Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Бiблiографiчнi ресурси

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НУХТ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

Закрити Редакційно-видавничий центр

   всього

   зараз на сайті

Болонський процес і вища освіта

Болонський процес і вища освіта

1.     Актуальні проблеми романо- германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали Міжнар. наук. конф., 24-25 листоп. 2004р./ Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. Факультет іноземних мов / О.Д.Огуй ( наук.-ред.) – Чернівці: Рута, 2004.- 320 с.
2.     Байденко В.И. Болонский процесс: Курс лекций / В.И.Байденко.-М.: Логос, 2004.- 208 с.
3.     Байденко В.И. Болонский процесс: структурная реформа высшего образования Европы / В.И.Байденко.- К., 2005.-143с.
4.     Болонський процес: Бібліографія / Європейський ун-т; Уклад.: Б.І.Королбов, О.І.Тимошенко, О.Т.Дмитрунь; За ред. З.І.Тимошенко.- К.: Європейський університет, 2004.- 19 с.
5.     Болонський процес і реформування вищої освіти Франції / Посольство Франції в Україні ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка; Упоряд. Г.Г.Крючков, В.Б.Бурбело.-К.: ВПЦ “Київський ун-т”, 2000.- 164 с.
6.     Болонський процес : Модель структури додатку до диплому / Європейськ. Ун-т; Уклад.: З.І.Тимошенко, ЩО.І.Козаченко, Грехов, Ю.А.Гапон та ін.- К.: Європейський ун-т, 2004.-76 с.
7.     Болонський процес: Нормативно- правові документи / Європейський ун-т; Уклад. З.І.Тимошенко, О.І.Оніщенко, А.М.Грехов.- К.: Європейський ун-т, 2004.- 102 с.
8.     Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в Європейський простір вищої освіти : Монографія / МАУП; За ред. В.М.Бебика.- К.: МАУП, 2004.- 200с.
9.     Болонський процес: тенденції. Проблеми, перспективи / МО і НУ; Асоц. Ректорів педагог. Ун-тів; Укл. В.П.Бех, Ю.Л.Маліновський; За ред. В.П.Андрущенка.- К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2004.- 221с.
10.  Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна- Болонья – Саламанка- Прага- Берлін) / МО і НУ; Упор.: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук та ін.- Тернопіль, 2003.- 60 с.
11.  Вища освіта в Україні: Навч. посібник / МОНУ; За ред. В.Г.Кременя, С.М. Ніколаєнка.- К.: Знання, 2005.- 327 с.
12.  Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посібник / МО і НУ; За ред. В.Г.Кременя.- Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004.- 384 с.
13.  Вища освіта України і Болонський процес: Навч. програма / Мін-во освіти і науки України; Розробники: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш.- К.: Тернопіль, 2004.- 18 с.
14.  Вища технічна освіта України і Болонський процкс. Матеріали Всеукраїнської наради ректорів вищих технічних закладів / МО і НУ; Асоц. Ректорів вищ. Техн. Навч. закл. України; НТУ “ХПІ”.- Харків: ХПІ, 2004.- 197с.
15.  Дичківська І.М. Іноваційні педагогічні технології: Навч. посіб. / І.М. Дичківська.- К.: Академвидав, 2004.- 352 с. ( Альма- Матер).
16.  Журавський В.С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищоі освіти: Науково-методич. Видання / В.С. Журавський, М.З. Згуровський; Мін-во освіти і науки України; Нац. техніч.ун-тет України “КПІ”.- К.: Політехніка, 2003.- 200 с.
17.  Журавський В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В.С.Журавський – К.: Видавничий Дім “ Ін Юре”, 2003.- 416 с.
18.  Згуровський М.З. Стан та завдання вищої освіти України в контеексті Болонського процесу / МОНУ; Нац. Технічний ун-т України “КПУ”.- К.: Політехніка, 2004.- 76 с.
19.  Інформаційні технології в управлінні вищими навчальними закладами = Informational technologies in higher educational institution management / О.В. Співаковський, Д.Є. Щедролосьєв, Н.М. Чаловська та ін. – Херсон: Айлант, 2005.- 152 с.
20.  Матеріали Всеукраїнської наради ректорів вищих технічних закладів. Вища технічна освіта України і Болонський процес / МО і НУ; Асоц. Ректорів вищ. Техн. Навч. закл. України; НТУ “ ХПІ”.- Х.ХПІ, 2004.- 197 с.
21.  Методичні рекомендації щодо формування освітньо-професійної програми підготовки фахівців у кредитно-модульній системі організації навчального процесу (КМ СОНП) М-во освіти і науки України; Нац. Ун-т “Львівська політтехніка”; За ред. Ю.К. Рудавського.- Львів : Лівівська політехніка, 2004.- 86 с.
22.  Моделі гармонізації національних та міжнародних стандартів вищої освіти в контексті Болонського процесу : Матеріали Міжнародного семінару 27-28 травня 2004 року / МОНУ; Львівський ун-т ім. І. Франка.- К.: Літопис, 2004.- 112 с.
23.  Модернізація вищої освіти України і Болонський процес /МО і НУ; Укл.: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, К.М.Левківський, Ю.В.Сухарніков: Відп. Ред. М.Ф.Степко.- К.: Освіта України.- 2004.- 60с.
24.  Мороз І.В. Кредитно- модульна система організації навчального процесу: Довідник для студентів / І.М./ Мін-во освіти і науки України; Переясла-Хмельницьк. держ. педагог. ун-т ім. Сковороди.- Київ-Переяслав-Хмельницький: Освіта України, 2005.- 96 с.
25.  Мороз І.В. Педагогічні умови запровадження кредитно- модульної системи організації навчального процесу: Монографія /І.В.Мороз / МОНУ; Переяслав-Хмельницький держ. педагог. Ун-т ім. Г.Сковороди.- К.: Освіта України, 2005.- 278 с.
26. Науково- освітній потенціал нації: погляд у 21 століття. Кн. Модернізація освіти / МО і НУ; Авт.- упор. В.Литвин, В.Андрущенко, С.Довгий та ін. Ред. В.Литвина.- К.: Навчальна книга, 2004.- 943 с.
27. Національна доповідь щодо вступу в Болонський процес / Мін-во освіти і науки України; Відповід.ред. М.Ф.Степко; К.М. Левківський.- Київ: Освіта України , 2004.- 31 с.
28. Ніколаєнко С.М. Вища освіта – джерело соціально- економічного і культурного розвитку суспільства / С.М. Ніколаєнко.- К.: Освіта України. 2005.- 319 с.
29.  Ніколаєнко С.М. Освіта і наука. Законодавчі та методологічні основи : Навч. посіб. / МО і НУ; С.М. Ніколаєнко.- К.: Політехніка. 2004.- 280 с.
30.  Нормативно-правове забезпечення освіти. Ч. 1: Доктрина. Закони. Концепції.- Х.: Основа, 2005.-144 с.
31.  Освіта в Україні : Нормативна база / Упор. Є.К. Пашутинський; Ред. О.А. Кривенко.- К., Атіка, 2004.- 492 с.
32.  Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу: Документи і матеріали 2003-2004р.р. / МОНУ. Тернопільський нац. Пед. Ун-т ім. Гнатюка; За ред. В.Г.Кременя; Авт. М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш та ін. Ч.1.-К.- Тернопіль; ДТПУ, 2004.-147 с.
33. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу: Документи і матеріали. Травень-грудень 2004р. /МОНУ; Тернопільський нац. Пед. Ун-т ім. В.Гнатюка; Упоряд.: Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д. та ін. – Ч. 2.-Київ-Тернопіль, 2005.- 188 с.
34. ПидаевА.В. Болонский процесс в Европе. Что это такое и нужен ли он Украине? / А.В.Пидаев, В.Г.Передерий.- К., 2004.- 193с.
35. Поберезська Г.Г. Україна і Болонський процес- шлях розвитку освіти і науки: Навч. посіб./ Г.Г.Поберезська, К.О.Кольченко, Г.Ф.Нікуліна.-К.: Університет “Україна”, 2005.-88с.
36. Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні: Матеріали Парламентських слухань у Верховній Раді України 13 травня 2004 року / Верховна Рада України; Комітет з питань науки і освіти ; Упоряд.: С.М.Ніколаєнко, В.Ф.Орлов , Б.Г.Чижевський; Редкол.: С.М.Ніколаєнко, М.Й.Бауер, Л.М.Баран та ін. _ К.: Парламентське вид-во, 2004.-184с.
37. Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу: Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції: Київ, 20-21 лютого 2004р./ МОНУ; Європейський ун-т; Редкол.: Тимошенко, З.І.Тимошенко, В.Є.Журавський.- К.: Європейський ун-т, 2004.- 197с.
38.  Раймерз Ф. Компетентний діалог : використання досліджень для формування світової освітньої політики / Ф. Раймерз, Н. Мак-Гінн; Пер. з англ. Г. Вець; Фернандо Раймерз, Гоел Мак-Гінн. – Львів : Літопис, 2004.- 219 с.
39.  Recognition issues in the Bologna process/ Ed. S.Bergan. –Strasburg:Council of Europe publ., 2003.- 293 с.
40. Сікорський П.І. Кредитнро-модульна технологія навчання: Навч. посібник / П.І. Сікорський / Європейський ун-т; За ред. З.І. Тимошенко.- К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2004.- 127 с.
41. Современные инновационные технологии в высшем образовании: Материалы Межвузовской региональной научно-методической конференции (Симферополь 15-16 января 2004 г.)/ Европейский ун-т, Редкол.: З.И. Тимошенко, И.Е. Мельник.- К.: Изд-во Европейського ун-та, 2004.- 216 с.
42. Степко М.Ф. Болонський процес і навчання впродовж життя : Монографія / М.Ф. Степко, Б.В. Клименко, Л.Л. Товажнянський; МОІНУ; Нац. Техн. Ун-тет “ХПІ”, 2004.- 112 с.
43.Товажнянський Л.Л. Болонський процес : цикли, ступені, кредити: Монографія / Л.Л. Товажнянський, І.Є. Соколов, Б.В. Клименко; Мін-во освіти і науки України. Нац. Техн. Ун-тет “Харківськ. Політехн. Ін-тут. – Х.: НТУ “ХПІ”, 2004.- 144 с. + компакт- диск.
44. Україна – суб’єкт європейського освітнього простору : Матеріали Міжнародної науково- практичної   конференції 24-25 травня 2005 р. /МОНУ; Асоціація навч. закладів України приватної форми власності Європейського ун-ту; Ред. Кол.: І.І. Тимошенко, З.І. Тимошенко, А.М. Грехов та ін. – К., 2005.- 314 с.  

Створено : 20/03/2008 @ 15:43
Оновлено : 09/04/2008 @ 15:40
Категорія :
Сторінка переглянута 3326 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси

Thиme du site inspirй de Crystal Xp

Наверх     Наверх     Наверх