Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

Нові надходження до бібліотеки за квітень 2013р.
    КОМПЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ
1. 004
П43
     Погребнюк І. М. Моделювання сценаріїв адаптивного навчання з використанням мереж Петрі : автореф. дис... канд. техн. наук : 05. 13. 06 / І. М. Погребнюк ; Нац. трансп. ун-т. - К., 2013. - 20 с.
              Кільк.  прим. :  1 
    УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ
2.        005.5
Г87
     Гронь О. В. Інструментарій управління стратегічними змінами підприємства : автореф. дис... канд. екон. наук : 08. 00. 04 / О. В. Гронь ; Харків. нац. екон. ун-т. - Харків, 2013. - 20 с.
              Кільк.  прим. :  1 
3.        005.2
З-66
     Зінченко В. А. Стратегічне управління конкурентною боротьбою підприємств на зовнішніх ринках (на прикладі тракторосільгоспмашинобудування) : автореф. дис... канд. екон. наук : 08. 00. 04 / В. А. Зінченко; Харків. нац. екон. ун-т. - Х., 2013. - 20 с.
              Кільк.  прим. :  1 
4.        005.3
З-87
     Зосимова Ж. С. Розробка антикризової стратегії підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища : автореф. дис... канд. екон. наук : 08. 00. 04 / Ж. С. Зосимова ; Харків. нац. екон. ун-т. - Х., 2013. - 20 с.
              Кільк.  прим. :  1 
5.        005.3
М84
     Мостова М. А. Управління санаційними заходами підприємств харчової промисловості : автореф. дис... канд. екон. наук : 08. 00. 04 / М. А. Мостова ; НУХТ. - К., 2011. - 20 с.
              Кільк.  прим. :  1 
6.        005.2
П22
     Пащенко О. П. Стратегічне управління розвитком молокопереробних підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук : 08. 00. 04 / О. П. Пащенко ; НУХТ. - К., 2013. - 20 с.
              Кільк.  прим. :  1 
7.        005.35
П42
     Поважний О. С. Корпоративне управління : підручник / О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. О. Харламова ; ДонДУУ. - К. : Кондор-Вид-во, 2013. - 244 с.
              Кільк.  прим. :  1 
8.        005.9
П35
     Письмак В. О. Формування відносин між підприємством та постачальниками в процесі закупівельної діяльності : автореф. дис... канд. екон. наук : 08. 00. 04 / В. О. Письмак ; Харків. нац. екон. ун-т. - Х., 2013. - 20 с.
              Кільк.  прим. :  1 
9.        005.9
П82
     Проскуріна Н. В. Теоретико-методичне забезпечення контролінгу зовнішньоекономічної діяльності підприємства : автореф. дис... канд. екон. наук : 08. 00. 04 / Н. В. Проскуріна ; Харків. нац. екон. ун-т. - Х., 2013. - 20 с.
              Кільк.  прим. :  1 
10.    005.3
Р27
     Рац О. М. Теоретичне та методичне забезпечення оцінювання ефективності функціонування машинобудівного підприємства : автореф. дис... канд. екон. наук : 08. 00. 04 / О. М. Рац ; Харків. нац. екон. ун-т. - Х., 2013. - 20 с.
              Кільк.  прим. :  1 
    ЕКОНОМІКА В ЦІЛОМУ
11.    330.1
Д71
     Доценко І. О. Механізм управління ризиками підприємницької діяльності в системі економічної безпеки підприємства : автореф. дис... канд. екон. наук : 05. 17. 01 / І. О. Доценко ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2013. - 20 с.
              Кільк.  прим. :  1 
12.    330.3
О-13
     Обертайло М. В. Складові інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств (на прикладі машинобудівної галузі) : автореф. дис... канд. екон. наук : 08. 00. 04 / М. В. Обертайло ; Одес. нац. екон. ун-т. - О., 2013. - 20 с.
              Кільк.  прим. :  1 
 
 
    ПОДАТКИ. ЗБОРИ
13.    336. 22
П44
     Податкові системи зарубіжних держав : навч. посіб. / В. Л. Андрущенко, З. С. Варналій, І. А. Прокопенко, Т. В. Тучак ; за ред. П. В. Мельника. - К. : Кондор-Видавництво, 2012. - 222 с.
              Кільк.  прим. :  1 
    ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
14.    338(477)
С78
     Статистичний щорічник м. Києва за 2011 рік : Головне управління статистики у м. Києві / за ред. Р. Г. Віленчук. – К. : ТОВ «Август Трейд», 2012. – 467 с.
              Кільк.  прим. :  1 
15.    338.4
С79
     Стешенко Л. І. Результативність та ефективність діяльності підприємств харчової промисловості : автореф. дис... канд. екон. наук : 08. 00. 04 / Л. І. Стешенко ; НУХТ. – К. , 2013. – 20 с.
              Кільк.  прим. :  1  
    ТУРИЗМ. ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ
16.    338.48
Г70
     Городня Т. А. Економіка туризму : теорія і практика : навч. посіб. / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. - К. : Кондор-Вид-во, 2012. - 436 с.
              Кільк.  прим. :  1 
    МАРКЕТИНГ
17.    339.138
М48
     Мельничук О. П. Маркетинг-менеджмент у плануванні та реалізації портфеля інновацій машинобудівного підприємства : автореф. дис... канд. екон. наук : 08. 00. 04 / О. П. Мельничук ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2013. - 20 с.
              Кільк.  прим. :  1 
    ЗАГРОЗА НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩУ
18.    504
Ж68
     Жигуц Ю. Ю. Інженерна екологія : навч. посіб. / Ю. Ю. Жигуц, В. Ф. Лазар. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Кондор-Видавництво, 2012. - 170 с.
              Кільк.  прим. :  1 
19.    504
Ч-15
     Чайка О. Г. Попередження забруднення навколишнього природного середовища відпрацьованими моторними оливами : автореф. дис... канд. техн. наук : 21. 06. 01 / О. Г. Чайка ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2012. - 23 с.
              Кільк.  прим. :  1 
    ФІЗИЧНА ХІМІЯ
20.    544.47
О-34
     Овсієнко О. Л. Теоретичні і технологічні основи виробництва та експлуатації ефективних співосаджених каталізаторів багатоцільової конверсії оксиду карбону (II) : автореф. дис... канд. техн. наук : 05. 17. 01 / О. Л. Овсієнко ; НТУУ "КПІ". - К., 2013. - 40 с.
              Кільк.  прим. :  1 
    МІКРОБІОЛОГІЯ
21.    579
Л67
     Лівінська О. П. Тейхоєві кислоти пробіотичних штамів молочнокислих бактерій : автореф. дис... канд. біологічних наук : 03. 00. 07 / О. П. Лівінська ; НАНУ. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. - К., 2013. - 19 с.
              Кільк.  прим. :  1 
    ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
22.    620.1
К49
     Клименко А. В. Створення наукових основ і технічних засобів дослідження, оцінки і прогнозування стрес-корозійного руйнування магістральних газопроводів : автореф. дис... канд. техн. наук : 05. 17. 14 / А. В. Клименко ; НТУУ "КПІ". - К., 2012. - 20 с.
              Кільк.  прим. :  1 
23.    621.35
Ш37
     Шевченко Р. О. Управління електрокінетичними процесами для попередження і подолання аварій при бурінні свердловин на нафту та газ : автореф. дис... канд. техн. наук : 05. 17. 03 / Р. О. Шевченко ; НТУ "ХПІ". - Х. , 2012. - 20 с.
              Кільк.  прим. :  1 
24.    621.798
Ф48
     Фізико-хімічні властивості пакувальних матеріалів : навч. посіб. / В. С. Костюк, А. І. Соколенко, К. В. Васильківський, Є. В. Костюк ; НУХТ. - К. : Кондор-Видавництво, 2013. - 402 c.
              Кільк.  прим. :  30 
    САНІТАРНА ТЕХНІКА. ВОДОПОСТАЧАННЯ
25.    628
Р76
     Россінський В. М. Технологія фізико-хімічного очищення шахтних вод вугледобувних підприємств : автореф. дис... канд. техн. наук : 05. 17. 21 / В. М. Россінський ; НТУУ "КПІ". - К., 2013. - 19 с.
              Кільк.  прим. :  1 
    ПРОДУКТИ ТВАРИННИЦТВА
26.    637.5
А72
     Антипова Л. В. Использование вторичного коллагенсодержащего сырья мясной промышленности / Л. В. Антипова, И. А. Глотова. - СПб. : ГИОРД, 2006. - 384 с.
              Кільк.  прим. :  1 
27.    637.5
Б90
     Будник Н. В. Удосконалення технології варених ковбас з кістковою пастою : дис... канд. техн. наук : 05. 18. 04 / Н. В. Будник ; НУХТ. - К., 2013. - 262 с.
              Кільк.  прим. :  1 
28.    637.5
К71
     Косой В. Д. Совершенствование производства колбас (теоретические основы, процессы, оборудование, технология, рецептуры и контроль качества) : монография / В. Д. Косой, В. П. Дорохов. - М. : ДеЛи принт, 2006. - 766 с.
              Кільк.  прим. :  1 
29.    637.2
Т46
     Тихомирова Н. А. Технология молока и молочных продуктов. Технология масла (технологические тетради) : учеб. пособ. / Н. А. Тихомирова. - СПб. : ГИОРД, 2011. - 144 с.
              Кільк.  прим. :  1 
30.    637.5
Ч-56
     Чехова Н. С. Технологія напівфабрикату на основі печериць і насіння гарбуза та кулінарних виробів з його використанням : автореф. дис... канд. техн. наук : 05. 18. 16 / Н. С. Чехова ; ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк, 2013. - 21 с.
              Кільк.  прим. :  1 
   
ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ ТА
ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
31.    640.4
П79
     Проектування готелів : навч. посіб. / А. А. Мазаракі, М. І. Пересічний, С. Л. Шаповал, С. В. Мельниченко ; за ред. А. А. Мазаракі ; КНТЕУ. - К. : КНТЕУ, 2012. - 340 с.
              Кільк.  прим. :  1 
    БУХГАЛТЕРІЯ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
32.    657.1
К72
     Костяник Н. В. Облік товарних запасів в умовах інформаційних мережевих технологій : організація та методика : автореф. дис... канд. екон. наук : 08. 00. 09 / Н. В. Костяник ; Львів. комерц. акад. - Львів, 2013. - 21 с.
              Кільк.  прим. :  1 
33.    657. 4
Л64
     Литвиненко В. С. Облік і контроль трансакційних витрат у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис... канд. екон. наук : 08. 00. 09 / В. С. Литвиненко ; КМУ. Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2013. - 20 с.
              Кільк.  прим. :  1 
34.    657.6
М82
     Москаль Н. В. Аудит діяльності підприємств торгівлі за умов загрози її припинення та банкрутства : автореф. дис... канд. екон. наук : 08. 00. 09 / Н. В. Москаль ; Львів. комерц. акад. - Львів, 2013. - 20 с.
              Кільк.  прим. :  1 
    ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ ТА ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
35.    658.1
М48
     Мельник Н. В. Оцінка реальних інвестицій на промисловому підприємстві : автореф. дис... канд. екон. наук : 08. 00. 04 / Н. В. Мельник ; Одес. нац. екон. ун-т. - О., 2013. - 20 с.
              Кільк.  прим. :  1 
    ТОВАРОЗНАВСТВО
36.    658.6
Р69
     Романенко О. Л. Смакові товари : підручник / О. Л. Романенко ; КНТЕУ. - 2-ге вид., доп. та перероб. - К. : КНТЕУ, 2012. - 560 с. - (Сер.  "Товарознавство").
              Кільк.  прим. :  1 
    СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
37.    658.7
С22
     Сачинська Л. В. Механізм управління логістичними витратами на підприємстві : автореф. дис... канд. екон. наук : 08. 00. 04 / Л. В. Сачинська ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2013. - 19 с. 
              Кільк.  прим. :  1 
    ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
38.    66.0
Т39
     Тижбір Г. А. Статика та кінетика адсорбції речовин сорбентами, синтезованими на основі золи виносу ТЕС : автореф. дис... канд. техн. наук : 05. 17. 08 / Г. А. Тижбір ; Нац. ун-т "Львів. політех. ". - Львів, 2012. - 22 с.
              Кільк.  прим. :  1 
    ПРОДУКТИ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
39.    661
Б48
     Бердо Р. В. Технологія сумісного виробництва нітратної кислоти та нітрату кальцію тетрагідрату : автореф. дис... канд. техн. наук : 05. 17. 01 / Р. В. Бердо ; НТУ "Харків. політех. ін-т". - Х., 2012. - 20 с. 
              Кільк.  прим. :  1 
    МОРОЗИВО
40.    663.6
О-79
     Осьмак Т. Г. Розроблення технології морозива з цукрозамінниками : автореф. дис... канд. техн. наук : 05. 18. 04 / Т. Г. Осьмак ; НУХТ. - К. , 2013. - 24 с.
              Кільк.  прим. :  2 
41.    663.6
О-79
     Осьмак Т. Г. Розроблення технології морозива з цукрозамінниками : дис... канд. техн. наук : 05. 18. 04 / Т. Г. Осьмак ; НУХТ. - К. , 2013. - 225 с. 
              Кільк.  прим. :  1 
    ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ЗАГАЛОМ
42.    664.3
К78
     Крамарев С. О. Технологія одержання поверхнево-активних діацилгліцеринів та алкілімідазолінів амідуванням ріпакової олії : автореф. дис... канд. техн. наук : 05. 18. 06 / С. О. Крамарев ; НТУ "ХПІ". - Х., 2013. - 20 с.
              Кільк.  прим. :  1 
43.    664.8
О-76
     Остриков А. Н. Коэкструзионные продукты : новые подходы и перспективы / А. Н. Остриков, В. Н. Василенко, И. Ю. Соколов ; под ред. А. Н. Острикова. - М. : ДеЛи принт, 2009. - 232 с.
              Кільк.  прим. :  1 
44.    664 1
П32
     Пигменты пищевых производств (меланоидины) : монография / В. Ф. Селеменев, О. Б. Рудаков, Г. В. Славинская, Н. В. Дроздова. - М. : ДеЛи принт, 2008. - 246 с.
              Кільк.  прим. :  1 
45.    664
С31
     Сенсорний аналіз : практикум : навч. посіб. / І. В. Ємченко, А. О. Троякова, А. П. Батутіна, М. Ю. Барна. - Л. : ВФ Афіша, 2009. - 328 с.
              Кільк.  прим. :  4 
46.    664.68
С44
     Скокан Л. Е. Микробиология основных видов сырья и полуфабрикатов в производстве кондитерских изделий : монография / Л. Е. Скокан, Г. Г. Жарикова. - М. : ДеЛи принт, 2006. - 148 с. 
              Кільк.  прим. :  1 
    КЕРАМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. БЕТОН
47.    666.9
М74
     Мокрицька В. К. Високовогнетривкі бетони на основі цементів, які містять алюмінати, силікати та цирконати барію : автореф. дис... канд. техн. наук : 05. 17. 11 / В. К. Мокрицька ; НТУ "ХПІ". - Х., 2012. - 20 с.
              Кільк.  прим. :  1 
48.    666.3
Ч-75
     Чопенко Н. С. Технологія художніх великогабаритних керамічних виробів з використанням глин Опішнянського родовища : автореф. дис... канд. техн. наук : 05. 17. 11 / Н. С. Чопенко ; НТУ "ХПІ". - Х., 2012. - 20 с.
              Кільк.  прим. :  1 
 
    РОСЛИННІ ВОЛОКНА
49.    677.1
К54
     Князєв О. В. Удосконалення технологічних процесів механічної обробки стебел трести льону олійного : автореф. дис... канд. техн. наук : 05. 18. 02 / О. В. Князєв ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон, 2012. - 23 с.
              Кільк.  прим. :  1 
    АВТОМАТИКА. ТЕХНІКА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ
50.    681.5
М17
     Максимова О. Б. Удосконалення інформаційного та математичного забезпечення для автоматизованого керування системою теплопостачання зі змінною структурою : автореф. дис... канд. техн. наук : 05. 13. 07 / О. Б. Максимова ; Одес. нац. політех. ун-т. - О., 2013. - 20 с.
              Кільк.  прим. :  1 
51.    681.5
П36
     Підтиченко О. В. Автоматизоване керування процесом структурно-параметричного синтезу складових гнучких інтегрованих систем : автореф. дис... канд. техн. наук : 05. 13. 07 / О. В. Підтиченко ; НТУУ "КПІ". - К., 2013. - 24 с.
              Кільк.  прим. :  1 
52.    681.5
С38
     Синтез автоматизированных систем управления технологическим процессами прокатки : монография / Б. И. Кузнецов, С. Н. Балюта, В. В. Коломиец, Т. Б. Никитина. - Х. : Підприємець Маторін Б. І., 2011. - 356 с.
              Кільк.  прим. :  3 
    МОВИ. МОВОЗНАВСТВО
53.    811.161.2
П40
     Плющ М. Я. Словоформа в семантично елементарному та ускладненому реченні. Вибрані праці : монографія / М. Я. Плющ. - 2-е вид., доп. - К. : НПУ ім. Драгоманова, 2012. - 411 с.
              Кільк.  прим. :  3 
54.    811. 161. 2
П40
     Плющ М. Я. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія : підручник / М. Я. Плющ. - 2-е вид., доп. - К. : ВД "Слово", 2010. - 328 с.
              Кільк.  прим. :  1  

  ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
1.      Chemical & engineering news. № 9, № 10, № 11, № 12. - Canada, 2013. - дарчий.
2.      Автоматика и телемеханика : РАН. № 3 / РАН. - М. : Наука, 2013.
3.      Актуальні Проблеми Економіки : наук. екон. журн. № 3 (141) / засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр. - К. : Ін-т екон.  АНУ, 2013.
4.      Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования : содерж., формы и методы обуч. в высш шк. № 2 / МОН РФ, ФИРО. - М. : ФИРО, 2013.
5.      Атестаційний вісник : інформ. бюл. № 3 (17) / засн. : МОНМС України, Держ. інформ.-вироб. під-во, вид-во "Преса". - К. : Колофон, 2013.
6.      Безпека життєдіяльності. № 3. - К. : Основа, 2013.
7.      Безпека праці на виробництві : практикум : всеукр. профілактично-практ. журнал для керівників підприємств та служб охорони праці. № 3 (39) / засновник : ТОВ "Редакція журналу "Безпека праці на виробництві". - К. : Основа-принт, 2013.
8.      Бібліотека кадровика : щоміс. спец. журн. № 3 / засн. і вид. : Міжнар. центр фін.-екон. розв. -Україна. - К. : Аванпост-прим, 2013.
9.      Бухгалтерський облiк i аудит : наук.-практ. журн. № 3 / засн. : ТОВ "Екаунтiнг". - К. : Преса України, 2013.
10.      Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 3. Нотаріат в Україні / засн. : ред. журн. "Право України". - К. : Юрiнком, 2013.
11.      Винахiдник i рацiонализатор : наук. -попул. iлюстр. журн. № 4. - К. : Блiц-iнформ, 2012.
12.      Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и практ. журн. № 1 / учредитель : ООО Пищепромиздат. - М. : ООО Репроцентр, 2013.
13.      Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. № 1 (48) / засн. : М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти АПН України та ін. - К. : Пед. преса, 2013.
14.      Вища школа : наук.-практ. вид. № 3 (105) / засн. і вид. : Т-во "Знання" України, КОО. - К. : АТ Віпол, 2013
15.      Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. № 11-12, № 13, № 14, № 15 / засн. : Верхов. Рада України. - К. : Преса України, 2013.
16.      Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 2 (199) / Книжк. палата України. - К. : Книжк. палата України, 2013.
17.      Вісник Пенсійного фонду України : загальнодерж. інформ.-аналіт.  вид. № 3 (129) / засн. : Пенсійн. фонд України ; вид. : держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України. - К. : Поліпрінт, 2013.
18.      Всё о мясе : науч.-техн. и произв. журн. № 1 / Мясн. союз России, ВНИИМП. - М. : ООО Полиграфсервис, 2013.
19.      Гастрономъ : ежемес. журн. № 4 (135). - М. : ООО Бонниер Пабликейшенз, 2013.
20.      Дiловий вiсник : журн. Торг.-пром. палати України. № 3 (226). - К. : Ф-ка друк. реклами, 2013.
21.      Дистанционное и виртуальное обучение : науч. журн. № 3 (69) / учредитель : соврем. гуманитар. акад. - М. : Изд-во СГУ, 2013.
22.      Довідник кадровика : щоміс. спеціаліз. журн. № 3, № 4 / М-во соц. політики України. - К. : Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2013.
23.      Довідник кадровика : щоміс. спеціаліз. журн. № 1 Cпеціальний випуск / М-во соц. політики України. - К. : Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2013.
24.      Доповiдi Нацiональної Академiї наук України : наук.-терет. журн. Президiї НАН України. № 3. - К. : Наук. думка, 2013.
25.      Економiка АПК : мiжнар. наук.-вироб. журн. № 4. - К. : Преса України, 2013.
26.      Економiка України : полiтико-екон. журн. М-ва економiки України, М-ва фiнансiв України та НАН України. № 4 (617). - К. : Преса України, 2013.
27.      Економiка. Фiнанси. Право : щомiсяч. iнформ.-аналіт. журн. № 3, № 4 / засн., вид. : АФ Аналiтик, Акад. муніципального упр. - К. : АТЗТ Вид-во Право, 2013.
28.      Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности. Food indastry economics : щокв. наук. журн. № 1 (17) / засн. : Ін-т проблем ринку та екон. - екол. досліджень НАНУ, ОНАХТ. – Одеса : ОНАХТ, 2013.
29.      Журнал прикладной химии. Т. 86. № 1, № 2 / учредитель : РАН. - СПб. : Наука, 2013.
 
30.      Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 3 / засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. - К. : УкрІНТЕІ, 2013.
31.      Зерно i хлiб : журн. для кер. i спец. галузi хлiбопрод. № 2 (70) / співвид. та засн. : Держ. прод. -зернова корпорац., Нац. акад. аграр. наук України, НУХТ та ін. - К. : КП "РВЦ "ЗIХ", 2013.
32.      Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. Т. 56. № 1 / М-во общ. и проф. образования РФ. – Иваново : Изд-во Иван. хим. -технол. ин-та, 2013.
33.      Інтелектуальна власність : наук.-практ. журн. № 3 / засн. : Держ. департамент інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності. - К. : ДП Укрбланквидав, 2013.
34.      Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки, молоді та спорту України. № 7-8-9, № 10. - К. : Пед. преса, 2013.
35.      ІТM. Информационные технологии для менеджмента : науч.-техн. журн. № 3 / учредитель и изд. : ООО Софт-Рейтинг Консалт, УкрНЦ РИТ и др. - М. : ГУП ВИМИ, 2013.
36.      Кибернетика и системный анализ : междунар. науч. -теорет. журн. Т. 49. № 2 / НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. - К, 2013.
37.      Кодекси України. № 3. Сімейний Кодекс України. - К. : укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2013.
38.      Комбикорма : пр-во и использ. : науч.-техн. и произв. журн. № 3 / учредители : Минсельхозпрод РФ, ОАО ФКК Росхлебпродукт, Ассоц. комбикормовых предпр., Кол. ред. журн. - М. : ЗАО "Динамо", 2013.
39.      Компьютеры, сети, программирование. № 3 / учредитель С. Р. Лищук. - К., 2013.
40.      Кондитерское и хлебопекарное производство : специализир. информ. бюл. № 1-2 (136-137) / изд. : ЗАО Отрасл.  ведомости. - М. : Прессинфо, 2013.
41.      Лiки України : спецiалiз. iнформ. вид. № 1 (167) / засн. : Фармацевт. асоц. України. - К. : Блiц-Інформ, 2013.
42.      Лiтопис журнальних статей : держ. бiблiограф. покажч. України. № 3, № 4. Нац. бiблiогр. України. - К. : Книжк. палата України, 2013.
43.      Ликероводочное производство и виноделие : специализир. журн. № 1-2 (157) / учредитель : ЗАО Отраслевые ведомовти ; изд. : ООО ЭкспертКомерц. – М. : ООО Пресс-Инфо Т, 2013.
44.      Літопис книг : держ. бібліограф. покаж. України. № 3, № 4 / книжк. палата України. - К. : Книжк. палата України, 2013.
45.      Людина i праця : щоміс. журн. з питань захисту соц. -екон. ітересів населен. України. № 3 / засн. : М-во соц. політики України ; вид. : ДП Вид-во "Соцінформ". - К. : Інформ. -консультац. фiрма "Праця", 2013.
46.      Маркетинг в Україні. № 1 (76) / засн. : Укр. Асоц. Маркетингу, Київ. нац. екон. ун-т. - К. : НСФ Демос ЛТД, 2013.
47.      Маркетинг и реклама : Укр. науч.-практ. журн. для рекламодат., маркетологов и рекламистов. № 2 (197), № 3 (198) / учредитель : НВФ "Студцентр", при поддержке Союза рекламистов Украины. - Х. : Виктория, 2013.
48.      Масла и жиры. Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов. № 1-2 (141-142). - 2013.
49.      Математичні методи та фізико-механічні поля : наук. журн. Т. 55. № 3 / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Львів: ІППМІМ, 2012.
50.      Международная экономика : междунар. науч. -практ. журн. № 2, № 3 / учредитель : ООО Индепендент Масс Медиа. - М. : ИД Панорама, 2013.
51.      Мир продуктов : информ. - аналит. изд. № 1 (90) / учредитель и изд. : РИА Марк Пак. - К. : ТОВ Софія- А, 2013. -
52.      Мир техники и технологий : междунар. промышлен. журн. № 3 (136) / изд. и учредитель : ред. журн. – Чугуев : ПолиАрт, 2013.
53.      Мир Упаковки : бизнес-организатор для производит. и потреб. упаковки. № 2 (90) / учредитель и изд. : РИА "Марк Пак". - К. : ДТ "Експес-Полiграф", 2013.
54.      Мировая экономика и международные отношения. № 3 / РАН. - М. : Наука, 2013.
55.             Молочная промышленность : науч.-техн. и произв. журн. № 2 / учредитель : А /О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС". - М. : А /О "Росмясомолпром", 2013.
56.             Молочное дело : ежемес. произв.-практ. журн. № 1 (113) / учредитель : ЧП "Корсар", ЗАО "Ковчег и Ко". - К. : ООО Футари-Принт, 2013.
57.             Мясные технологии : специализир. журн. № 1 № 2, № 3 / учредитель и изд. : ЗАО Отраслевые ведомости, ООО ЭкспертКоммерц. – М. : ООО Вива-Стар, 2013.
58.             Надзвичайна ситуацiя. № 3 (184). - К. : Агенство Чорнобильiнтерiнформ, 2013.
59.             Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology & innovation: междунарнар. специализир. науч.-аналит. журн. № 1-2 (18-19) / учредитель и изд. : К. В. Конева, Н. И. Ящук. - К. : ПП Р. К. Майстер-Принт, 2013.
60.             Наука и жизнь : ежемес. науч.-попул. журн. № 3 / учредитель : Автоном. некоммер. орг. "Ред. журн. "Наука и жизнь". - М. : Пресса, 2013.
61.             Наука и религия : ежемес. науч.-попул. журн. № 4 / М-во печати и информ. РФ. - М. : ОАО "Пресса-1", 2013.
62.             Новини енергетики : щоміс. наук.-техн. аналіт. журн. № 3 / засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради. – К. : Вид-во "КВІЦ", 2013.
63.             Новости торговли = Retail. News & Ntchnologies. № 3 (165) / изд. : ООО НТА Эвент Медиа Гроуп. - М. : ООО НТА Эвент Медиа Гроуп, 2013.
64.         Офіцiйний вісник Президента України : інформ. бюл. № 8 (237), № 9 (238), № 10 (239) / держ. управління справами. - К. : ДП НВЦ Пріоритети, 2013.
65.         Офіцiйний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27 / М-во юстиції України. - К. : Право, 2013.
66.         Охорона праці : наук.-виробн. щоміс. журн. № 3 (225) / ком. по нагляду за охороною праці України. - К. : Преса України, 2013.
67.         Переработка молока : специализир. журн. № 1 (157), № 2 (158), № 3 (159) / учредитель и изд. : ЗАО Отрасл. ведомости, ООО ЭкспертКомерц. - М. : ООО Вива-Стар, 2013.
68.         Пищевая и перерабатывающая промышленность : РЖ. № 1 / Гос. науч. уч-ние Центр. науч. сельхоз. б-ка Россельхозакад. - М. : ООП ЦНСХБ, 2013.
69.         Пищевая промышленность : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 3 / учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром. - М. : РОСПИЩЕПРОМ, 2013.
70.         Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22-23 листопада 2012 р., Київ / НУХТ. - К. : НУХТ, 2013. - 224 с.
71.         Підприємництво, господарство і право : щоміс. наук.- практ. госп. - прав. журн. № 3 (207) / засн. : Союз ж-стів України, Ін-т держави і права НАН України. - К. : Кн. друк. наук. кн, 2013.
72.         Пожежна безпека : щоміс. наук.-вироб. журн. № 3 (162) / засн. : ДДПБ МНС України ; вид.: НВП "Спецпожсервіс". - К. : ТОВ "БВІ-Прінт", 2013.
73.         Право України : юридич. журн. № 1-2 / М-во юстиції України. - К. : ВАТ "Книжк. друк. наук. кн. ", 2013.
74.         Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. № 3. - М. : ООО "Научтехмаш", 2013.
75.         Прикладная биохимия и микробиология. Т. 49. № 2 / РАН. - М. : Наука, 2013.
76.         Проблемы машиностроения : междунар. науч.-техн. журн. Т. 15. № 3-4 / НАН Украины, Ин-т проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного. – Харьков : Контраст, 2012.
77.         Проблемы управления и информатики : междунар. науч. -техн. журн. № 2 / НАН Украины, Нац. космич. агенство Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова и др. - К. , 2013.
78.         Продукты & ингредиенты : междунар. специализир. журн. № 2 (99) / изд. : ООО БИОПРОМ. - К. : Футари-Принт, 2013.
79.         Продукты Украины. Food UA : специализир. информ.-аналит. журн. № 1-2 (42-43) / изд. : Smart Capital. - К. : ООО Рема- Принт, 2013.
80.         Промышленные АСУ и конроллеры : ежемес. науч. -техн. произв. журн. № 3. - М. : ООО Изд-во "Научтехлитиздат", 2013.
81.         Рестораторъ : произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 4 (102) / учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины". - К. : ООО "Бизнес-Логика", 2013.
82.         Реферативный журнал : вып. свод. тома, 19. № 3. Химия. Химия и технология пищевых продуктов / ВИНИТИ. - М. : ВИНИТИ, 2013.
83.         Реферативный журнал : отдельн. вып., 38. № 3. Оборудование пищевой промышленности / ВИНИТИ. - М. : ВИНИТИ, 2013.
 
84.         Реферативный журнал : вып. свод. тома, 20. № 3. Экономика промышленности. Экономика отраслей пищевой промышленности / ВИНИТИ. - М. : ВИНИТИ, 2013.
85.         Российский продовольственный рынок = Russian food & drinks market magazine : рекламн. спец. информ. -аналит. журн. № 2 (135) / учредитель : ООО RFDM. - СПб. : AS Uniprint, 2013.
86.         САПР и графика. № 3 (197) / учредитель : ООО "КомпьютерПресс". - М. : КомпьютерПресс, 2013.
87.         Тара и упаковка : иллюстр. журн. для производителей и потребителей упаковоч. машин, материалов и изделий. № 1 (133). - М. : ТОО "Журн. "Тара и упаковка", 2013.
88.         Теорія і практика інтелектуальної власності : наук.-практ. журн. № 1 / засн. : Наук. -досл. ін-т інтелект. власності, Нац. акад. правових наук України. - К. : ТОВ Лазурит-Поліграф, 2013.
89.         Технічна електродинаміка : наук.-прикл. журн. № 1 / НАН України, від-ня фізико-техн. пробл. енерг. – К. : Ін-т електродин. НАН України, 2013.
90.         Турбизнес : для профессионалов. № 2, № 3. - М. : ООО Турбизнес, 2013.
91.         Украинский туризм : всекур. изд. для проф. тур. бизнеса. № 2 / учредитель и изд. : ООО Изд-во "Зеркало мира". - К. : ООО Изд-во "Зеркало мира", 2013.
92.         Україна : аспекти працi : наук.-екон. суспiл.-полiт. журн. № 2 / засн. : Фiрма "Праця". - К. : Праця, 2013.
93.         Український iсторичний журнал : наук. журн. № 1 (508) / НАН України, Ін-т iсторiї України, Ін-т полiт. i етносоцiал. дослiдж. - К. : Наук. думка, 2013.
94.         Управление персоналом : практ. журн. № 4 (235) / изд. : Н. Осейко. - К., 2013.
95.         Управляющие системы и машины (УСиМ) : междунар. науч. журн. № 1 (243) / НАН Украины, Междунар. науч.-учеб. центр ИТИС, Ин-т кибернетики им.  В. М. Глушкова. - К. : Ин-т кибернетики НАН Украины, 2013.
96.         Фiлософська думка : укр. наук.-теорет. часопис. № 1 / НАН України. Ін-т фiлософiї. Київ. ун-т iм. Т. Шевченка. Фiлософ. ф-т. - К. : Друк. ФПУ, 2013.
97.         Фінансовий контроль : всеукр. наук.-практ. журн. № 4 (87) / засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін. - К. : ТОВ Параміда, 2013. -
98.         Хімiчна промисловість України : наук.-виробн. зб. № 1 (114) / засн. : М-во хім. пром-сті УРСР, Укр. республ. правління всесоюзного хім. тов-ва ім. Д. І. Менделеева. - К. : Радянська Україна, 2013.
99.         Хлебопродукты : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 3 / учредитель : АО "Росхлебпродукт", Труд. кол. ред. - М. : ГП "Журн. Хлебопродукты", 2013.
100.         Хлібопекарська і кондитерська промисловість України : щоміс. наук.-вироб. і практ. журн. № 3 (100) / співвид. та заснов. : НУХТ, Держ. департ. з прод.  України, Укрхлібпром та ін. - К. : ПП Авокадо, 2013.
101.         Хранение и переработка зерна : ежемес. науч.-практ. журн. № 2 (167) / учредитель : ООО "АПК-Зерно". - Д. : Арт-Пресс, 2013.
102.         Хранение и переработка сельхозсырья : теорет. журн. № 1, № 2 / Рос. акад. с. / х. наук, Отд-ние хранения и перераб. с. / х. продукции. - М. : Пищ. пром-сть, 2013
103.         Ціноутворення у будівництві : зб. офіц. док. та роз'яснень. № 3 / засн. та вид. : наук.-вироб. фірма "Інпроект". - К. : ТОВ Бізнес-Логіка, 2013.
104.         Экология и промышленность : ежекв. науч. -произв. журн. № 1 (34) / учредитель и изд. : Укр. гос. науч.-техн. центр Энергосталь. - Х. : Укр ГНТЦ Энергосталь, 2013. -
105.         Электронные компоненты и системы : массовый ежемес. науч. -техн. журн. № 3 (187) / учредитель и изд. : науч. -произв. фирма VD MAIS. – К. : ДП ВПЦ "Такі справи", 2013.
106.         Энергосбережение : все об энергоэффективности и ресурсосбережении. № 3 / учредитель : ГП Юго-восточное региональное объединение по энергоснабжению. – Донецк : Астро, 2013.


Створено : 24/04/2013 @ 16:36
Оновлено : 24/04/2013 @ 16:43
Категорія :
Сторінка переглянута 1209 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх