Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

Нові надходження до бібліотеки за березень 2013р.
    КОМПЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ
1.        004
Д19
     Данченко А. Л. Інформаційна технологія моніторингу якості освітніх ресурсів : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.13.06 / А. Л. Данченко ; НУХТ. - К., 2012. - 24 с.
              Кільк. прим.:  2
2.        004
Д19
     Данченко А. Л. Інформационная технология мониторинга качества образовательных ресурсов : дис... канд. техн. наук : 05.13.06 / А. Л. Данченко ; Восточноукр. нац. ун-т им. В. Даля. - Луганск, 2012. - 179 с.
              Кільк. прим.:  1 
3.        004
П53
     Полумієнко С. К. ІТ- проекція технологічного розвитку України / С. К. Полумієнко, Л. О. Рибаков, Т. О. Грінченко ; за ред. С. О. Довгого. - К. : Азимут-Україна, 2011. - 184 с.
              Кільк. прим.:  1 
    УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ
4.        8140
 
     Багацька К. В. Управління фінансовою санацією підприємства : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів спеціальності 8.03050801"Фінанси і кредит" денної та заочної форм навчання / К. В. Багацька. - К. : НУХТ, 2012. - 31 с.
              Кільк. прим.:  20 
5.        8135
 
     Буковинська М. П. Менеджмент персоналу : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт для студентів спец. 8.03050801 "Фінанси і кредит", 8.03050901 "Облік і аудит", 7.03050701 "Маркетинг", 8.03051001 "Товарознавство і комерційна діяльність" денної та заочної форм навчання / М. П. Буковинська, В. М. Марченко. - К. : НУХТ, 2013. - 31 с.
              Кільк. прим.:  20 
6.        005.5
М12
     Мавріду В. Ю. Методичне забезпечення використання франчайзингу на підприємствах легкої промисловості : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / В. Ю. Мавріду ; Харків. нац. екон. ун-т. - Х., 2013. - 20 с.
              Кільк. прим.:  1 
7.        8134
 
     Мостенська Т. Л. Основи менеджменту : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напряму 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчання / Т. Л. Мостенська, О. П. Литвинюк, О. Ю. Межинська-Бруй. - К. : НУХТ, 2013. - 23 с.
              Кільк. прим.:  20
8.        005.2
С83
     Стратегічний аналіз виноробних підприємств : орієнтири та конкурентна позиція : монографія / Т. Л. Мостенська, В. О. Новак, В. М. Марченко, Ю. В. Печериця. - К . : Кондор-Видавництво, 2012. - 306 с.
              Кільк. прим.:  1 
9.        005.3
Ш65
     Шифріна Н. І. Оцінка фінансового стану машинобудівного підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Н. І. Шифріна ; Харків. нац. екон. ун-т. - Х., 2012. - 20 с.
              Кільк. прим.:  1
    ФІЛОСОФІЯ
10.    1
Г12
     Габрієлян О. А. Філософія історії : підручник / О. А. Габрієлян, І. І. Кальной, О. П. Цвєтков. - K. : Академвидав, 2010. - 216 с.
              Кільк. прим.:  1 
    СТАТИСТИКА
11.    311
Ч-49
     Чернелевський Л. М. Статистика : підручник / Л. М. Чернелевський, Л. М. Соломчук, М. В. Перетятько ; НУХТ. - К. : НУХТ, 2012. - 331 с.
              Кільк. прим.:  10 
    ПОЛІТИКА. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
12.    327
Г36
     Геополітика : енциклопедія / Є. М. Суліма, М. А. Шепелєв, І. П. Білецький, С. Й. Бобилева ; за ред. Є. М. Суліми. - К. : Знання України, 2012. - 919 с.
              Кільк. прим.:  2 
 
 
    ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
13.    330.3
П31
     Петухов Н. А. Факторы экономического роста российских регионов : моделирование, анализ, прогноз : монография / Н. А. Петухов, Н. П. Горидько, Р. М. Нижегородцев. - М. : ООО „НИПКЦ Восход-А”, 2012. - 292 с.
              Кільк. прим.:  1
14.    8139
 
     Пєтухова О. М. Інвестування : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форм навчання / О. М. Пєтухова. - К. : НУХТ, 2012. - 19 с.
              Кільк. прим.:  15
15.    330.3
С83
     Стратегія сталого розвитку у контексті економічної безпеки України : кол. моногр. / О. В. Абакуменко, П. І. Бакуменко, М. М. Забаштанський, О. О. Зеленська ; рецензент Т. Л. Мостенська. - Чернігів : ТПК „Орхідея”, 2012. - 504 с.
              Кільк. прим.:  1 
16.    330.3
Ч-49
     Чернелевська О. Л. Харчова промисловість в контексті підвищення конкурентоздатності економіки України : монографія / О. Л. Чернелевська ; НУХТ. - К. : „Хай-Тек-Прес”, 2012. - 272 с.
              Кільк. прим.:  1 
    ТЕОРІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ
17.    8149
 
     Авдієнко С. О. Охорона праці : методичні рекомендації до виконання розділу дипломного проекту (роботи) для студентів усіх напрямів галузей знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" денної та заочної форм навчання / С. О. Авдієнко, М. О. Полумбрик, О. В. Матиящук. - К. : НУХТ, 2012. - 18 с.
              Кільк. прим.:  20 
18.    8124
 
     Костюк В. К. Служба управління персоналом : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання практичних занять для студентів спеціальності 8.030505.01 „Управління персоналом та економіка праці” денної форми навчання / В. К. Костюк. - К. : НУХТ, 2012. - 19 с.
              Кільк. прим.:  15 
19.    8123
 
     Сінгаєвський І. О. Управління конфліктами : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030505 „Управління персоналом та економіка праці” всіх форм навчання / І. О. Сінгаєвський, Т. А. Репіч. - К. : НУХТ, 2012. - 11 с.
              Кільк. прим.:  15
20.    331.5
Ш95
     Шубала І. В. Забезпечення ефективної зайнятості економічно активного населення : автореф. дис... канд екон. наук : 08.00.07 / І. В. Шубала ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2012. - 20 с.
              Кільк. прим.:  1 
    ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА В ЕКОНОМІЦІ
21.    334.716
К92
     Куперман В. В. Оптимізація виробничої програми промислового підприємства : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / В. В. Куперман ; Одес. нац. екон. ун-т. - О., 2012. - 19 с.
              Кільк. прим.:  1 
22.    334.012
С44
     Скопенко Н. С. Інтеграційна взаємодія підприємств харчової промисловості України : автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Н. С. Скопенко ; НУХТ. - К., 2012. - 42 с.
              Кільк. прим.:  1
23.    334.012
С44
     Скопенко Н. С. Інтеграційна взаємодія підприємств харчової промисловості України : дис... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Н. С. Скопенко ; НУХТ. - К., 2012. - 598 с.
              Кільк. прим.:  1 
    ФІНАНСИ
24.    336.1
В68
     Волохова І. С. Міжбюджетні відносини в Україні : сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / І. С. Волохова. - Одеса : Атлант, 2010. - 234 с.
              Кільк. прим.:  1
25.    336.22
К44
     Кисляк К. Е. Розвиток прямого оподаткування у сільському господарстві : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.08 / К. Е. Кисляк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України. - К., 2012. - 19 с.
              Кільк. прим.:  2
    ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
26.    338.24
В68
     Волот О. І. Інформаційне забезпечення та його вплив на ефективність управління підприємствами харчової промисловості регіону : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. І. Волот ; Черніг. держ. технол. ун-т. - Чернігів, 2012. - 20 с.
              Кільк. прим.:  1 
27.    338.2
Г91
     Грушевський Р. Є. Формування механізму прогнозування фінансової діяльності підприємства : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Р. Є. Грушевський ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2013. - 20 с.
              Кільк. прим.:  1 
28.    8133
 
     Драган О. І. Методичні рекомендації до виконання економічного обгрунтування бакалаврської роботи для студентів напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ("Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса") / О. І. Драган, М. С. Лисенко. - К.: НУХТ, 2012. - 7 с.
              Кільк. прим.:  20 
29.    338.4
З-14
     Загороднюк О. В. Формування та розвиток ринку риби і рибної продукції України : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.03 / О. В. Загороднюк ; ННЦ "Ін-т аграр. екон.". - К., 2012. - 20 с.
              Кільк. прим.:  1 
30.    8136
 
     Заїнчковський А. О. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської роботи для студентів спеціальності 8.03050401 "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання / А. О. Заїнчковський, Ю. Г. Левченко. - К. : НУХТ, 2012. - 59 с.
              Кільк. прим.:  20
31.    338.1
Р20
     Ралко О. С. Організаційний розвиток підприємства та критерії його ефективності : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. С. Ралко ; НУХТ. - К., 2012. - 20 с.
              Кільк. прим.:  2 
32.    338.1
Р20
     Ралко О. С. Організаційний розвиток підприємства та критерії його ефективності : дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. С. Ралко ; НУХТ. - К., 2012. - 286 с.
              Кільк. прим.:  1 
33.    338.2
С44
     Скорук О. В. Формування стратегії економічної безпеки підприємств дитячого харчування : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. В. Скорук ; НУХТ. - К., 2012. - 20 с.
              Кільк. прим.:  3
34.    338.2
С44
     Скорук О. В. Формування стратегії економічної безпеки підприємств дитячого харчування : дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. В. Скорук ; Східноєвропейський нац.
 ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2012. - 262 с.
              Кільк. прим.:  1 
35.    338
С60
     Соломаха І. В. Особливості становлення і розвитку флористичних підприємств на вітчизняному ринку продукції квітникарства : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / І. В. Соломаха ; Черніг. держ. технолог. ун-т. - Чернігів, 2013. - 20 с.
              Кільк. прим.:  1 
36.    338.4
С77
     Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів : монографія / О. І. Павлов, М. А. Хвесик, В. В. Юрчишин, С. О. Юшин ; за ред. О. І. Павлова. - Одеса : Астропринт, 2012. - 760 с.
              Кільк. прим.:  1 
37.    338.4
С81
     Столярська К. М. Стратегія управління персоналом підприємства зв'язку на засадах формування ключових компетенцій : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / К. М. Столярська ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. - О., 2012. - 21 с.
              Кільк. прим.:  1 
38.    338.4
Я75
     Ярмош В. В. Ефективне використання інтелектуальної власності на підприємствах харчової промисловості : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / В. В. Ярмош ; НУХТ. - К., 2012. - 19 с.
              Кільк. прим.:  2 
39.    338.4
Я75
     Ярмош В. В. Ефективне використання інтелектуальної власності на підприємствах харчової промисловості : дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / В. В. Ярмош ; НУХТ. - К., 2012. - 265 с.
              Кільк. прим.:  1 
    ТУРИЗМ. ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ
40.    338.48-6
В48
     Винний туризм : підручник / С. В. Іванов, В. О. Домарецький, Д. І. Басюк, М. В. Білько ; НУХТ. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2012. - 472 с.
              Кільк. прим.:  30 
    ТОРГІВЛЯ. МАРКЕТИНГ
41.    8125
 
     Бєлова Т. Г. Стратегічний маркетинг : конспект лекцій для студентів спеціальностей 7.03050701, 8.03051001 "Маркетинг", 8.03051001 "Товарознавство і комерційна діяльність" усіх форм навчання / Т. Г. Бєлова. - К. : НУХТ, 2012. - 126 с.
              Кільк. прим.:  20 
42.    339
М13
     Мазаракі А. А. Торговельне підприємство : стратегія, політика, конкурентоспроможність : монографія / А. А. Мазаракі, Д. М. Пшеслінський, І. В. Смолін. - К. : КНТЕУ, 2010. - 384 с.
              Кільк. прим.:  1 
43.    339.138
М64
     Мироненко І. І. Управління взаємовідносинами промислових підприємств зі споживачами в системі маркетингу : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 /
І. І. Мироненко ; Харків. нац. екон. ун-т. - Х., 2013. - 20 с.
              Кільк. прим.:  1 
    ПРАВО
44.    349.3
Л27
     Лата Н. Ф. Право соціального забезпечення України : навч. посіб. / Н. Ф. Лата, О. С. Андреєва ; КНТЕУ. - К. : КНТЕУ, 2011. - 147 с.
              Кільк. прим.:  1
45.    347.73
Н71
     Ніколаєва Л. В. Комерційне право : навч. посіб. / Л. В. Ніколаєва, Л. А. Микитенко ; КНТЕУ. - К. : КНТЕУ, 2012. - 448 с. с.
              Кільк. прим.:  1 
46.    349.2
Р88
     Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці : навч. посіб. /
А. В. Русаловський. - 5-е вид., доп. і перероб. - К. : Ун-т "Україна", 2011. - 280 с.
              Кільк. прим.:  1
    НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЙОГО ЗАХИСТ. ЕКОЛОГІЯ
47.    8142
 
     Салавор О. М. Організація управління в екологічній діяльності : курс лекцій для студентів напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" денної та заочної форм навчання / О. М. Салавор,
О. В. Ничик. - К. : НУХТ, 2012. - 71 с.
              Кільк. прим.:  15
48.    8143
 
     Салавор О. М. Хімiя навколишнього середовища : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" денної та заочної форм навчання / О. М. Салавор, Л. І. Танащук. - К. : НУХТ, 2012. - 15 с.
              Кільк. прим.:  15
49.    8144
 
     Танащук Л. І. Основи екології : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.0306101"Менеджмент" денної та заочної форм навчання / Л. І. Танащук, Л. Ф. Степанець. - К. : НУХТ, 2013. - 14 с.
              Кільк. прим.:  15 
 
    ЙМОВІРНІСТЬ. МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА. ДОСЛІДЖЕНЯ ОПЕРАЦІЙ
50.    519.87
К65
     Копп В. Я. Моделирование автоматизированных производственных систем : монография / В. Я. Копп. - Севастополь : СевНТУ, 2012. - 700 с.
              Кільк. прим.:  1
51.    519.86
М54
     Методи прогнозування в системах підтримки прийнятих рішень : навч. посіб. / С. О. Довгий, П. І. Бідюк, О. М. Трофимчук, О. І. Савенков. - К. : Азимут-Україна, 2011. - 608 с.
              Кільк. прим.:  1 
52.    519.2
Р65
     Розов А. К. Оптимальные правила остановки и их применение / А. К. Розов. - 3-е изд., перераб. и допол. - СПб. : Политехника, 2012. - 236 с.
              Кільк. прим.:  2 
    ФІЗИКА
53.    8131
 
     Фізика : збірник задач та методичні рекомендації до самопідготовки та виконання контрольної роботи для студентів всіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання. Ч.1. Розділи : фізичні основи механіки, основи молекулярної фізики та термодинаміки, електрика / А. М. Король, С. М. Котікова, Б. І. Вербицький, В. М. Ісай. –
К. : НУХТ, 2012. - 125 с.
              Кільк. прим.:  30 
    ТЕРМОДИНАМІКА
54.    536.3
Ж51
     Желих В.М. Розробка теплофізичних основ теплозабезпечення виробничих комплексів на базі комбінованих систем опалення із застосуванням інфрачервоного нагріву : автореф. дис... д-ра техн. наук : 05.14.06 / В. М. Желих ; НАНУ. Ін-т техн. теплофіз. - К., 2013. - 31 с.
              Кільк. прим.:  1
55.    536
Л99
     Ляшенко А. В. Тепло- та масообмін у камері сумісних процесів сушіння та подрібнення : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.14.06 / А. В. Ляшенко ; НАНУ. Ін-т техн. теплофізики. - К., 2012. - 20 с.
              Кільк. прим.:  1 
56.    536.2
С20
     Саріогло А. Г. Утилізація теплоти відхідних газів скловарних печей в водогрійних теплообмінних апаратах з мембранними трубами : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.14.06 / А. Г. Саріогло ; НАНУ. Ін-т техн. теплофіз. - К., 2012. - 20 с.
              Кільк. прим.:  1 
    ХІМІЯ
57.    544.7
А18
     Авдєєва Л. Ю. Розробка промислових технологій виробництва ліпідних наноструктур і функціональних матеріалів на основі принципу дискретно-імпульсного введення енергії : автореф. дис... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Л. Ю. Авдєєва ; Ін-т техн. теплофіз. - О., 2012. - 21 с.
              Кільк. прим.:  1 
58.    544.6
Г87
     Громадський Д. Г. Високопотужні суперконденсатори на основі пористих вуглецевих матеріалів з оптимізованими електродними складовими : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.17.03 / Д. Г. Громадський ; НТУУ "Київ. політех. ін-т". - К., 2012. - 20 с.
              Кільк. прим.:  1 
59.    8152
 
     Загальна і неорганічна хімія : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.051701 "Харчова технологія та інженерія", 6.051301 "Хімічна технологія", 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 6.051401 "Біотехнологія" денної та заочної форм навчання / В. М. Іщенко, Т. П. Колотуша, О. І. Кроніковський, О. П. Перепелиця. - К. : НУХТ, 2013. - 63 с.
              Кільк. прим.:  20 
60.    8151
 
     Основи комп’ютерної хімії біологічно активних речовин : конспект лекцій для студентів спеціальності 8.05170109 "Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" денної форми навчання / Н. О. Стеценко, Л. С. Дегтярьов, Н. Е. Фролова, В. Д. Іванова. - К. : НУХТ, 2012. - 86 с.
              Кільк. прим.:  15 
    БІОЛОГІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ
61.    577.3
В67
     Волинець Г. П. Дизайн інгібіторів протеїнкінази ASK 1 in silico : автореф. дис... канд. біол. наук : 03.00.20 / Г. П. Волинець ; НАНУ. Ін-т молекул. біології та генетики. - К., 2012. - 20 с.
              Кільк. прим.:  1 
62.    579.8
З-34
     Зарічна О. З. Удосконалення методів виявлення мікобактерій туберкульозу та вивчення їх чутливості до нових антибактерійних сполук : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.07 / О. З. Зарічна ; НАНУ. Ін-т біол. клітини. - К., 2012. - 20 с.
              Кільк. прим.:  1 
63.    577.1
Н34
     Наукові принципи технології аналогів ікри : монографія / О. Ю. Рябець, Є. П. Пивоваров, С. В. Іванов, В. В. Зайцев. - Харків : ХДУХТ, 2010. - 164 с.
              Кільк. прим.:  1 
    БІОТЕХНОЛОГІЯ
64.    602.4
В68
     Воловик Т. М. Розробка технології інкапсулювання пробіотичних мікроорганізмів : автореф. дис... канд. техн. наук : 03.00.20 / Т. М. Воловик ; ОНАХТ. - О., 2012. - 19 с.
              Кільк. прим.:  1 
65.    602.4
Ш96
     Шунько Г. С. Розробка біотехнології b-глюканвмісних функціональних інгредієнтів із зернової сировини : автореф. дис... канд. техн. наук : 03.00.20 / Г. С. Шунько ; ОНАХТ. - О., 2012. - 19 с.
              Кільк. прим.:  1 
    ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ. ФАРМАКОЛОГІЯ
66.    615.2
Г27
     Геваза Ю. І. Експертиза наркотичних, отруйних та вибухових речовин : підручник / Ю. І. Геваза, В. Ю. Буряк, М. В. Остапов ; КНТЕУ. - К.: КНТЕУ, 2011. - 504 с.
              Кільк. прим.:  1
67.    8122
 
     Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту (роботи) для студентів спеціальності 7.05170109 "Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" денної форми навчання / Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко, Н. Е. Фролова, І. Ю. Гойко. - К. : НУХТ, 2012. - 143 с.
              Кільк. прим.:  20
68.    615.3
Т38
     Технологія пробіотиків : підручник / С. О. Старовойтова, О. І. Скроцька, Ю. М. Пенчук, Т. П. Пирог ; НУХТ. - К. : НУХТ, 2012. - 318 с.
              Кільк. прим.:  10 
    ВИПРОБУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ
69.    620.197
В55
     Вишневська Ю. П. Фазові металорганічні шари для протикорозійного захисту маловуглецевих сталей : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.17.14 / Ю. П. Вишневська ; НТУУ "Київ. політех. ін-т". - К., 2012. - 20 с.
              Кільк. прим.:  1 
    ЕЛЕКТРИКА. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
70.    621.35
Є74
     Єрмоленко І. Ю. Удосконалення електрохімічного рециклінгу псевдосплавів вольфраму : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.13.07 / І. Ю. Єрмоленко ; НТУ "Харків. політех. ін-т". - Х., 2012. - 20 с.
              Кільк. прим.:  1 
71.    8147
 
     Кандибка П. М. Електротехніка та електромеханіка : курс лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання. Ч.1. Електротехніка / П. М. Кандибка, О. Г. Мазуренко. - К. : НУХТ, 2012. - 210 с.
              Кільк. прим.:  20 
72.    8146
 
     Чорний Ю. А. Математичні задачі в електроенергетиці : методичні рекомендації до виконання лабораторних та розрахунково-графічних робіт для студентів напряму 6.050701 "Електротехніка і електротехнології" денної та заочної форм навчання / Ю. А. Чорний, Ю. В. Куєвда. - К. : НУХТ, 2013. - 35 с.
              Кільк. прим.:  15 
    БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД
73.    8121
 
     Якобчук Р. Л. Інженерне обладнання будівель : практикум для студентів за напрямом підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" денної форми навчання / Р. Л. Якобчук, О. А. Єщенко. - К. : НУХТ, 2012. - 122 с.
              Кільк. прим.:  40
    ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА КЕРУВАННЯ МАШИНАМИ ТА ПРОЦЕСАМИ
74.    62-5
Т41
     Тимченко В. Л. Автоматизація процесів керування морськими рухомими об’єктами на основі робастно-оптимальних систем : автореф. дис... д-ра техн. наук : 05.13.07 / В. Л. Тимченко ; Одес. нац. політех. ін-т. - О., 2013. - 40 с.
              Кільк. прим.:  1 
    ОВОЧІВНИЦТВО І ДЕКОРАТИВНЕ САДІВНИЦТВО. ГРИБИ
75.    635.8
Я85
     Ястреба Ю. А. Вдосконалення технології грибного напівфабрикату і комбінованих м’ясних продуктів з його використанням : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.16 / Ю. А. Ястреба ; НУХТ. - К., 2012. - 20 с.
              Кільк. прим.:  3
76.    635.8
Я85
     Ястреба Ю. А. Вдосконалення технології грибного напівфабрикату і комбінованих м’ясних продуктів з його використанням : дис... канд. техн. наук : 05.18.16 / Ю. А. Ястреба ; Полтав. ун-т екон. і торг. - Полтава, 2012. - 232 с.
              Кільк. прим.:  1 
    МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
77.    637.1
Г80
     Грек О. В. Технологія комбінованих продуктів на молочній основі : підручник / О. В. Грек, Т. А. Скорченко ; НУХТ. - К. : НУХТ, 2012. - 362 с.
              Кільк. прим.:  10 
78.    637.3
О-21
     Обозна М. В. Технологія сирного продукту замороженого з рослинними добавками : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.13 / М. В. Обозна ; Харків. держ. ун-т екон. та торг. - Х., 2012. - 21 с.
              Кільк. прим.:  1 
79.    637.3
Р98
     Рябченко Н. О. Формування споживних властивостей м’яких розсільних сирів : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.15 / Н. О. Рябченко ; КНТЕУ. - К., 2013. - 19 с.
              Кільк. прим.:  1 
80.    637.1
Х54
     Хімічний склад і фізичні характеристики молочних продуктів : довідник : навч. посіб. / О. М. Скарбовійчук, О. В. Кочубей-Литвиненко, О. А. Чернюшок, В. Г. Федоров ; НУХТ. - К. : НУХТ, 2012. - 311 с.
              Кільк. прим.:  10 
81.    637.3
Ю69
     Юр’єва О. О. Розробка технології плавлених сирних продуктів і дрібнодисперсних ароматичних добавок з використанням заморожування і кріомеханодеструкції : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.13 / О. О. Юр’єва ; Харків. держ. ун-т харчування та торг. - Х., 2012. - 22 с.
              Кільк. прим.:  1 
    МЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
82.    637.5
Б90
     Будник Н. В. Удосконалення технології варених ковбас з кістковою пастою : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.04 / Н. В. Будник ; НУХТ. - К., 2013. - 22 с.
              Кільк. прим.:  1  
83.    637.5
Ш26
     Шарпе Г.О. Розробка технології швидкозаморожених напівфабрикатів із замороженої м’ясної сировини : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.04 / Г. О. Шарпе ; ОНАХТ. - О., 2012. - 19 с.
              Кільк. прим.:  1 
84.     637.5
Ш68
     Шлапак Г. В. Розробка функціональних залізовмісних м’ясних продуктів : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.04 / Г. В. Шлапак ; ОНАХТ. - О., 2012. - 18 с.
              Кільк. прим.:  1 
 
    ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ ТА СТРАВ. КУЛІНАРІЯ
85.    641.5
А92
     Атанасова В. В. Розробка технології кулінарної продукції на основі пюреподібних мас із зерен сочевиці : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.16 / В. В. Атанасова ; ОНАХТ. - О., 2012. - 20 с.
              Кільк. прим.:  1
86.    641.5
Н46
     Неіленко С. М. Технологія кулінарної продукції радіозахисної дії : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.16 / С. М. Неіленко ; КНТЕУ. - К., 2013. - 21 с.
              Кільк. прим.:  1 
    БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
87.    657.4
В53
     Височан О. О. Облік витрат на підготовку та освоєння виробництва нової продукції і їх фінансового забезпечення : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / О. О. Височан ; ДВНЗ „Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника”. - Івано-Франківськ, 2012. - 20 с.
              Кільк. прим.:  1 
88.    657.1
В78
     Воськало Н. М. Облік та контроль власного капіталу в системі корпоративного управління : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / Н. М. Воськало ; Львів. комерц. акад. - Л., 2012. - 21 с.
              Кільк. прим.:  1 
89.    657
Ж79
     Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами : навч. посіб. / І. В. Жолнер ; НУХТ. - К. : НУХТ, 2012. - 335 с.
              Кільк. прим.:  10 
90.    657.6
Р33
     Редченко К. І. Аудит стратегій розвитку підприємства : методологія та організація : автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.00.09 / К. І. Редченко ; Нац. акад. стат., обліку та аудиту. - К., 2012. - 36 с.
              Кільк. прим.:  1
91.    657.4
Ч-73
     Чік М. Ю. Формування системи обліку і контролю витрат в управлінні діяльністю підприємств : автореф. дис... канд екон. наук : 08.00.09 / М. Ю. Чік ; Львів. комерц. акад. - Л., 2012. - 21 с.
              Кільк. прим.:  1 
92.    657.4
Ш96
     Шумило Р. Р. Бухгалтерський облік і контроль малоцінних необоротних та швидкозношуваних активів : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / Р. Р. Шумило ; Львів. комерц. акад. - Львів, 2012. - 20 с.
              Кільк. прим.:  1 
93.    657.4
Щ87
     Щирська О. В. Облік і внутрішній контроль амортизації основних засобів : теорія і методологія : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / О. В. Щирська ; Держ. служб. стат.Укр., Нац. акад. стат., обл. та аудиту. - К., 2013. - 21 с.
              Кільк. прим.:  1
    ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
94.    8138
 
     Басюк Т. П. Економіка підприємства : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.050101 "Комп’ютерні науки" усіх форм навчання / Т. П. Басюк, М. В. Григорців, Г. Ф. Ємцева. - К. : НУХТ, 2013. - 31 с.
              Кільк. прим.:  20 
95.    658.5
К78
     Кравченко О. В. Підвищення ефективності функціонування підприємств хлібопекарської промисловості (на прикладі Черкаської області) : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. В. Кравченко ; НУХТ. - К., 2013. - 20 с.
              Кільк. прим.:  2 
96.    658.5
К78
     Кравченко О. В. Підвищення ефективності функціонування підприємств хлібопекарської промисловості (на прикладі Черкаської області) : дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. В. Кравченко ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси, 2013. - 219 с.
              Кільк. прим.:  1 
97.    8141
 
     Обушна Н. І. Фінанси підприємств : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030601 "Менеджмент", 6.030507 "Маркетинг", 6.030 505 "Управління персоналом та економіка праці", 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" денної та заочної форм навчання / Н. І. Обушна, І. П. Ситник. - К. : НУХТ, 2012. - 35 с.
              Кільк. прим.:  20 
98.    658.5
П76
     Прилепа Н. В. Організаційно-структурне забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємства : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Н. В. Прилепа ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2013. - 19 с.
              Кільк. прим.:  2 
99.    8137
 
     Рябенко В. В. Управління потенціалом підприємства : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.03050401, 8.03050401 "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання. / В. В. Рябенко. - К. : НУХТ, 2012. - 15 с.
              Кільк. прим.:  15 
    ПРОДУКТИ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
100.            661.1
Г85
     Гриценко Н. А. Розробка технології поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii К-8 : автореф. дис... канд. техн. наук : 03.00.20 / Н. А. Гриценко ; НУХТ. - К., 2012. - 22 с.
              Кільк. прим.:  3 
101.            661.1
Г85
     Гриценко Н. А. Розробка технології поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii К-8 : дис... канд. техн. наук : 03.00.20 / Н. А. Гриценко ; НУХТ. - К., 2012. - 149 с.
              Кільк. прим.:  1
102.            661.1
С68
     Софілканич А. П. Розробка технології поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ЕК-1 з використанням промислових відходів : автореф. дис... канд. техн. наук : 03.00.20 / А. П. Софілканич ; НУХТ. - К., 2013. - 24 с.
              Кільк. прим.:  3  
103.            661.1
С68
     Софілканич А. П. Розробка технології поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ЕК-1 з використанням промислових відходів : дис... канд. техн. наук : 03.00.20 / А. П. Софілканич ; НУХТ. - К., 2013. - 166 с.
              Кільк. прим.:  1
    БРОДИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО. ВИРОБНИЦТВО НАПОЇВ
104.            663.2
І-66
     Інноваційні технології продуктів бродіння і виноробства : підручник / С. В. Іванов, В. А. Домарецький, В. Л. Прибильський, А. М. Куц ; НУХТ. - К. : НУХТ, 2012. - 487 с.
              Кільк. прим.:  10 
105.            663.6
П30
     Петрікей Р. В. Удосконалення процесу сатурації та розробка обладнання для насичення напоїв діоксидом вуглецю : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.12 / Р. В. Петрікей ; НУХТ. - К., 2012. - 21 с.
              Кільк. прим.:  2 
106.            663.6
П30
     Петрікей Р.В. Удосконалення процесу сатурації та розробка обладнання для насичення напоїв діоксидом вуглецю : дис... канд. техн. наук : 05.18.12 / Р. В. Петрікей ; НУХТ. - К., 2012. - 188 с.
              Кільк. прим.:  1
107.            8132
 
     Таран В. М. Технологічне обладнання галузі : Ч.2. Виробництво спирту та лікеро-горілчаних виробів. Виробництво безалкогольних напоїв та діоксиду вуглецю : конспект лекцій для студентів спеціальностей 7.05050313, 8.05050313 спеціалізації „Обладнання бродильних і спиртових виробництв” та напрямів підготовки 6.051701 „Харчова технологія та інженерія” спеціальності „Технологія бродильних виробництв і виноробства” денної та заочної форм навчання / В. М. Таран, С. О. Удодов, Л. В. Марцинкевич. - К. : НУХТ, 2012. - 126 с.
              Кільк. прим.:  20 
    ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ В ЦІЛОМУ
108.            664.9
А27
     Агунова Л. В. Розробка технології м’ясних паштетів з функціональними інгредієнтами : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.04 / Л. В. Агунова ; ОНАХТ. - О., 2012. - 20 с.
              Кільк. прим.:  1 
109.            664.1
З-66
     Зігунов О. М. Підсистема технологічного моніторингу в системах управління складними технологічними комплексами харчових виробництв (на прикладі дифузійного відділення цукрового заводу) : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.13.07 / О. М. Зігунов ; НУХТ. - К., 2012. - 21 с.
              Кільк. прим.:  2 
110.            664.1
З-66
     Зігунов О. М. Підсистема технологічного моніторингу в системах управління складними технологічними комплексами харчових виробництв (на прикладі дифузійного відділення цукрового заводу) : дис... канд. техн. наук : 05.13.07 / О. М. Зігунов ; НУХТ. - К., 2012. - 219 с.
              Кільк. прим.:  1
111.            8129
 
     Інноваційні технології та продукти : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 7.05170111 „Технології цукру та полісахаридів” денної та заочної форм навчання / В. М. Логвін, Л. М. Хомічак, В. Ю. Виговський, С. П. Олянська. - К. : НУХТ, 2012. - 19 с.
              Кільк. прим.:  15
112.            8145
 
     Крижановський С. Й. Технологічне обладнання галузі : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 6.091706 „Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів” напряму 0917 „Харчова технологія та інженерія” денної та заочної форм навчання / С. Й. Крижановський, В. В. Шутюк, О. С. Бессараб. - К. : НУХТ, 2012. - 15 с.
              Кільк. прим.:  20
113.            8128
 
     Логвін В. М. Інноваційні технології галузі : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів зі спеціальностей 8.05170111 „Технології цукру та полісахаридів” і 8.05170110 „Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв” за освітньо-кваліфікаційним рівнем „МАГІСТР” денної та заочної форм навчання / В. М. Логвін, С. П. Олянська, Л. М. Хомічак. - К. : НУХТ, 2012. - 19 с.
              Кільк. прим.:  20
114.            8130
 
     Логвін В. М. Програма практики студентів зі спеціальностей 8.05170111 „Технології цукру та полісахаридів” і 8.05170110 „Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв” за освітньо-кваліфікаційним рівнем „МАГІСТР” денної та заочної форм навчання / В. М. Логвін, С. П. Олянська, Л. М. Хомічак. - К. : НУХТ, 2012. - 15 с.
              Кільк. прим.:  15 
115.            8127
 
     Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської роботи зі спеціальностей 8.05170111 „Технології цукру та полісахаридів” і 8.05170110 „Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв” денної та заочної форм навчання / В. М. Логвін, О. В. Грабовська, С. П. Олянська, Л. П. Рева. - К. : НУХТ, 2012. - 34 с.
              Кільк. прим.:  15 
116.            664.6
М59
     Миколенко С. Ю. Удосконалення технології хлібобулочних виробів з використанням плазмохімічно активованої води : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.01 / С. Ю. Миколенко ; НУХТ. - К., 2012. - 21 с.
              Кільк. прим.:  2 
117.            664.6
М59
     Миколенко С. Ю. Удосконалення технології хлібобулочних виробів з використанням плазмохімічно активованої води : дис... канд. техн. наук : 05.18.01 / С. Ю. Миколенко ; Дніпропетр. держ. агр. ун-т. - Дніпропетровськ, 2012. - 212 с.
              Кільк. прим.:  1 
 
118.            8150
 
     Програма технологічної практики на хлібопекарських, макаронних і харчоконцентратних підприємствах : для студентів спец. 7.05170103, 8.05170103 „Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів” денної форми навчання / В. І. Дробот, В. М. Ковбаса, Т. О. Степаненко, Ю. В. Бондаренко. - К. : НУХТ, 2012. - 15 с.
              Кільк. прим.:  15 
119.            664
П84
     Процеси і апарати харчових виробництв. Курсове проектування : навч. посіб. /
І. Ф. Малежик, О. С. Марценюк, Л. М. Мельник, В. Г. Мирончук ; за ред. І. Ф. Малежика ; НУХТ. - К. : НУХТ, 2012. - 543 с.
              Кільк. прим.:  10 
120.            8126
 
     Резніченко Ю. М. Проектування підприємств галузі : курс лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної та заочної форм навчання / Ю. М. Резніченко. - К. : НУХТ, 2012. - 91 с.
              Кільк. прим.:  15
121.            8148
 
     Романовська Т. І. Контроль якості та безпеки продуктів галузі : методичні рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.051701 „Харчова технологія та інженерія” денної та заочної форм навчання /
Т. І. Романовська, М. І. Осейко, І. В. Левчук. - К. : НУХТ, 2013. - 11 с.
              Кільк. прим.:  15
122.            664.1
Р69
     Романченко Н. М. Удосконалення технології очищення клеровки тростинного цукру-сирцю : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.05 / Н. М. Романченко ; НУХТ. - К., 2012. - 21 с.
              Кільк. прим.:  2
123.            664.1
Р69
     Романченко Н. М. Удосконалення технології очищення клеровки тростинного цукру-сирцю : дис... канд. техн. наук : 05.18.05 / Н. М. Романченко ; НУХТ. - К., 2012. - 164 с.
              Кільк. прим.:  1 
124.            664.6
С76
     Стадник І. Я. Науково-технічні основи процесів та розробка обладнання для безлопатевого змішування тіста : автореф. дис... д-ра техн. наук : 05.18.12 / І. Я. Стадник ; НУХТ. - К., 2013. - 40 с.
              Кільк. прим.:  2 
125.            664.6
С76
     Стадник І. Я. Науково-технічні основи процесів та розробка обладнання для безлопатевого змішування тіста : дис... д-ра техн. наук : 05.18.12 / І. Я. Стадник ; НУХТ. - К., 2013. - 353 с.
              Кільк. прим.:  1 
126.            664.6
С88
     Ступак С. М. Трансформація інвестиційно-інноваційних процесів на підприємствах хлібопекарської галузі : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / С. М. Ступак ; Одес. нац. екон. ун-т. - О., 2013. - 19 с.
              Кільк. прим.:  1 
    БУДІВЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
127.            69
Ш24
     Шаповал С. Л.  Громадське будівництво : практикум : навч. посіб. / С. Л. Шаповал, Н. М. Плешкань ; за ред. А. А. Мазаракі. - К. : КНТЕУ, 2012. - 264 с.
              Кільк. прим.:  1 
 
  ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
1.             Chemical & engineering news. № 5, № 6, № 7, № 8 . - Canada, 2013. - дарчий.
2.             Higher education policy : the Quarterly Journal of the International Association of Universitiees. vol. 26. № 1. - 2013. - дарчий.
3.             Автоматика и телемеханика : РАН. № 1, № 2 / РАН. - М. : Наука, 2013.
4.             Академия гостеприимства : журн. для владельцев ресторанного и гостиничного бизнеса. № 1 (13) / основатель и изд. : ООО Прес-Альянс. - К. : Аванпост-прим, 2013.
5.             Актуальні Проблеми Економіки : наук. екон. журн. № 2 (140) / засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр. - К. : Ін-т екон. НАНУ, 2013.
6.             Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования : содерж., формы и методы обуч. в высш. шк. № 1 / МОН РФ, ФИРО. - М. : ФИРО, 2013.
7.             Атестаційний вісник : інформ. бюл. № 2 (16) / засн. : МОНМС України, Держ. інформ.-вироб. під-во, вид-во "Преса". - К. : Колофон, 2013.
8.             Банківська справа : наук. - практ. вид. № 2 (110). - К. : Т-во "Знання", 2013.
9.             Безпека життєдіяльності. № 2. - К. : Основа, 2013.
10.         Безпека праці на виробництві : практикум : всеукраїнський профілактично-практичний журнал для керівників підприємств та служб охорони праці. № 2(38) / засновник : ТОВ "Редакція журналу "Безпека праці на виробництві". - К. : Основа-принт, 2013.
11.         Бібліотечний вісник : наук.-теорет. та практ. журн. № 1 (213) / засн.: НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К. : НБУВ, 2013.
12.         Біополімери і клітина : наук. журн. Т. 29. № 1 / засн. : НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики. - К. : МПП Ірина, 2013.
13.         Бухгалтерський облiк i аудит : наук.-практ. журн. № 2 / засн. : ТОВ "Екаунтiнг". - К. : Преса України, 2013.
14.         Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 1, № 2. / засн. : ред. журн. "Право України". - К. : Юрiнком, 2013.
15.         Бюллетень регистрации НИР и ОКР. № 1 / засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. - К. : УкрІНТЕІ, 2013.
16.         Вiсник Нацiональної академiї наук України : щомiс. загальнонаук. та громад.-полiт. журн.
№ 2, № 3 / засн. : НАН України ; Вид.: Вид. дім "Академперіодика" НАН України. - К.: Президiя НАН України, 2013.
17.         Вища освіта в Україні : інтернаціоналізація, реформи, нововведення : Міжнародна конференція, 20-21 квітня 2012 р., м. Київ Україна. - К., 2012. - 204 с.
18.         Вища школа : наук. - практ. вид. № 2 (104) / засн. і вид. : Т-во "Знання" України, КОО. - К. : АТ Віпол, 2013.
19.         Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. № 8, № 9-10 / засн. : Верхов. Рада України. - К. : Преса України, 2013.
20.          Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету : наук. журн. № 1(87). - К. : КНТЕУ, 2013.
21.         Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 1(198) / Книжк. палата України. - К. : Книжк. палата України, 2013.
22.         Вісник Національного банку України : наук.-практ. журн. № 2 (204) / Нац. банк України. - К. : РПВ НБУ, 2013.
23.         Вісник Пенсійного фонду України : загальнодерж. інформ.-аналіт. вид. № 2 (128) / засн. : Пенсійн. фонд України ; вид. : держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України. - К. : Поліпрінт, 2013.
24.         Вісник цукровиків України : інформ. бюл. № 1(80), № 2(81). - К. : Укрцукор, 2013. - 52 с. - дарчий.
25.         Вода і водоочисні технології : укр. наук.-прак. журн. № 6 (66) / засн. : засн : ТОВ "Укр. спілка фахівців в галузі очистки води". - К. : СПД Коляда О.П., 2012.
26.         Гастрономъ : ежемес. журн. № 3. - М. : ООО Бонниер Пабликейшенз, 2013.
27.         Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, туризм, индустрия развлечений. № 1 /  учредитель : ООО ИнтелЦентр. - К.: ООО Академпресс, 2013.
28.         Дiлова панорама : вісник Київ. торг.-пром. палати України. № 1. - К .: КТПП, 2013.
29.         Дiловий вiсник : журн. Торг.-пром. палати України. № 2 (225). - К. : Ф-ка друк. реклами, 2013.
30.         Джерело : Укр. РЖ. Сер. 2. : Технiка. Промисловість. Сiльське господарство. № 1. / НАН України, Ін-т пробл. реєстрацiї iнформацiї, НБУ iм. В. І. Вернадського. - К .: ІПРІ НАНУ, 2013.
31.         Джерело : Укр. РЖ. Сер. 3 : Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво. № 1. / НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. В. І. Вернадського. - К. : ІПРІ НАНУ, 2013.
32.         Джерело : Укр. РЖ. Сер.1 : Природничі науки. Медицина. № 1 / НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. В. І. Вернадського. - К. : ІПРІ НАНУ, 2013.
33.         Дистанционное и виртуальное обучение : науч. журн. № 2 (68) / учредитель : Соврем. гуманитар. акад. - М. : Изд-во СГУ, 2013.
34.         Довідник секретаря та офіс-менеджера : щоміс. проф. журн. № 2, № 3 / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитру-Україна". - К. : Аванпост-прим, 2013.
35.         Довідник секретаря та офіс-менеджера: щоміс. проф. журн. № 1 (спеціальний випуск) / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитру-Україна". - К. : Аванпост-прим, 2013.
36.         Довкілля та здоров'я : наук. журн. з пробл. мед. екології, гігiєни, охорони здоров'я та екологічної безпеки. № 1 (64) / засн. : Укр. наук. гігiєн. центр, Укр. від-ня Міжнар. центру наук. культури - "Всесвітня лабораторія". - К. : Преса України, 2013.
37.         Доповiдi Нацiональної Академiї наук України : наук.-терет. журн. Президiї НАН України. № 2. - К. : Наук. думка, 2013.
38.         Економiка АПК : мiжнар. наук. -вироб. журн. № 3 (221). - К. : Преса України, 2013.
39.         Економiка України : полiтико-екон. журн. М-ва економiки України, М-ва фiнансiв України та НАН України. № 3 (616). - К. : Преса України, 2013.
40.         Економiка. Фiнанси. Право : щомiсяч. iнформ.-аналіт. журн. № 1, № 2 / засн., вид. : АФ Аналiтик, Акад. муніципального упр. - К. : АТЗТ Вид-во Право, 2013.
41.         Економiст : наук. та громадсько-політ. журн. № 1(315), № 2 (316) / засн. : Ін-т екон. та прогнозуван. НАН України. - К. : Прес-Колегiум, 2013.
42.         Електротехніка і електромеханіка : наук.-практ. журн. № 1 / засн.: Харків. політех. ін-т. - Харків : ТОВ "Друкарня "Мадрід", 2013.
43.         Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 2 / засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. - К. : УкрІНТЕІ, 2013.
44.         Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология.. Т. 55. № 11, № 12 / М-во общ. и проф. образования РФ. - Иваново : Изд-во Иван. хим. -технол. ин-та, 2012.
45.         Инновации в образовании. № 1 / учредитель : Соврем. гуманит. акад. - М. : ГУП МО Колом. тип., 2013.
46.         Інтелектуальна власність : наук.-практ. журн. № 2 / засн. : Держ. департамент інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності. - К. : ДП Укрбланквидав, 2013.
47.         Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки, молоді та спорту України. № 4-5-6. - К. : Пед. преса, 2013. - до 2012 р. "Інформаційний збірник Мінiстерства освіти України".
48.        ІТM. Информационные технологии для менеджмента : науч.- техн. журн. № 1-2 / учредитель и изд. : ООО Софт-Рейтинг Консалт, УкрНЦ РИТ и др. - М. : ГУП ВИМИ, 2013.
49.         Кадровик : трудове право і упр. персоналом : щоміс. проф. журн. № 3 / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фінасово-екон. розвитку-Україна". - К. : ТОВ Вид. Дім, 2013.
50.         Кибернетика и системный анализ : междунар. науч.-теорет. журн. № 1 / НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. - К, 2013.
51.         Кодекси України. № 2. - К. : Укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2013.
52.         Комбикорма : пр-во и использ. : науч.-техн. и произв. журн. № 2 / учредители : Минсельхозпрод РФ, ОАО ФКК Росхлебпродукт, Ассоц. комбикормовых предпр., Кол. ред. журн. - М. : ЗАО "Динамо", 2013.
53.         Компьютеры, сети, программирование. № 1, № 2 / учредитель С. Р. Лищук. - К., 2013.
54.         Кондитерское производство : науч.-произв. журн. № 1. - М. : ООО Изд. Пищ. пром-сть, 2013.
55.         Лiтопис журнальних статей : держ. бiблiограф. покажч. України. № 1, № 2. Нац. бiблiогр. України. - К. : Книжк. палата України, 2013.
56.         Літопис авторефератів дисертацій : держ. бібліограф. покаж. України. № 4-1, № 4-2 / Кн. палата України. - К. : КПУ, 2012.
57.         Літопис книг : держ. бібліограф. покаж. України. № 1, № 2  / Книжк. палата України. - К. : Книжк. палата України, 2013.
58.         Логистика: проблемы и решения : междунар. науч.-практ. журн. № 1 (44) / изд. : НВФ Студцентр. - К. : НВФ Студцентр, 2013.
59.         Людина i праця : щоміс. журн. з питань захисту соц.-екон. ітересів населен. України. № 2 / засн. : М-во соц. політики України ; вид. : ДП Вид-во "Соцінформ". - К. : Інформ. -консультац. фiрма "Праця", 2013.
60.         Маркетинг в Україні. № 6 (75) / засн. : Укр. Асоц. Маркетингу, Київ.нац. екон. ун-т. - К. : НСФ Демос ЛТД, 2012.
61.         Маркетинговые исследования в Украине : укр. науч.-практ. журн. № 1 (56) / изд. : НВФ "Студцентр". - Киев-Харьков : СПДФО Дмитриева А.С., 2013.
62.         Международная экономика : междунар. науч.-практ. журн. № 1 / учредитель : ООО Индепендент Масс Медиа. - М. : ИД Панорама, 2013.
63.         Микробиология. Т. 82. № 1 / РАН. - М.: Наука, 2013.
64.         Мир мороженого и быстрозамороженных продуктов : единственный всерос. информ. -аналит. и практ. двухмесяч. журн. № 1 / учредитель: Изд. дом "Холодильная техника". - М. : ООО Петровский парк, 2013.
65.         Мир техники и технологий : междунар. промышлен. журн. № 2(135) / изд. и учредитель : ред. журн. - Чугуев : ПолиАрт, 2013.
66.         Мир туризма : искусство отдыха и путешествий. № 1-2 / учредитель и изд. : ЧП Ред. журн. "Мир туризма". - К : Слон, 2013.
67.         Мир Упаковки : Бизнес-организатор для производит. и потреб. упаковки. № 1 (89) / учредитель и изд. : РИА "Марк Пак". - К.: ДТ "Експес-Полiграф", 2013.
68.         Мировая экономика и международные отношения. № 2 / РАН. - М.: Наука, 2013.
69.         Молокопереробка : наук.-практ. журн. № 10 (85), № 11(86), № 12 (87)  / засн. та вид. : ТОВ РІА МОЛОКО. - К. : ТОВ СЕЕМ, 2012.
70.         Мясная индустрия : произв. науч.-техн. журн. № 1, № 2 / учредители : ООО "Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им. В.М.Горбатова и др. - М. : Мясн. индустрия, 2013.
71.         Мясное дело : ежемес. произв.-практ. журн. № 11-12 (128) / учредитель: ЧП "Корсар". - К. : ООО Футари-Принт, 2012.
72.         Мясной бизнес : ежемес. науч.-практ. журн. № 2 (119) / изд. : ООО Биопром. - К. : Аванпост-Прим, 2013.
73.         Надзвичайна ситуацiя. № 2 (183). - К. : Агенство Чорнобильiнтерiнформ, 2013.
74.         Наука и жизнь : ежемес. науч. -попул. журн. № 2 / учредитель : Автоном. некоммер. орг. "Ред. журн. "Наука и жизнь". - М. : Пресса, 2013.
75.         Наука и религия : ежемес. науч.-попул. журн. № 3 (641) / М-во печати и информ. РФ. - М. : ОАО "Пресса-1", 2013.
76.         Новини енергетики : щоміс. наук.-техн. аналіт. журн. № 2 / засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради. - К.: Вид-во "КВІЦ", 2013.
77.         Новости торговли = Retail. News & Ntchnologies. № 1-2 (164) /  изд. : ООО НТА Эвент Медиа Гроуп. - М. : ООО НТА Эвент Медиа Гроуп, 2013.
78.         Офіцiйний вісник Президента України : інформ. бюл. № 4, № 5, № 6, № 7 / держ. управління справами. - К. : ДП НВЦ Пріоритети, 2013.
79.         Офіцiйний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19 / М-во юстиції України. - К.: Право, 2013.
80.         Охорона праці : наук.-виробн. щоміс. журн. № 2(224) / ком. по нагляду за охороною праці України. - К. : Преса України, 2013.
81.         Питание и общество : проф. кулинар. журн. № 3 / учредитель : труд. кол. ред. журн. - М. : Питание и о-во, 2013.
82.         Пищевая промышленность : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 2 / учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром. - М. : РОСПИЩЕПРОМ, 2013.
83.         Підприємництво, господарство і право : щоміс. наук.- практ. госп. - прав. журн. № 1 (205), № 2 (206) / засн. : Союз ж-стів України, Ін-т держави і права НАН України. - К. : Кн. друк. наук. кн, 2013.
84.         Пожежна безпека : щоміс. наук.-вироб. журн. № 2 / засн. : ДДПБ МНС України ; вид. : НВП "Спецпожсервіс". - К. : ТОВ "БВІ-Прінт", 2013.
85.         Право України: юридич. журн. № 11-12 / М-во юстиції України. - К. : ВАТ "Книжк. друк. наук. кн.", 2012.
86.         Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. № 2. - М. : ООО "Научтехмаш", 2013.
87.         Проблеми науки : міжгалуз. наук.-техн. журн. № 1 / засн. : К. ЦНТЕІ М-ва освіти і науки Укр. - К.: ТОВ ДІА, 2013.
88.         Проблемы прочности : междунар. науч.-техн. журн. № 1 (421) / учредитель и изд. : НАН Украины, Ин-т проблем прочности. - К. : ИПП, 2013.
89.         Проблемы управления и информатики : междунар. науч.-техн. журн. № 1 / НАН Украины, Нац. космич. агенство Украины, Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова и др. - К., 2013.
90.         Продукты Украины. Food UA : специализир. информ.-аналит. журн. № 7 (38) / изд. : Smart Capital. - К.: ООО Рема- Принт, 2012.
91.         Промислова безпека. № 2 (53) / засн. : ТОВ "Промислова безпека". - К. : ТОВ "Вістка", 2013.
92.         Промышленные АСУ и конроллеры : ежемес. науч.-техн. произв. журн. № 2. - М. : ООО Изд-во "Научтехлитиздат", 2013.
93.         Рестораторъ : произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 3 (101) / учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины". - К. : ООО "Бизнес-Логика", 2013.
94.         Реферативный журнал : вып. свод. тома, 20. № 2. Экономика промышленностисти. Экономика отраслей пищевой промышленности / ВИНИТИ. - М. : ВИНИТИ, 2013.
95.         Реферативный журнал : отдельн. вып., 38. № 2. Оборудование пищевой промышленности : / ВИНИТИ. - М. : ВИНИТИ, 2013.
96.         Реферативный журнал : вып. свод. тома, 19. № 2. Химия. Химия и технология пищевых продуктов / ВИНИТИ. - М. : ВИНИТИ, 2013.
97.         Российский продовольственный рынок = Russian food & drinks market magazine : рекламн. спец. информ. -аналит. журн. № 1 (134) / учредитель : ООО RFDM. - СПб. : AS Uniprint, 2013.
98.         Сад, виноград i вино України : всеукр. щомiс. наук.-попул. журн. № 1-2 / засн. : М-во АПК України, Укрсадвинпром, Укр. акад. аграр. наук та iн. - К. : Преса України, 2013.
99.         САПР и графика. № 2 (196) / учредитель : ООО "КомпьютерПресс". - М. : КомпьютерПресс, 2013.
100.                 Стандарты и качество : междунар. журн. для профессионалов стандартизации и управления качеством. № 2 (908) / учредители и изд. : Всерос. организация качества, ООО "РИА "Стандарты и качество". - М. : Вива-Стар, 2013.
101.                 Сыроделие и маслоделие : науч.-техн. и произв. журн. № 1 / учредитель : ред. журн. "Мол. пром-сть". - М. : Сыроделие, 2013.
102.                 Туризм: право и экономика : федеральн. науч.-практ. журн. № 1 (44) / изд. группа "Юрист". - М. : Нац. Полиграф. Гр., 2013.
103.                 Украинский туризм : всекур. изд. для проф. тур. бизнеса. № 1 / учредитель и изд. : ООО Изд-во "Зеркало мира". - К. : ООО Изд-во "Зеркало мира", 2013.
104.        Управление качеством : ежемес. произв.- техн. журн. № 1 / учредитель : региональн. благотворит. обществ. организация инвалидов и пенсионеров "Просвещение". - М., 2013.
105.                 Управление персоналом : практ. журн. № 3 (234) / изд. : Н.Осейко. - К., 2013.
106.                 Фінансовий контроль : всеукр. наук.-практ. журн. № 2 (85), № 3 (86) / засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін. - К. : ТОВ Параміда, 2013.
107.                 Харчова наука і технологія : щокв. наук.-виробн. журн. Одеської нац. акад. харч. технол. № 2 (19), № 3 (20). - О.: Євротойз, 2012.
108.                 Химия и технология воды : междунар. науч.-техн. журн. Т. 35. № 1 (231) / НАН Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В.Думанского,Отд-ние химии. - К, 2013.
109.                 Хлебопродукты : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 2 / учредитель : АО "Росхлебпродукт", Труд. кол. ред. - М. : ГП "Журн. Хлебопродукты", 2013.
110.                 Хлеболекарское и кондитерское дело : произв.-практ., рекламн. журн. № 6 (45) / учредитель и изд.: ЧП Корсар. - К. : ЧП Корсар, 2012.
111.                 Хранение и переработка зерна : ежемес. науч.-практ. журн. № 1 (166) / учредитель : ООО "АПК-Зерно". - Д. : Арт-Пресс, 2013.
112.                 Ціноутворення у будівництві : зб. офіц. док. та роз'яснень. № 2 / засн. та вид. : наук.-вироб. фірма "Інпроект". - К. : ТОВ Бізнес-Логіка, 2013.
113.                 Цукор України : наук.- практ. галузевий журн. № 2 (86) / засн. : Нац. асоц. цукровиків України, Укр. НДІ цукрової пром-сті, ІАЦ "Цукор України". - К. : Цукор України, 2013.
114.                 Электрик : практ. электротехника. № 3 (136) /  учредитель : ДП "Изд-во Радіоаматор". - К. : Преса України, 2013.
115.                 Электрические сети и системы. № 6 / НЭК "Укэнерго", Ин-т "Укрэнергосетьпроект", Ин-т Укрсельэнергопроект" и др. - К. : ТОВ Гнозіс, 2012.
116.                 Электронные компоненты и системы : массовый ежемес. науч.-техн. журн. № 2 (186) / учредитель и изд. : науч. -произв. фирма VD MAIS. - К. : ДП ВПЦ "Такі справи", 2013.
117.                 Энергосбережение : все об энергоэффективности и ресурсосбережении. № 2 (159) / учредитель : ГП Юго-восточное региональное объединение по энергоснабжению. - Донецк : Астро, 2013.
118.                 Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит : общегос. науч. произв. и инф. журн. № 1(107) / учредитель : ООО СВЭКО. - Харьков : БЭТ, 2013.
119.                 Энерготехнологии и ресурсосбережение : науч.- техн. журн. № 3 / учредители: НАН Украины, Ин-т газа НАНУ, М-во экологии и природ. ресурсов Украины и др. - К, 2012.
 
 
 
 

Створено : 28/03/2013 @ 10:22
Оновлено : 28/03/2013 @ 10:26
Категорія :
Сторінка переглянута 1968 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх