Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Бiблiографiчнi ресурси

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg
 

   всього

   зараз на сайті

Нові надходження до бібліотеки за листопад 2012р.
    ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1.   001.8      Ракша-Слюсаренко О. А. Дослідна робота : навч. посіб. / О. А. Ракша-Слюсаренко.- Донецьк : ДонНУЕТ, 2009.- 255 с.
Р19               Кільк. прим.:  1  
2.   001.8      Сімакова О. О. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / О. О.Сімакова, Р. П. Никифоров.- Донецьк : ДонДУЕТ, 2006.- 134 с.
С37               Кільк. прим.:  1  
    КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ
3.   4      Проблемно-орієнтовані і спеціалізовані обчислювальні засоби високої продуктивності : монографія/ М. І. Сліпченко, О. Г. Руденко, О. М. Сотников, С. Г. Єлаков ; за ред. М. Ф. Бондаренка.- Харків : ХНУРЕ, 2011.- 492 с.
П78               Кільк. прим.:  1  
4.   004.89      Ротштейн О. П. Soft computing в біотехнології : багатофакторний аналіз і діагностика : монографія/ О. П. Ротштейн, Є. П. Ларюшкін, Ю. І. Мітюшкін; Вінницьк. нац. техн. ун-т.- Вінниця : Універсум, 2008.- 144 с.
Р79               Кільк. прим.:  1  
    СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИ
5.   6      Гутіков В. В. Метрологія, стандартизація, сертифікація та ліцензування : стандартизація та сертифікація в Україні : навч. посіб. / В. В. Гутіков.- Донецьк : ДонДУЕТ, 2006.- 166 с.
Г97               Кільк. прим.:  1  
    СОЦІОЛОГІЯ
6.   316      Куценко В. І. Соціальна сфера : реальність і контури майбутнього (питання теорії і практики) : монографія/ В. І. Куценко ; за ред. Б. М. Данилишина.- Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008.- 818 с.
К95               Кільк. прим.:  1  
    ЕКОНОМІЧНА НАУКА. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
7.   330.1      Башнянин Г. І. Ефективність соціалізації економічних систем : методологічні проблеми метрологічного аналізу : монографія/ Г. І. Башнянин, Л. Я. Гончарук.- Львів : Новий Світ-2000, 2010.- 240 с.
Б33               Кільк. прим.:  1  
8.   330.34      Мороз О. В. Економічна ідентифікація параметрів стійкості та ризикованості функціонування господарських систем : монографія/ О. В. Мороз, А. О. Свентух ; Вінницьк. нац. техн. ун-т.- Вінниця : Універсум, 2008.- 168 с.
М80               Кільк. прим.:  1  
9.   330.34      Гросул В. А. Економіка та організація інноваційної діяльності : навч. посіб./ В. А. Гросул ; Харків. Держ. ун-т харч. та торг.- Харків: ХДУХТ, 2008.- 272 с.
Г88               Кільк. прим.:  1  
    ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА В ЕКОНОМІЦІ
10.   334      Головінов О. М. Держава у ринковому середовищі : питання теорії : монографія/ О. М. Головінов.- Донецьк : ДонНУЕТ, 2007.- 279 с.
Г61               Кільк. прим.:  1  
11.   334      Зелена книга малого бізнесу України : текст до обговорення/ експерти : Д. В. Ляпін, О. П. Продан, В. І. Дубровський та ін.- К. : ІВС, 2011-2012.- 67 с.
І-18               Кільк. прим.:  1  
12.   334.7      Башнянин Г. І. Кооперативні системи : проблеми трансформації за умов ринкової транзиції : монографія/ Г. І. Башнянин, А. Г. Драбовський, В. В. Іжевський.- Львів : ЛКА, 2009.- 414 с.
Б33               Кільк. прим.:  1  
    ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. ЗБОРИ
13.   336      Мошенский С. З. Рынок ценных бумаг : трансформационные процессы/ С. З. Мошенский.- М. : Экономика, 2010.- 240 с.
М87               Кільк. прим.:  3 
14.   336.22      Податкова система України : навч. посіб./ Б. В. Колесніков, А. М. Кравець, Є. Ю. Кузькін, С. О. Рибак ; за ред. М. Я. Азарова.- К. : НУДПС України, 2011.- 656 с.
П44               Кільк. прим.:  1  
    ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
15.   338      Decision makers' behaviour under the conditions of crisis threat : monograph/ University of Szczecin Microeconomics Departament; scientific editor : Danuta Kopycinska.- Szczecin, 2009.- 196 s.
D37               Кільк. прим.:  1  
16.   338(438)      Economic choices made in the polish ekonomy in globalization : monograph/ University of Szczecin Microeconomics Departament; scientific editor : Danuta Kopycinska.- Szczecin, 2007.- 102 s.
E45               Кільк. прим.:  3  
17.   338      Selected problems of market economy in the crisis era : monograph/ University of Szczecin Microeconomics Departament; scientific editor : Danuta Kopycinska.- Szczecin, 2011.- 198 s.
S45               Кільк. прим.:  2  
18.   338      Students' Entrepreneurship in Post-Socialist Countries/ University of Szczecin Microeconomics Departament ; scientific editor : Jaroslaw Korpysa, Marek Kunasz.- Szczecin, 2008.- 306 s.
S88               Кільк. прим.:  1  
19.   338.4      Скопенко Н. С. Формування та розвиток інтегрованих об'єднань в АПК України : монографія/ Н. С. Скопенко ; НУХТ.- К. : НУХТ, 2012.- 266 с.
С44               Кільк. прим.:  1  
20.   338.43      Агробізнес : проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку : кол. моногр. Кн. 2./ Н. М. Андреева, Т. Л. Мостенська, Н. С. Скопенко, І. С. Чухно; за ред. Г. Є. Жуйкова, Я. В .Сухій, В. С. Ніценка : Міжнар. ун-т бізнесу і права.- Одеса : Лерадрук, 2012.- 656 с.
А26               Кільк. прим.:  1  
    ТУРИЗМ
21.   338.48      Туризм України : економічні та організаційні механізми розвитку/ В. Головинець, П. Дудкін, М. Кравчук, Г. Науменко ; ЗАТ по туризму та екскурсіях "Укрпрофтур", Терноп. держ. техніч. ун-т ім. І. Пікуля та ін.- К.: Терно-граф, 2008.- 976 с.
Т87               Кільк. прим.:  1  
    ТОРГІВЛЯ. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
22.   339      Внутрішня торгівля : регіональні аспекти розвитку : монографія/ О. М. Азарян, Я. А. Гончарук, В. О. Орлова, Т. В. Футало ; за ред. О. О. Шубіна, Я. А. Гончарук.- Донецьк : ДонНУЕТ, 2007.- 404 с.
В60               Кільк. прим.:  1  
23.   339.138      Глобализация экономики и международный маркетинг: учеб. пособие/ Е. М. Азарян, В. В. Дергачова, О .Г. Пшонка, О. О. Скибина.- Донецк : ДонНУЭТ, 2007.- 308 с.
Г54               Кільк. прим.:  1  
    ДЕРЖАВНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
24.   35      Чернеляк І. І. Синергетичні моделі оптимізації державного управління: монографія/ І. І. Чернеляк.- Ужгород : Ліра, 2010.- 656 с.
Ч-49               Кільк. прим.:  5  
    ОСВІТА
25.   37      Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України : кол. моногр./ В. В. Лапінський, А. Ю. Пилипчук, М. П. Шишкіна, О. М. Спірін ; за ред. В. Ю. Бикова ; НА пед. наук України, Ін-т інформ. техн. і засобів навч.- К. : Пед. думка, 2010.- 160 с.
З-36               Кільк. прим.:  3  
26.   378      Новий довідник для вступника до ВНЗ І, ІІ, ІІІ, IV рівнів акредитації : докладно про вищі навчальні заклади України ( університети, академії, інститути, коледжі, технікуми)/ за ред. В. Співаковського.- 12-е вид.- К. : Гранд-Експо, 2011.- 288 с.
Н73               Кільк. прим.:  1  
27.   378      Організація дослідницької, науково-технічної та творчої діяльності у вищому навчальному закладі-шлях до забезпечення якісної підготовки фахівців : метод. рекомендації з розвитку творчих здібностей студентів : зб./ О. В. Туманська, Г. Г. Горлова, І. Ю. Іванов, В. М. Матвієнко ; укл. І. Е. Лисенко, Г. Г. Горлова.- К. : Вид. Дім „Слово”, 2011.- 120 с.
О-64               Кільк. прим.:  1 
    ЙМОВІРНІСТЬ. ТЕОРІЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
28.   519.2      Дрибан В. М. Теорія ймовірностей : навч. посіб./ В. М. Дрибан, Г. Г. Пеніна.- Донецьк : ДонДУЕТ, 2005.- 493 с.
Д74               Кільк. прим.:  1  
29.   519.86      Грабовецький Б. Є. Виробничі функції : теорія, побудова, використання в управлінні виробництвом : монографія/ Б. Є. Грабовецький; Вінницьк. нац. техн. ун-т.- Вінниця : Універсум, 2006.- 137 с.
Г75               Кільк. прим.:  1  
    МІКРОБІОЛОГІЯ
30.   579      Градова Н. Б. Лабораторный практикум по общей микробиологии/ Н. Б. Градова, Е. С. Бабусенко, И. Б. Горнова.- 2-е изд., перераб. и доп.- М. : ДеЛи принт, 2004.- 144 с.
Г75               Кільк. прим.:  2  
31.   579      Красикова Л. В. Микробиология : учеб. пособие/ Л. В. Красикова.- СПб. : Троицкий мост, 2012.- 296 с.
К78               Кільк. прим.:  5  
    МЕДИЧНІ НАУКИ
32.   611      Анатомія людини : підручник/ І. Я. Коцан, В. О. Гринчук, В. Х. Велемець, Л. О. Шварц ; Волинськ. нац. ун-т ім. Л.Українки.- Луцьк : ВНУ, 2010.- 902 с.- (Посіб. та підруч. ВНУ ім. Л.Українки).
А69               Кільк. прим.:  1  
33.   614.3      Дунец Е. Г. Санитария и гигиена на предприятиях общественного питания : учеб. пособие / Е. Г. Дунец, М. Ю. Тамова, И. А. Куликов.- СПб. : Троицкий мост, 2012.- 192 с.
Д83               Кільк. прим.:  5  
34.   615.2      Заїка Л.А. Противірусні, протипухлинні та імуномодулюючі властивості лікувального препарату Ізатізон : монографія/ Л. А. Заїка, О. І. Болсунова, А. І. Потопальський ; ІМБГ НАН України, ІОВН України.- К. : Колобіг, 2010.- 212 с.
З-17               Кільк. прим.:  1  
    ОБРОБКА ПОВЕРХНІ
35.   621.79      Інженерія поверхні : підруч./ К. А. Ющенко, Ю. С .Борисов, В. Д. Кузнецов, В. М. Корж ; НАН України, Ін-т електрозвар. ім. Є. О. Патона, МОН України та ін.- К. : Наук. думка, 2007.- 560 с.
І-62               Кільк. прим.:  1 
    ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ. ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ
36.   641.3      Використання дикорослих Донецького регіону у харчуванні : монографія/ О. О. Шубін, В. А. Гніцевич, Л. В. Дуленко, Г. Ф. Коршунова.- Донецьк : ДонДУЕТ, 2004.- 192 с.
В43               Кільк. прим.:  1  
37.   641.5      Технология производства продукции ресторанного хозяйства. Современные направления оформления кулинарной продукции : учеб. пособие/ Л. И. Макаренко, С. К. Ильдирова, Р. П. Никифоров, С. Э. Стиборовский.- Донецк : ДонГУЭТ, 2005.- 176 с.
Т38               Кільк. прим.:  1  
38.   641.5      Технология продукции общественного питания : учебник/ А. И. Мглинец, Н. А. Акимова, Г. Н. Дзюба, Г. Г. Дубцов.- СПб. : Троицкий мост, 2010.- 736 с.
Т38               Кільк. прим.:  1  
    КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
39.   65      Череп А. В. Вибір ефективних управлінських рішень на підприємствах харчової промисловості : монографія/ А. В. Череп, Н. М. Шмиголь ; рецензент Т. Л. Мостенська ; ДВНЗ "Запорізький національний університет".- Запоріжжя : ЗНУ, 2010.- 408 с.
Ч-46               Кільк. прим.:  2 
40.   657.6      Череп А. В. Аудиторський ризик : оцінка, моделювання, управління: монографія/ А. В. Череп, Н. М. Шмиголь ; рецензент Т. Л. Мостенська ; ДВНЗ "Запорізький національний університет".- Запоріжжя : Дике поле, 2009.- 308 с.
Ч-46               Кільк. прим.:  2  
41.   658.15      Шмиголь Н. М. Управління доходами підприємств харчової промисловості : монографія/ Н. М. Шмиголь ; рецензент Т. А. Говорушко ; ДВНЗ „Запорізький національний університет”.- Запоріжжя : Дике Поле, 2011.- 304 с.
Ш73               Кільк. прим.:  2  
    ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
42.   664      Барышев А. И. Дипломное проектирование оборудования перерабатывающих и пищевых производств : учеб. пособие/ А. И. Барышев, И. Н. Заплетников.- Донецк : ДонГУЭТ, 2004.- 211 с.
Б26               Кільк. прим.:  1  
43.   664      Малигіна В. Д. Основи сенсорного аналізу : навч. посіб./ В. Д. Малигіна, Л. Д. Титаренко.- Донецьк : ДонДУЕТ, 2004.- 152 с.
М19               Кільк. прим.:  1  
44.   664      Пищевые технологии : технология эмульсионных соусов, кетчупов и горчицы : учеб. пособие/ А. Ф. Коршунова, С. К. Ильдирова, В. А. Гницевич, С. Э. Стиборовский.- Донецк : ДонНУЭТ, 2007.- 147 с.
П36               Кільк. прим.:  1  
45.   664      Сарафанова Л. А. Пищевые добавки : энциклопедия/ Л. А. Сарафанова.- 3-е изд., перераб. и доп.- СПб .: ИД „Профессия”, 2012.- 776 с.
С20               Кільк. прим.:  1  
46.    664.7      Берестнев Е. В. Рекомендации по организации и ведению технологического процесса на мукомольных предприятиях/ Е. В. Берестнев, В. Е. Петриченко, В.О.Новицкий.- М. : ДеЛи принт, 2008.- 176 с.
Б48               Кільк. прим.:  2  
47.   664.7      Технологическое оборудование и поточные линии предприятий по переработке зерна: учебник/ Л. А. Глебов, А. Б. Демский, В. Ф. Веденьев, А. Е. Яблоков.- М. : ДеЛи принт, 2010.- 696 с.
Т38               Кільк. прим.:  5  
48.   664.7      Демский А. Б. Комплектные зерноперерабатывающие установки малой мощности : справочник/ А. Б. Демский.- М. : ДеЛи принт, 2004.- 264 с.
Д31               Кільк. прим.:  2  
    ОПТИЧНА АПАРАТУРА ТА ПРИЛАДИ
49.   681.7      Білинський Й. Й. Автоматизований контроль поверхневого натягу рідин методом лежачої краплі: монографія/ Й. Й. Білинський, О. С. Городецька ; Вінницький нац. техн. ун-т.- Вінниця : Універсум, 2008.- 146 с.
Б67               Кільк. прим.:  1  
50.   681.7      Богачук В. В. Методи та засоби вимірювального контролю вологості : монографія/ В. В. Богачук, Б. І. Мокін.- Вінниця : Універсум, 2008.- 141 с.
Б73               Кільк. прим.:  1  
    УКРАЇНСЬКА МОВА
51.   811.161.2      Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання/ С. І. Головащук.- 2-е вид., випр.- К. : Наук. думка, 2010.- 432 с.
Г61               Кільк. прим.:  1 
    ІСТОРІЯ
52.   930.1/.2      Левицька Н. М. Вища гуманітарна освіта Наддніпрянської України (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.) : монографія/ Н. М. Левицька; НУХТ.- К. : НУХТ, 2012.- 395 с.
Л37               Кільк. прим.:  1  
53.   94(477)      Пущук І. Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Горохівський район/ І. Пущук.- Луцьк : ВАТ "Волин. обл. друкарня", 2009.- 308 с.
П91               Кільк. прим.:  1  
54.   94(477)      Пущук І. Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Іваничівський і Локачинський райони/ І. Пущук ; під ред. Я. Федорчука.- Луцьк : ВАТ "Волин. обл. друкарня", 2010.- 348 с.
П91               Кільк. прим.:  1  
55.   94(477)      Пущук І. Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Луцький район і м. Луцьк/ І. Пущук.- Луцьк : ВАТ "Волин. обл. друкарня", 2009.- 444 с.
П91               Кільк. прим.:  1  
56.   94(477)      Пущук І. Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Рожищенський і Маневицький райони/ І. Пущук.- Луцьк : ВАТ "Волин. обл. друкарня", 2009.- 384 с.
П91               Кільк. прим.:  1 
57.   94(477)      Пущук І. Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Турійський район/ І. Пущук.- Луцьк : ВАТ "Волин. обл. друкарня", 2009.- 324 с.
П91               Кільк. прим.:  1 
    ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
58.          Chemical & engineering news. № 41, № 42, № 43, № 44 .- Canada, 2012.- дарчий.
59.          Institut of agricultural and food tconomics national research institute. Expectation and challenges for Food Sector from the EU enlargements perspective/ докладчики : И. Федулова, Т. Мостенская и др.- Warsaw, 2011.
60.          Transformations in business & economics. Vol. 8. No 3(18) Special Iss. Polish Economy in the Globalisation Age.- Kaunas : Ciklonas, 2009.
61.          Автоматика и телемеханика : РАН. № 9, № 10/ РАН.- М. : Наука, 2012.
62.          Академия гостеприимства : журн. для владельцев ресторанного и гостиничного бизнеса. № 5/ основатель и изд. : ООО Прес-Альянс.- К. : Аванпост-прим, 2012.
63.          Актуальні Проблеми Економіки: наук. екон. журн. № 10/ засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр.- К. : Ін-т екон. НАНУ, 2012.
64.          Атестаційний вісник: інформ. бюл. № 11/ засн. : МОНМС України, Держ. інформ.-вироб. під-во, вид-во "Преса".- К. : Колофон, 2012.
65.          Безпека життєдіяльності. № 10.- К.: Основа, 2012.
66.          Бібліотечна планета : щокв. наук.-вироб. журн. № 3/ засн. : Нац. парлам. б-ка України.- К. : Нац. парлам. б-ка Укр., 2012.
67.          Бібліотечний вісник : наук.- теорет. та практ. журн. № 5/ засн. : НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського.- К. : НБУВ, 2012.
68.          Національна асоціація цукровиків України. Бурякоцукровий комплекс України : оперативно-статистичні матеріали цукровиків України.- К. : Цукор України, 2012.- 201 с.-
69.          Бухгалтерський облiк i аудит : наук.-практ. журн. № 10/ засн. : ТОВ "Екаунтiнг".- К. : Преса України, 2012.
70.          Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 9, № 10/ засн. : ред. журн. "Право України".- К. : Юрiнком, 2012.
71.          Бюллетень регистрации НИР и ОКР. № 5/ засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ.- К. : УкрІНТЕІ, 2012.
72.          Вiсник Нацiональної академiї наук України : щомiс. загальнонаук. та громад.-полiт. журн. № 10/ засн. : НАН України ; Вид.: Вид. дім "Академперіодика" НАН України.- К. : Президiя НАН України, 2012.
73.          Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 9/ Книжк. палата України.- К. : Книжк. палата України, 2012.
74.          Винахiдник i рацiонализатор : наук.-попул. iлюстр. журн. № 2.- К. : Блiц-iнформ, 2012.
75.          ВиноГрад : галузеве спеціалізоване вид. виноградарів і виноробів України. № 5.- К. : ТОВ Друкарня Літера, 2012.
76.          Вища школа : наук.-практ. вид. № 10/ засн. і вид. : Т-во "Знання" України, КОО.- К. : АТ Віпол, 2012.
77.          Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. № 42, № 43, № 44-45/ засн. : Верхов. Рада України.- К. : Преса України, 2012.
78.          Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету : наук. журн. № 5.- К. : КНТЕУ, 2012.
79.          Вісник Національного банку України : наук.-практ. журн. № 10, № 11/ Нац. банк України.- К. : РПВ НБУ, 2012.
80.          Вісник Пенсійного фонду України : загальнодерж. інформ.-аналіт. вид. № 10/ засн. : Пенсійн. фонд України ; вид. : держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України.- К. : Поліпрінт, 2012.
81.          Вопросы питания : науч.-практ. журн. № 4/ М-во здравоохранения РФ, Департамент сан.- эпидемиол. надзора РФ, Рос. акад. мед. наук, Ин-т питания.- М. : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2012.
82.          Всё о мясе : науч.-техн. и произв. журн. № 4/ Мясн. союз России, ВНИИМП.- М. : ООО Полиграфсервис, 2012.
83.          Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів "Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному середовищі" : програма і матеріали : 25-26 жовтня 2012 р., Київ.- К. : НУХТ, 2012.- 132 с.
84.          Гастрономъ : ежемес. журн. № 11.- М. : ООО Бонниер Пабликейшенз, 2012.
85.          Гостиница и ресторан : бизнес и управление: журн. для проф. № 6.- М. : ООО Изд-во Хоспитэли, 2012.
86.          Дiлова панорама : вісник Київ. торг.-пром. палати України. № 9-10.- К.: КТПП, 2012.
87.          Дiловий вiсник : журн. Торг.-пром. палати України. № 10.- К. : Ф-ка друк. реклами, 2012.
88.          Джерело : Український РЖ. Сер. 1 : Природн. науки. Медицина. № 5/ НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. Вернадського.- К. : ІПРІ НАНУ, 2012.
89.          Джерело : Український РЖ. Сер. 2. : Технiка. Пром-сть. Сiл. госпо-во. № 5. / НАН України, Ін-т пробл. реєстрацiї iнформацiї, НБУ iм. В.І.Вернадського.- К. : ІПРІ НАНУ, 2012.
90.          Джерело : Український РЖ. Сер. 3 Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво. № 5 / НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. Вернадського.- К. : ІПРІ НАНУ, 2012.
91.          Дистанционное и виртуальное обучение : науч. журн. № 9/ учредитель : Соврем. гуманитар. акад.- М. : Изд-во СГУ, 2012.
92.          Довідник кадровика : щоміс. спеціаліз. журн. № 11/ М-во соц. політики України.- К. : Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2012.
93.          Довідник секретаря та офіс-менеджера : щоміс. проф. журн. № 10/ засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитру-Україна".- К. : Аванпост-прим, 2012.
94.          Доповiдi Нацiональної Академiї наук України : наук.-терет. журн. президiї НАН України. № 10.- К. : Наук. думка, 2012.
95.          Екологія : реферат. журн. № 3/ засн. : Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформ.- К. : ТОВ Вид-во Аспект-Поліграф, 2012.
96.          Економiка АПК : мiжнар. наук.-вироб. журн. № 11.- К. : Преса України, 2012.
97.          Економiка України : полiтико-екон. журн. М-ва економiки України, М-ва фiнансiв України та НАН України. № 11.- К. : Преса України, 2012.
98.          Економiка. Фiнанси. Право.: щомiсяч. iнформ.-аналіт. журн. № 9, № 10/ засн., вид. : АФ Аналiтик, Акад. муніципального упр.- К. : АТЗТ Вид-во Право, 2012.
99.          Економiст : наук. та громадсько-політ. журн. № 10/ засн. : Ін-т екон. та прогнозуван. НАН України.- К. : Прес-Колегiум, 2012.
100.          Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. праць : У 2-х ч. Вип. 1(15). Ч. 1/ ред. О.І.Черевко ; М-во освіти і науки України, Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі.- Харків : ХДУХТ, 2012.- 451 с.
101.          Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. праць: У 2-х ч. Вип. 1(15). Ч. 2/ ред. О.І.Черевко ; М-во освіти і науки України, Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі.- Харків : ХДУХТ, 2012.- 497 с.
102.          Експрес-новини : наука, техніка, виробництво. № 10/ засн. і вид. : УкрІНТЕІ.- К. : УкрІНТЕІ, 2012.
103.          Електротехніка і електромеханіка : наук.-практ. журн. № 5/ засн.: Харків. політех. ін-т.- Харків : ТОВ "Друкарня "Мадрід", 2012.
104.          Журнал микробиологии, эпидемологии и иммунобиологии : двухмес. науч.-практ. журн. № 5/ М-во здравохранения РФ, Всерос. о-во эпидемиологов. микробиологов и паразитологов.- М. : Изд-во Красная Звезда, 2012.
105.          Журнал прикладной химии . № 9/ учредитель : РАН.- СПб. : Наука, 2012.
106.          Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 10/ засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ.- К. : УкрІНТЕІ, 2012.
107.          Известия высших учебных заведений. Пищевая технология : науч. техн. журн. № 4/ Гос. ком. РФ по высш. образованию.- Краснодар : Краснод. политехн. ин-т, 2012.
108.          Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. № 7, № 8, № 9/ М-во общ. и проф. образования РФ.- Иваново : Изд-во Иван. хим.-технол. ин-та, 2012.
109.          Инновации в образовании. № 9/ учредитель : Соврем. гуманит. акад.- М. : ГУП МО Колом. тип., 2012.
110.          Інформаційний збірник Мінiстерства освіти і науки, молоді та спорту України. № 31-32-33.- К. : Пед. преса, 2012.
111.          ІТM. Информационные технологии для менеджмента : науч.- техн. журн. № 10, № 11/ учредитель и изд. : ООО Софт-Рейтинг Консалт, УкрНЦ РИТ и др.- М. : ГУП ВИМИ, 2012.
112.          Кадровик: трудове право і упр. персоналом : щоміс. проф. журн. № 11/ засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фінасово-екон. розвитку-Україна".- К. : ТОВ Вид. Дім, 2012.
113.          Кибернетика и системный анализ : междунар. науч.-теорет. журн. № 6/ НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова.- К, 2012.
114.          Кодекси України. № 10. Цивільний кодекс України.- К. : Укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2012.
115.          Компьютеры, сети, программирование. № 7, № 8/ учредитель С. Р. Лищук.- К., 2012.
116.          Кондитерское производство : науч.-произв. журн. № 4, № 5.- М.: ООО Изд. Пищ. пром-сть, 2012.
117.          Кондитерсое и хлебопекарное производство : специализир. информ. бюл. № 10/ изд. : ЗАО Отрасл. ведомости.- М. : Прессинфо, 2012.
118.          Лiтопис журнальних статей : Держ. бiблiограф. покажч. України. № 18. Нац. бiблiогр. України.- К. : Кн. палата України, 2012.
119.          Лiтопис журнальних статей : Держ. бiблiограф. покажч. України. № 19. Нац. бiблiогр. України.- К. : Книжк. палата України, 2012.
120.          Ликероводочное производство и виноделие : специализир. журн. № 9-10/ Учредитель : ЗАО Отраслевые ведомовти ; Изд.: ООО ЭкспертКомерц.- Москва : ООО Пресс-Инфо Т, 2012.
121.          Літопис книг : Держ. бібліограф. покаж. України. № 17, № 18/ Книжк. палата України.- К. : Книжк. палата України, 2012.
122.          Людина i праця : щоміс. журн. з питань захисту соц.-екон. ітересів населен. України. № 10/ засн. : М-во соц. політики України ; вид. : ДП Вид-во "Соцінформ".- К. : Інформ.-консультац. фiрма "Праця", 2012.
123.          Маркетинг и реклама : укр. науч.-практ. журн. для рекламодателей, маркетологов и рекламистов. № 10/ учредитель : НВФ "Студцентр", при поддержке Союза рекламистов Украины.- Х. : Виктория, 2012.
124.          Масла и жиры. № 10.- 2012.
125.          Масложировой комплекс : науч.-практ. журн. № 3/ учредители : ассоциация "Укролияпром", УкрНИИ масел и жиров НААН, ИА "Эксперт Агро".- Запорожье : Печатный мир, 2012.
126.          Международная экономика : междунар. науч.-практ. журн. № 9/ учредитель : ООО Индепендент Масс Медиа.- М. : ИД Панорама, 2012.
127.          Микробиология. № 5/ РАН.- М. : Наука, 2012.
128.          Мировая экономика и международные отношения. № 8, № 9, № 10/ РАН.- М.: Наука, 2012.
129.          Мікробіологічний журнал : наук. журн. № 5/ НАН України, ІМІВ ім. Д. К. Забалотного, НУБІПУ.- К. : Наук. думка, 2012.
130.          Молочная промышленность : науч.-техн. и произв. журн. № 10/ учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС".- М. : А/О "Росмясомолпром", 2012.
131.          Молочное дело : ежемес. произв.-практ. журн. № 8/ Учредитель: ЧП "Корсар", ЗАО "Ковчег и Ко".- К. : ООО Футари-Принт, 2012.
132.          Мясная индустрия : произв. науч.-техн. журн. № 9/ учредители : ООО "Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им. В.М.Горбатова и др.- М. : Мясн. индустрия, 2012.
133.          Мясной бизнес : ежемес. науч.-практ. журн. № 10/ изд. : ООО Биопром.- К. : Аванпост-Прим, 2012.
134.          Мясные технологии : специализир. журн. № 10/ учредитель и изд. : ЗАО Отраслевые ведомости, ООО ЭкспертКоммерц.- Москва : ООО Вива-Стар, 2012.
135.          Надзвичайна ситуацiя. № 10.- К. : Агенство Чорнобильiнтерiнформ, 2012.
136.          Наука i суспiльство : щомiс. наук.-попул. i лiт.-худож. iлюстр. журн. № 9/10/ правлiння т-ва "Знання України".- К. : Преса України, 2012.
137.          Наука и жизнь : ежемес. науч.-попул. журн. № 10/ учредитель : Автоном. некоммер. орг. "Ред. журн. "Наука и жизнь".- М. : Пресса, 2012.
138.          Наука и религия : ежемес. науч.-попул. журн. № 10/ М-во печати и информ. РФ.- М. : ОАО "Пресса-1", 2012.
139.          Наука та інновації = Science and Innovation : наук.-практ. журн. № 5/ засн. : НАН України ; вид. : вид. дім. "Академперіодика".- 2012.
140.          Наукові нотатки : міжвузівський збірник : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи розвитку обладнання переробних і харчових виробництв". В.39/ Луцький національний технічний університет ; доповідачі : В. Г. Мирончук, О. А. Єщенко, М. М. Картава та ін.- Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012.- 256 с.
141.          Новини енергетики : щоміс. наук.-техн. аналіт. журн. № 10/ засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради.- К. : Вид-во "КВІЦ", 2012.
142.          Новости торговли = Retail. News & Ntchnologies. № 8-9, № 10/ изд. : ООО НТА Эвент Медиа Гроуп.- М. : ООО НТА Эвент Медиа Гроуп, 2012.
143.          Офіцiйний вісник Президента України : інформ. бюл. № 29, № 30/ держ. управління справами.- К. : ДП НВЦ Пріоритети, 2012.
144.          Офіцiйний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. № 75, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81/ М-во юстиції України.- К. : Право, 2012.
145.          Охорона праці : наук.-виробн. щоміс. журн. № 10/ ком. по нагляду за охороною праці України.- К. : Преса України, 2012.
146.          Питание и общество : проф. кулинар. журн. № 10/ учредитель : труд. кол. ред. журн.- М. : Питание и о-во, 2012.
147.          Пищевые ингредиенты : сырьё и добавки: науч.- теорет. и произв. журн. № 2/ учредитель : ООО"Пищепромиздат".- М. : ООО Пищепроиздат, 2012.
148.          Підприємництво, господарство і право : щоміс. наук.- практ. госп.- прав. журн. № 10/ засн. : Союз ж-стів України, Ін-т держави і права НАН України.- К. : Кн. друк. наук. кн, 2012.
149.          Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. № 9, № 10.- М. : ООО Научтехмаш, 2012.
150.          Проблеми науки : міжгалуз. наук.-техн. журн. № 9/ засн. : К. ЦНТЕІ М-ва освіти і науки Укр.- К. : ТОВ ДІА, 2012.
151.          Проблемы управления и информатики : междунар. науч.-техн. журн. № 6/ НАН Украины, Нац. космич. агенство Украины, Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова и др.- К., 2012.
152.          Продукты & ингредиенты : междунар. специализир. журн. № 10/ изд. : ООО БИОПРОМ.- К. : Футари-Принт, 2012.
153.          Промислова безпека. № 10/ засн. : ТОВ "Промислова безпека".- К. : ТОВ "Вістка", 2012.
154.          Рестораторъ : произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 11/ учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины".- К. : ООО "Бизнес-Логика", 2012.
155.          Реферативный журнал : Отдельн. вып., 38. № 10. Оборудование пищевой промышленности /ВИНИТИ.- М. : ВИНИТИ, 2012.
156.          Реферативный журнал : Вып. свод. тома, 20. № 7, № 8, № 9.  Экономика отраслей пищевой промышленности / ВИНИТИ.- М. : ВИНИТИ, 2012.
157.          Сахар : двухмес. науч.-техн. и произв. журн. № 9/ учредители : ЗАО "Сахар", Союз сахаропроизв. России.- М. : Сахинформ, 2012.
158.          Стандарты и качество : междунар. журн. для профессионалов стандартизации и управления качеством. № 10/ учредители и изд. : Всерос. организация качества, ООО "РИА "Стандарты и качество".- М. : Вива-Стар, 2012.
159.          Страхова справа : наук.- практ. журн. № 3/ вид. : УНДІ Права екон. досліджень.- К. : Веєр Пак, 2012.
160.          Сыроделие и маслоделие : науч.-техн. и произв. журн. № 5/ учредитель : ред. журн. "Мол. пром-сть".- М. : Сыроделие, 2012.
161.          Теоретичні та практичні підходи щодо наслідків глобальної фінансової кризи: матеріали міжнар. наук. конференції, 24 травня 2011 року, Київ/ відп. ред. О. В. Плотніков ; доповідачі : О. Плотніков , Т. Мостенська , І. Федулова та ін. ; Інститут світової економіки і міжнародних відносин - К. : ІСЕІМВ НАН України, 2011.- 284 с.
162.          Технічна електродинаміка : наук.-прикл. журн. № 5/ НАН України, від-ня фізико-техн. пробл. енерг.- К. : Ін-т електродин. НАН України, 2012.  
163.          Турбизнес : для профессионалов. № 14.- М. : ООО Турбизнес, 2012.
164.          Украинский химический журнал : ежемес. науч. журн. № 9-10/ Укр. химич. общ-во, АН Украины отд-ние химии.- К. : Ин-т общ. и неорганич. химии АН Украины, 2012.
165.          Україна : аспекти працi : наук.-екон. суспiл.-полiт. журн. № 7/ Засн.: Фiрма "Праця".- К. : Праця, 2012.
166.          Український iсторичний журнал : наук. журн. № 5/ НАН України, Ін-т iсторiї України, Ін-т полiт. i етносоцiал. дослiдж.- К. : Наук. думка, 2012.
167.          Управление качеством : ежемес. произв.- техн. журн. № 9/ учредитель : региональн. благотворит. обществ. организация инвалидов и пенсионеров "Просвещение".- М., 2012.
168.          Управление персоналом : практ. журн. № 11/ изд. : Н.Осейко.- К., 2012.
169.          Фінанси України : наук.-теорет. та iнформ.-практ. журн. М-ва фiнансiв України. № 5, № 6.- К. : Україна, 2012.
170.          Фінансовий контроль : всеукр. наук.-практ. журн. № 11/ засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін.- К. : ТОВ Параміда, 2012.
171.          Харчова промисловість : наук. журн. Вип. 12/ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ.- К. : НУХТ, 2012.- 272 с.
172.          Химия и технология воды : междунар. науч.-техн. журн. № 5/ НАН Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В.Думанского,Отд-ние химии.- К, 2012.  
173.          Хлебопродукты : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 10/ учредитель : АО "Росхлебпродукт", Труд. кол. ред.- М. : ГП "Журн. Хлебопродукты", 2012.
174.          Хлеболекарское и кондитерское дело : произв.-практ., рекламн. журн. № 4/ учред. и изд. : ЧП Корсар.- К. : ЧП Корсар, 2012.
175.          Хлібопекарська і кондитерська промисловість України : щоміс. наук.-вироб. і практ. журн. № 11/ співвид. та заснов. : НУХТ, Держ. департ. з прод. України, Укрхлібпром та ін.- К. : ПП Авокадо, 2012.
176.          Холодильная техника : ежемес. науч.-техн. и информ. журн. № 9, № 10/ учредитель : ООО "Инфохолодтех".- М. : Домино, 2012.
177.          Хранение и переработка зерна : ежемес. науч.-практ. журн. № 9/ учредитель : ООО "АПК-Зерно".- Д. : Арт-Пресс, 2012.
178.          Хранение и переработка сельхозсырья : теорет. журн. № 8, № 9/ Рос. акад. с./х. наук, Отд-ние хранения и перераб. с./х. продукции.- М. : Пищ. пром-сть, 2012.
179.          Ціноутворення у будівництві : зб. офіц. док. та роз'яснень. № 10/ засн. та вид. : наук.-вироб. фірма "Інпроект".- К. : ТОВ Бізнес-Логіка, 2012.
180.          Цукор України : наук.- практ. галузевий журн. № 9/ засн. : Нац. асоц. цукровиків України, Укр. НДІ цукрової пром-сті, ІАЦ "Цукор України".- К. : Цукор України, 2012.
181.          Электронные компоненты и системы : массовый ежемес. науч.-техн. журн. № 10/ учредитель и изд. : науч.-произв. фирма VD MAIS.- К. : ДП ВПЦ "Такі справи", 2012.
182.          Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит : общегос. науч. произв. и инф. журн. № 9, № 10/ учредитель : ООО СВЭКО.- Харьков : БЭТ, 2012.

Створено : 23/11/2012 @ 10:59
Оновлено : 23/11/2012 @ 11:23
Категорія :
Сторінка переглянута 1351 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх