Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

Нові надходження до бібліотеки за лютий 2013р.

 

 

КОМПЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

 1.  

004
Д44

Дибкова Л. М. Інформатика і комп`ютерна техніка : навч. посіб. / Л. М. Дибкова. – 3-тє вид., доп. – К. : Академвидав, 2011. – 464 с. – (Альма-матер).
Кільк. прим. : 1

 1.  

004
І-74

Інформатика. Комп`ютерна техніка. Комп`ютерні технології : підруч. / В. А. Баженов, В. М. Венгерський, В. М. Горлач, О. М. Левченко. – 4-те вид. – К. : Каравела, 2012. – 496 с.

Кільк. прим. : 5

 

 

УНІВЕРСАЛЬНІ БІБЛІОТЕКИ

 1.  

027.7
С12

Савенкова Л. В. Історія та сьогодення Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / Л. В. Савенкова, Н. І. Тарасова, Е. В. Татарчук. - К. : Освіта України, 2011. - 282 с.
Кільк. прим. : 1

 

 

ТЕОРІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

 1.  

331.1
С41

Ситник Н. І. Управління персоналом : навч. посіб. / Н. І. Ситник. - К. : ІНКОС, 2009. - 472 с.
Кільк. прим. : 2

 

 

ФІНАНСИ

 1.  

336
Ф59

Фінансова система України : проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць : IV Міжнародна науково-практична конференція, 8-9 листопада 2010 р. , Київ / доповідач : Т. А. Говорушко та ін. ; МОН України, Київський економічний інститут менеджменту. - К. : ТОВ "ДКС центр", 2010. - 364 с.

Кільк. прим. : 1

 

 

ЦІНИ. ЦІНОУТВОРЕННЯ

 1.  

338.5
Б48

Березін О. В. Управління ціноутворенням : навч. посіб. / О. В. Березін, Ю. В. Карпенко. – Суми : Університетська книга, 2012. - 176 с.
Кільк. прим. : 3

 

 

ПРАВО

 1.  

340
В26

Ведєрніков Ю. А. Теорія держави і права : навч. посіб. / Ю. А. Ведєрніков, А. В. Папірна. - К. : Знання, 2008. - 333 с. - (Вища освіта ХХI століття).
Кільк. прим. : 3

 1.  

340
Т33

Теорія держави і права. Академічний курс : підруч. / О. В. Зайчук, А. П. Заєць, В. С. Журавський, О. Л. Копиленко ; за ред. В. О. Зайчука, Н. М. Оніщенко. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 688 с.

Кільк. прим. : 1

 1.  

342.7
П12

Пазенок А. С. Права та свободи людини і громадянина : навч. посіб. / А. С. Пазенок. - К. : Академвидав, 2010. - 176 с.
Кільк. прим. : 1

 

 

ОСВІТА

 1.  

37
О-72

Освіта, наука і культура на Поділлі : збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Т. 18. матеріали круглого столу "Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі". - Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2011. - 608 с.
Кільк. прим. : 1

 

 

ОПЕРАЦІЙНЕ ЧИСЛЕННЯ. ТЕОРІЯ ФУНКЦІЙ

 1.  

517.4
М29

Мартиненко М. А. Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення : навч. посіб. / М. А. Мартиненко, І. І. Юрик. - 2-е вид. - К. : ВД "Слово", 2010. - 296 с.
Кільк. прим. : 2

 

 

СИСТЕМАТИКА РОСЛИН

 1.  

582
С20

Сарычева З. А. Удивительный мир растений / З. А. Сарычева. - К. : Фитосоциоцентр, 2003. - 252 с.
Кільк. прим. : 1

 

 

ЕЛЕКТРОНІКА

 1.  

621.38
Т69

Борисов О. В. Основи твердотільної електроніки : навч. посібник / О. В. Борисов. - К. : Освіта України, 2011. - 462 с.
Кільк. прим. : 1

 

 

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ

 1.  

633.8
С20

Сарычева З. А. Дикорастущие лекарственные и пищевые растения Украины / З. А. Сарычева. – К. : Фитон, 2005. – 252 с.
Кільк. прим. : 1

 

 

РИБОРОЗВЕДЕННЯ. РИБНИЦТВО

 1.  

639.3
Ж52

Желтов Ю. А. Рациональное кормление карповых рыб в аквакультуре / Ю. А. Желтов. – К. : ИНКОС, 2008. – 408 с.
Кільк. прим. : 1

 

 

РЕСТОРАННА СПРАВА. ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

 1.  

640.43
А87

Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства : навч. посіб. / В. В. Архіпов. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2010. – 280 с.
Кільк. прим. : 3

 1.  

641.5
Т38

Технологія продукції ресторанного господарства. Полтавська кухня : навч. посіб. / Т. В. Капліна, О. А. Білоусько, Н. І. Шаповал, Л. І. Кущ. – К. : ЦУЛ, 2008. – 280 с.

Кільк. прим. : 1

 

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

 1.  

657
С89

Сук Л. К. Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук, О. В. Данілочкіна. – К. : Каравела, 2012. – 352 с.
Кільк. прим. : 5

 

 

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

 1.  

658.1
Ф53

Філімоненков О. С. Фінанси підприємств : підручник / О. С. Філімоненков, Д. І. Дема. – К. : Алерта, 2009. – 496 с.
Кільк. прим. : 1

 

 

ТОВАРОЗНАВСТВО

 1.  

658.6
С40

Сирохман І. В. Товарознавство м`яса і м`ясних товарів : підручник / І. В. Сирохман, Т. М. Лозова; рецензент Г. І. Гончаров. – 2-е вид. перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2009. – 378 с.
Кільк. прим. : 2

 

 

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

 1.  

66.0
П84

Процеси та апарати хімічних технологій : навч. посіб. Ч. 4. Дистанційне навчання / Я. М. Ханик, І. О. Гузьова, Т. І. Римар, Л. З. Білецька ; за ред. Я. М. Ханика. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2009. - 300 с. - (Сер. Дистанційне навчання; № 48).
Кільк. прим. : 1

 

 

КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ

 1.  

664.68
Л33

Лебедева Л. Н. Производство кондитерских изделий на предприятиях и в цехах малой мощности : учеб. пособие / Л. Н. Лебедева, С. Д. Дудко, В. И. Оболкина. – 2-е изд. , перераб. и доп. – К. : Инкос, 2012. – 416 с.
Кільк. прим. : 40

 

 

РИТОРИКА

 1.  

808.5
П71

Препотенська М. Риторика. 10 ключових тем : навч. посіб. / М. Препотенська. – К. : Інкос, 2009. – 254 с.
Кільк. прим. : 1

 

 

МОВА. МОВОЗНАВСТВО

 1.  

811.111
І-45

Ільченко О. М. Англійська для науковців. The Language of Scsence : підручник / О. М. Ільченко. – 2-е вид. , допрац. – К. : Наук. думка, 2010. – 288 с.
Кільк. прим. : 2

 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

 1.  

94(477)
Н17

Надія і розчарування українства. До 90-річчя підписання Варшавського договору між Українською Народною Республікою і Річчю Посполитою Польською / упоряд. В. Сергійчук. - К. : ПП Сергійчук, 2010. - 264 с.
Кільк. прим. : 1

 1.  

94(477)
С32

Сергійчук В. Соборна пам'ять України : календар-альманах 2011 / В. Сергійчук. - вид. 2-е. - К. : ПП Сергійчук, 2010. - 288 с.
Кільк. прим. : 1

 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

 1.  

Chemical & engineering news. № 51. - Canada, 2012. - дарчий.

 1.  

Chemical & engineering news. № 1, № 2, № 4. - Canada, 2013. - дарчий.

 1.  

Postery nauki i technologii przemyslu rolno-spozywczego. t. LXVI. nr 1, nr 4. - Warszawa, 2011.

 1.  

Postery nauki i technologii przemyslu rolno-spozywczego. t. LXVII. nr 1, nr 3, nr 4. - Warszawa, 2012.

 1.  

Автоматика и телемеханика : РАН. № 12 / РАН. - М. : Наука, 2012.

 1.  

Актуальні Проблеми Економіки : наук. екон. журн. № 12 / засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. пр. - К. : Ін-т екон. НАНУ, 2012.

 1.  

Актуальні Проблеми Економіки : наук. екон. журн. № 1 / засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. пр. - К. : Ін-т екон. НАНУ, 2013.

 1.  

Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования : содерж. , формы и методы обуч. в высш. шк. № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 / МОН РФ, ФИРО. - М. : ФИРО, 2012.

 1.  

Атестаційний вісник : інформ. бюл. № 1 / засн. : МОНМС України, Держ. інформ. -вироб. під-во, вид-во "Преса". - К. : Колофон, 2013.

 1.  

Банківська справа : наук.-практ. вид. № 1(109). - К. : Т-во "Знання", 2013.

 1.  

Банківська справа : наук.-практ. вид. № 6(108). - К. : Т-во "Знання", 2012.

 1.  

Безпека життєдіяльності. № 1. - К. : Основа, 2013.

 1.  

Безпека праці на виробництві : практикум : всеукраїнський профілактично-практичний журнал для керівників підприємств та служб охорони праці. № 1 / засновник : ТОВ "Редакція журналу "Безпека праці на виробництві". - К. : Основа-принт, 2013.

 1.  

Биотехнология : теорет. и науч.-практ. журн. № 6 / учредитель : Общерос. обществен. об-ние "Акад. биотехнол. ". - М. : Чехов. ПК, 2012.

 1.  

Бібліотека кадровика : щоміс. спец. журн. № 1, № 2 / засн. і вид. : Міжнар. центр фін.-екон. розв. -Україна. - К. : Аванпост-прим, 2013.

 1.  

Бухгалтерський облiк i аудит : наук.-практ. журн. № 1 / засн. : ТОВ "Екаунтiнг". - К. : Преса України, 2013.

 1.  

Вiсник Нацiональної академiї наук України : щомiс. загальнонаук. та громад. - полiт. журн. № 1 / засн. : НАН України ; Вид. : Вид. дім "Академперіодика" НАН України. - К. : Президiя НАН України, 2013.

 1.  

Винахiдник i рацiонализатор : наук. -попул. iлюстр. журн. № 3. - К. : Блiц-iнформ, 2012.

 1.  

Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и практ. журн. № 5, № 6 / учредитель : ООО Пищепромиздат. - М. : ООО Репроцентр, 2012.

 1.  

Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. № 4 / засн. : М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти АПН України та ін. - К. : Пед. преса, 2012.

 1.  

Вища школа : наук.-практ. вид. № 1(103) / засн. і вид. : Т-во "Знання" України, КОО. - К. : АТ Віпол, 2013.

 1.  

Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. № 3, № 4, № 5-6, № 7 / засн. : Верхов. Рада України. - К. : Преса України, 2013.

 1.  

Вісник Національного банку України : наук.-практ. журн. № 1 / Нац. банк України. - К. : РПВ НБУ, 2013.

 1.  

Вісник Пенсійного фонду України : загальнодерж. інформ.-аналіт. вид. № 1 / засн. : Пенсійн. фонд України ; вид. : держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України. - К. : Поліпрінт, 2013.

 1.  

Вісник цукровиків України : інформ. бюл. № 12 (79). - К. : Укрцукор, 2012. - 52 с.

 1.  

Вопросы питания : науч.-практ. журн. № 5, № 6 / М-во здравоохранения РФ, Департамент сан.- эпидемиол. надзора РФ, Рос. акад. мед. наук, Ин-т питания. - М. : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2012.

 1.  

Всё о мясе : науч. -техн. и произв. журн. № 6 / Мясн. союз России, ВНИИМП. - М. : ООО Полиграфсервис, 2012.

 1.  

Гастрономъ : ежемес. журн. . № 1, № 2. - М. : ООО Бонниер Пабликейшенз, 2013.

 1.  

Гостиница и ресторан : бизнес и управление : журн. для проф. № 7. - М. : ООО Изд-во Хоспитэли, 2012.

 1.  

Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, туризм, индустрия развлечений. № 4 / учредитель : ООО ИнтелЦентр. - К. : ООО Академпресс, 2012.

 1.  

Дiловий вiсник : журн. Торг.-пром. палати України. № 1 (224). - К. : Ф-ка друк. реклами, 2013.

 1.  

Дистанционное и виртуальное обучение : науч. журн. № 12 (66) / учредитель : Соврем. гуманитар. акад. - М. : Изд-во СГУ, 2012.

 1.  

Дистанционное и виртуальное обучение : науч. журн. № 1 (67) / учредитель : Соврем. гуманитар. акад. - М. : Изд-во СГУ, 2013.

 1.  

Довідник кадровика : щоміс. спеціаліз. журн. № 1, № 2 / М-во соц. політики України. - К. : Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2013.

 1.  

Довідник секретаря та офіс-менеджера : щоміс. проф. журн. № 1 / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитру-Україна". - К. : Аванпост-прим, 2013.

 1.  

Доповiдi Нацiональної Академiї наук України : наук.-терет. журн. Президiї НАН України. № 1. - К. : Наук. думка, 2013.

 1.  

Екологія : реферативний журн. № 4 / засн. : Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформ. - К. : ТОВ Вид-во Аспект-Поліграф, 2012.

 1.  

Економiка АПК : мiжнар. наук. -вироб. журн. № 2 (220). - К. : Преса України, 2013.

 1.  

Економiка України : полiтико-екон. журн. М-ва економiки України, М-ва фiнансiв України та НАН України. № 1 (614), № 2 (615). - К. : Преса України, 2013.

 1.  

Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности. Food indastry economics : щокв. наук. журн. № 4 / засн. : Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАНУ, ОНАХТ. – Одеса : ОНАХТ, 2012.

 1.  

Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. праць Харківського державного університету харчування та торгівлі: у 2-х ч. Вип. 1(15). – Харків : ХДУХТ, 2012. - 609 с.

 1.  

Ефективні механізми інноваційно-технологічного розвитку сучасного суспільства : зб. : матеріали міжнародної наук.-практ. Інтернет – конф., 4-5 грудня 2012 р., Житомир, Україна / ЖДТУ, НУХТ, КДУ ім. Ш. Уаліханова (Казахстан) та ін. - Ж. : Рута, 2013. - 203 с.

 1.  

Журнал микробиологии, эпидемологии и иммунобиологии : двухмес. науч.-практ. журн. № 1 / М-во здравохранения РФ, Всерос. о-во эпидемиологов, микробиологов и паразитологов. - М. : Изд-во Красная Звезда, 2013.

 1.  

Журнал микробиологии, эпидемологии и иммунобиологии : двухмес. науч. -практ. журн. № 6 / М-во здравохранения РФ, Всерос. о-во эпидемиологов, микробиологов и паразитологов. - М. : Изд-во Красная Звезда, 2012.

 1.  

Журнал прикладной химии. № 12 / учредитель : РАН. - СПб. : Наука, 2012.

 1.  

Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів. Т. 2 / Одеська національна академія харчових технологій. – Одеса : ОНАХТ, 2012. - 239 с.

 1.  

Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 1 / засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. - К. : УкрІНТЕІ, 2013.

 1.  

Зернові продукти і комбікорми : щокв. наук.- виробн. журн. № 4 / засн. : Одеськ. держ. акад. харч. технол. - О. : ТОВ ТЕХНОСЕРВІС, 2012

 1.  

Известия высших учебных заведений. Пищевая технология : науч. техн. журн. № 5-6 / Гос. ком. РФ по высш. образованию. – Краснодар : Краснод. политехн. ин-т, 2012.

 1.  

Инновации в образовании. № 11, № 12 / учредитель : Соврем. гуманит. акад. - М. : ГУП МО Колом. тип., 2012.

 1.  

Інтелектуальна власність : наук.-практ. журн. № 1 / засн. : Держ. департамент інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності. - К. : ДП Укрбланквидав, 2013.

 1.  

Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки, молоді та спорту України. № 1-2, № 3. - К. : Пед. преса, 2013.

 1.  

Кадровик : трудове право і упр. персоналом : щоміс. проф. журн. № 2 / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фінасово-екон. розвитку-Україна". - К. : ТОВ Вид. Дім, 2013.

 1.  

Кодекси України. № 1. Кодекс торговельного мореплавства України. - К. : Укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2013.

 1.  

Комбикорма : пр-во и использ. : науч.-техн. и произв. журн. № 1 / учредители : Минсельхозпрод РФ, ОАО ФКК Росхлебпродукт, Ассоц. комбикормовых предпр., Кол. ред. журн. - М. : ЗАО "Динамо", 2013.

 1.  

Кондитерское производство : науч.-произв. журн. № 6. - М. : ООО Изд. Пищ. пром-сть, 2012.

 1.  

Лiтопис журнальних статей : Держ. бiблiограф. покажч. України. № 24. Нац. бiблiогр. України. - К. : Книжк. палата України, 2012.

 1.  

Літопис книг : Держ. бібліограф. покаж. України. № 24 / Книжк. палата України. - К. : Книжк. палата України, 2012.

 1.  

Людина i праця : щоміс. журн. з питань захисту соц.-екон. ітересів населен. України. № 1 / засн. : М-во соц. політики України ; вид. : ДП Вид-во "Соцінформ". - К. : Інформ. -консультац. фiрма "Праця", 2013.

 1.  

Маркетинг и реклама : укр. науч.-практ. журн. для рекламодат. , маркетологов и рекламистов. № 1 / учредитель : НВФ "Студцентр", при поддержке Союза рекламистов Украины. - Х. : Виктория, 2013.

 1.  

Маркетинговые исследования в Украине : укр. науч.-практ. журн. № 6 / изд. : НВФ "Студцентр". - Киев-Харьков : СПДФО Дмитриева А. С. , 2012.

 1.  

Масложировая промышленность : науч.-техн. и произв. журн. № 5, № 6 / учредитель : ООО "Изд-во "Пищ. пром-сть". - М. : ПИЩЕПРОМИЗДАТ, 2012.

 1.  

Масложировой комплекс : науч.-практ. журн. № 4 / учредители : ассоциация "Укролияпром", УкрНИИ масел и жиров НААН, ИА "Эксперт Агро". – Запорожье : Печатный мир, 2012.

 1.  

Международная экономика : междунар. науч. -практ. журн. № 11, № 12 / учредитель : ООО Индепендент Масс Медиа. - М. : ИД Панорама, 2012.

 1.  

Мир мороженого и быстрозамороженных продуктов : единственный всерос. информ.-аналит. и практ. двухмесяч. журн. № 6 / учредитель : Изд. дом "Холодильная техника". – М. : ООО Петровский парк, 2012.

 1.  

Мир техники и технологий : междунар. промышлен. журн. № 12 / изд. и учредитель : ред. журн. – Чугуев : ПолиАрт, 2012.

 1.  

Мир техники и технологий : междунар. промышлен. журн. № 1 / изд. и учредитель : ред. журн. – Чугуев : ПолиАрт, 2013.

 1.  

Мир Упаковки : бизнес-организатор для производит. и потреб. упаковки. № 6 / учредитель и изд. : РИА "Марк Пак". - К. : ДТ "Експес-Полiграф", 2012.

 1.  

Мировая экономика и международные отношения. № 11, № 12 / РАН. - М. : Наука, 2012.

 1.  

Мировая экономика и международные отношения. № 1 / РАН. - М. : Наука, 2013.

 1.  

Мікробіологічний журнал : наук. журн. T. 75. № 1 / НАН України, ІМІВ ім. Д. К. Забалотного, НУБІПУ. - К. : Наук. думка, 2013.

 1.  

Молокопереробка : наук.-практ. журн. № 8 (83), № 9 (84) / засн. та вид. : ТОВ РІА МОЛОКО. - К. : ТОВ СЕЕМ, 2012.

 1.  

Молочная промышленность : науч.-техн. и произв. журн. № 12 / учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС". - М. : А/О "Росмясомолпром", 2012

 1.  

Молочная промышленность : науч. -техн. и произв. журн. № 1 / учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС". - М. : А/О "Росмясомолпром", 2013.

 1.  

Мясная индустрия : произв. науч.-техн. журн. № 12 / учредители : ООО "Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им. В. М. Горбатова и др. - М. : Мясн. индустрия, 2012.

 1.  

Мясное дело : ежемес. произв.-практ. журн. № 10 / учредитель: ЧП "Корсар". - К. : ООО Футари-Принт, 2012.

 1.  

Надзвичайна ситуацiя. № 1. - К. : Агенство Чорнобильiнтерiнформ, 2013.

 1.  

Наука i суспiльство : щомiс. наук.-попул. i лiт. -худож. iлюстр. журн. № 1-2 / правлiння т-ва "Знання України". - К. : Преса України, 2013.

 1.  

Наука i суспiльство : щомiс. наук.-попул. i лiт.-худож. iлюстр. журн. № 11-12 / правлiння т-ва "Знання України". - К. : Преса України, 2012.

 1.  

Наука и жизнь : ежемес. науч.-попул. журн. № 12 / учредитель : Автоном. некоммер. орг. "Ред. журн. "Наука и жизнь". - М. : Пресса, 2012.

 1.  

Наука и жизнь : ежемес. науч.-попул. журн. № 1 / учредитель : Автоном. некоммер. орг. "Ред. журн. "Наука и жизнь". - М. : Пресса, 2013.

 1.  

Наука и религия : ежемес. науч.-попул. журн. № 1, № 2 / М-во печати и информ. РФ. - М. : ОАО "Пресса-1", 2013.

 1.  

Наука и религия : ежемес. науч.-попул. журн. № 12 / М-во печати и информ. РФ. - М. : ОАО "Пресса-1", 2012.

 1.  

Наукові праці Національного університету харчових технологій. № 44 . - К. : НУХТ, 2012. - 208 с.

 1.  

Наукові праці Національного університету харчових технологій. № 46. - К. : НУХТ, 2012. - 172 с.

 1.  

Наукові праці Національного університету харчових технологій. № 47. - К. : НУХТ, 2012. - 212 с.

 1.  

Научные школы Одесской национальной академии пищевых технологий / Одесская национальная академия пищевых технологий ; авт.-сост. : Н. П. Белявская и др. ; под ред. Б. В. Егорова и др. - О. : Технолог, 2012. - 68 с.

 1.  

Новини енергетики : щоміс. наук. -техн. аналіт. журн. № 1 / засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради. – К. : Вид-во "КВІЦ", 2013.

 1.  

Новости торговли = Retail. News & Ntchnologies. № 11 / изд. : ООО НТА Эвент Медиа Гроуп. - М. : ООО НТА Эвент Медиа Гроуп, 2012.

 1.  

Офіцiйний вісник Президента України : інформ. бюл. № 2, № 3 / держ. управління справами. - К. : ДП НВЦ Пріоритети, 2013.

 1.  

Офіцiйний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11 / М-во юстиції України. - К. : Право, 2013.

 1.  

Охорона праці : наук.-виробн. щоміс. журн. № 1 / ком. по нагляду за охороною праці України. - К. : Преса України, 2013.

 1.  

Пиво и напитки : безалкогольные и алкогольные, соки, вино. № 4, № 5, № 6 / учредитель: ООО "Пищепрмиздат". - М. : Пищ. пром-сть, 2012.

 1.  

Питание и общество : проф. кулинар. журн. № 1, № 2 / учредитель : труд. кол. ред. журн. - М. : Питание и о-во, 2013.

 1.  

Пищевая и перерабатывающая промышленность : реферативный журнал. № 3, № 4 / Гос. науч. уч-ние Центр. науч. сельхоз. б-ка Россельхозакад. - М. : ООП ЦНСХБ, 2012.

 1.  

Пищевая промышленность : ежемес. теорет. и науч. -практ. журн. № 1 / учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром. - М. : РОСПИЩЕПРОМ, 2013.

 1.  

Пожежна безпека : щоміс. наук. -вироб. журн. № 1 / засн. : ДДПБ МНС України ; вид. : НВП "Спецпожсервіс". - К. : ТОВ "БВІ-Прінт", 2013.

 1.  

Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. № 1. - М. : ООО "Научтехмаш", 2013.

 1.  

Прикладная биохимия и микробиология. Т. 49. № 1 / РАН. - М. : Наука, 2013.

 1.  

Проблеми науки : міжгалуз. наук.-техн. журн. № 11, № 12 / засн. : Київ. ЦНТЕІ М-ва освіти і науки Укр. - К. : ТОВ ДІА, 2012.

 1.  

Проблеми та шляхи соціально-економічного, науково-технічного та екологічного розвитку : місто, регіон, країна, світ : зб. : матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 6-7 листопада 2012 р. , Житомир, Україна / ЖДТУ, НУХТ, КДУ ім. Ш. Уаліханова (Казахстан) та ін. – Житомир : Рута, 2012. - 140 с.

 1.  

Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. праць Харківського державного університету харчування та торгівлі: у 2-х ч. Вип. 1 (15). – Харків : ХДУХТ, 2012. - 609 с.

 1.  

Продукты Украины. Food UA : специализир. информ.-аналит. журн. № 8-9, № 10 / издатель : Smart Capital. - К. : ООО Рема- Принт, 2012.

 1.  

Производство спирта и ликероводочных изделий : науч.-техн. и произв. журн. № 3, № 4 / учредитель : ООО "Пищепромиздат". - М. : ООО "Репроцентр", 2012.

 1.  

Промислова безпека. № 1 / засн. : ТОВ "Промислова безпека". - К. : ТОВ "Вістка", 2013.

 1.  

Промышленные АСУ и конроллеры : ежемес. науч.-техн. произв. журн. № 1. - М. : ООО Изд-во "Научтехлитиздат", 2013.

 1.  

Рестораторъ : произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 1-2 / учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины". - К. : ООО "Бизнес-Логика", 2013.

 1.  

Реферативный журнал : отдельн. вып., 38. № 1. Оборудование пищевой промышленности / ВИНИТИ. - М. : ВИНИТИ, 2013.

 1.  

Реферативный журнал : вып. свод. тома, 19. № 1. Химия. Химия и технология пищевых продуктов / ВИНИТИ. - М. : ВИНИТИ, 2013.

 1.  

Реферативный журнал : вып. свод. тома, 20. № 1. Экономика промышленности. Экономика отраслей пищевой промышленности / ВИНИТИ. - М. : ВИНИТИ, 2013.

 1.  

САПР и графика. № 1 / учредитель : ООО "КомпьютерПресс". - М. : КомпьютерПресс, 2013.

 1.  

САПР и графика. № 12 / учредитель : ООО "КомпьютерПресс". - М. : КомпьютерПресс, 2012.

 1.  

Сахар : двухмес. науч.-техн. и произв. журн. № 12 / учредители : ЗАО "Сахар", Союз сахаропроизв. России. - М. : Сахинформ, 2012.

 1.  

Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть : щокв. наук.-виробн. журн. № 6 / засн. : Держ. ком. України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї. - Х. : Форт, 2012.

 1.  

Стандарты и качество : междунар. журн. для профессионалов стандартизации и управления качеством. № 1 / учредители и изд. : Всерос. организация качества, ООО "РИА "Стандарты и качество". - М. : Вива-Стар, 2013.

 1.  

Страхова справа : наук.- практ. журн. № 4 / вид. : УНДІ Права екон. досліджень. - К. : Веєр Пак, 2012.

 1.  

Тара и упаковка : иллюстр. журн. для производителей и потребителей упаковоч. машин, материалов и изделий. № 6. - М. : ТОО "Журн. "Тара и упаковка", 2012.

 1.  

Теорія і практика інтелектуальної власності : наук.- практ. журн. № 6 / засн. : Наук. -досл. ін-т інтелект. власності, Нац. акад. равових наук України. - К. : ТОВ Лазурит-Поліграф, 2012.

 1.  

Турбизнес : для профессионалов. № 1 (276). - М. : ООО Турбизнес, 2013.

 1.  

Туризм: право и экономика : федеральн. науч.-практ. журн. № 4 / изд. группа "Юрист". - М. : Нац. полиграф. гр. , 2012.

 1.  

Украина и мир 2013. Глобальная повестка / учредитель и изд. ЧАО "Сегодня Мультимедиа". - К. , 2013.

 1.  

Україна: аспекти працi : наук.-екон. суспiл.-полiт. журн. № 1 / засн. : Фiрма "Праця". - К. : Праця, 2013.

 1.  

Український iсторичний журнал : наук. журн. № 6 / НАН України, Ін-т iсторiї України, Ін-т полiт. i етносоцiал. дослiдж. - К. : Наук. думка, 2012.

 1.  

Упаковка : журн. для производителей и потребителей тары и упаковки. № 1 / засн. : АТ "Ін-т ВНДІХІМПРОЕКТ", АТ "ТЕЛЕОПТИК". - К. : ДП Експрес-Полiграф, 2013.

 1.  

Управление качеством : ежемес. произв.- техн. журн. № 11, № 12 / учредитель : региональн. благотворит. обществ. организация инвалидов и пенсионеров "Просвещение". - М. , 2012.

 1.  

Управление персоналом : практ. журн. № 1, № 2 / изд. : Н. Осейко. - К. , 2013.

 1.  

Фiлософська думка : укр. наук.-теорет. часопис. № 4, № 6 / НАН України, Ін-т фiлософiї, Київ. ун-т iм. Т. Шевченка, Фiлософ. ф-т. - К. : Друк. ФПУ, 2012.

 1.  

Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві : доп. наук.-практ. конф., 15 липня 2012 року, Біла Церква / Всеукр. громад. рух "Твереза Україна". - Біла Церква, 2012. - 140 с.

 1.  

Харчова промисловість : наук. журн. / Національний університет харчової промисловості. Вип. 13 - К. : НУХТ, 2012. - 208 с.

 1.  

Хімiчна промисловість України : наук.-виробн. зб. № 6 / засн. : М-во хім. пром-сті УРСР, Укр. республ. правління всесоюзного хім. тов-ва ім. Д. І. Менделеева. - К. : Радянська Україна, 2012.

 1.  

Хлібопекарська і кондитерська промисловість України : щоміс. наук.-вироб. і практ. журн. № 1 / співвид. та заснов. : НУХТ, Держ. департ. з прод. України, Укрхлібпром та ін. - К. : ПП Авокадо, 2013.

 1.  

Хлебопродукты : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 1 / учредитель : АО "Росхлебпродукт", Труд. кол. ред. - М. : ГП "Журн. Хлебопродукты", 2013.

 1.  

Хлебопродукты : ежемес. теорет. и науч. -практ. журн. № 12 / учредитель : АО "Росхлебпродукт", Труд. кол. ред. - М. : ГП "Журн. Хлебопродукты", 2012.

 1.  

Холодильная техника : ежемес. науч.-техн. и информ. журн. № 11, № 12 / учредитель: ООО "Инфохолодтех". - М. : Домино, 2012.

 1.  

Холодильная техника : ежемес. науч.-техн. и информ. журн. № 1 / учредитель : ООО "Инфохолодтех". - М. : Домино, 2013.

 1.  

Хранение и переработка зерна : ежемес. науч.-практ. журн. № 11 / учредитель : ООО "АПК-Зерно". - Д. : Арт-Пресс, 2012.

 1.  

Хранение и переработка сельхозсырья : теорет. журн. № 11, № 12 / Рос. акад. с. / х. наук, Отд-ние хранения и перераб. с. / х. продукции. - М. : Пищ. пром-сть, 2012.

 1.  

Ціноутворення у будівництві : зб. офіц. док. та роз'яснень. № 1 / засн. та вид. : наук.-вироб. фірма "Інпроект". – К. : ТОВ Бізнес-Логіка, 2013.

 1.  

Цукор України : наук.- практ. галузевий журн. № 1(85) / засн. : Нац. асоц. цукровиків України, Укр. НДІ цукрової пром-сті, ІАЦ "Цукор України". - К. : Цукор України, 2013.

 1.  

Экология и промышленность : ежекв. науч.-произв. журн. № 4 / учредитель и изд. : Укр. гос. науч.-техн. центр Энергосталь. - Х. : Укр ГНТЦ Энергосталь, 2012.

 1.  

Электрик : практ. электротехника. № 1-2 / учредитель : ДП "Изд-во Радіоаматор". - К. : Преса України, 2013.

 1.  

Электрические сети и системы. № 3 / НЭК "Укэнерго", Ин-т "Укрэнергосетьпроект", Ин-т Укрсельэнергопроект" и др. - К. : ТОВ Гнозіс, 2012.

 1.  

Электрические сети и системы. № 4, № 5 / НЭК "Укэнерго", Ин-т "Укрэнергосетьпроект", Ин-т Укрсельэнергопроект" и др. - К. : ТОВ Гнозіс, 2012.

 1.  

Электронные компоненты и системы : массовый ежемес. науч.-техн. журн. № 1 / учредитель и изд. : науч.-произв. фирма VD MAIS. – К. : ДП ВПЦ "Такі справи", 2013.

 1.  

Энергосбережение : все об энергоэффективности и ресурсосбережении. № 12 / учредитель : ГП Юго-восточное региональное объединение по энергоснабжению. – Донецк : Астро, 2012.

 1.  

Энергосбережение : все об энергоэффективности и ресурсосбережении. № 1 / учредитель : ГП Юго-восточное региональное объединение по энергоснабжению. – Донецк : Астро, 2013.

 1.  

Энерготехнологии и ресурсосбережение : науч.- техн. журн. № 6 / учредители : НАН Украины, Ин-т газа НАНУ, М-во экологии и природ. ресурсов Украины и др. - К, 2012.Створено : 25/02/2013 @ 10:54
Оновлено : 25/02/2013 @ 11:28
Категорія :
Сторінка переглянута 1341 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх