лебединець. – Х. : ХДУХТ, 2011. – 160 с.
              Кільк. прим. :  1 

 

 

МОВИ. МОВОЗНАВСТВО


60.

811.161.2
Р83

     Руденко С. М. Специфіка термінотворення в українській підмові ресторанного господарства : монографія / С. М. Руденко ; ХДУХТ.- Х. : ХДУХТ, 2012. – 194 с.

              Кільк. прим. :  1 

 

 

ІСТОРИЧНА НАУКА. ІСТОРІОГРАФІЯ


61.

930
М71

     Міносян А. С. Історія світових цивілізацій : навч. посіб. / А. С. Міносян, І. П. Коршунова, В. В. Смирнов ; ХДУХТ. - Х. : ХДУХТ, 2011. - 184 с.

              Кільк. прим. :  1 


 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

  1.  

     Chemical & engineering news. № 13. - Canada, 2013. - дарчий.


2.

     Автоматика и телемеханика : РАН. № 4 / РАН. - М . : Наука, 2013.


3.

     Академия гостеприимства : журн. для владельцев ресторанного и гостиничного бизнеса.  № 2 (14) / основатель и изд. : ООО Прес-Альянс. - К. : Аванпост-прим, 2013.


4.

     Актуальні Проблеми Економіки : наук. екон. журн. № 4 (142) / засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр. - К. : Ін-т екон. НАНУ, 2013.


5.

     Атестаційний вісник : інформ. бюл. № 4 (18) / засн. : МОНМС України, Держ. інформ.-вироб. під-во, вид-во "Преса". - К. : Колофон, 2013.


6.

     Банківська справа : наук.-практ. вид. № 3 (111). - К. : Т-во "Знання", 2013.


7.

     Безпека життєдіяльності. № 4. - К. : Основа, 2013.


8.

     Безпека праці на виробництві : практикум : всеукраїнський профілактично-практичний журнал для керівників підприємств та служб охорони праці. № 4 (40) / засновник : ТОВ "Редакція журналу "Безпека праці на виробництві". - К. : Основа-принт, 2013.


9.

     Биотехнология : теорет. и науч.-практ. журн. № 1 / учредитель : Общерос. обществен. об-ние "Акад. биотехнол." - М. : Чехов. ПК, 2013.


10.

     Бібліотека кадровика : щоміс. спец. журн. № 4 / засн. і вид. : Міжнар. центр фін. - екон. розв. - Україна. - К. : Аванпост - прим, 2013.


11.

     Бібліотечний вісник : наук.-теорет. та практ. журн. № 2 (214) / засн . : НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2013.


12.

     Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал. № 1 (39) / ТОВ "Науково - виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2013.


13.

     Бухгалтерський облiк i аудит : наук.-практ. журн. № 4 / засн. : ТОВ "Екаунтiнг". - К. : Преса України, 2013.


14.

     Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 4. Юридичний захист учасників дорожнього руху / засн. : ред. журн. "Право України". - К. : Юрiнком, 2013.


15.

     Бюллетень регистрации НИР и ОКР. № 2 / засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. - К. : УкрІНТЕІ, 2013.


16.

     Вiсник Нацiональної академiї наук України : щомiс. загальнонаук. та громад.-полiт. журн. № 4 / засн. : НАН України ; Вид. : Вид. дім "Академперіодика" НАН України. - К. : Президiя НАН України, 2013.


17.

     Вища школа : наук.-практ. вид. № 4 (106) / засн. і вид. : Т-во "Знання" України, КОО. - К. : АТ Віпол, 2013.


18.

     Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. № 16, № 17, № 18 / засн. : Верхов. Рада України. - К. : Преса України, 2013


19.

     Вісник Київського національного торговельно-економічного університету : наук. журн. № 2 (88). - К. : КНТЕУ, 2013


20.

     Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 3 / Книжк. палата України.- К. : Книжк. палата України, 2013.


21.

     Вісник Пенсійного фонду України : загальнодерж. інформ.-аналіт. вид. № 4 (130) / засн. : Пенсійн. фонд України ; вид. : держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України. - К. : Поліпрінт, 2013.


22.

     Вопросы питания : науч.-практ. журн. Т.82. № 1 / М-во здравоохранения РФ, Департамент сан. - эпидемиол. надзора РФ, Рос. акад. мед. наук, Ин-т питания. - М. : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2013.


23.

     Гастрономъ : ежемес. журн. № 5 (136). - М. : ООО Бонниер Пабликейшенз, 2013.


24.

     Гостиница и ресторан : бизнес и управление : журн. для проф. № 1 (104). - М. : ООО Изд - во Хоспитэли, 2013.


25.

     Дiловий вiсник : журн. Торг.-пром. палати України. № 4 (227). - К. : Ф-ка друк. реклами, 2013.


26.

     Джерело : Укр. РЖ. Сер.1 : Природничі науки. № 2 / НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. В. І. Вернадського. - К. : ІПРІ НАНУ, 2013.


27.

     Джерело : Укр. РЖ. Сер. 2. : Технiка. Промисловість. Сiльське господарство. № 2. / НАН України, Ін-т пробл. реєстрацiї iнформацiї, НБУ iм. В. І. Вернадського. - К. : ІПРІ НАНУ, 2013.


28.

     Джерело : Укр. РЖ. Сер. 3 : Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво. № 2. / НАН України, Ін - т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. В. І. Вернадського. - К. : ІПРІ НАНУ, 2013.


29.

     Довідник секретаря та офіс-менеджера : щоміс. проф. журн. № 4 / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитку-Україна". - К. : Аванпост - прим, 2013.


30.

     Доповiдi Нацiональної Академiї наук України : наук.-теорет. журн. Президiї НАН України. № 4. - К. : Наук. думка, 2013.


31.

     Екологія : реферат. журн. № 1 / засн. : Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформ. - К. : ТОВ Видавництво Аспект-Поліграф, 2013.


32.

     Економiка АПК : мiжнар. наук.-вироб. журн. № 5 (223). - К. : Преса України, 2013.


33.

     Електротехніка і електромеханіка : наук.-практ. журн. № 2 / засн. : Харків. політех. ін-т. - Харків : ТОВ "Друкарня "Мадрід", 2013.


34.

     Журнал микробиологии, эпидемологии и иммунобиологии : двухмес. науч.-практ. журн. № 2 / М-во здравохранения РФ, Всерос. о-во эпидемиологов. микробиологов и паразитологов. - М. : Издательство Красная Звезда, 2013.


35.

     Законодавство в бібліотеці : щомісяч. нормат. журн. № 3, № 4 / видавець - ТОВ "УкрІНІ". - К. : УкрІНІ, 2013.


36.

     Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 4 / засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. - К. : УкрІНТЕІ, 2013.


37.

     Зернові продукти і комбікорми : щокв. наук.-виробн. журн. № 1 (49) / засн. : Одес. держ. акад. харч. технол. - О. : ТОВ ТЕХНОСЕРВІС, 2013.


38.

     Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. Т. 56. № 2 / М-во общ. и проф. образования РФ. – Иваново : Изд-во Иван. хим. - технол. ин-та, 2013.


39.

     Інтегровані технології та енергозбереження : зб. наук. та наук.-практ. ст. : щокв. наук.-практ. журн. № 1 / Нац. техн. ун-т "Харків. політех. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2013.


40.

     Інтелектуальна власність : наук.-практ. журн. № 4 / засн. : Держ. департамент інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності. - К. : ДП Укрбланквидав, 2013.


41.

     Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки, молоді та спорту України. № 11, № 12. - К. : Пед. преса, 2013.


42.

     ІТM. Информационные технологии для менеджмента : науч.-техн. журн. № 4 / учредитель и изд. : ООО Софт - Рейтинг Консалт, УкрНЦ РИТ и др. - М. : ГУП ВИМИ, 2013.


43.

     Кадровик : трудове право і упр. персоналом : щоміс. проф. журн. № 4, № 5 / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фінасово-екон. розвитку-Україна". - К. : ТОВ Вид. Дім, 2013.


44.

     Кодекси України. № 4. Повітряний Кодекс України. - К. : Укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2013.


45.

     Лiтопис журнальних статей : держ. бiблiограф. покажч. України. № 5, № 6, № 7. / Нац. бiблiогр. України. - К. : Книжк. палата України, 2013.


46.

     Літопис авторефератів дисертацій : держ. бібліограф. покаж. України. № 1. Ч.1, № 1. Ч.2 / Кн. палата України. - К. : КПУ, 2013.


47.

     Літопис книг : держ. бібліограф. покаж. України. № 5, № 6 / Книжк. палата України. - К. : Книжк. палата України, 2013.


48.

     Логистика : проблемы и решения : междунар. науч.-практ. журн. № 2 (45) / изд. : НВФ Студцентр. - К. : НВФ Студцентр, 2013.


49.

     Людина i праця : щоміс. журн. з питань захисту соц.-екон. ітересів населення України. № 4 / засн. : М-во соц. політики України ; вид. : ДП Вид-во "Соцінформ". - К. : Інформ.-консультац. фiрма "Праця", 2013.


50.

     Маркетинг и реклама : Укр. науч.-практ. журн. для рекламодат., маркетологов и рекламистов. № 4 (199) / учредитель : НВФ "Студцентр", при поддержке Союза рекламистов Украины. - Х. : Виктория, 2013.


51.

     Масложировой комплекс : науч.-практ. журн. № 1 (40) / учредители : ассоциация "Укролияпром", УкрНИИ масел и жиров НААН, ИА "Эксперт Агро". - Запорожье : Печатный мир, 2013.


52.

     Микробиология. Т. 82. № 2 / РАН. - М. : Наука, 2013.


53.

     Мир продуктов : информ.-аналит. изд. № 2 (91) / учредитель и изд. : РИА Марк Пак. - К. : ТОВ Софія - А, 2013.


54.

     Мир техники и технологий : междунар. промышлен. журн. № 4 (137) / изд. и учредитель : ред. журн. – Чугуев : ПолиАрт, 2013.


55.

     Мир туризма : искусство отдыха и путешествий. № 6-7 / учредитель и изд. : ЧП Ред. журн. "Мир туризма". – К. : Слон, 2012.


56.

     Мікробіологічний журнал : наук. журн. Т.75. № 2 / НАН України, ІМІВ ім. Д. К. Забалотного, НУБІПУ. - К. : Наук. думка, 2013.


57.

     Молочное дело : ежемес. произв.-практ. журн. № 2 (114) / учредитель : ЧП "Корсар", ЗАО "Ковчег и Ко". - К. : ООО Футари - Принт, 2013


58.

     Мясная индустрия : произв. науч.-техн. журн. № 3 / учредители : ООО "Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им. В. М. Горбатова и др. - М. : Мясн. индустрия, 2013.


59.

     Мясное дело : ежемес. произв.-практ. журн. № 1 (129) / учредитель : ЧП "Корсар". - К. : ООО Футари - Принт, 2013.


60.

     Надзвичайна ситуацiя. № 4 (185). - К. : Агенство Чорнобильiнтерiнформ, 2013.


61.

     Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology & innovation: междунарнар. специализир. науч.-аналит. журн. № 3 (20) / учредитель и изд. : К.В.Конева, Н.И.Ящук. - К. : ПП Р.К.Майстер-Принт, 2013.


62.

     Наука та інновації = Science and Innovation : наук.-практ. журн. Т 9. № 1 / засн. : НАН України ; вид. : вид. дім. "Академперіодика". – 2013.


63.

     Науково - інформаційний вісник. № 2 (85) / Академія наук вищої освіти України. - К. : АН ВО України, 2013. - 135 с.- дарчий.


64.

     Новини енергетики : щоміс. наук.-техн. аналіт. журн. № 4 / засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради. – К. : Вид-во "КВІЦ", 2013


65.

     Офіцiйний вісник Президента України : інформ. бюл. № 11 (240), № 12 (241) / держ. управління справами. - К. : ДП НВЦ Пріоритети, 2013


66.

     Офіцiйний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, . № 33, № 34 / М-во юстиції України. - К. : Право, 2013.


67.

     Охорона праці: наук.-виробн. щоміс. журн. № 4 (226) / ком. по нагляду за охороною праці України. - К. : Преса України, 2013.


68.

     Питание и общество : проф. кулинар. журн. № 4 / учредитель : труд. кол. ред. журн. - М. : Питание и о-во, 2013.


69.

     Пожежна безпека : щоміс. наук.-вироб. журн. № 4 (163) / засн. : ДДПБ МНС України ; вид. : НВП "Спецпожсервіс". - К. : ТОВ "БВІ - Прінт", 2013.


70.

     Проблеми управління підприємствами торгівлі та ресторанного бізнесу в умовах інноваційного розвитку : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 19 жовтня 2011 року. / Харківський державний університет економіки та торгівлі - Х. : ХДУХТ, 2011. - 310 с


71.

     Промислова безпека. № 4 (55) / засн. : ТОВ "Промислова безпека". - К. : ТОВ "Вістка", 2013.


72.

     Рестораторъ : произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 5 (103) / учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины". - К. : ООО "Бизнес - Логика", 2013.


73.

     Реферативный журнал : отдельн. вып., 38. № 4. Оборудование пищевой промышленности / ВИНИТИ. - М. : ВИНИТИ, 2013.


74.

     Реферативный журнал : вып. свод. тома, 20. № 4. Экономика промышленности. Экономика отраслей пищевой промышленности / ВИНИТИ. - М. : ВИНИТИ, 2013.


75.

     Сад, виноград i вино України : всеукр. щомiс. наук.-попул. журн. № 3-4 / засн. : М-во АПК України, Укрсадвинпром, Укр. акад. аграр. наук та iн. - К. : Преса України, 2013.


76.

     Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть : щокв. наук.-виробн. журн. № 1 (80) / засн. : Держ. ком. України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї. - Х. : Форт, 2013.


77.

     Страхова справа : наук.-практ. журн. № 1 (49) / вид. : УНДІ Права екон. досліджень. - К. : Веєр Пак, 2013.


78.

     Сыроделие и маслоделие : науч.-техн. и произв. журн. № 2 / учредитель : ред. журн. "Мол. пром-сть". - М. : Сыроделие, 2013.


79.

     Украинский химический журнал : ежемес. науч. журн. Т.79. № 1 / Укр. химич. общ-во, АН Украины отд-ние химии. - К. : Ин-т общ. и неорганич. химии АН Украины, 2013.


80.

     Упаковка : журн. для производителей и потребителей тары и упаковки. № 2 (93) / засн. : АТ "Ін-т ВНДІХІМПРОЕКТ", АТ "ТЕЛЕОПТИК". - К. : ДП Експрес - Полiграф, 2013.


81.

     Управление качеством : ежемес. произв.-техн. журн. № 2, № 3 / учредитель : региональн. благотворит. обществ. организация инвалидов и пенсионеров "Просвещение". - М., 2013.


82.

     Управление персоналом : практ. журн. № 5 (236) / изд. : Н. Осейко. - К., 2013.


83.

     Фiлософська думка : укр. наук.-теорет. часопис. № 2 / НАН України, Ін-т фiлософiї, Київ. ун-т iм. Т. Шевченка, Фiлософ. ф-т. - К. : Друк. ФПУ, 2013.


84.

     Фінансовий контроль : всеукр. наук.-практ. журн. № 5 (88) / засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін. - К. : ТОВ Параміда, 2013.


85.

     Харчова наука і технологія : щокв. наук.-виробн. журн. Одеської нац. акад. харч. технол. № 4 (21). - О. : Євротойз, 2012.


86.

     Химия и технология воды : междунар. науч.-техн. журн.Т.35. № 2 (232) / НАН Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А. В. Думанского, Отд-ние химии. - К, 2013.


87.

     Хлебопродукты : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 4 / учредитель : АО "Росхлебпродукт", Труд. кол. ред. - М. : ГП "Журн. Хлебопродукты", 2013.


88.

     Хлеболекарское и кондитерское дело : произв.-практ., рекламн. журн. № 1 (46) / учредитель и изд. : ЧП Корсар. - К. : ЧП Корсар, 2013.


89.

     Хлібопекарська і кондитерська промисловість України : щоміс. наук.-вироб. і практ. журн. № 4 (101) / співвид. та заснов. : НУХТ, Держ. департ. з прод. України, Укрхлібпром та ін. - К. : ПП Авокадо, 2013.


90.

     Хранение и переработка зерна : ежемес. науч.-практ. журн. № 3 (168) / учредитель : ООО "АПК - Зерно". - Д. : Арт-Пресс, 2013.


91.

     Ціноутворення у будівництві : зб. офіц. док. та роз'яснень. № 4 / засн. та вид. : наук.-виробн. фірма "Інпроект". - К. : ТОВ Бізнес - Логіка, 2013.


92.

     Цукор України : наук.-практ. галузевий журн. № 3 (87) / засн. : Нац. асоц. цукровиків України, Укр. НДІ цукрової пром-сті, ІАЦ "Цукор України". - К. : Цукор України, 2013.


93.

     Электрик : практ. электротехника. № 4 (137) / учредитель : ДП "Изд-во Радіоаматор". - К. : Преса України, 2013.


94.

     Электрические сети и системы. № 1 / НЭК "Укэнерго", Ин-т "Укрэнергосетьпроект", Ин-т Укрсельэнергопроект" и др. - К. : ТОВ Гнозіс, 2013.


95.

     Энергосбережение : все об энергоэффективности и ресурсосбережении. № 4 (161) / учредитель : ГП Юго-восточное региональное объединение по энергоснабжению. – Донецк : Астро, 2013.


96.

     Энерготехнологии и ресурсосбережение : науч.-техн. журн. № 1 / учредители : НАН Украины, Ин-т газа НАНУ, М-во экологии и природ. ресурсов Украины и др. - К, 2013.Створено : 27/05/2013 @ 10:12
Оновлено : 27/05/2013 @ 10:33
Категорія :
Сторінка переглянута 1222 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх