Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

Нові надходження до бібліотеки за листопад 2012р.
    ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1.   001.8      Ракша-Слюсаренко О. А. Дослідна робота : навч. посіб. / О. А. Ракша-Слюсаренко.- Донецьк : ДонНУЕТ, 2009.- 255 с.
Р19               Кільк. прим.:  1  
2.   001.8      Сімакова О. О. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / О. О.Сімакова, Р. П. Никифоров.- Донецьк : ДонДУЕТ, 2006.- 134 с.
С37               Кільк. прим.:  1  
    КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ
3.   4      Проблемно-орієнтовані і спеціалізовані обчислювальні засоби високої продуктивності : монографія/ М. І. Сліпченко, О. Г. Руденко, О. М. Сотников, С. Г. Єлаков ; за ред. М. Ф. Бондаренка.- Харків : ХНУРЕ, 2011.- 492 с.
П78               Кільк. прим.:  1  
4.   004.89      Ротштейн О. П. Soft computing в біотехнології : багатофакторний аналіз і діагностика : монографія/ О. П. Ротштейн, Є. П. Ларюшкін, Ю. І. Мітюшкін; Вінницьк. нац. техн. ун-т.- Вінниця : Універсум, 2008.- 144 с.
Р79               Кільк. прим.:  1  
    СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИ
5.   6      Гутіков В. В. Метрологія, стандартизація, сертифікація та ліцензування : стандартизація та сертифікація в Україні : навч. посіб. / В. В. Гутіков.- Донецьк : ДонДУЕТ, 2006.- 166 с.
Г97               Кільк. прим.:  1  
    СОЦІОЛОГІЯ
6.   316      Куценко В. І. Соціальна сфера : реальність і контури майбутнього (питання теорії і практики) : монографія/ В. І. Куценко ; за ред. Б. М. Данилишина.- Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008.- 818 с.
К95               Кільк. прим.:  1  
    ЕКОНОМІЧНА НАУКА. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
7.   330.1      Башнянин Г. І. Ефективність соціалізації економічних систем : методологічні проблеми метрологічного аналізу : монографія/ Г. І. Башнянин, Л. Я. Гончарук.- Львів : Новий Світ-2000, 2010.- 240 с.
Б33               Кільк. прим.:  1  
8.   330.34      Мороз О. В. Економічна ідентифікація параметрів стійкості та ризикованості функціонування господарських систем : монографія/ О. В. Мороз, А. О. Свентух ; Вінницьк. нац. техн. ун-т.- Вінниця : Універсум, 2008.- 168 с.
М80               Кільк. прим.:  1  
9.   330.34      Гросул В. А. Економіка та організація інноваційної діяльності : навч. посіб./ В. А. Гросул ; Харків. Держ. ун-т харч. та торг.- Харків: ХДУХТ, 2008.- 272 с.
Г88               Кільк. прим.:  1  
    ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА В ЕКОНОМІЦІ
10.   334      Головінов О. М. Держава у ринковому середовищі : питання теорії : монографія/ О. М. Головінов.- Донецьк : ДонНУЕТ, 2007.- 279 с.
Г61               Кільк. прим.:  1  
11.   334      Зелена книга малого бізнесу України : текст до обговорення/ експерти : Д. В. Ляпін, О. П. Продан, В. І. Дубровський та ін.- К. : ІВС, 2011-2012.- 67 с.
І-18               Кільк. прим.:  1  
12.   334.7      Башнянин Г. І. Кооперативні системи : проблеми трансформації за умов ринкової транзиції : монографія/ Г. І. Башнянин, А. Г. Драбовський, В. В. Іжевський.- Львів : ЛКА, 2009.- 414 с.
Б33               Кільк. прим.:  1  
    ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. ЗБОРИ
13.   336      Мошенский С. З. Рынок ценных бумаг : трансформационные процессы/ С. З. Мошенский.- М. : Экономика, 2010.- 240 с.
М87               Кільк. прим.:  3 
14.   336.22      Податкова система України : навч. посіб./ Б. В. Колесніков, А. М. Кравець, Є. Ю. Кузькін, С. О. Рибак ; за ред. М. Я. Азарова.- К. : НУДПС України, 2011.- 656 с.
П44               Кільк. прим.:  1  
    ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
15.   338      Decision makers' behaviour under the conditions of crisis threat : monograph/ University of Szczecin Microeconomics Departament; scientific editor : Danuta Kopycinska.- Szczecin, 2009.- 196 s.
D37               Кільк. прим.:  1  
16.   338(438)      Economic choices made in the polish ekonomy in globalization : monograph/ University of Szczecin Microeconomics Departament; scientific editor : Danuta Kopycinska.- Szczecin, 2007.- 102 s.
E45               Кільк. прим.:  3  
17.   338      Selected problems of market economy in the crisis era : monograph/ University of Szczecin Microeconomics Departament; scientific editor : Danuta Kopycinska.- Szczecin, 2011.- 198 s.
S45               Кільк. прим.:  2  
18.   338      Students' Entrepreneurship in Post-Socialist Countries/ University of Szczecin Microeconomics Departament ; scientific editor : Jaroslaw Korpysa, Marek Kunasz.- Szczecin, 2008.- 306 s.
S88               Кільк. прим.:  1  
19.   338.4      Скопенко Н. С. Формування та розвиток інтегрованих об'єднань в АПК України : монографія/ Н. С. Скопенко ; НУХТ.- К. : НУХТ, 2012.- 266 с.
С44               Кільк. прим.:  1  
20.   338.43      Агробізнес : проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку : кол. моногр. Кн. 2./ Н. М. Андреева, Т. Л. Мостенська, Н. С. Скопенко, І. С. Чухно; за ред. Г. Є. Жуйкова, Я. В .Сухій, В. С. Ніценка : Міжнар. ун-т бізнесу і права.- Одеса : Лерадрук, 2012.- 656 с.
А26               Кільк. прим.:  1  
    ТУРИЗМ
21.   338.48      Туризм України : економічні та організаційні механізми розвитку/ В. Головинець, П. Дудкін, М. Кравчук, Г. Науменко ; ЗАТ по туризму та екскурсіях "Укрпрофтур", Терноп. держ. техніч. ун-т ім. І. Пікуля та ін.- К.: Терно-граф, 2008.- 976 с.
Т87               Кільк. прим.:  1  
    ТОРГІВЛЯ. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
22.   339      Внутрішня торгівля : регіональні аспекти розвитку : монографія/ О. М. Азарян, Я. А. Гончарук, В. О. Орлова, Т. В. Футало ; за ред. О. О. Шубіна, Я. А. Гончарук.- Донецьк : ДонНУЕТ, 2007.- 404 с.
В60               Кільк. прим.:  1  
23.   339.138      Глобализация экономики и международный маркетинг: учеб. пособие/ Е. М. Азарян, В. В. Дергачова, О .Г. Пшонка, О. О. Скибина.- Донецк : ДонНУЭТ, 2007.- 308 с.
Г54               Кільк. прим.:  1  
    ДЕРЖАВНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
24.   35      Чернеляк І. І. Синергетичні моделі оптимізації державного управління: монографія/ І. І. Чернеляк.- Ужгород : Ліра, 2010.- 656 с.
Ч-49               Кільк. прим.:  5  
    ОСВІТА
25.   37      Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України : кол. моногр./ В. В. Лапінський, А. Ю. Пилипчук, М. П. Шишкіна, О. М. Спірін ; за ред. В. Ю. Бикова ; НА пед. наук України, Ін-т інформ. техн. і засобів навч.- К. : Пед. думка, 2010.- 160 с.
З-36               Кільк. прим.:  3  
26.   378      Новий довідник для вступника до ВНЗ І, ІІ, ІІІ, IV рівнів акредитації : докладно про вищі навчальні заклади України ( університети, академії, інститути, коледжі, технікуми)/ за ред. В. Співаковського.- 12-е вид.- К. : Гранд-Експо, 2011.- 288 с.
Н73               Кільк. прим.:  1  
27.   378      Організація дослідницької, науково-технічної та творчої діяльності у вищому навчальному закладі-шлях до забезпечення якісної підготовки фахівців : метод. рекомендації з розвитку творчих здібностей студентів : зб./ О. В. Туманська, Г. Г. Горлова, І. Ю. Іванов, В. М. Матвієнко ; укл. І. Е. Лисенко, Г. Г. Горлова.- К. : Вид. Дім „Слово”, 2011.- 120 с.
О-64               Кільк. прим.:  1 
    ЙМОВІРНІСТЬ. ТЕОРІЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
28.   519.2      Дрибан В. М. Теорія ймовірностей : навч. посіб./ В. М. Дрибан, Г. Г. Пеніна.- Донецьк : ДонДУЕТ, 2005.- 493 с.
Д74               Кільк. прим.:  1  
29.   519.86      Грабовецький Б. Є. Виробничі функції : теорія, побудова, використання в управлінні виробництвом : монографія/ Б. Є. Грабовецький; Вінницьк. нац. техн. ун-т.- Вінниця : Універсум, 2006.- 137 с.
Г75               Кільк. прим.:  1  
    МІКРОБІОЛОГІЯ
30.   579      Градова Н. Б. Лабораторный практикум по общей микробиологии/ Н. Б. Градова, Е. С. Бабусенко, И. Б. Горнова.- 2-е изд., перераб. и доп.- М. : ДеЛи принт, 2004.- 144 с.
Г75               Кільк. прим.:  2  
31.   579      Красикова Л. В. Микробиология : учеб. пособие/ Л. В. Красикова.- СПб. : Троицкий мост, 2012.- 296 с.
К78               Кільк. прим.:  5  
    МЕДИЧНІ НАУКИ
32.   611      Анатомія людини : підручник/ І. Я. Коцан, В. О. Гринчук, В. Х. Велемець, Л. О. Шварц ; Волинськ. нац. ун-т ім. Л.Українки.- Луцьк : ВНУ, 2010.- 902 с.- (Посіб. та підруч. ВНУ ім. Л.Українки).
А69               Кільк. прим.:  1  
33.   614.3      Дунец Е. Г. Санитария и гигиена на предприятиях общественного питания : учеб. пособие / Е. Г. Дунец, М. Ю. Тамова, И. А. Куликов.- СПб. : Троицкий мост, 2012.- 192 с.
Д83               Кільк. прим.:  5  
34.   615.2      Заїка Л.А. Противірусні, протипухлинні та імуномодулюючі властивості лікувального препарату Ізатізон : монографія/ Л. А. Заїка, О. І. Болсунова, А. І. Потопальський ; ІМБГ НАН України, ІОВН України.- К. : Колобіг, 2010.- 212 с.
З-17               Кільк. прим.:  1  
    ОБРОБКА ПОВЕРХНІ
35.   621.79      Інженерія поверхні : підруч./ К. А. Ющенко, Ю. С .Борисов, В. Д. Кузнецов, В. М. Корж ; НАН України, Ін-т електрозвар. ім. Є. О. Патона, МОН України та ін.- К. : Наук. думка, 2007.- 560 с.
І-62               Кільк. прим.:  1 
    ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ. ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ
36.   641.3      Використання дикорослих Донецького регіону у харчуванні : монографія/ О. О. Шубін, В. А. Гніцевич, Л. В. Дуленко, Г. Ф. Коршунова.- Донецьк : ДонДУЕТ, 2004.- 192 с.
В43               Кільк. прим.:  1  
37.   641.5      Технология производства продукции ресторанного хозяйства. Современные направления оформления кулинарной продукции : учеб. пособие/ Л. И. Макаренко, С. К. Ильдирова, Р. П. Никифоров, С. Э. Стиборовский.- Донецк : ДонГУЭТ, 2005.- 176 с.
Т38               Кільк. прим.:  1  
38.   641.5      Технология продукции общественного питания : учебник/ А. И. Мглинец, Н. А. Акимова, Г. Н. Дзюба, Г. Г. Дубцов.- СПб. : Троицкий мост, 2010.- 736 с.
Т38               Кільк. прим.:  1  
    КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
39.   65      Череп А. В. Вибір ефективних управлінських рішень на підприємствах харчової промисловості : монографія/ А. В. Череп, Н. М. Шмиголь ; рецензент Т. Л. Мостенська ; ДВНЗ "Запорізький національний університет".- Запоріжжя : ЗНУ, 2010.- 408 с.
Ч-46               Кільк. прим.:  2 
40.   657.6      Череп А. В. Аудиторський ризик : оцінка, моделювання, управління: монографія/ А. В. Череп, Н. М. Шмиголь ; рецензент Т. Л. Мостенська ; ДВНЗ "Запорізький національний університет".- Запоріжжя : Дике поле, 2009.- 308 с.
Ч-46               Кільк. прим.:  2  
41.   658.15      Шмиголь Н. М. Управління доходами підприємств харчової промисловості : монографія/ Н. М. Шмиголь ; рецензент Т. А. Говорушко ; ДВНЗ „Запорізький національний університет”.- Запоріжжя : Дике Поле, 2011.- 304 с.
Ш73               Кільк. прим.:  2  
    ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
42.   664      Барышев А. И. Дипломное проектирование оборудования перерабатывающих и пищевых производств : учеб. пособие/ А. И. Барышев, И. Н. Заплетников.- Донецк : ДонГУЭТ, 2004.- 211 с.
Б26               Кільк. прим.:  1  
43.   664      Малигіна В. Д. Основи сенсорного аналізу : навч. посіб./ В. Д. Малигіна, Л. Д. Титаренко.- Донецьк : ДонДУЕТ, 2004.- 152 с.
М19               Кільк. прим.:  1  
44.   664      Пищевые технологии : технология эмульсионных соусов, кетчупов и горчицы : учеб. пособие/ А. Ф. Коршунова, С. К. Ильдирова, В. А. Гницевич, С. Э. Стиборовский.- Донецк : ДонНУЭТ, 2007.- 147 с.
П36               Кільк. прим.:  1  
45.   664      Сарафанова Л. А. Пищевые добавки : энциклопедия/ Л. А. Сарафанова.- 3-е изд., перераб. и доп.- СПб .: ИД „Профессия”, 2012.- 776 с.
С20               Кільк. прим.:  1  
46.    664.7      Берестнев Е. В. Рекомендации по организации и ведению технологического процесса на мукомольных предприятиях/ Е. В. Берестнев, В. Е. Петриченко, В.О.Новицкий.- М. : ДеЛи принт, 2008.- 176 с.
Б48               Кільк. прим.:  2  
47.   664.7      Технологическое оборудование и поточные линии предприятий по переработке зерна: учебник/ Л. А. Глебов, А. Б. Демский, В. Ф. Веденьев, А. Е. Яблоков.- М. : ДеЛи принт, 2010.- 696 с.
Т38               Кільк. прим.:  5  
48.   664.7      Демский А. Б. Комплектные зерноперерабатывающие установки малой мощности : справочник/ А. Б. Демский.- М. : ДеЛи принт, 2004.- 264 с.
Д31               Кільк. прим.:  2  
    ОПТИЧНА АПАРАТУРА ТА ПРИЛАДИ
49.   681.7      Білинський Й. Й. Автоматизований контроль поверхневого натягу рідин методом лежачої краплі: монографія/ Й. Й. Білинський, О. С. Городецька ; Вінницький нац. техн. ун-т.- Вінниця : Універсум, 2008.- 146 с.
Б67               Кільк. прим.:  1  
50.   681.7      Богачук В. В. Методи та засоби вимірювального контролю вологості : монографія/ В. В. Богачук, Б. І. Мокін.- Вінниця : Універсум, 2008.- 141 с.
Б73               Кільк. прим.:  1  
    УКРАЇНСЬКА МОВА
51.   811.161.2      Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання/ С. І. Головащук.- 2-е вид., випр.- К. : Наук. думка, 2010.- 432 с.
Г61               Кільк. прим.:  1 
    ІСТОРІЯ
52.   930.1/.2      Левицька Н. М. Вища гуманітарна освіта Наддніпрянської України (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.) : монографія/ Н. М. Левицька; НУХТ.- К. : НУХТ, 2012.- 395 с.
Л37               Кільк. прим.:  1  
53.   94(477)      Пущук І. Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Горохівський район/ І. Пущук.- Луцьк : ВАТ "Волин. обл. друкарня", 2009.- 308 с.
П91               Кільк. прим.:  1  
54.   94(477)      Пущук І. Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Іваничівський і Локачинський райони/ І. Пущук ; під ред. Я. Федорчука.- Луцьк : ВАТ "Волин. обл. друкарня", 2010.- 348 с.
П91               Кільк. прим.:  1  
55.   94(477)      Пущук І. Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Луцький район і м. Луцьк/ І. Пущук.- Луцьк : ВАТ "Волин. обл. друкарня", 2009.- 444 с.
П91               Кільк. прим.:  1  
56.   94(477)      Пущук І. Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Рожищенський і Маневицький райони/ І. Пущук.- Луцьк : ВАТ "Волин. обл. друкарня", 2009.- 384 с.
П91               Кільк. прим.:  1 
57.   94(477)      Пущук І. Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Турійський район/ І. Пущук.- Луцьк : ВАТ "Волин. обл. друкарня", 2009.- 324 с.
П91               Кільк. прим.:  1 
    ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
58.          Chemical & engineering news. № 41, № 42, № 43, № 44 .- Canada, 2012.- дарчий.
59.          Institut of agricultural and food tconomics national research institute. Expectation and challenges for Food Sector from the EU enlargements perspective/ докладчики : И. Федулова, Т. Мостенская и др.- Warsaw, 2011.
60.          Transformations in business & economics. Vol. 8. No 3(18) Special Iss. Polish Economy in the Globalisation Age.- Kaunas : Ciklonas, 2009.
61.          Автоматика и телемеханика : РАН. № 9, № 10/ РАН.- М. : Наука, 2012.
62.          Академия гостеприимства : журн. для владельцев ресторанного и гостиничного бизнеса. № 5/ основатель и изд. : ООО Прес-Альянс.- К. : Аванпост-прим, 2012.
63.          Актуальні Проблеми Економіки: наук. екон. журн. № 10/ засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр.- К. : Ін-т екон. НАНУ, 2012.
64.          Атестаційний вісник: інформ. бюл. № 11/ засн. : МОНМС України, Держ. інформ.-вироб. під-во, вид-во "Преса".- К. : Колофон, 2012.
65.          Безпека життєдіяльності. № 10.- К.: Основа, 2012.
66.          Бібліотечна планета : щокв. наук.-вироб. журн. № 3/ засн. : Нац. парлам. б-ка України.- К. : Нац. парлам. б-ка Укр., 2012.
67.          Бібліотечний вісник : наук.- теорет. та практ. журн. № 5/ засн. : НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського.- К. : НБУВ, 2012.
68.          Національна асоціація цукровиків України. Бурякоцукровий комплекс України : оперативно-статистичні матеріали цукровиків України.- К. : Цукор України, 2012.- 201 с.-
69.          Бухгалтерський облiк i аудит : наук.-практ. журн. № 10/ засн. : ТОВ "Екаунтiнг".- К. : Преса України, 2012.
70.          Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 9, № 10/ засн. : ред. журн. "Право України".- К. : Юрiнком, 2012.
71.          Бюллетень регистрации НИР и ОКР. № 5/ засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ.- К. : УкрІНТЕІ, 2012.
72.          Вiсник Нацiональної академiї наук України : щомiс. загальнонаук. та громад.-полiт. журн. № 10/ засн. : НАН України ; Вид.: Вид. дім "Академперіодика" НАН України.- К. : Президiя НАН України, 2012.
73.          Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 9/ Книжк. палата України.- К. : Книжк. палата України, 2012.
74.          Винахiдник i рацiонализатор : наук.-попул. iлюстр. журн. № 2.- К. : Блiц-iнформ, 2012.
75.          ВиноГрад : галузеве спеціалізоване вид. виноградарів і виноробів України. № 5.- К. : ТОВ Друкарня Літера, 2012.
76.          Вища школа : наук.-практ. вид. № 10/ засн. і вид. : Т-во "Знання" України, КОО.- К. : АТ Віпол, 2012.
77.          Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. № 42, № 43, № 44-45/ засн. : Верхов. Рада України.- К. : Преса України, 2012.
78.          Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету : наук. журн. № 5.- К. : КНТЕУ, 2012.
79.          Вісник Національного банку України : наук.-практ. журн. № 10, № 11/ Нац. банк України.- К. : РПВ НБУ, 2012.
80.          Вісник Пенсійного фонду України : загальнодерж. інформ.-аналіт. вид. № 10/ засн. : Пенсійн. фонд України ; вид. : держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України.- К. : Поліпрінт, 2012.
81.          Вопросы питания : науч.-практ. журн. № 4/ М-во здравоохранения РФ, Департамент сан.- эпидемиол. надзора РФ, Рос. акад. мед. наук, Ин-т питания.- М. : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2012.
82.          Всё о мясе : науч.-техн. и произв. журн. № 4/ Мясн. союз России, ВНИИМП.- М. : ООО Полиграфсервис, 2012.
83.          Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів "Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному середовищі" : програма і матеріали : 25-26 жовтня 2012 р., Київ.- К. : НУХТ, 2012.- 132 с.
84.          Гастрономъ : ежемес. журн. № 11.- М. : ООО Бонниер Пабликейшенз, 2012.
85.          Гостиница и ресторан : бизнес и управление: журн. для проф. № 6.- М. : ООО Изд-во Хоспитэли, 2012.
86.          Дiлова панорама : вісник Київ. торг.-пром. палати України. № 9-10.- К.: КТПП, 2012.
87.          Дiловий вiсник : журн. Торг.-пром. палати України. № 10.- К. : Ф-ка друк. реклами, 2012.
88.          Джерело : Український РЖ. Сер. 1 : Природн. науки. Медицина. № 5/ НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. Вернадського.- К. : ІПРІ НАНУ, 2012.
89.          Джерело : Український РЖ. Сер. 2. : Технiка. Пром-сть. Сiл. госпо-во. № 5. / НАН України, Ін-т пробл. реєстрацiї iнформацiї, НБУ iм. В.І.Вернадського.- К. : ІПРІ НАНУ, 2012.
90.          Джерело : Український РЖ. Сер. 3 Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво. № 5 / НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. Вернадського.- К. : ІПРІ НАНУ, 2012.
91.          Дистанционное и виртуальное обучение : науч. журн. № 9/ учредитель : Соврем. гуманитар. акад.- М. : Изд-во СГУ, 2012.
92.          Довідник кадровика : щоміс. спеціаліз. журн. № 11/ М-во соц. політики України.- К. : Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2012.
93.          Довідник секретаря та офіс-менеджера : щоміс. проф. журн. № 10/ засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитру-Україна".- К. : Аванпост-прим, 2012.
94.          Доповiдi Нацiональної Академiї наук України : наук.-терет. журн. президiї НАН України. № 10.- К. : Наук. думка, 2012.
95.          Екологія : реферат. журн. № 3/ засн. : Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформ.- К. : ТОВ Вид-во Аспект-Поліграф, 2012.
96.          Економiка АПК : мiжнар. наук.-вироб. журн. № 11.- К. : Преса України, 2012.
97.          Економiка України : полiтико-екон. журн. М-ва економiки України, М-ва фiнансiв України та НАН України. № 11.- К. : Преса України, 2012.
98.          Економiка. Фiнанси. Право.: щомiсяч. iнформ.-аналіт. журн. № 9, № 10/ засн., вид. : АФ Аналiтик, Акад. муніципального упр.- К. : АТЗТ Вид-во Право, 2012.
99.          Економiст : наук. та громадсько-політ. журн. № 10/ засн. : Ін-т екон. та прогнозуван. НАН України.- К. : Прес-Колегiум, 2012.
100.          Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. праць : У 2-х ч. Вип. 1(15). Ч. 1/ ред. О.І.Черевко ; М-во освіти і науки України, Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі.- Харків : ХДУХТ, 2012.- 451 с.
101.          Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. праць: У 2-х ч. Вип. 1(15). Ч. 2/ ред. О.І.Черевко ; М-во освіти і науки України, Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі.- Харків : ХДУХТ, 2012.- 497 с.
102.          Експрес-новини : наука, техніка, виробництво. № 10/ засн. і вид. : УкрІНТЕІ.- К. : УкрІНТЕІ, 2012.
103.          Електротехніка і електромеханіка : наук.-практ. журн. № 5/ засн.: Харків. політех. ін-т.- Харків : ТОВ "Друкарня "Мадрід", 2012.
104.          Журнал микробиологии, эпидемологии и иммунобиологии : двухмес. науч.-практ. журн. № 5/ М-во здравохранения РФ, Всерос. о-во эпидемиологов. микробиологов и паразитологов.- М. : Изд-во Красная Звезда, 2012.
105.          Журнал прикладной химии . № 9/ учредитель : РАН.- СПб. : Наука, 2012.
106.          Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 10/ засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ.- К. : УкрІНТЕІ, 2012.
107.          Известия высших учебных заведений. Пищевая технология : науч. техн. журн. № 4/ Гос. ком. РФ по высш. образованию.- Краснодар : Краснод. политехн. ин-т, 2012.
108.          Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. № 7, № 8, № 9/ М-во общ. и проф. образования РФ.- Иваново : Изд-во Иван. хим.-технол. ин-та, 2012.
109.          Инновации в образовании. № 9/ учредитель : Соврем. гуманит. акад.- М. : ГУП МО Колом. тип., 2012.
110.          Інформаційний збірник Мінiстерства освіти і науки, молоді та спорту України. № 31-32-33.- К. : Пед. преса, 2012.
111.          ІТM. Информационные технологии для менеджмента : науч.- техн. журн. № 10, № 11/ учредитель и изд. : ООО Софт-Рейтинг Консалт, УкрНЦ РИТ и др.- М. : ГУП ВИМИ, 2012.
112.          Кадровик: трудове право і упр. персоналом : щоміс. проф. журн. № 11/ засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фінасово-екон. розвитку-Україна".- К. : ТОВ Вид. Дім, 2012.
113.          Кибернетика и системный анализ : междунар. науч.-теорет. журн. № 6/ НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова.- К, 2012.
114.          Кодекси України. № 10. Цивільний кодекс України.- К. : Укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2012.
115.          Компьютеры, сети, программирование. № 7, № 8/ учредитель С. Р. Лищук.- К., 2012.
116.          Кондитерское производство : науч.-произв. журн. № 4, № 5.- М.: ООО Изд. Пищ. пром-сть, 2012.
117.          Кондитерсое и хлебопекарное производство : специализир. информ. бюл. № 10/ изд. : ЗАО Отрасл. ведомости.- М. : Прессинфо, 2012.
118.          Лiтопис журнальних статей : Держ. бiблiограф. покажч. України. № 18. Нац. бiблiогр. України.- К. : Кн. палата України, 2012.
119.          Лiтопис журнальних статей : Держ. бiблiограф. покажч. України. № 19. Нац. бiблiогр. України.- К. : Книжк. палата України, 2012.
120.          Ликероводочное производство и виноделие : специализир. журн. № 9-10/ Учредитель : ЗАО Отраслевые ведомовти ; Изд.: ООО ЭкспертКомерц.- Москва : ООО Пресс-Инфо Т, 2012.
121.          Літопис книг : Держ. бібліограф. покаж. України. № 17, № 18/ Книжк. палата України.- К. : Книжк. палата України, 2012.
122.          Людина i праця : щоміс. журн. з питань захисту соц.-екон. ітересів населен. України. № 10/ засн. : М-во соц. політики України ; вид. : ДП Вид-во "Соцінформ".- К. : Інформ.-консультац. фiрма "Праця", 2012.
123.          Маркетинг и реклама : укр. науч.-практ. журн. для рекламодателей, маркетологов и рекламистов. № 10/ учредитель : НВФ "Студцентр", при поддержке Союза рекламистов Украины.- Х. : Виктория, 2012.
124.          Масла и жиры. № 10.- 2012.
125.          Масложировой комплекс : науч.-практ. журн. № 3/ учредители : ассоциация "Укролияпром", УкрНИИ масел и жиров НААН, ИА "Эксперт Агро".- Запорожье : Печатный мир, 2012.
126.          Международная экономика : междунар. науч.-практ. журн. № 9/ учредитель : ООО Индепендент Масс Медиа.- М. : ИД Панорама, 2012.
127.          Микробиология. № 5/ РАН.- М. : Наука, 2012.
128.          Мировая экономика и международные отношения. № 8, № 9, № 10/ РАН.- М.: Наука, 2012.
129.          Мікробіологічний журнал : наук. журн. № 5/ НАН України, ІМІВ ім. Д. К. Забалотного, НУБІПУ.- К. : Наук. думка, 2012.
130.          Молочная промышленность : науч.-техн. и произв. журн. № 10/ учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС".- М. : А/О "Росмясомолпром", 2012.
131.          Молочное дело : ежемес. произв.-практ. журн. № 8/ Учредитель: ЧП "Корсар", ЗАО "Ковчег и Ко".- К. : ООО Футари-Принт, 2012.
132.          Мясная индустрия : произв. науч.-техн. журн. № 9/ учредители : ООО "Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им. В.М.Горбатова и др.- М. : Мясн. индустрия, 2012.
133.          Мясной бизнес : ежемес. науч.-практ. журн. № 10/ изд. : ООО Биопром.- К. : Аванпост-Прим, 2012.
134.          Мясные технологии : специализир. журн. № 10/ учредитель и изд. : ЗАО Отраслевые ведомости, ООО ЭкспертКоммерц.- Москва : ООО Вива-Стар, 2012.
135.          Надзвичайна ситуацiя. № 10.- К. : Агенство Чорнобильiнтерiнформ, 2012.
136.          Наука i суспiльство : щомiс. наук.-попул. i лiт.-худож. iлюстр. журн. № 9/10/ правлiння т-ва "Знання України".- К. : Преса України, 2012.
137.          Наука и жизнь : ежемес. науч.-попул. журн. № 10/ учредитель : Автоном. некоммер. орг. "Ред. журн. "Наука и жизнь".- М. : Пресса, 2012.
138.          Наука и религия : ежемес. науч.-попул. журн. № 10/ М-во печати и информ. РФ.- М. : ОАО "Пресса-1", 2012.
139.          Наука та інновації = Science and Innovation : наук.-практ. журн. № 5/ засн. : НАН України ; вид. : вид. дім. "Академперіодика".- 2012.
140.          Наукові нотатки : міжвузівський збірник : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи розвитку обладнання переробних і харчових виробництв". В.39/ Луцький національний технічний університет ; доповідачі : В. Г. Мирончук, О. А. Єщенко, М. М. Картава та ін.- Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012.- 256 с.
141.          Новини енергетики : щоміс. наук.-техн. аналіт. журн. № 10/ засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради.- К. : Вид-во "КВІЦ", 2012.
142.          Новости торговли = Retail. News & Ntchnologies. № 8-9, № 10/ изд. : ООО НТА Эвент Медиа Гроуп.- М. : ООО НТА Эвент Медиа Гроуп, 2012.
143.          Офіцiйний вісник Президента України : інформ. бюл. № 29, № 30/ держ. управління справами.- К. : ДП НВЦ Пріоритети, 2012.
144.          Офіцiйний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. № 75, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81/ М-во юстиції України.- К. : Право, 2012.
145.          Охорона праці : наук.-виробн. щоміс. журн. № 10/ ком. по нагляду за охороною праці України.- К. : Преса України, 2012.
146.          Питание и общество : проф. кулинар. журн. № 10/ учредитель : труд. кол. ред. журн.- М. : Питание и о-во, 2012.
147.          Пищевые ингредиенты : сырьё и добавки: науч.- теорет. и произв. журн. № 2/ учредитель : ООО"Пищепромиздат".- М. : ООО Пищепроиздат, 2012.
148.          Підприємництво, господарство і право : щоміс. наук.- практ. госп.- прав. журн. № 10/ засн. : Союз ж-стів України, Ін-т держави і права НАН України.- К. : Кн. друк. наук. кн, 2012.
149.          Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. № 9, № 10.- М. : ООО Научтехмаш, 2012.
150.          Проблеми науки : міжгалуз. наук.-техн. журн. № 9/ засн. : К. ЦНТЕІ М-ва освіти і науки Укр.- К. : ТОВ ДІА, 2012.
151.          Проблемы управления и информатики : междунар. науч.-техн. журн. № 6/ НАН Украины, Нац. космич. агенство Украины, Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова и др.- К., 2012.
152.          Продукты & ингредиенты : междунар. специализир. журн. № 10/ изд. : ООО БИОПРОМ.- К. : Футари-Принт, 2012.
153.          Промислова безпека. № 10/ засн. : ТОВ "Промислова безпека".- К. : ТОВ "Вістка", 2012.
154.          Рестораторъ : произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 11/ учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины".- К. : ООО "Бизнес-Логика", 2012.
155.          Реферативный журнал : Отдельн. вып., 38. № 10. Оборудование пищевой промышленности /ВИНИТИ.- М. : ВИНИТИ, 2012.
156.          Реферативный журнал : Вып. свод. тома, 20. № 7, № 8, № 9.  Экономика отраслей пищевой промышленности / ВИНИТИ.- М. : ВИНИТИ, 2012.
157.          Сахар : двухмес. науч.-техн. и произв. журн. № 9/ учредители : ЗАО "Сахар", Союз сахаропроизв. России.- М. : Сахинформ, 2012.
158.          Стандарты и качество : междунар. журн. для профессионалов стандартизации и управления качеством. № 10/ учредители и изд. : Всерос. организация качества, ООО "РИА "Стандарты и качество".- М. : Вива-Стар, 2012.
159.          Страхова справа : наук.- практ. журн. № 3/ вид. : УНДІ Права екон. досліджень.- К. : Веєр Пак, 2012.
160.          Сыроделие и маслоделие : науч.-техн. и произв. журн. № 5/ учредитель : ред. журн. "Мол. пром-сть".- М. : Сыроделие, 2012.
161.          Теоретичні та практичні підходи щодо наслідків глобальної фінансової кризи: матеріали міжнар. наук. конференції, 24 травня 2011 року, Київ/ відп. ред. О. В. Плотніков ; доповідачі : О. Плотніков , Т. Мостенська , І. Федулова та ін. ; Інститут світової економіки і міжнародних відносин - К. : ІСЕІМВ НАН України, 2011.- 284 с.
162.          Технічна електродинаміка : наук.-прикл. журн. № 5/ НАН України, від-ня фізико-техн. пробл. енерг.- К. : Ін-т електродин. НАН України, 2012.  
163.          Турбизнес : для профессионалов. № 14.- М. : ООО Турбизнес, 2012.
164.          Украинский химический журнал : ежемес. науч. журн. № 9-10/ Укр. химич. общ-во, АН Украины отд-ние химии.- К. : Ин-т общ. и неорганич. химии АН Украины, 2012.
165.          Україна : аспекти працi : наук.-екон. суспiл.-полiт. журн. № 7/ Засн.: Фiрма "Праця".- К. : Праця, 2012.
166.          Український iсторичний журнал : наук. журн. № 5/ НАН України, Ін-т iсторiї України, Ін-т полiт. i етносоцiал. дослiдж.- К. : Наук. думка, 2012.
167.          Управление качеством : ежемес. произв.- техн. журн. № 9/ учредитель : региональн. благотворит. обществ. организация инвалидов и пенсионеров "Просвещение".- М., 2012.
168.          Управление персоналом : практ. журн. № 11/ изд. : Н.Осейко.- К., 2012.
169.          Фінанси України : наук.-теорет. та iнформ.-практ. журн. М-ва фiнансiв України. № 5, № 6.- К. : Україна, 2012.
170.          Фінансовий контроль : всеукр. наук.-практ. журн. № 11/ засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін.- К. : ТОВ Параміда, 2012.
171.          Харчова промисловість : наук. журн. Вип. 12/ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ.- К. : НУХТ, 2012.- 272 с.
172.          Химия и технология воды : междунар. науч.-техн. журн. № 5/ НАН Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В.Думанского,Отд-ние химии.- К, 2012.  
173.          Хлебопродукты : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 10/ учредитель : АО "Росхлебпродукт", Труд. кол. ред.- М. : ГП "Журн. Хлебопродукты", 2012.
174.          Хлеболекарское и кондитерское дело : произв.-практ., рекламн. журн. № 4/ учред. и изд. : ЧП Корсар.- К. : ЧП Корсар, 2012.
175.          Хлібопекарська і кондитерська промисловість України : щоміс. наук.-вироб. і практ. журн. № 11/ співвид. та заснов. : НУХТ, Держ. департ. з прод. України, Укрхлібпром та ін.- К. : ПП Авокадо, 2012.
176.          Холодильная техника : ежемес. науч.-техн. и информ. журн. № 9, № 10/ учредитель : ООО "Инфохолодтех".- М. : Домино, 2012.
177.          Хранение и переработка зерна : ежемес. науч.-практ. журн. № 9/ учредитель : ООО "АПК-Зерно".- Д. : Арт-Пресс, 2012.
178.          Хранение и переработка сельхозсырья : теорет. журн. № 8, № 9/ Рос. акад. с./х. наук, Отд-ние хранения и перераб. с./х. продукции.- М. : Пищ. пром-сть, 2012.
179.          Ціноутворення у будівництві : зб. офіц. док. та роз'яснень. № 10/ засн. та вид. : наук.-вироб. фірма "Інпроект".- К. : ТОВ Бізнес-Логіка, 2012.
180.          Цукор України : наук.- практ. галузевий журн. № 9/ засн. : Нац. асоц. цукровиків України, Укр. НДІ цукрової пром-сті, ІАЦ "Цукор України".- К. : Цукор України, 2012.
181.          Электронные компоненты и системы : массовый ежемес. науч.-техн. журн. № 10/ учредитель и изд. : науч.-произв. фирма VD MAIS.- К. : ДП ВПЦ "Такі справи", 2012.
182.          Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит : общегос. науч. произв. и инф. журн. № 9, № 10/ учредитель : ООО СВЭКО.- Харьков : БЭТ, 2012.

Створено : 23/11/2012 @ 10:59
Оновлено : 23/11/2012 @ 11:23
Категорія :
Сторінка переглянута 1547 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх