Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

Нові надходження до бібліотеки за грудень 2012р.

 

 

НАУКОВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

 1.  

8073
001.8
К66

     Корж Т. В. Науково-дослідна робота студентів : конспект лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" всіх форм навчання / Т. В. Корж, М. А. Перегуда, Є. І. Харченко.- К. : НУХТ, 2012.- 59 с.
              Кільк. прим.:  16

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ

 1.  

8098
005
Г64

     Гоменюк О. О. Програма переддипломної практики студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент” професійного спрямування „Менеджмент ЗЕД” усіх форм навчання / О. О. Гоменюк, В. В. Матвєєв.- К. : НУХТ, 2012.- 35 с.
               Кільк. прим.:  18 

 1.  

8085
005
П11

     Пєтухова О. М. Бюджетний менеджмент : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.03050801, 8.03050801 „Фінанси і кредит” денної та заочної форм навчання / О. М. Пєтухова, Л. М. Минко.- К. : НУХТ, 2012.- 35 с.
               Кільк. прим.:  15 

 1.  

005.21
М58

     Місько Г. А. Оцінювання економічної стратегії підприємств харчової промисловості : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Г. А. Місько ; Одеський НЕУ.- О., 2012.- 18 с.

              Кільк. прим.:  1

 1.  

005.9
Д17

     Данилко В. К. Управління витратами : навч. посіб. / В. К. Данилко, О. М. Кушніренко, К. С. Марченко.- К. : Каравела, 2012.- 216 с.

              Кільк. прим.:  1

 

 

СТАТИСТИКА

 1.  

311
Ч-49

     Чернелевський Л. М. Статистика у галузях харчової промисловості : теорія і практика: навч. посіб. / Л. М. Чернелевський, М. В. Перетятько, Л. М. Соломчук.- К. : НУХТ, 2012.- 331 с.

              Кільк. прим.:  10

 

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 1.  

330.1
К84

     Круш П. В. Макроекономіка та її регулювання : навч. посіб. / П. В. Круш.- К. : Каравела, 2012.- 424 с.
              Кільк. прим.:  1 

 1.  

330.4
Г12

     Гаврилюк Г. В. Методи та моделі прогнозування затрат праці для стадії експлуатації за кресленнями виробів : авореф. дис.. канд. екон. наук : 08.00.11 / Г. В. Гаврилюк ; Хмельницький НУ.- Хмельницький, 2012.- 20 с.

              Кільк. прим.:  1 

 1.  

332
Р32

     Регіональна економіка : навч. посіб. / Б. Ф. Заблоцький, В. І. Мацибора, Л. М. Степасюк, С. М .Рогач.- К. : Каравела, 2012.- 280 с.
              Кільк. прим.:  1

 1.  

334
З-48

     Зелена книга малого бізнесу України – 2012 : дискусійна аналітична доповідь / Д. В. Ляпін, В. І. Дубровський, О. М. Піщуліна, О. П. Продан.- К. : Інститут власності і свободи, 2012.- 124 с.

              Кільк. прим.:  2

 

 

ТУРИЗМ

 1.  

338.48
У67

     Управління регіональним розвитком туризму : навч. посіб. / Д. М. Стеченко, І. В. Безуглий, Н. П. Турло, С. М. Мархонос.- К. : Знання, 2012.- 455 с.
              Кільк. прим.:  5

 

 

МАРКЕТИНГ

 1.  

8086
339.138
С83

     Стратегічний маркетинг : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 7.1400101, 8.1400101 "Готельна і ресторанна справа" денної форми навчання / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко, Н. П. Скригун, С. Б. Розумей.- К. : НУХТ, 2012.- 23 с.

              Кільк. прим.:  22 

 1.  

339.138
С13

     Савкова О. М. Управління інвестиційним процесом у житловому та офісному будівництві та його вплив на макроекономічну стабільність : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.03 / О. М. Савкова ; ВМУРЛ "Україна".- К., 2012.- 20 с.

              Кільк. прим.:  1

 

 

ПРАВО

 1.  

343
Д85

     Духновська Л. М. Судово-бухгалтерська експертиза : навч. посіб. / Л. М. Духновська ; НУХТ.- К. : НУХТ, 2012.- 143 с.

              Кільк. прим.:  10

 1.  

349.2
Р88

     Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці : навч. посіб. / А. В. Русаловський.- 3-тє вид., доп. і перероб.- К. : Ун-т "Україна", 2008.- 272 с.

              Кільк. прим.:  4 

 

 

ЕКОЛОГІЯ

 1.  

502.17
В31

     Верех-Білоусова К. Й. Екологічно безпечне вилуговування металів з породних відвалів вуглевидобування : автореф. дис...канд. тех. наук : 21.06.01 / К. Й. Верех-Білоусова ; ДЕА післядип. освіти та упр.- К., 2012.- 25 с.

              Кільк. прим.:  1

 1.  

504.06
У80

     Устименко Є. Б. Наукове обгрунтування екологічно-безпечного методу та технології утилізації ракетних двигунів твердого палива : автореф. дис... доктор тех. наук : 21.06.01 / Є. Б. Устименко ; Національний гірничий ун-т.- Д., 2012.- 36 с.

              Кільк. прим.:  1 

 

 

МАТЕМАТИКА

 1.  

51
Л38

     Легеза В. П. Вища математика : підруч. : у 2 ч. Ч. 1 / В. П. Легеза, М. А. Мартиненко, Ю. І. Іванова ; НУБПУ, НУХТ.- К. : Четверта хвиля, 2012.- 368 с.

              Кільк. прим.:  1

 1.  

519.21
М29

     Мартиненко М. А. Теорія ймовірностей і математична статистика: підручник. Ч. 1 / М. А. Мартиненко, О. М. Нещадим, В. М. Сафонов ; НУХТ.- К. : Компринт, 2012.- 288 с.
              Кільк. прим.:  1

 1.  

8093
519.85
М29

     Математика для економістів. Розділ " Математичне програмування" : методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів за напрямами галузей знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" заочної форми навчання / М. А. Мартиненко, Т. В. Зінченко, О. І. Радзієвська, О. П. Зінькевич.- К. : НУХТ, 2012.- 43 с.

              Кільк. прим.:  22

 

 

ФІЗИЧНА ПРИРОДА МАТЕРІЇ

 1.  

539.3
М29

     Мартиненко М. А. Мішані просторові задачі математичної теорії пружності : монографія/ М. А. Мартиненко ; НУХТ.- К. : НУХТ, 2012.- 373 с.

              Кільк. прим.:  1

 

 

ХІМІЯ. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

 1.  

542.9
С60

     Солодяк Л. Й. Оптимізація процесу одержання гексафторпропілену піролізом тетрафторетилену : автореф. дис... канд. тех. наук : 05.17.04 / Л. Й .Солодяк ; НУ „Львівська політехніка”.- Л., 2011.- 21 с.

              Кільк. прим.:  1

 1.  

8075
547
М54

     Методичні рекомендації що до питань техніки безпеки роботи в хімічних та технологічних лабораторіях для викладачів,  лаборантів та студентів напрямів підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія”, 6.051301 „Хімічна технологія”, 6.051401 „Біотехнологія” та 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” денної, заочної та скороченої форм навчання / С. І. Шульга, Н. В. Володченкова, О. С. Шульга, О. П. Слободян;.- К. : НУХТ, 2012.- 46 с.

              Кільк. прим.:  17

 1.  

7240
547
Ф24

     Фармацевтична хімiя : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, виконання лабораторних та контрольних робіт для студентів напряму 6.051401 „Біотехнологія” денної та заочної форм навчання / С. І. Шульга, В. І. Савич, І. В. Попова, Н. Ю. Зінченко.- К. : НУХТ, 2012.- 39 с.

              Кільк. прим.:  19

 

 

БІОХІМІЯ. МІКРОБІОЛОГІЯ

 1.  

577.1
Б63

     Біологічна хімія : підруч. / Л. В. Левандовський, В. Г. Дрюк, О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко ; НУХТ.- К. : НУХТ, 2012.- 363 с.
              Кільк. прим.:  30

 1.  

8096
579
В75

     Воронцов О. О. Мікробіологія галузі : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання лабораторної роботи для студентів напряму 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної та заочної форм навчання / О. О. Воронцов.- К. : НУХТ, 2012.- 11 с.

              Кільк. прим.:  13 

 1.  

8095
579
П33

     Пирог Т. П. Природознавча мікробіологія : курс лекцій для магістрів спеціальностей 8.05140101 „Промислова біотехнологія”, 8.05140103 „Фармацевтична біотехнологія” і 8.05140105 „Екологічна біотехнологія та біоенергетика” денної та заочної форм навчання / Т. П. Пирог.- К. : НУХТ, 2012.- 131 с.

              Кільк. прим.:  15

 

 

БІОТЕХНОЛОГІЯ

 1.  

602.4
Г70

     Горшунов Ю. В. Біотехнологія спиртового зброджування глюкозо-фруктозних сиропів : автореф. дис...канд. тех. наук : 03.00.20 / Ю. В. Горшунов ; КПІ.- К., 2012.- 20 с.

              Кільк. прим.:  1 

 

 

ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ

 1.  

8070
613
С37

     Сімахіна Г. О. Інноваційні технології та продукти. Оздоровче харчування : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 7.05170109 і 8.05170109 „Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення денної форми навчання / Г. О. Сімахіна.- К. : НУХТ, 2012.- 39 с.

              Кільк. прим.:  18 

 1.  

8071
613.2
Т38

     Технологія природних харчових сорбентів : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної форми навчання / Т. Я. Харітон, Т. П. Колотуша, Т. І. Миколів, Т. А. Мартиненко.- К. : НУХТ, 2012.- 23 с.

              Кільк. прим.:  10

 1.  

8072
613.2
Т38

     Технологія харчових та біологічно активних добавок : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних та лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної форми навчання / Н. П. Івчук, Т. І. Миколів, О. М. Соколова, В. М. Данилова.- К. : НУХТ, 2012.- 66 с.

              Кільк. прим.:  20

 

 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. ФАРМАКОЛОГІЯ

 1.  

614.8
П34

     Пістун І. П. Безпека життєдіяльності : підручник / І. П. Пістун, В. І. Кочубей.- Суми : Університетська книга, 2012.- 575 с.

              Кільк. прим.:  1

 1.  

615.33
М92

     Мухамед М. Е. Мікробіологічне обгрунтування сумісного використання пробіотиків з антибіотиками при дисбактеріозах кишечнику : автореф. дис... канд. біолог. наук : 03.00.07 / М. Е. Мухамед ; НАНУ.- К., 2012.- 19 с.

              Кільк. прим.:  1

 1.  

8077
615
О-64

     Органічний синтез лікарських засобів : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, виконання контрольних робіт для студентів спеціальностей 7.05140105, 8.05140105 "Фармацевтична біотехнологія" денної та заочної форм навчання / С. І. Шульга, В. І. Савич, І. В. Попова, Н. Ю. Зінченко.- К. : НУХТ, 2012.- 15 с.

              Кільк. прим.:  18

 

 

ВИПРОБУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ

 1.  

620.2
М80

     Мороз Л. О. Формування асортименту та якості модифікованих пентафталевих емалей : автореф. дис... канд. тех. наук : 05.18.15 / Л. О. Мороз.- Л., 2012.- 24 с.
              Кільк. прим.:  1

 

 

ЕНЕРГЕТИКА

 1.  

620.9
Б40

     Безродний М. К. Енергетична ефективність теплонасосних схем теплопостачання : монографія / М. К. Безродний, Н. О. Притула ; рецензент : М. О. Прядко.- К.: НТУУ „КПІ”, 2012.- 208 с.
              Кільк. прим.:  3

 

 

МАШИНОБУДУВАННЯ

 1.  

621.01
Т33

     Теорія тертя у взаємодії твердих тіл : монографія / А. І. Соколенко, С. В. Іванов, В. А. Піддубний, В. М. Криворотько ; НУХТ.- К. : Фенікс, 2012.- 256 с.

              Кільк. прим.:  4

 1.  

8069
621.18
П59

     Поржезінський Ю. Г. Котельні установки : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.050601 „Теплоенергетика” усіх форм навчання / Ю. Г. Поржезінський.- К. : НУХТ, 2012.- 41 с.

              Кільк. прим.:  19

 

 

ЕЛЕКТРИКА. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

 1.  

621.3
Б81

     Бондарчук А. С. Внутрішньоквартальне електропостачання. Курсове проектування : навч. посіб. / А. С. Бондарчук, В. Г. Рудницький.- Суми : Університетська книга, 2012.- 371 с.
              Кільк. прим.:  1

 1.  

621.31
В19

     Василега П. О. Електропривод робочих машин : навч. посіб. / П. О. Василега, Д. В. Муріков.- Суми : ВТД „Університетська книга”, 2006.- 228 с.

              Кільк. прим.:  1

 

 

ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ

 1.  

621.56
П32

     Пилипенко О. Ю. Динаміка кристалізації льоду на вертикальних охолоджуваних трубах в елементах акумуляторів теплової енергії систем охолодження та кондиціювання повітря : автореф. дис... канд. тех. наук : 05.14.06 / О. Ю. Пилипенко; НУХТ.- К., 2012.- 26 с.

              Кільк. прим.:  2

 1.  

621.56
П32

     Пилипенко О. Ю. Динаміка кристалізації льоду на вертикальних охолоджуваних трубах в елементах акумуляторів теплової енергії систем охолодження та кондиціювання повітря : дис... канд. тех. наук : 05.14.06 / О.Ю.Пилипенко ; НУХТ.- К., 2012.- 265 с.

              Кільк. прим.:  1

 1.  

621.56
Л72

     Лозовський А. П. Основи холодильних технологій : навч. посіб. / А. П. Лозовський, О. М. Іванов.- Суми : Університетська книга, 2012.- 149 с.
              Кільк. прим.:  1

 

 

ПАКУВАННЯ ТА ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

 1.  

621.798
П12

     Павлов С. О. Удосконалення методів розрахунку пакувального обладнання харчових виробництв з робочими елементами змінної жорсткості : автореф. дис... канд. тех. наук : 05.18.12 / С. О. Павлов ; НУХТ.- К., 2012.- 20 с.
              Кільк. прим.:  2

 1.  

621.798
П12

     Павлов С. О. Удосконалення методів розрахунку пакувального обладнання харчових виробництв з робочими елементами змінної жорсткості: дис... канд. тех. наук : 05.18.12 / С. О. Павлов ; НУХТ.- К., 2012.- 175 с.
              Кільк. прим.:  1

 

 

КОНСТРУКЦІЯ ТА БУДОВА ІНСТРУМЕНТІВ І МАШИН

 1.  

621.97
Я85

     Ястреба С. П. Підвищення ефективності роботи і довговічності олійних пресів : дис... канд. тех. наук : 05.18.12 / С. П. Ястреба ; НУХТ.- К., 2012.- 164 с.
              Кільк. прим.:  1

 1.  

621.97
Я85

     Ястреба С. П. Підвищення ефективності роботи і довговічності олійних пресів : автореф. дис... канд. тех. наук : 05.18.12 / С. П. Ястреба ; НУХТ.- К., 2012.- 19 с.
              Кільк. прим.:  2 

 

 

ОБРОБКА ВОДИ

 1.  

628.16
О-54

     Олійник С. І. Удосконалення технології кондиціювання води для лікеро-горілчаного виробництва : автореф. дис... канд. тех. наук : 05.18.05 / С. І. Олійник ; НУХТ.- К., 2012.- 20 с.
              Кільк. прим.:  2

 1.  

628.16
О-54

     Олійник С. І. Удосконалення технології кондиціювання води для лікеро-горілчаного виробництва : дис... канд. тех. наук : 05.18.05 / С. І. Олійник ; НУХТ.- К., 2012.- 148 с.
              Кільк. прим.:  1 

 

 

МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 1.  

637.1
С44

     Скорченко Т. А. Технологія дитячих молочних продуктів : навч. посіб. / Т. А. Скорченко, О. В. Грек.- К. : НУХТ, 2012.- 330 с.
              Кільк. прим.:  30

 1.  

8089
637.3
Т38

     Технологія галузі : методичні рекомендації до виконання імітаційних вправ з розділу „Технологія сиру” для студентів напряму підготовки „Харчові технології та інженерія” денної форми навчання / Т. Г .Осьмак, Н. В. Рябоконь, О. А. Савченко, Н. О. Касьянова.- К. : НУХТ, 2012.- 18 с.

              Кільк. прим.:  22 

 

 

РЕСТОРАННА СПРАВА

 1.  

641.5
Ж52

     Желтов Ю. А. Рыбное сырье для ресторанного дела : монография / Ю. А. Желтов, Е. С. Павлюченко, Н. А. Стреха ; рецензент : Л. М. Хомичак.- К.: ИНКОС, 2011.- 285 с.

              Кільк. прим.:  1

 

 

АУДИТ

 1.  

657.6
С77

     Стасишен М. С. Основи аудиту (в схемах, графіках і таблицях) : навч. посіб. / М. С. Стасишен, Ю. В. Піча.- К. : Каравела, 2012.- 192 с.

              Кільк. прим.:  1

 

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

 1.  

8087
658.1
К56

     Ковальчук І. В. Економіка підприємства : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, виконання контрольної і курсової робіт для студентів напрямів підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”, 6.030507 „Маркетинг”, 6.030505 „Управління персоналом та економіка праці” денної та заочної форм навчання / І. В. Ковальчук, О. Н. Шевченко.- К. : НУХТ, 2012.- 34 с.

              Кільк. прим.:  22

 1.  

658.1
М36

     Мацибора В. І. Економіка підприємства : навч. посіб. / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора ; рецезент : А. О. Заїнчковський.- К. : Каравела, 2012.- 320 с.

              Кільк. прим.:  1

 1.  

658.15
В68

     Волошко Н. О. Управління акціонерним капіталом промислового підприємства : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Н .О. Волошко.- Х., 2012.- 20 с.

              Кільк. прим.:  1

 1.  

658.27
Б48

     Березін О.  В. Технічне забезпечення підприємства : навч. посіб. / О. В. Березін, С. Р. Вахтін, М. І. Дрогомирецька.- Суми : Університетська книга, 2012.- 336 с.
              Кільк. прим.:  1

 1.  

8088
658.5
Л64

     Литвинець Л. Ф. Планування та управління у ресторанному господарстві : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної та скороченої форм навчання / Л. Ф. Литвинець, О. П .Литвинюк.- К. : НУХТ, 2012.- 55 с
             Кільк. прим.:  23

 

 

ЛОГІСТИКА

 1.  

658.7
С50

     Смирнов І. Г. Транспортна логістика : навч. посіб. / І. Г. Смирнов, Т. В. Косарева.- К. : ЦУЛ, 2008.- 224 с.
              Кільк. прим.:  1

 

 

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 1.  

8090
664
Ж74

     Житнецький І. В. Сучасні методи проектування харчових виробництв. Сучасні методи проектування обладнання галузі : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей 7.05050313 „Обладнання переробних та харчових виробництв” та 7.05050314 „Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв” денної та заочної форм навчання / І. В. Житнецький, С. Д. Беседа, Ю. Ю. Доломакін.- К. : НУХТ, 2012.- 22 с.

              Кільк. прим.:  21

 1.  

664
Л37

     Левківська Т. М. Удосконалення технології каротиновмісних добавок та консервованих продуктів з моркви : автореф. дис... канд. тех. наук : 05.18.13 / Т. М. Левківська ; НУХТ.- К., 2012.- 22 с.

              Кільк. прим.:  2

 1.  

664
Л37

     Левківська Т. М. Удосконалення технології каротиновмісних добавок та консервованих продуктів з моркви : дис... канд. тех. наук : 05.18.13 / Т. М. Левківська ; НУХТ.- К., 2012.- 176 с.

              Кільк. прим.:  1

 1.  

664
М54

     Методи контролю якості харчової продукції : навч. посіб. / О. І. Черевко, Л. М. Крайнюк, Л. О. Касілова, Л. Р. Димитрієвич ; за ред. Л. М. Крайнюк.- Суми : Університетська книга, 2012.- 512 с.

              Кільк. прим.:  1

 1.  

8091
664.1
К49

     Клименко Л. С. Контроль якості і безпеки продукції галузі : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, виконання лабораторних занять та контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної та заочної форм навчання / Л. С.Клименко.- К. : НУХТ, 2012.- 29 с.
              Кільк. прим.:  23

 1.  

8092
664.1
П91

     Пушанко Н. М. Основи сенсорного аналізу продуктів галузі : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної та заочної форм навчання / Н. М. Пушанко, Л. С. Клименко, І. В. Карпович.- К. : НУХТ, 2012.- 26 с.
              Кільк. прим.:  22

 1.  

664.29
К96

     Кушнір О. В. Розроблення ефективної технології пектину із коренеплодів цукрових буряків : дис... канд. тех. наук : 05.18.05 / О. В. Кушнір ; НУХТ.- К., 2012.- 134 с.
              Кільк. прим.:  1 

 1.  

664.29
К96

     Кушнір О. В. Розроблення ефективної технології пектину із коренеплодів цукрових буряків : автореф. дис... канд. тех. наук : 05.18.05 / О. В. Кушнір ; НУХТ.- К., 2012.- 21 с.
              Кільк. прим.:  2 

 1.  

8082
664.6
Б81

     Бондаренко В. М. Проектування підприємств галузі : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної та заочної форм навчання / В. М. Бондаренко, В. М. Махинько, Т. А. Сильчук.- К. : НУХТ, 2012.- 37 с.
              Кільк. прим.:  19 

 1.  

8081
664.6
І-66

     Інноваційні технології галузі (кондитерське виробництво) : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 7.05170103 „Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів” денної та заочної форм навчання / А. М. Дорохович, Є. Г. Бондаренко, С. Г. Кияниця, Л. М. Недєліна.- К. : НУХТ, 2012.- 29 с.
              Кільк. прим.:  18 

 1.  

8083
664.6
О-75

     Основи сенсорного аналізу продуктів галузі : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної та заочної форм навчання/ В. В. Дорохович, С. Г. Кияниця, І. Л. Корецька, Ю. В. Бондаренко.- К.: НУХТ, 2012.- 17 с.
              Кільк. прим.:  14

 1.  

8074
664.7
Н34

     Наукові основи зернових продуктів і комбікормів : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання лабораторних і контрольних робіт для студентів напряму 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної, заочної і скороченої форм навчання / О. І. Шаповаленко, Т. В. Корж, О. О. Євтушенко, І. В. Козюля.- К. : НУХТ, 2012.- 71 с.
              Кільк. прим.:  25 

 1.  

664.8
Є27

     Євчук Я. В. Удосконалення технології сушіння плодів глоду : автореф. дис... канд. тех. наук : 05.18.13 / Я. В. Євчук ; НУХТ.- К., 2012.- 20 с.
              Кільк. прим.:  2

 1.  

664.8
Є27

     Євчук Я.В. Удосконалення технології сушіння плодів глоду : дис... канд. тех. наук : 05.18.13 / Я. В . Євчук ; НУХТ.- К., 2012.- 191 с.
              Кільк. прим.:  1

 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ЖИРІВ

 1.  

8084
665
З 14

     Загальні технології харчової промисловості : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з розділу „Технологія жирів і жирозамінників” для студентів напряму 6.051701 „Харчові технології та інженерія” усіх форм навчання / Є. І. Шеманська, І. Г. Радзієвська, В. І. Бабенко, О. М. Громова.- К. : НУХТ, 2011.- 43 с.
              Кільк. прим.:  22

 1.  

8097
665
Н84

     Носенко Т. Т. Програма переддипломної практики студентів напряму 6.051701 „Харчові технології та інженерія” та спеціальності 7.05170102 „Технологія жирів і жирозамінників” денної та заочної форм навчання / Т. Т. Носенко, В. О. Бахмач.- К. : НУХТ, 2012.- 14 с.
              Кільк. прим.:  19

 1.  

8099
665.1
Н84

     Носенко Т. Т. Програма технологічної практики студентів ІІІ та IV курсу напряму 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної форми навчання / Т. Т. Носенко, В. О. Бахмач.- К. : НУХТ, 2012.- 14 с.
              Кільк. прим.:  19

 

 

АВТОМАТИКА. ТЕХНІКА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

 1.  

681.5
К83

     Кроніковський Д. О. Автоматизоване управління технологічними об'єктами з використанням багатопараметричних регуляторів : автореф. дис... канд. тех. наук : 05.13.07 / Д. О. Кроніковський ; НУХТ.- К., 2012.- 20 с.
              Кільк. прим.:  2 

 1.  

681.5
К83

     Кроніковський Д. О. Автоматизоване управління технологічними об’єктами з використанням багатопараметричних регуляторів : дис... канд. тех. наук : 05.13.07 / Д. О. Кроніковський ; НУХТ.- К., 2012.- 230 с.
              Кільк. прим.:  1

 

 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

 1.  

8078
796
Д64

     Долиніна М. М. Фізичне виховання : методичні рекомендації з лікувальної гімнастики при захворюваннях остеохондрозом для студентів спеціальної медичної групи / М .М. Долиніна, Н. Л. Лавор, Н. Є. Алексєєва.- К. : НУХТ, 2012.- 73 с.
              Кільк. прим.:  9

 1.  

8079
796
Ф11

     Фізичне виховання : методичні рекомендації до загальної фізичної та спеціальної підготовки з боксу для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання / М. М. Долиніна, Н. Л. Лавор, Н. Є. Алексєєва, В. Г. Харченко.- К. : НУХТ, 2012.- 51с.
              Кільк. прим.:  12

 1.  

8080
796
Ф68

     Фізичне виховання : методичні рекомендації до проведення занять з тай-бо для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання / М. М. Долінина, Н. Л. Лавор, В. Г. Харченко, Н. Є. Алексєєва.- К. : НУХТ, 2012.- 79 с.
              Кільк. прим.:  10

 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА

 1.  

8094
811.111
С50

     Смірнова Є.С. Англійська мова: методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів І-II курсів заочної та скороченої форм навчання напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" (Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів) / Є. С. Смірнова, Л. П. Яненко, Г. Г. Лук'янець.- К. : НУХТ, 2012.- 144 с.
              Кільк. прим.:  16 

 

 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

 1.  

 

     Chemical & engineering news. № 45, № 46, № 47, № 48. - Canada, 2012. - дарчий

 1.  

 

     Food and Chemical Toxicology : contekts lists available at SciVerse Science Direct. Vol. 50. issue 10. - Elsevier, 2012.

 1.  

 

     LWT - Food Science and Technology : contekts lists available at SciVerse Science Direct. Vol. 49. issue 2. - Elsevier, 2012.

 1.  

 

     National university of food technologies. Ukrainian food journal = Український харчовий журнал: internatinal scientific journal. № 1, № 2, № 3 . - К. : NUFT, 2012. - 136 p.

 1.  

 

     VIII Міжнародна конференція студентів і аспірантів. daRostim 2012. Мікробні біотехнології : актуальність і майбутнє : збірник матеріалів : 19-22 листопада 2012 р., Київ, Україна. Каталог продуктів daRostim 2012 / Ін-т мікробіол. і вірусолог., НУХТ, Прив. ін-т прикладн. біотехнол. "daRostim", Німеччина, Держ. фонд фунд. досл. України. - К., 2012.

 1.  

 

     Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського : наук. журн. № 2. До 170-річчя від народження Миколи Віталійовича Лисенка. - К. : НМАУ, 2012. – дарчий

 1.  

 

     Національний університет харчових технологій. Мембранні процеси та обладнання в інноваційних технологіях харчових виробництв : матеріали Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів, 27-28 листопада 2012 р., Київ. - К. : НУХТ, 2012. - 48 с.

 1.  

 

     Національний університет харчових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій. № 43. - К. : НУХТ, 2012. - 208 с.

 1.  

 

     Автоматика и телемеханика : РАН. № 11 / РАН. - М. : Наука, 2012.

 1.  

 

     Актуальні Проблеми Економіки : наук. екон. журн. № 11 / засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр. - К. : Ін-т екон. НАНУ, 2012

 1.  

 

     Атестаційний вісник : інформ. бюл. № 12 / засн. : МОНМС України, Держ. інформ.-вироб. під-во, вид-во "Преса". - К. : Колофон, 2012..

 1.  

 

     Банківська справа : наук.-практ. вид. № 5. - К. : Т-во "Знання", 2012.

 1.  

 

     Безпека життєдіяльності : № 11. - К. : Основа, 2012.

 1.  

 

     Бібліотечна планета : щокв. наук.-вироб. журн. № 4 / засн. : Нац. парлам. б-ка України. - К. : Нац. парлам. б-ка Укр., 2012.

 1.  

 

     Біополімери і клітина : наук. журн. № 6 / засн. : НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики. - К. : МПП Ірина, 2012.

 1.  

 

     Бухгалтерський облiк i аудит : наук.-практ. журн. № 11 / засн. : ТОВ "Екаунтiнг". - К. : Преса України, 2012.

 1.  

 

     Бюлетень законодавства i юридичної практики України : № 11 / засн. : ред. журн. "Право України". - К. : Юрiнком, 2012.

 1.  

 

     Вiсник Нацiональної академiї наук України : щомiс. загальнонаук. та громад.-полiт. журн. № 11 / засн. : НАН України ; Вид. : Вид. дім "Академперіодика" НАН України. - К. : Президiя НАН України, 2012.

 1.  

 

     Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. № 3 / Засн. : М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти АПН України та ін. - К. : Пед. преса, 2012.

 1.  

 

     Вища школа : наук.-практ. вид. № 11 / засн. і вид. : Т-во "Знання" України, КОО. - К. : АТ Віпол, 2012.

 1.  

 

     Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. № 46./.47, № 48, № 49, № 50 / засн. : Верхов. Рада України. - К. : Преса України, 2012.

 1.  

 

     Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 10 / Книжк. палата України. - К. : Книжк. палата України, 2012.

 1.  

 

     Вісник Національного банку України : наук.-практ. журн. № 12 / Нац. банк України. - К. : РПВ НБУ, 2012

 1.  

 

     Вісник Пенсійного фонду України : загальнодерж. інформ.-аналіт. вид. № 11 / засн. : Пенсійн. фонд України ; вид. : держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України. - К. : Поліпрінт, 2012

 1.  

 

     Вода і водоочисні технології : укр. наук.-прак. журн. № 3, № 4, № 5 / засн. : засн : ТОВ "Укр. спілка фахівців в галузі очистки води". - К. : СПД Коляда О.П., 2012

 1.  

 

     Галерея напитков & деликатесов = The Gallery of drinks and delicacies : междунарнар. специализир. науч.-аналит. журн. № 5 / учредитель и изд. : К.В.Конева, ПП "Дринкс Гелери". - К. : ПП Р. К. Майстер-Принт, 2012.

 1.  

 

     Гастрономъ : ежемес. журн. № 12. - М. : ООО Бонниер Пабликейшенз, 2012.

 1.  

 

     Дiловий вiсник : журн. Торг.-пром. палати України. № 11. - К. : Ф-ка друк. реклами, 2012. - дарчий

 1.  

 

     Дистанционное и виртуальное обучение : науч. журн.  № 10, № 11 / учредитель : Соврем. гуманитар. акад. - М. : Изд-во СГУ, 2012.

 1.  

 

     Довідник кадровика : щоміс. спеціаліз. журн. № 12 / М-во соц. політики України. - К. : Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2012.

 1.  

 

     Довідник секретаря та офіс-менеджера : щоміс. проф. журн. № 11 / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитку - Україна". - К. : Аванпост-прим, 2012.

 1.  

 

     Довкілля та здоров'я : наук. журн. з пробл. мед. екології, гігiєни, охорони здоров'я та екологічної безпеки. № 4 / засн. : Укр. наук. гігiєн. центр, Укр. від-ня Міжнар. центру наук. культури - "Всесвітня лабораторія". - К. : Преса України, 2012.

 1.  

 

     Доповiдi Нацiональної Академiї наук України : наук.-терет. журн. Президiї НАН України. № 11. - К. : Наук. думка, 2012

 1.  

 

     Економiка АПК : мiжнар. наук.-вироб. журн. № 12. - К. : Преса України, 2012.

 1.  

 

     Економiка України : полiтико-екон. журн. М-ва економiки України, М-ва фiнансiв України та НАН України. № 12. - К. : Преса України, 2012.

 1.  

 

     Економiка. Фiнанси. Право : щомiсяч. iнформ.-аналіт. журн. № 11 / засн., вид. : АФ Аналiтик, Акад. муніципального упр. - К. : АТЗТ Вид-во Право, 2012.

 1.  

 

     Економiст : наук. та громадсько-політ. журн. № 11 / засн. : Ін-т екон. та прогнозуван. НАН України. - К. : Прес-Колегiум, 2012.

 1.  

 

     Експрес-новини : наука, техніка, виробництво. № 11 / засн. і вид. : УкрІНТЕІ. - К. : УкрІНТЕІ, 2012.

 1.  

 

     Журнал прикладной химии. № 10 / учредитель : РАН. - С.Пб. : Наука, 2012.

 1.  

 

     Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 11 / засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. - К. : УкрІНТЕІ, 2012.

 1.  

 

     Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. № 10 / М-во общ. и проф. образования РФ. – Иваново : Изд-во Иван. хим.-технол. ин-та, 2012.

 1.  

 

     Инновации в образовании. № 10 / учредитель : соврем. гуманит. акад. - М. : ГУП МО Колом. тип., 2012.

 1.  

 

     Інтелектуальна власність : наук.-практ. журн. № 10, № 11 / засн. : Держ. департамент інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності. - К. : ДП Укрбланквидав, 2012.

 1.  

 

     ІТM. Информационные технологии для менеджмента : науч.- техн. журн. № 12 / учредитель и изд. : ООО Софт-Рейтинг Консалт, УкрНЦ РИТ и др. - М. : ГУП ВИМИ, 2012.

 1.  

 

     Кадровик : трудове право і упр. персоналом : щоміс. проф. журн. № 12 / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фінасово-екон. розвитку -Україна". - К. : ТОВ Вид. Дім, 2012.

 1.  

 

     Календар знаменити і пам'ятних дат : реком. бібліогр. довід. № 1 / засн. : Нац. парламент. бібл. Укр., Кн. палата Укр. - К. : Нац. парламент. бібл. Укр., Кн. палата Укр., 2013

 1.  

 

     Кодекси України. № 11. Цивільний кодекс України. - К. : Укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2012.

 1.  

 

     Комбикорма : пр-во и использ. : науч.-техн. и произв. журн. № 7 / Учредители : Минсельхозпрод РФ, ОАО "ФКК Росхлебпродукт", Ассоц. комбикормовых предпр., Кол. ред. журн. - М. : ЗАО "Динамо", 2012.

 1.  

 

     Компьютеры, сети, программирование. № 9 / учредитель С. Р. Лищук. - К., 2012

 1.  

 

     Літопис авторефератів дисертацій : держ. бібліограф. покаж. України. № 3-I, № 3-II / Кн. палата України. - К. : КПУ, 2012.

 1.  

 

     Лiтопис журнальних статей : Держ. бiблiограф. покажч. України. № 20, № 21, №22 / Нац. бiблiогр. України. - К. : Книжк. палата України, 2012.

 1.  

 

     Літопис книг : Держ. бібліограф. покаж. України. № 19, № 20, № 21, № 22 / Книжк. палата України. - К. : Книжк. палата України, 2012.

 1.  

 

     Логистика : проблемы и решения : междунар. науч.-практ. журн. № 5 / изд. : НВФ Студцентр. - К. : НВФ Студцентр, 2012.

 1.  

 

     Людина i праця : щоміс. журн. з питань захисту соц.-екон. ітересів населен. України. № 11 / засн. : М-во соц. політики України ; вид. : ДП Вид-во "Соцінформ". - К. : Інформ.-консультац. фiрма "Праця", 2012.

 1.  

 

     Маркетинг и реклама : укр. науч.-практ. журн. для рекламодателей, маркетологов и рекламистов. № 11 / учредитель : НВФ "Студцентр", при поддержке Союза рекламистов Украины. - Х. : Виктория, 2012.

 1.  

 

     Маркетинговые исследования в Украине : укр. науч.-практ. журн. № 5 / изд. : НВФ "Студцентр". - Киев - Харьков : СПДФО Дмитриева А.С., 2012.

 1.  

 

     Математичні методи та фізико-механічні поля : наук. журн. Т.54. № 2 / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. – Л. : ІППМІМ, 2012.

 1.  

 

     Международная экономика : междунар. науч.-практ. журн. № 10 / учредитель : ООО Индепендент Масс Медиа. - М. : ИД Панорама, 2012.

 1.  

 

     Мир мороженого и быстрозамороженных продуктов : единственный всерос. информ.-аналит. и практ. двухмесяч. журн. № 5 / Учредитель : Изд. дом "Холодильная техника". - М. : ООО Петровский парк, 2012.

 1.  

 

     Мир продуктов : информ.- аналит. изд. № 8 / учредитель и изд. : РИА Марк Пак. - К. : ТОВ Софія-А, 2012.

 1.  

 

     Мир техники и технологий : междунар. промышлен. журн. № 11 / изд. и учредитель : ред. журн. - Чугуев : ПолиАрт, 2012.

 1.  

 

     Мир Упаковки : бизнес-организатор для производит. и потреб. упаковки. № 5 / Учредитель и изд. : РИА "Марк Пак". - К. : ДТ "Експес-Полiграф", 2012.

 1.  

 

     Мікробіологічний журнал : наук. журн. № 6 / НАН України, ІМІВ ім. Д. К. Забалотного, НУБІПУ. - К. : Наук. Думка, 2012

 1.  

 

     Молочная промышленность : науч.-техн. и произв. журн. № 11 / учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС". - М. : А/О "Росмясомолпром", 2012.

 1.  

 

     Молочное дело : ежемес. произв.-практ. журн. № 9 / учредитель : ЧП "Корсар", ЗАО "Ковчег и Ко". - К. : ООО Футари-Принт, 2012.

 1.  

 

     Мясная индустрия : произв. науч.-техн. журн. № 10 / учредители : ООО "Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им. В. М. Горбатова и др. - М. : Мясн. индустрия, 2012.

 1.  

 

     Мясное дело : ежемес. произв.-практ. журн. № 8/9 / Учредитель : ЧП "Корсар". - К. : ООО Футари-Принт, 2012.

 1.  

 

     Мясной бизнес : ежемес. науч.-практ. журн. № 11 / изд. : ООО Биопром. - К. : Аванпост-Прим, 2012.

 1.  

 

 Надзвичайна ситуацiя. № 11. - К. : Агенство Чорнобильiнтерiнформ, 2012.

 1.  

 

     Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology & innovation : междунарнар. специализир. науч.-аналит. журн. № 10 / учредитель и изд. : К. В. Конева, Н. И. Ящук. - К. : ПП Р. К. Майстер-Принт, 2012.

 1.  

 

     Наука i суспiльство : щомiс. наук.-попул. i лiт.-худож. iлюстр. журн. № 5 - 6 / правлiння т-ва "Знання України". - К. : Преса України, 2012.

 1.  

 

     Наука и жизнь : ежемес. науч.-попул. журн. № 11 / учредитель : Автоном. некоммер. орг. "Ред. журн. "Наука и жизнь". - М. : Пресса, 2012.

 1.  

 

     Наука и религия : ежемес. науч.-попул. журн. № 11 / М-во печати и информ. РФ. - М. : ОАО "Пресса-1", 2012.

 1.  

 

     Новини енергетики : щоміс. наук.-техн. аналіт. журн. № 11 / засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради. - К. : Вид-во "КВІЦ", 2012

 1.  

 

     Освіта в Україні : нормат.-прав. журн. : сист. вид. : щокв. нормат. журн. № 4 / М-во освіти і науки України, М-во юстиції ; Засн. і вид. : НВП Форум. – К. : НВП Форум, 2012.

 1.  

 

     Офіцiйний вісник Президента України : інформ. бюл. № 31, № 32, № 33 / держ. управління справами. - К. : ДП НВЦ Пріоритети, 2012.

 1.  

 

     Офіцiйний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. № 82, № 83, № 84, № 85, № 86, № 87, № 88, № 89, № 90, № 91, № 92 / М-во юстиції України. - К. : Право, 2012

 1.  

 

     Охорона праці : наук.-виробн. щоміс. журн. № 11 / ком. по нагляду за охороною праці України. - К. : Преса України, 2012. - 64 с.

 1.  

 

     Переработка молока : специализир. журн. № 10 / учредитель и изд. : ЗАО Отрасл. ведомости, ООО ЭкспертКомерц. - М. : ООО Вива-Стар, 2012.

 1.  

 

     Питание и общество : проф. кулинар. журн. № 11 / учредитель : труд. кол. ред. журн. - М. : Питание и о-во, 2012.

 1.  

 

     Пищевая промышленность : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 11 / учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром. - М. : РОСПИЩЕПРОМ, 2012.

 1.  

 

     Підприємництво, господарство і право : щоміс. наук.- практ. госп.- прав. журн. № 11 / засн. : Союз ж-стів України, Ін-т держави і права НАН України. - К. : Кн. друк. наук. кн, 2012

 1.  

 

     Право України : юридич. журн. № 9 / М-во юстиції України. - К. : ВАТ "Книжк. друк. наук. кн.", 2012.

 1.  

 

    Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. № 11. - М. : ООО "Научтехмаш", 2012.

 1.  

 

     Прикладная биохимия и микробиология. № 6 / РАН. - М. : Наука, 2012.

 1.  

 

     Проблемы прочности : междунар. научно-техн. журн. № 5 / учредит. и изд. : НАН Украины, Ин-т проблем прочности. – К. : ИПП, 2012.

 1.  

 

     Продукты & ингредиенты : междунар. специализир. журн. № 11 / изд. : ООО БИОПРОМ. - К. : Футари-Принт, 2012.

 1.  

 

     Промислова безпека. № 11 / засн. : ТОВ "Промислова безпека". - К. : ТОВ "Вістка", 2012.

 1.  

 

     Рестораторъ : произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 12 / учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины". - К. : ООО "Бизнес-Логика", 2012.

 1.  

 

     Реферативный журнал : Вып. свод. тома, 20. № 10, № 11. Экон. отраслей пищ. пром-сти; 20М). - М. : ВИНИТИ, 2012. -

 1.  

 

     Реферативный журнал : Отдельн. вып., 38. № 11. Оборуд. пищ. пром-сти : Отдельн. вып. / Всерос. ин-т науч. и техн. информ.. - М. : ВИНИТИ, 2012.

 1.  

 

     Сад, виноград i вино України : всеукр. щомiс. наук.-попул. журн. № 9-10 / засн. : М-во АПК України, Укрсадвинпром, Укр. акад. аграр. наук та iн. - К. : Преса України, 2012.

 1.  

 

  САПР и графика: № 10, № 11 / учредитель : ООО "КомпьютерПресс". - М. : КомпьютерПресс, 2012.

 1.  

 

     Сахар : двухмес. науч.-техн. и произв. журн.  № 10 / учредители : ЗАО "Сахар", Союз сахаропроизв. России. - М. : Сахинформ, 2012.

 1.  

 

     Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть : щокв. наук.-виробн. журн. № 5 / засн. : Держ. ком. України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї. - Х. : Форт, 2012.

 1.  

 

     Стандарты и качество : междунар. журн. для профессионалов стандартизации и управления качеством. № 11 / учредители и изд. : Всерос. организация качества, ООО "РИА "Стандарты и качество". - М. : Вива-Стар, 2012.

 1.  

 

     Сыроделие и маслоделие : науч.-техн. и произв. журн. № 6 / учредитель : ред. журн. "Мол. пром-сть". - М. : Сыроделие, 2012.

 1.  

 

     Тара и упаковка : иллюстр. журн. для производителей и потребителей упаковоч. машин, материалов и изделий. № 5. - М. : ТОО "Журн. "Тара и упаковка", 2012.

 1.  

 

     Теорія і практика інтелектуальної власності : наук.-практ. журн. № 3, № 5 / засн. : Наук.-досл. ін-т інтелект. власності, Нац. акад. правових наук України. - К. : ТОВ Лазурит-Поліграф, 2012.

 1.  

 

     Технічна електродинаміка : наук.-прикл. журн. № 3 / НАН України, від-ня фізико-техн. пробл. енерг. - К. : Ін-т електродин. НАН України, 2012.

 1.  

 

     Турбизнес : для профессионалов. № 15. - М. : ООО Турбизнес, 2012.

 1.  

 

     Туризм : право и экономика : федеральн. науч.-практ. журн. № 3 / изд. группа "Юрист". - М. : Нац. Полиграф. Гр., 2012.

 1.  

 

     Украинский туризм : всекур. изд. для проф. тур. бизнеса. № 6 / учредитель и изд. : ООО Изд-во "Зеркало мира". - К. : ООО Изд-во "Зеркало мира", 2012.

 1.  

 

     Україна : аспекти працi : наук.-екон. суспiл.-полiт. журн. № 8 / засн. : Фiрма "Праця". - К. : Праця, 2012.

 1.  

 

     Упаковка : журн. для производителей и потребителей тары и упаковки. № 6 / засн. : АТ "Ін-т ВНДІХІМПРОЕКТ", АТ "ТЕЛЕОПТИК". - К. : ДП Експрес-Полiграф, 2012.

 1.  

 

     Управление качеством : ежемес. произв.-техн. журн. № 10 / учредитель : региональн. благотворит. обществ. организация инвалидов и пенсионеров "Просвещение". - М., 2012.

 1.  

 

     Управление персоналом : практ. журн. № 12 / изд. : Н. Осейко. - К., 2012.

 1.  

 

     Управляющие системы и машины (УСиМ) : междунар. науч. журн. № 5 / НАН Украины, Междунар. науч.-учеб. центр ИТИС, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. - К. : Ин-т кибернетики НАН Украины, 2012.

 1.  

 

     Фiлософська думка : укр. наук.-теорет. часопис. № 5 / НАН України, Ін-т фiлософiї, Київ. ун-т iм. Т. Шевченка, Фiлософ. ф-т. - К. : Друк. ФПУ, 2012.

 1.  

 

     Фінансовий контроль : всеукр. наук.-практ. журн. № 12 / засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін. - К. : ТОВ Параміда, 2012.

 1.  

 

     Хімiчна промисловість України : наук.-виробн. зб. № 5 / засн. : М-во хім. пром-сті УРСР, Укр. республ. правління всесоюзного хім. тов-ва ім. Д. І. Менделеева. - К. : Радянська Україна, 2012.

 1.  

 

     Хлебопродукты : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 11 / учредитель : АО "Росхлебпродукт", Труд. кол. ред. - М. : ГП "Журн. Хлебопродукты", 2012.

 1.  

 

     Хлеболекарское и кондитерское дело : произв.-практ., рекламн. журн. № 3, № 5 / Учред. и изд. : ЧП Корсар. - К. : ЧП Корсар, 2012.

 1.  

 

     Хлібопекарська і кондитерська промисловість України : щоміс. наук.-вироб. і практ. журн. № 12 / співвид. та заснов. : НУХТ, Держ. департ. з прод. України, Укрхлібпром та ін. - К. : ПП Авокадо, 2012.

 1.  

 

     Хранение и переработка зерна : ежемес. науч.-практ. журн. № 10 / учредитель : ООО "АПК-Зерно". - Д. : Арт-Пресс, 2012.

 1.  

 

     Ціноутворення у будівництві : зб. офіц. док. та роз'яснень. № 11 / засн. та вид. : наук.-вироб. фірма "Інпроект". - К. : ТОВ Бізнес-Логіка, 2012.

 1.  

 

     Цукор України : наук.- практ. галузевий журн. № 10 / засн. : Нац. асоц. цукровиків України, Укр. НДІ цукрової пром-сті, ІАЦ "Цукор України". - К. : Цукор України, 2012.

 1.  

 

     Экотехнологии и ресурсосбережение : науч.-техн. журн. № 4, № 5 / Учредители : НАН Украины, Ин-т газа НАНУ, М-во экологии и природ. ресурсов Украины и др. - К, 2012.

 1.  

 

     Электрик : практ. электротехника. № 11, № 12 / учредитель : ДП "Изд-во Радіоаматор". - К. : Преса України, 2012.

 1.  

 

     Электронные компоненты и системы : массовый ежемес. науч.-техн. журн. № 11 / учредитель и изд. : науч.-произв. фирма VD MAIS. - К. : ДП ВПЦ "Такі справи", 2012.

 1.  

 

 Энергосбережение : все об энергоэффективности и ресурсосбережении. № 11 / учредитель : ГП Юго-восточное региональное объединение по энергоснабжению. – Донецк : Астро, 2012.

 1.  

 

     Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит : общегос. науч. произв. и инф. журн. № 11 / учредитель : ООО СВЭКО. - Х. : БЭТ, 2012.


Створено : 24/12/2012 @ 11:31
Оновлено : 24/12/2012 @ 11:46
Категорія :
Сторінка переглянута 1709 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх