Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

Нові надходження до бібліотеки за січень 2013р.

 

 

КОМПЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

 1.  

8106
004
З-14

     Загоровська Л. Г. Клієнт-серверні технології розроблення баз даних : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальностей 7.05010101 та 8.05010101 "Інформаційні управляючі системи та технології", 8.05010105 "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг" денної та заочної форм навчання. Ч. 2 / Л. Г. Загоровська, С. В. Грибков. - К. : НУХТ, 2012. - 50 с.
              Кільк. прим.:  25 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА

 1.  

005.73
І-74

     Інформаційна культура в сучасному світі : матеріали наукового семінару. Вип. 1 / за ред. С. О. Гуткевич, Л. М. Ганущак-Єфіменко ; НУХТ, НТУУ „КПІ”. - К. : НТУУ „КПІ”, 2012. - 64 с.

              Кільк. прим.:  1 

 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК. ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ

 1.  

8107
330.1
С16

     Салатюк Н. М. Економічна теорія : методичні рекомендації для студентів напрямів 6.051401 "Біотехнологія", 6.040406 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" заочної форми навчання/ Н. М. Салатюк, М. В. Шипов. - К. : НУХТ, 2012. - 61 с.

              Кільк. прим.:  20

 1.  

330.3
М74

     Модель розвитку галузей економіки України : монографія/ С. О. Гуткевич, Г. М. Завадських, А. О. Князевич, В. А. Петренко ; за ред. С. О. Гуткевич. - К. : НТУУ "КПІ", 2011. - 472 с.
              Кільк. прим.:  1 

 1.  

330.3
Г97

     Гуткевич С. О. Інвестування : теорія і практика : навч. посіб./ С .О. Гуткевич ; рецензент Т. Л. Мостенська. - 2-ге вид., доп. - Полтава : ТОВ "АСМІ", 2011. - 258 с.
              Кільк. прим.:  5 

 1.  

330.341.1
Є74

     Єрмошенко М. М. Економіка та управління інноваційною діяльністю підприємств : навч. посіб./ М. М. Єрмошенко, Л. М. Ганущак-Єфіменко ; рецензент С. О. Гуткевич. - К.: НАУ, 2011. - 528 с.

              Кільк. прим.:  1 

 1.  

330.341.1
Є-74

     Єрмошенко М. М. Механізм розвитку інноваційного потенціалу кластерооб'єднаних підприємств : монографія / М. М. Єрмошенко, Л. М. Ганущак-Єфіменко ; рецензент С. О. Гуткевич. - К. : НАУ, 2010. - 236 с.
              Кільк. прим.:  1 

 

 

ОХОРОНА ПРАЦІ

 1.  

8103
331
К20

     Капінус Л. В. Фізіологія і психологія праці : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" денної форми навчання / Л. В. Капінус, Л. В. Чорноус. - К. : НУХТ, 2012. - 19 с.

              Кільк. прим.:  20

 1.  

8112
331.45
Х11

     Хіврич О. В. Методичні рекомендації до виконання розділу "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" дипломного проекту (роботи) : для студентів економічних cпеціальностей денної та заочної форм навчання / О. В. Хіврич, С. О. Авдієнко, М. О. Полумбрик. - К. : НУХТ, 2012. - 23 с.

              Кільк. прим.:  15

 

 

ЕКОЛОГІЯ

 1.  

8102
504
Н70

     Ничик О. В. Техноекологія : курс лекцій для студентів напряму 6.040106 "Екологія навколишнього середовища та збалансоване природокористування" денної та заочної форм навчання / О. В. Ничик, О. М. Салавор.- К.: НУХТ, 2012.- 47 с.

              Кільк. прим.:  22 

 1.  

8101
504
С16

     Салюк А. І. Екологічна експертиза : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.0401406 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" денної та заочної форм навчання / А. І. Салюк, О. В. Ничик. - К.: НУХТ, 2012. - 17 с.

              Кільк. прим.:  15

 

 

ФІЗИКА

 1.  

8118
53
Ф50

     Фізика : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів всіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання. Розд. : Механіка. Механічні коливання та хвилі / А. М. Король, Б. І. Вербицький, В. Є. Носенко, С. В. Баглюк. - К. : НУХТ, 2012. - 98 с.

              Кільк. прим.:  20 

 

 

МІКРОБІОЛОГІЯ

 1.  

8111
579
Г79

     Грегірчак Н. М. Технічна мікробіологія : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних і лабораторних робіт для студентів напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" заочної форми навчання / Н. М. Грегірчак, Л. Р. Решетняк. - К. : НУХТ, 2012. - 35 с.

              Кільк. прим.:  15

 

 

ОЗДОРОВЧІ ПРОДУКТИ

 1.  

8114
613
Т38

     Технологія оздоровчих харчових продуктів : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” заочної форми навчання / Г. О. Сімахіна, Н. П. Івчук, І. Ю. Гойко, Т. І. Миколів. - К. : НУХТ, 2012. - 35 с.

              Кільк. прим.:  20

 

 

ЕЛЕКТРИКА. ЕЛЕКТРОНІКА

 1.  

8104
621.38
Е50

     Електроніка та мікросхемотехніка. Промислова електроніка : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямами підготовки 6.050202 „Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології” та 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” денної та заочної форм навчання. Ч. 2 / Б. М. Гончаренко, В. В. Іващук, М. Г. Іванченко, М. В. Васьків. - К. : НУХТ, 2012. - 23 с.
              Кільк. прим.:  20 

 

 

ПАКУВАННЯ ТА ПАКУВАЛЬНІ МАШИНИ

 1.  

8110
621.798
Т38

     Технологія і обладнання пакування : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050502 „Інженерна механіка” („Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки” ) денної форми навчання / О. М. Гавва, Л. О. Кривопляс-Володіна, В. М. Любімов, С. В. Токарчук. - К. : НУХТ, 2012. - 8 с.

              Кільк. прим.:  20 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

 1.  

8113
658.5
Б90

     Буковинська М. П. Організація виробництва: методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030504”Економіка підприємства” заочної форми навчання / М. П. Буковинська, О. Л. Нечаєв. - К. : НУХТ, 2012. - 15 с.
              Кільк. прим.:  20 

 

 

ВИРОБНИЦТВО СПИРТОВИХ НАПОЇВ

 1.  

8116
663.5
К93

     Курсове і дипломне проектування : методичні рекомендації щодо складання принципових і апаратурно-технологічних схем та умовно-графічних зображень в апаратурно-технологічних схемах для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності „Технологія продуктів бродіння і виноробство” за ОКР „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр” / П. Л. Шиян, В. Л. Прибильський, А. М. Куц, М. В. Білько. - К. : НУХТ, 2012. - 39 с.

              Кільк. прим.:  20 

 

 

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 1.  

8100
664
Ч-44

     Чепелюк О. М. Технологічне обладнання харчових виробництв: практикум для студентів напряму підготовки 6.050503 "Машинобудування" денної та заочної форм навчання / О. М. Чепелюк, С. Д. Беседа, В. М. Таран. - К. : НУХТ, 2012. - 122 с.

              Кільк. прим.:  20 

 1.  

8109
664.6
К66

     Корецька І. Л. Загальна технологія харчових виробництв та технологія галузі: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.050503 "Машинобудування", спеціалізація "Обладнання хлібопекарних виробництв" денної форми навчання / І. Л. Корецька, Ю. В. Устинов, В. В. Малиновський. - К. : НУХТ, 2012. - 35 с.
              Кільк. прим.:  20

 

 

АВТОМАТИКА. АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ

 1.  

8105
681.5
К43

     Киричук С. А. Автоматизація виробничих процесів : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання розрахунково-графічної та контрольної робіт для студентів за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ("Технологія зберігання та переробки зерна" і "Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів") всіх форм навчання / С. А. Киричук. - К. : НУХТ, 2012. - 44 с.
              Кільк. прим.:  20 

 1.  

8108
681.5
Р57

     Рішан О. Й. Автоматизація виробничих процесів : курс лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.051701 "Харчова технологія та інженерія" всіх форм навчання / О. Й. Рішан. - К. : НУХТ, 2012. - 119 с.
              Кільк. прим.:  30 

 

 

МОВА. МОВОЗНАВСТВО

 1.  

8115
811.111
Т48

     Ткаченко Н. Д. Англійська мова : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів напряму 6.050601 "Теплоенергетика" заочної та скороченої форм навчання / Н. Д. Ткаченко, Є. С. Смірнова. - К. : НУХТ, 2012. - 118 с.
              Кільк. прим.:  15

 1.  

8117
811.161.2
Н34

     Науменко Н. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації до підготовки та проведення практичних занять для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної форми третього (четвертого) курсу / Н. В. Науменко, О. В. Векуа. - К. : НУХТ, 2012. - 91 с.
              Кільк. прим.:  20 

 

 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

 1.  

 

     Chemical & engineering news. № 49, № 50, № 52. - Canada, 2012. - дарчий.

 1.  

 

     Food Chemistry. Vol. 136. issue 1. - Elsevier, 2013.

 1.  

 

     Инновации в интеграционных процессах образования, науки, производства: материалы международной научно-практической конференции, 25-26 марта 2010 г., г. Мелеуз. Ч. 1. - Уфа : Вагант, 2010. - 332 с.

 1.  

 

 

     Наука і бізнес - основа розвитку економіки : тези доповідей Міжнародного науково-практичного форуму, 11-12 жовтня 2012 р. / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. - Д. : ДНУ, 2012. - 362 с.

 1.  

 

     Академия гостеприимства : журн. для владельцев ресторанного и гостиничного бизнеса. № 6/ основатель и изд. : ООО Прес-Альянс. - К. : Аванпост-прим, 2012.

 1.  

 

     Безпека життєдіяльності. № 12. - К.: Основа, 2012.

 1.  

 

     Биотехнология : теорет. и науч. -практ. журн. № 5/ учредитель : Общерос. обществен. об-ние "Акад. биотехнол.". - М. : Чехов. ПК, 2012.

 1.  

 

     Бібліотека кадровика : щоміс. спец. журн. № 6 / засн. і вид. : Міжнар. центр фін. -екон. розв. -Україна. - К.: Аванпост-прим, 2012.

 1.  

 

     Бібліотечний вісник : наук. - теорет. та практ. журн. № 6 / засн. : НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К.: НБУВ, 2012.

 1.  

 

     Бухгалтерський облiк i аудит : наук. -практ. журн. № 12 / засн. : ТОВ "Екаунтiнг". - К. : Преса України, 2012.

 1.  

 

     Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 12 / засн. : ред. журн. "Право України". - К.: Юрiнком, 2012.

 1.  

 

     Бюллетень регистрации НИР и ОКР. № 6/ засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. - К. : УкрІНТЕІ, 2012.

 1.  

 

     Вісник книжкової палати : наук. -практ. журн. № 11 / Книжк. палата України. - К. : Книжк. палата України, 2012.

 1.  

 

 

     Вiсник Нацiональної академiї наук України : щомiс. загальнонаук. та громад. -полiт. журн. № 12 / засн. : НАН України ; Вид.: Вид. дім "Академперіодика" НАН України. - К. : Президiя НАН України, 2012.

 1.  

 

     Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : науч. -практ. журн. № 3. - М. : ФГБУ РГУ, 2012. - дарчий.

 1.  

 

     Виноград. Вино : наук. -попул. журн., дод. до журн. "Дiм, сад, город". № 4/5. - К. : Нива, 2012.

 1.  

 

     Вища школа : наук. -практ. вид. № 12 / засн. і вид. : Т-во "Знання" України, КОО. - К. : АТ Віпол, 2012.

 1.  

 

     Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. № 1, № 2 / засн. : Верхов. Рада України. - К. : Преса України, 2013.

 1.  

 

     Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. № 51, № 52 / засн. : Верхов. Рада України. - К. : Преса України, 2012.

 1.  

 

     Вісник економічної науки України : наук. журн. № 2 / засн. : Ін-т економіки пром-сті НАН України, Акад. економічної науки України. - Донецьк : АЕНУ, 2012.

 1.  

 

     Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету : наук. журн. № 6. - К. : КНТЕУ, 2012.

 1.  

 

     Вісник Пенсійного фонду України : загальнодерж. інформ. -аналіт. вид. № 12 / засн. : Пенсійн. фонд України ; вид. : держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України. - К. : Поліпрінт, 2012.

 1.  

 

     Всё о мясе : науч. -техн. и произв. журн. № 5 / Мясн. союз России, ВНИИМП. - М. : ООО Полиграфсервис, 2012.

 1.  

 

     Дiловий вiсник : журн. Торг. -пром. палати України. № 12. - К. : Ф-ка друк. реклами, 2012. - дарчий.

 1.  

 

     Джерело : Укр. РЖ. Сер. 1 : Природн. науки. Медицина. № 6 / НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. Вернадського. - К. : ІПРІ НАНУ, 2012.

 1.  

 

     Джерело : Укр. РЖ. Сер. 2. : Технiка. Пром-сть. Сiл. госпо-во. № 6. Технiка. Пром-сть. Сiл. госпо-во / НАН України, Ін-т пробл. реєстрацiї iнформацiї, НБУ iм. В.І.Вернадського. - К. : ІПРІ НАНУ, 2012.

 1.  

 

     Джерело : Укр. РЖ. Сер. 3 : Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво. № 6 / НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. Вернадського. - К. : ІПРІ НАНУ, 2012.

 1.  

 

     Довідник секретаря та офіс-менеджера : щоміс. проф. журн. № 12 / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін. -екон. розвитру-Україна". - К. : Аванпост-прим, 2012.

 1.  

 

     Доповiдi Нацiональної Академiї наук України : наук. -терет. журн. Президiї НАН України. № 12. - К. : Наук. думка, 2012.

 1.  

 

     Економiка АПК : мiжнар. наук. -вироб. журн. № 1. - К. : Преса України, 2013.

 1.  

 

     Економiка. Фiнанси. Право : щомiсяч. iнформ. -аналіт. журн. № 12 / засн., вид. : АФ Аналiтик, Акад. муніципального упр. - К. : АТЗТ Вид-во Право, 2012.

 1.  

 

     Економiст : наук. та громадсько-політ. журн. № 12 / засн. : Ін-т екон. та прогнозуван. НАН України. - К. : Прес-Колегiум, 2012.

 1.  

 

     Експрес-новини : наука, техніка, виробництво. № 12 / засн. і вид. : УкрІНТЕІ. - К. : УкрІНТЕІ, 2012.

 1.  

 

     Електротехніка і електромеханіка : наук. -практ. журн. № 6 / засн.: Харків. політех. ін-т. - Харків: ТОВ "Друкарня "Мадрід", 2012.

 1.  

 

     Журнал прикладной химии. № 11 / учредитель : РАН. - С.Пб. : Наука, 2012.

 1.  

 

     Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 12 / засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. - К. : УкрІНТЕІ, 2012.

 1.  

 

     Зерно i хлiб : журн. для керів. i спец. галузi хлiбопрод. № 1 / співвид. та засн. : Держ. прод. -зернова корпорац., Нац. акад. аграр. наук України, НУХТ та ін. - К. : КП "РВЦ "ЗIХ", 2013.

 1.  

 

     Інтегровані технології та енергозбереження : зб. наук. та наук. -практ. ст. : щокв. наук. -практ. журн. № 4 / Нац. техн. ун-т "Харків. політех. ін-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2012.

 1.  

 

     Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки, молоді та спорту України. № 34-35-36. - К. : Пед. преса, 2012.

 1.  

 

     Кадровик : трудове право і упр. персоналом : щоміс. проф. журн. № 1 / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фінасово-екон. розвитку-Україна". - К. : ТОВ Вид. Дім, 2013.

 1.  

 

     Кодекси України. № 12. Цивільний процесуальний кодекс України. - К. : Укр. iнформ. -прав. центр НВП "Форум", 2012.

 1.  

 

     Комбикорма : пр-во и использ. : науч. -техн. и произв. журн. № 8 / Учредители: Минсельхозпрод РФ, ОАО ФКК Росхлебпродукт, Ассоц. комбикормовых предпр., Кол. ред. журн. - М. : ЗАО "Динамо", 2012.

 1.  

 

     Компьютеры, сети, программирование. № 10, № 11 / учредитель С. Р. Лищук. - К., 2012.

 1.  

 

     Кондитерсое и хлебопекарное производство : специализир. информ. бюл. № 11, № 12/ изд. : ЗАО Отрасл. ведомости. - М. : Прессинфо, 2012.

 1.  

 

     Лiки України : спецiалiз. iнформ. вид. № 9, № 10 / засн. : Фармацевт. асоц. України. - К. : Блiц-Інформ, 2012.

 1.  

 

     Лiтопис журнальних статей : Держ. бiблiограф. покажч. України. № 23 / Нац. бiблiогр. України. - К. : Книжк. палата України, 2012.

 1.  

 

     Ликероводочное производство и виноделие : специализир. журн. № 11-12 / учредитель : ЗАО Отраслевые ведомовти ; изд. : ООО ЭкспертКомерц. - Москва : ООО Пресс-Инфо Т, 2012.

 1.  

 

     Літопис книг : Держ. бібліограф. покаж. України. № 23 / Книжк. палата України. - К. : Книжк. палата України, 2012.

 1.  

 

     Логистика : проблемы и решения : междунар. науч. -практ. журн. № 6 / изд. : НВФ Студцентр. - К. : НВФ Студцентр, 2012.

 1.  

 

     Людина i праця : щоміс. журн. з питань захисту соц. -екон. ітересів населен. України. № 12 / засн. : М-во соц. політики України ; вид. : ДП Вид-во "Соцінформ". - К. : Інформ. -консультац. фiрма "Праця", 2012.

 1.  

 

     Маркетинг в Україні. № 5/ засн. : Укр. Асоц. Маркетингу, Київ. нац. екон. ун-т. - К. : НСФ Демос ЛТД, 2012.

 1.  

 

     Маркетинг и реклама : Укр. науч. -практ. журн. для рекламодат., маркетологов и рекламистов. № 12 / Учредитель: НВФ "Студцентр", при поддержке Союза рекламистов Украины. - Х. : Виктория, 2012.

 1.  

 

     Масла и жиры. Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов.. № 11,. № 12. - 2012.

 1.  

 

     Микробиология. № 6/ РАН. - М.: Наука, 2012.

 1.  

 

     Мир продуктов : информ. - аналит. изд. № 9, № 10 / учредитель и изд. : РИА Марк Пак. - К. : ТОВ Софія- А, 2012.

 1.  

 

     Молочное дело : ежемес. произв. -практ. журн. № 10 / учредител ь: ЧП "Корсар", ЗАО "Ковчег и Ко". - К. : ООО Футари-Принт, 2012.

 1.  

 

     Мясная индустрия : произв. науч. -техн. журн. № 11 / учредители : ООО "Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им. В.М.Горбатова и др. - М. : Мясн. индустрия, 2012.

 1.  

 

     Мясной бизнес : ежемес. науч. -практ. журн. № 1 / изд. : ООО Биопром. - К.: Аванпост-Прим, 2013.

 1.  

 

     Мясные технологии : специализир. журн. № 11, № 12 / учредитель и изд. : ЗАО Отраслевые ведомости, ООО ЭкспертКоммерц. - Москва : ООО Вива-Стар, 2012.

 1.  

 

     Надзвичайна ситуацiя. № 12. - К. : Агенство Чорнобильiнтерiнформ, 2012.

 1.  

 

     Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology & innovation : междунарнар. специализир. науч. -аналит. журн. № 11-12 / учредитель и изд. : К. В. Конева, Н. И. Ящук. - К. : ПП Р.К.Майстер-Принт, 2012.

 1.  

 

     Наука та інновації = Science and Innovation : наук. -практ. журн. № 6 / засн. : НАН України ; вид. : вид. дім. "Академперіодика". - 2012.

 1.  

 

     Нові технології = New technologies : нуковий вісник Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління. № 1. - Кременчук : КУЕІТУ, 2013.

 1.  

 

     Новости торговли = Retail. News & Ntchnologies. № 12 / изд. : ООО НТА Эвент Медиа Гроуп. - М. : ООО НТА Эвент Медиа Гроуп, 2012.

 1.  

 

     Офіцiйний вісник Президента України : інформ. бюл. № 1 / держ. управління справами. - К. : ДП НВЦ Пріоритети, 2013.

 1.  

 

     Офіцiйний вісник Президента України : інформ. бюл. № 34, № 35, № 36 / держ. управління справами. - К. : ДП НВЦ Пріоритети, 2012.

 1.  

 

     Офіцiйний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. № 93, № 94, № 95, № 96, № 97, № 98, № 99 / М-во юстиції України. - К. : Право, 2012.

 1.  

 

     Охорона праці : наук. -виробн. щоміс. журн. № 12 / ком. по нагляду за охороною праці України. - К. : Преса України, 2012. - 64 с.

 1.  

 

     Переработка молока : специализир. журн. № 11, № 12 / учредитель и изд. : ЗАО Отрасл. ведомости, ООО ЭкспертКомерц. - М. : ООО Вива-Стар, 2012.

 1.  

 

     Питание и общество : проф. кулинар. журн. № 12 / учредитель : труд. кол. ред. журн. - М. : Питание и о-во, 2012.

 1.  

 

     Пищевая промышленность : ежемес. теорет. и науч. -практ. журн. № 12 / учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром. - М.: РОСПИЩЕПРОМ, 2012.

 1.  

 

     Підприємництво, господарство і право : щоміс. наук. - практ. госп. - прав. журн. № 12 / засн. : Союз ж-стів України, Ін-т держави і права НАН України. - К. : Кн. друк. наук. кн, 2012.

 1.  

 

     Право України: юридич. журн. № 10/ М-во юстиції України. - К.: ВАТ "Книжк. друк. наук. кн.", 2012.

 1.  

 

     Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика : ежемес. науч. -техн. и произв. журн. № 12. - М. : ООО "Научтехмаш", 2012.

 1.  

 

     Проблеми науки : міжгалуз. наук. -техн. журн. № 10 / засн. : К. ЦНТЕІ М-ва освіти і науки Укр. - К. : ТОВ ДІА, 2012.

 1.  

 

     Проблемы прочности : междунар. науч. -техн. журн. № 6 / учредит. и изд. : НАН Украины, Ин-т проблем прочности. - К. : ИПП, 2012.

 1.  

 

     Продукты & ингредиенты : междунар. специализир. журн. № 1 / изд. : ООО БИОПРОМ. - К. : Футари-Принт, 2013.

 1.  

 

     Промислова безпека. № 12 / засн. : ТОВ "Промислова безпека". - К.: ТОВ "Вістка", 2012.

 1.  

 

     Реферативный журнал : вып. свод. тома, 19. № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12. Химия. Химия и технология пищевых продуктов / ВИНИТИ. - М.: ВИНИТИ, 2012.

 1.  

 

     Реферативный журнал : вып. свод. тома, 20. № 12. Экономика промышленности.  Экономика отраслей пищевой промышленности / ВИНИТИ. - М. : ВИНИТИ, 2012.

 1.  

 

     Реферативный журнал : отдельн. вып., 38. № 12. Оборудование пищевой промышленности / ВИНИТИ. - М. : ВИНИТИ, 2012.

 1.  

 

     Сад, виноград i вино України : всеукр. щомiс. наук. -попул. журн. № 11 / засн. : М-во АПК України, Укрсадвинпром, Укр. акад. аграр. наук та iн. - К. : Преса України, 2012.

 1.  

 

     Сахар : двухмес. науч. -техн. и произв. журн. № 11/ учредители : ЗАО "Сахар", Союз сахаропроизв. России. - М. : Сахинформ, 2012.

 1.  

 

     Стандарты и качество : междунар. журн. для профессионалов стандартизации и управления качеством. № 12 / учредители и изд. : Всерос. организация качества, ООО "РИА "Стандарты и качество". - М. : Вива-Стар, 2012.

 1.  

 

     Технічна електродинаміка : наук. -прикл. журн. № 6 / НАН України, від-ня фізико-техн. пробл. енерг. - К. : Ін-т електродин. НАН України, 2012.

 1.  

 

     Турбизнес : для профессионалов. № 16. - М. : ООО Турбизнес, 2012.

 1.  

 

     Украинский химический журнал : ежемес. науч. журн. № 11-12 / Укр. химич. общ-во, АН Украины отд-ние химии. - К. : Ин-т общ. и неорганич. химии АН Украины, 2012.

 1.  

 

     Управляющие системы и машины (УСиМ) : междунар. науч. журн. № 6 / НАН Украины, Междунар. науч. -учеб. центр ИТИС, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. - К. : Ин-т кибернетики НАН Украины, 2012.

 1.  

 

     Фінансовий контроль : всеукр. наук. -практ. журн. № 1 / засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін. - К.: ТОВ Параміда, 2013.

 1.  

 

     Химия и технология воды : междунар. науч. -техн. журн. № 6 / НАН Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В.Думанского,Отд-ние химии. - К, 2012.

 1.  

 

     Хранение и переработка зерна : ежемес. науч. -практ. журн. № 12 / учредитель : ООО "АПК-Зерно". - Д. : Арт-Пресс, 2012.

 1.  

 

     Ціноутворення у будівництві : зб. офіц. док. та роз'яснень. № 12 / засн. та вид. : наук. -вироб. фірма "Інпроект". - К.: ТОВ Бізнес-Логіка, 2012.

 1.  

 

     Цукор України : наук. - практ. галузевий журн. № 11, № 12 / засн. : Нац. асоц. цукровиків України, Укр. НДІ цукрової пром-сті, ІАЦ "Цукор України". - К. : Цукор України, 2012.

 1.  

 

     Электронные компоненты и системы : массовый ежемес. науч. -техн. журн. № 12 / учредитель и изд. : науч. -произв. фирма VD MAIS. - К.: ДП ВПЦ "Такі справи", 2012.

 1.  

 

     Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит : общегос. науч. произв. и инф. журн. № 12 / учредитель : ООО СВЭКО. - Харьков : БЭТ, 2012.Створено : 24/01/2013 @ 11:12
Оновлено : 24/01/2013 @ 11:33
Категорія :
Сторінка переглянута 946 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх