Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

Нові надходження до бібліотеки за вересень 2012р.

 

 

КОМПЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

 1.  

004
К34

     Келлер Э. Введение в ZBrush 4 [Текст]/ Э.Келлер.- М.: ДМК Пресс, 2012.- 768 с.- додаток DVD.
Кільк. прим.:  1

 1.  

004.4
Б93

     Бутырская Е.В. Компьютерная химия : основы теории и работа с программами Gaussian и GaussVien [Текст]: монография/ Е.В.Бутырская.- М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2011.- 224 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

004.8
А44

     Акулович Л.М. Основы автоматизированного проектирования технологических процессов в машиностроении [Текст]: учеб. пособие/ Л.М.Акулович, В.К.Шелег.- М.: ИНФРА-М, 2012.- 488 с.
Кільк. прим.:  1

 1.  

004.92
Г61

     Голованов Н.Н. Геометрическое моделирование [Текст]: учебник/ Н.Н.Голованов.- М.: Академия, 2011.- 272 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

004.92
Д26

     Дегтярев В.М. Компьютерная геометрия и графика [Текст]: учебник/ В.М.Дегтярев.- 2-е изд., стер.- М.: Академія, 2011.- 192 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ПСИХОЛОГІЯ, ПЕДАГОГІКА

 1.  

8015
159.9
Н71

     Нікітіна І.В. Психологія і педагогіка [Текст]: навчально-методичний комплекс/ І.В.Нікітіна.- К.: Нац. акад. упр., 2011.- 38 с.
Кільк. прим.:  8 

 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 1.  

330.1
О-75

     Основи економічної теорії [Текст]: навч. посіб./ В.Г.Федоренко, М.М.Руженський, С.В.Палиця, Ю.Б.Пінчук.- 2-е вид., перероб. і доп.- К.: Алерта, 2012.- 312 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

330.1
С81

     Столяров В.И. Экономическая теория [Текст]: учебник/ В.И.Столяров.- 3-е изд., испр.- М.: Академия, 2011.- 512 с.- (Бакалавриат).
Кільк. прим.:  1

 1.  

330.3
К68

     Коровіна О.В. Управління життєвим циклом підприємств в контексті технологічних інновацій: автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.04/ О.В.Коровіна; Херсонський нац. технічний ун-т.- Херсон, 2012.- 20 с.
Кільк. прим.:  1

 1.  

330.34
К78

     Крамар І.Ю. Інноваційно-комплексний провайдинг розвитку малих підприємств: автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.04/ І.Ю.Крамар; Тернопільський нац. технічний ун-т. ім. І. Пулюя.- Тернопіль, 2012.- 21 с.
Кільк. прим.:  1

 1.  

311
Г69

     Горкавий В.К. Статистика [Текст]: навч. посіб./ В.К.Горкавий; 2-е вид., перероб. і доп.- К.: Алерта, 2012.- 608 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

311
П78

     Программные статистические комплексы [Текст]: учеб. пособие/ О.С.Логунова, Е.Г.Филиппов, В.В.Павлов, Е.А.Ильина.- М.: ИЦ "Академия", 2011.- 240 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

336
М33

     Матанцева О.Ю. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]: учеб. пособие/ О.Ю.Матанцева, Н.Н.Гогопуло.- М.: ИЦ "Академия", 2011.- 208 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

338(477)
С78

     Статистичний щорічник м. Києва за 2010 рік [Електронний ресурс]: Держ. ком. стат. України/ за ред. Р.Г.Віленчук.- К.: Украінська енциклопедія, 2011.- 1 CD-R.- назва з етикетки диска : системні вимоги: Windows 98/NT/2000/XP, Pentium-266, 32 Mb RAM, CD-ROM.
Кільк. прим.:  1

 

 

ТУРИЗМ

 1.  

338.48
З-12

     Забуранна Л.В. Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика [Текст]: монографія/ Л.В.Забуранна, К.В.Сіренко; ПВНЗ "Європейський ун-т".- К.: Ліра-К, 2012.- 152 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

МАРКЕТИНГ

 1.  

339.138
К45

     Китова О.В. Управление эффективностью маркетинга : методология и проектное моделирование [Текст]: учеб. пособие/ О.В.Китова.- М.: ИНФРА-М, 2012.- 328 с.
Кільк. прим.:  1

 

 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

 1.  

339.9
Ш97

     Шутак І.Д. Правове регулювання міжнародних економічних відносин [Текст]: навч. посіб./ І.Д.Шутак.- К.: Алерта, 2012.- 412 с.
Кільк. прим.:  1

 

 

ПРАВО

 1.  

340
П68

     Правознавство [Текст]: навч. посіб./ І.В.Арістова, С.І.Запара, Н.А.Бондар, В.М.Завальний; за ред. С.І.Запари.- Суми: Університетська книга, 2009.- 592 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

347.7
К78

     Кравець В.Р. Право інтелектуальної власності (у запитаннях і відповідях) [Текст]: навч. посіб./ В.Р.Кравець, В.Г.Олюха.- К.: ЦУЛ, 2012.- 264 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА

 1.  

536.24
Б89

     Брюханов О.Н. Тепломассообмен [Текст]: учебник/ О.Н.Брюханов, С.Н.Шевченко.- М.: ИНФРА-М, 2012.- 464 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

8014
536.24
Т38

     Тепломасообмін [Текст]: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напрямів 6.050601 "Теплоенергетика" та 6.05604 "Енергомашинобудування" денної та заочної форм навчання/ О.Ф.Буляндра, В.О.Виноградов-Салтиков, В.О.Карась, В.О.Сінат-Радченко.- К.: НУХТ, 2012.- 91 с.
Кільк. прим.:  20 

 

 

ХІМІЯ

 1.  

54
Б90

     Будяк Е.В. Общая химия [Текст]: учеб.-метод. пособие/ Е.В.Будяк.- 3-е изд., перераб. и доп.- СПб.: Лань, 2011.- 384 с.- додаток CD.
Кільк. прим.:  1

 1.  

54
П69

     Практикум по общей химии. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов [Текст]: учеб. пособие/ В.А.Попков, А.В.Бабков, Л.И.Трофимова, С.А.Пузаков; под ред. В.А.Попкова, А.В.Бабкова.- 4-е изд.- М.: Изд-во Юрайт, 2012.- 239 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

543
А46

     Александрова Э.А. Аналитическая химия. Теоретические основы и лабораторный практикум [Текст]: в 2-х кн. Кн. 1. Химические методы анализа/ Э.А.Александрова, Н.Г.Гайдукова.- М.: КолосС, 2011.- 549 с.
Кільк. прим.:  1

 1.  

543
А46

     Александрова Э.А. Аналитическая химия. Теоретические основы и лабораторный практикум [Текст]: в 2-х кн. Кн. 2. Физико-химические методы анализа/ Э.А.Александрова, Н.Г.Гайдукова.- М.: КолосС, 2011.- 351 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

543
Х20

     Харитонов Ю.Я. Примеры и задачи по аналитической химии (Гравиметрия, экстракция, неводное титрование, физико-химические методы анализа) [Текст]: учеб. пособие/ Ю.Я.Харитонов, В.Ю.Григорьева.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 304 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

543:547
С36

     Сильверстейн Р. Спектрометрическая идентификация органических соединений [Текст]: пер. с англ./ Р.Сильверстейн, Ф.Вебстер, Д.Кимл.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.- 557 с.- (Методы в химии).
Кільк. прим.:  1 

 1.  

543:519.2
С50

     Смагунова О.Н. Методы математической статистики в аналитической химии [Текст]: учеб. пособие/ О.Н.Смагунова, О.М.Карпукова.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.- 346 с.- (Высшее образование).
Кільк. прим.:  1 

 1.  

544.77
Щ95

     Щукин Е.Д. Коллоидная химия [Текст]: учебник/ Е.Д.Щукин, А.В.Перцов, Е.А.Амелина.- 6-е изд.- М.: Юрайт, 2012.- 444 с.- (Бакалавр).
Кільк. прим.:  1 

 1.  

546
Н52

     Неорганическая химия. Химия элементов [Текст]: учебник : в 2-х т. Т.1/ Ю.Д.Третьяков, Л.И.Мартыненко, А.Н.Григорьев, А.Ю.Цивадзе.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Изд-во МГУ, Академкнига, 2007.- 537 с.- (Классический университетский учебник).
Кільк. прим.:  1 

 1.  

547
Б48

     Березин Б.Д. Органическая химия [Текст]: учеб. пособие/ Б.Д.Березин, Д.Б.Березин.- 2-е изд.- М.: Юрайт, 2012.- 768 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

547
Г77

     Грандберг И.И. Практические работы и семинарские занятия по органической химии [Текст]: учеб. пособие/ И.И.Грандберг, Н.Л.Нам.- 6-е изд.- М.: Юрайт, 2012.- 349 с.- (Бакалавр).
Кільк. прим.:  1

 

 

ЕНЗИМОЛОГІЯ

 1.  

577.1
В18

     Варфоломеев С.Д. Химическая энзимология [Текст]: учебник/ С.Д.Варфоломеев.- М.: Академия, 2005.- 480 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ТОКСИКОЛОГІЯ

 1.  

615.9
Т51

     Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ токсикантов [Текст]: учеб. пособие/ Е.Ю.Афанасьева, Е.Я.Борисова, О.Л.Верстакова, В.Б.Герасимов; под ред. Н.И.Калетиной.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.- 1016 с.- додаток СD.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА. ЕЛЕКТРОНІКА

 1.  

621.3
Б43

     Белов Н.В. Электротехника и основы электроники [Текст]: учеб. пособие/ Н.В.Белов, Ю.С.Волков.- СПб.: Лань, 2012.- 432 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ПАКУВАННЯ

 1.  

621.798
Ш63

     Шипинский В.Г. Оборудование для производства тары и упаковки [Текст]: учеб. пособие/ В.Г.Шипинский.- Минск, М.: Новое знание, ИНФРА-М, 2012.- 624 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

МЯСНА ТА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 1.  

637.3
Х89

     Храмцов А.Г. Феномен молочной сыворотки [Текст]: монография/ А.Г.Храмцов.- СПб.: Профессия, 2012.- 804 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

637.5
С60

     Соловьев О.В. Мясоперерабатывающее оборудование нового поколения [Текст]: справочник/ О.В.Соловьев.- М.: ДеЛи принт, 2010.- 470 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ

 1.  

640.4
А87

     Архиіпов В.В. Барна справа : технологія продукції та організація обслуговування [Текст]: навч. посіб./ В.В.Архіпов, Є.І.Іваннікова, Т.В.Іваннікова.- К.: ІНКОС, 2010.- 360 с.
Кільк. прим.:  1

 1.  

641.5
Ш96

     Шумило Г.І. Технологія приготування їжі [Текст]: навч. посіб./ Г.І.Шумило.- К.: Кондор, 2012.- 504 с.
Кільк. прим.:  5 

 1.  

641.5
М74

     Могильный М.П. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных организациях [Текст]/ М.П.Могильный, В.А.Тутельян.- М.- ДеЛи принт, 2011.-584 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

642
Д69

     Дорохіна М.О. Технологія продукції харчування у таблицях і схемах [Текст]: навч. посіб./ М.О.Дорохіна, Т.В.Капліна.- К.: Кондор, 2010.- 280 с.
Кільк. прим.:  5 

 

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

 1.  

657
М33

     Матанцева О.Ю. Основы бухгалтерського учета [Текст]: учеб. пособие/ О.Ю.Матанцева, Н.Н.Гогопуло.- М.: ИЦ „Академия”, 2011.- 208 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

657.6
Ж66

     Живко З.Б. Контрольно-ревізійна діяльність [Текст]: навч. посіб./ З.Б.Живко, І.О.Ревак, М.О.Живко.- К.: Алерта, 2012.- 608 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

 1.  

66.0
Л47

     Леонтьева А.И. Оборудование химических производств [Текст]: учебник/ А.И.Леонтьева.- М.: КолосС, 2008.- 479 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 1.  

663.4
Х70

     Хозиев О.А. Технология пивоварения [Текст]: учеб. пособие/ О.А.Хозиев, А.М.Хозиев, В.Б.Цугкиева.- СПб.: Изд-во "Лань", 2012.- 560 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

664
А37

     Аймесон А. Пищевые загустители, стабилизаторы, гелеобразователи [Текст]: пер. с англ./ А.Аймесон.- СПб.: Профессия, 2012.- 408 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

664
С40

     Системное развитие техники пищевых технологий [Текст]: учеб. пособие/ С.Т.Антипов, В.А.Панфилов, О.А.Ураков, С.В.Шахов; под ред. В.А.Панфилова.- М.: КолосС, 2010.- 762 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

664
Х70

     Хозяев И.А. Проектирование технологического оборудования пищевых производств [Текст]: учеб. пособие/ И.А.Хозяев.- СПб.: Лань, 2011.- 272 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

664
З-32

     Заплетніков І.М. Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв [Текст]: навч. посіб./ І.М.Заплетніков, В.Г.Мирончук, В.М.Кудрявцев; НУХТ, ДНУЕІТ.- К.: ЦУЛ, 2012.- 344 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

664.6
Х18

     Хамельман Д. Хлеб. Технология и рецептуры [Текст]: пер. с англ./ Д.Хамельман.- СПб.: Профессия, 2012.- 432 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

664.68
К89

     Кузнецова Л.С. Кексы, куличи (сырье, технология, оборудование, рецептуры) [Текст]/ Л.С.Кузнецова, М.Ю.Сиданова.- М.: ДеЛи принт, 2011.- 200 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ОЛІЇ. ЖИРИ

 1.  

665
О-11

     О’Брайен Р. Жиры и масла. Производство, состав и свойства, применение [Текст]: справ. пособие : пер. англ./ Р.О’Брайен.- СПб.: Профессия, 2007.- 752 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

665
Т38

     Технохимический контроль жиров и жирозаменителей [Текст]: учеб. пособие/ О.Б.Рудаков, Н.В.Королькова, К.К.Полянский, О.А.Котик; под ред. О.Б.Рудакова.- СПб.: Лань, 2011.- 576 с.
Кільк. прим.:  1

 

 

РОСЛИННІ ВОЛОКНА

 1.  

677.1
Н34

     Наукові основи комплексної переробки стебел та насіння льону олійного [Текст]: монографія/ Л.А.Чурсіна, Г.А.Тіхосова, О.О.Горач, Т.І.Янюк; під ред. Л. А. Чурсіної.- Херсон: Олді-плюс, 2011.- 356 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ТЕХНІКА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

 1.  

681.5
Ш65

     Шишмарев В.Ю. Технические измерения и приборы [Текст]: учебник/ В.Ю.Шишмарев.- 2-е изд., испр.- М.: ИЦ "Академия", 2012.- 384 с.- (Бакалавриат).
Кільк. прим.:  1 

 1.  

681.5
С14

     Сажин С.Г. Приборы контроля состава и качества технологических сред [Текст]: учеб. пособие/ С.Г.Сажин.- СПб.: Лань, 2012.- 432 с.
Кільк. прим.:  1

 

 

ТЕХНІЧНЕ КРЕСЛЕННЯ

 1.  

744.4
Г78

     Графические изображения некоторых принципов рационального конструирования в машиностроении [Текст]: учеб. пособие/ В.Н.Крутов, Ю.М.Зубарев, И.В.Демидович, В.А.Треяль.- СПб.: Лань, 2011.- 208 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

МОВА. МОВОЗНАВСТВО

 1.  

811.111
А51

     Алонцева Н.В. Английский язык для направления „Менеджмент”= English for Managers [Текст]: учебник/ Н.В.Алонцева, Ю.А.Ермошин.- М.: Академия, 2011.- 272 с.- Бакалавриат).
Кільк. прим.:  1 

 1.  

811.111
Г76

     Грамматические аспекты перевода [Текст]: учеб. пособие/ О.А.Сулейманова, Н.Н.Беклемешева, К.С.Карданова, Н.В.Лягушкина.- 2-е изд., испр.- М.: Академия, 2012.- 240 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

811.161.2
Ш37

     Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців [Текст]: навч. посіб./ С.В.Шевчук.- 4-е вид., випр. і доп.- К.: Алерта, 2012.- 428 с.
Кільк. прим.:  1

 

 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

 1.  

 

     Chemical & engineering news. № 30, № 31, № 32, № 33, № 34  - Canada, 2012.- дарчий.

 1.  

 

     Higher education policy: the Quarterly Journal of the International Association of Universitiees. vol. 25. № 3.- 2012.- дарчий

 1.  

 

     Академия гостеприимства: журн. для владельцев ресторанного и гостиничного бизнеса. № 4/ основатель и изд. : ООО Прес-Альянс.- К.: Аванпост-прим, 2012.

 1.  

 

     Актуальні Проблеми Економіки: наук. екон. журн. № 8/ засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр.- К.: Ін-т екон. НАНУ, 2012.

 1.  

 

     Банківська справа: наук.-практ. вид. № 3.- К.: Т-во "Знання", 2012.

 1.  

 

     Безпека життєдіяльності. № 8.- К.: Основа, 2012.

 1.  

 

     Бібліотека кадровика: щоміс. спец. журн. № 3/ засн. і вид. : Міжнар. центр фін.-екон. розв.-Україна.- К.: Аванпост-прим, 2012.

 1.  

 

     Бібліотечний вісник: наук.- теорет. та практ. журн. № 4/ засн.: НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського.- К.: НБУВ, 2012.

 1.  

 

     Вісник книжкової палати: наук.-практ. журн. № 7/ Книжк. палата України.- К.: Книжк. палата України, 2012.

 1.  

 

     Вiсник Нацiональної академiї наук України: щомiс. загальнонаук. та громад.-полiт. журн. № 8/ засн. : НАН України ; Вид.: Вид. дім "Академперіодика" НАН України.- К.: Президiя НАН України, 2012.

 1.  

 

     Виноделие и виноградарство: науч.-теорет. и практ. журн. № 4/ учредитель : ООО Пищепромиздат.- М.: ООО Репроцентр, 2012.

 1.  

 

     Вища школа: наук.-практ. вид. № 8/ засн. і вид. : Т-во "Знання" України, КОО.- К.: АТ Віпол, 2012.

 1.  

 

     Відомості Верховної Ради України: офіц. вид. № 34-35, № 36, № 37/ засн. : Верхов. Рада України.- К.: Преса України, 2012.

 1.  

 

     Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету: наук. журн. № 3, № 4.- К.: КНТЕУ, 2012.

 1.  

 

     Вісник Національного банку України: наук.-практ. журн. № 7, № 8/ Нац. банк України.- К.: РПВ НБУ, 2012.

 1.  

 

     Всё о мясе: науч.-техн. и произв. журн. № 3/ Мясн. союз России, ВНИИМП.- М.: ООО Полиграфсервис, 2012.

 1.  

 

     Гастрономъ: ежемес. журн. № 9.- М.: ООО Бонниер Пабликейшенз, 2012.

 1.  

 

     Дiловий вiсник: журн. Торг.-пром. палати України. № 8.- К.: Ф-ка друк. реклами, 2012.

 1.  

 

     Джерело: Укр. РЖ. Сер. 1 :. № 3. Природн. науки. Медицина / НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. Вернадського.- К.: ІПРІ НАНУ, 2012.

 1.  

 

     Джерело: Укр. РЖ. Сер. 2. : № 3. Технiка. Пром-сть. Сiл. госпо-во/ НАН України, Ін-т пробл. реєстрацiї iнформацiї, НБУ iм. В.І.Вернадського.- К.: ІПРІ НАНУ, 2012.

 1.  

 

     Джерело: Укр. РЖ. Сер. 3. № 3. : Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво / НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. Вернадського.- К.: ІПРІ НАНУ, 2012.

 1.  

 

     Довідник кадровика: щоміс. спеціаліз. журн. № 3 Спец. випуск/ М-во соц. політики України.- К.: Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2012.

 1.  

 

     Довідник кадровика: щоміс. спеціаліз. журн. № 9/ М-во соц. політики України.- К.: Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2012.

 1.  

 

     Довкілля та здоров'я: наук. журн. з пробл. мед. екології, гігiєни, охорони здоров'я та екологічної безпеки. № 3.- К.: Преса України, 2012.

 1.  

 

     Доповiдi Нацiональної Академiї наук України: наук.-терет. журн. Президiї НАН України. № 8.- К.: Наук. думка, 2012.

 1.  

 

     Економiка АПК: мiжнар. наук.-вироб. журн. № 9.- К.: Преса України, 2012.

 1.  

 

     Економiка України: полiтико-екон. журн. М-ва економiки України, М-ва фiнансiв України та НАН України. № 9.- К.: Преса України, 2012.

 1.  

 

     Економiка. Фiнанси. Право.: щомiсяч. iнформ.-аналіт. журн. № 8/ засн., вид. : АФ Аналiтик, Акад. муніципального упр.- К.: АТЗТ Вид-во Право, 2012.

 1.  

 

     Економiст: наук. та громадсько-політ. журн. № 8/ засн. : Ін-т екон. та прогнозуван. НАН України.- К.: Прес-Колегiум, 2012.

 1.  

 

     Журнал микробиологии, эпидемологии и иммунобиологии: двухмес. науч.-практ. журн. № 4/ М-во здравохранения РФ, Всерос. о-во эпидемиологов. микробиологов и паразитологов.- М.: Изд-во Красная Звезда, 2012.

 1.  

 

     Журнал прикладной химии. № 7/ учредитель : РАН.- С.Пб.: Наука, 2012.

 1.  

 

     Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология.. 6/ М-во общ. и проф. образования РФ.- Иваново: Изд-во Иван. хим.-технол. ин-та, 2012.

 1.  

 

     Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки, молоді та спорту України. № 23-24, № 25-26-27.- К.: Пед. преса, 2012.

 1.  

 

     Календар знаменити і пам'ятних дат: реком. бібліогр. довід. № 4/ засн. : Нац. парламент. бібл. Укр., Кн. палата Укр.- К.: Нац., парламент. бібл. Укр., Кн. палата Укр., 2012.

 1.  

 

     Кибернетика и системный анализ: междунар. науч.-теорет. журн. № 3/ НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова.- К, 2012.

 1.  

 

     Кодекси України. № 8. Кримінальний процесуальний кодекс України.- К.: Укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2012.

 1.  

 

     Комбикорма: пр-во и использ. : науч.-техн. и произв. журн. № 5/ Учредители: Минсельхозпрод РФ, ОАО "ФКК Росхлебпродукт", Ассоц. комбикормовых предпр., Кол. ред. журн.- М.: ЗАО "Динамо", 2012.

 1.  

 

     Лiтопис журнальних статей: Держ. бiблiограф. покажч. України. № 13. Нац. бiблiогр. України.- К.: Книжк. палата України, 2012.

 1.  

 

     Лiтопис журнальних статей: Держ. бiблiограф. покажч. України. № 14, № 15/ Нац. бiблiогр. України.- К.: Книжк. палата України, 2012.

 1.  

 

     Ликероводочное производство и виноделие: специализир. журн. № 8/ Учредитель: ЗАО Отраслевые ведомовти; Изд.: ООО ЭкспертКомерц.- Москва: ООО Пресс-Инфо Т, 2012.

 1.  

 

     Літопис книг: Держ. бібліограф. покаж. України. № 13, № 14/ Книжк. палата України.- К.: Книжк. палата України, 2012.

 1.  

 

     Людина i праця: щоміс. журн. з питань захисту соц.-екон. ітересів населен. України. № 8/ засн. : М-во соц. політики України ; вид. : ДП Вид-во "Соцінформ".- К.: Інформ.-консультац. фiрма "Праця", 2012.

 1.  

 

     Маркетинг и реклама: Укр. науч.-практ. журн. для рекламодат., маркетологов и рекламистов. № 7-8/ учредитель : НВФ "Студцентр", при поддержке Союза рекламистов Украины.- Х.: Виктория, 2012.

 1.  

 

     Маркетинговые исследования в Украине: укр. науч.-практ. журн. № 3, № 4/ / изд. : НВФ "Студцентр".- Киев-Харьков: СПДФО Дмитриева А.С., 2012.

 1.  

 

     Международная экономика: междунар. науч.-практ. журн. № 6, № 7/ учредитель : ООО Индепендент Масс Медиа.- М.: ИД Панорама, 2012.

 1.  

 

     Микробиология. № 3/ РАН.- М.: Наука, 2012.

 1.  

 

     Мир здоровья. № 8/ учредитель и изд. : Балаклейс. центр. больница.- Х.: Торнадо, 2012.

 1.  

 

     Мікробіологічний журнал: наук. журн. № 4/ НАН України, ІМІВ ім. Д. К. Забалотного, НУБІПУ.- К.: Наук. думка, 2012.

 1.  

 

     Молочная промышленность: науч.-техн. и произв. журн. № 8/ учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС".- М.: А/О "Росмясомолпром", 2012

 1.  

 

     Мясная индустрия: произв. науч.-техн. журн. № 7/ учредители : ООО "Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им. В.М.Горбатова и др.- М.: Мясн. индустрия, 2012.

 1.  

 

     Мясной бизнес: ежемес. науч.-практ. журн. № 8/ изд. : ООО Биопром.- К.: Аванпост-Прим, 2012.

 1.  

 

     Надзвичайна ситуацiя. № 8.- К.: Агенство Чорнобильiнтерiнформ, 2012.

 1.  

 

     Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology & innovation: междунарнар. специализир. науч.-аналит. журн. № 8/ учредитель и изд. : К.В.Конева, Н.И.Ящук.- К.: ПП Р.К.Майстер-Принт, 2012.

 1.  

 

     Наука i суспiльство: щомiс. наук.-попул. i лiт.-худож. iлюстр. журн. № 7-8/ правлiння т-ва "Знання України".- К.: Преса України, 2012.

 1.  

 

     Наука и жизнь: ежемес. науч.-попул. журн. № 8/ учредитель : Автоном. некоммер. орг. "Ред. журн. "Наука и жизнь".- М.: Пресса, 2012.

 1.  

 

     Наука и религия: ежемес. науч.-попул. журн. № 8/ М-во печати и информ. РФ.- М.: ОАО "Пресса-1", 2012.

 1.  

 

     Наука та інновації = Science and Innovation: наук.-практ. журн. № 4/ засн. : НАН України ; вид. : вид. дім. "Академперіодика".- 2012.

 1.  

 

     Новини енергетики: щоміс. наук.-техн. аналіт. журн. № 8/ засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради.- К.: Вид-во "КВІЦ", 2012.

 1.  

 

     Освіта в Україні: нормат.-прав. журн.: сист. вид.: щокв. нормат. журн. № 3/ М-во освіти і науки України, М-во юстиції; Засн. і вид.: НВП Форум.- Київ: НВП Форум, 2012.- +CD.- Дод. до журн. Вища освіта в Україні.

 1.  

 

     Офіцiйний вісник України: щотиж. зб. актів законодавства. № 57, № 58, № 59, . № 60/ М-во юстиції України.- К.: Право, 2012.

 1.  

 

     Питание и общество: проф. кулинар. журн. № 8/ учредитель : труд. кол. ред. журн.- М.: Питание и о-во, 2012.

 1.  

 

     Пищевая промышленность: ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 7, № 8/ учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром.- М.: РОСПИЩЕПРОМ, 2012.

 1.  

 

     Підприємництво, господарство і право: щоміс. наук.- практ. госп.- прав. журн. № 8/ засн. : Союз ж-стів України, Ін-т держави і права НАН України.- К.: Кн. друк. наук. кн, 2012.

 1.  

 

     Право України: юридич. журн. № 7/ М-во юстиції України.- К.: ВАТ "Книжк. друк. наук. кн.", 2012.

 1.  

 

     Прикладная биохимия и микробиология. № 3, .№ 4/ РАН.- М.: Наука, 2012.

 1.  

 

     Продукты & ингредиенты: междунар. специализир. журн. № 8/ изд. : ООО БИОПРОМ.- К.: Футари-Принт, 2012.

 1.  

 

     Рестораторъ: произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 9/ учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины".- К.: ООО "Бизнес-Логика", 2012.

 1.  

 

     Реферативный журнал: Отдельн. вып., 38. № 8. Оборуд. пищ. пром-сти:./ Всерос. ин-т науч. и техн. информ.(ВИНИТИ).- М.: ВИНИТИ, 2012.

 1.  

 

 

     Стандарты и качество: междунар. журн. для профессионалов стандартизации и управления качеством. № 8/ учредители и изд. : Всерос. организация качества, ООО "РИА "Стандарты и качество".- М.: Вива-Стар, 2012.

 1.  

 

     Сыроделие и маслоделие: науч.-техн. и произв. журн. № 4/ учредитель : ред. журн. "Мол. пром-сть".- М.: Сыроделие, 2012.

 1.  

 

     Турбизнес: для профессионалов. № 10.- М.: ООО Турбизнес, 2012.

 1.  

 

     Україна: аспекти працi: наук.-екон. суспiл.-полiт. журн. № 6/ засн. : Фiрма "Праця".- К.: Праця, 2012.

 1.  

 

     Український iсторичний журнал: наук. журн. № 3,. № 4/ НАН України, Ін-т iсторiї України, Ін-т полiт. i етносоцiал. дослiдж.- К.: Наук. думка, 2012.

 1.  

 

     Управление качеством: ежемес. произв.- техн. журн. № 6,.№ 7/ учредитель : региональн. благотворит. обществ. организация инвалидов и пенсионеров "Просвещение".- М., 2012.

 1.  

 

     Управление персоналом: практ. журн. № 9/ изд. : Н.Осейко.- К., 2012.

 1.  

 

     Управляющие системы и машины (УСиМ): междунар. науч. журн. № 4/ НАН Украины, Междунар. науч.-учеб. центр ИТИС, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова.- К.: Ин-т кибернетики НАН Украины, 2012.

 1.  

 

     Фінанси України: наук.-теорет. та iнформ.-практ. журн. М-ва фiнансiв України. № 3.- К.: Україна, 2012.

 1.  

 

     Фінансовий контроль: всеукр. наук.-практ. журн. № 9/ засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін.- К.: ТОВ Параміда, 2012.

 1.  

 

     Харчова наука і технологія: щокв. наук.-виробн. журн. Одеської нац. акад. харч. технол. № 1.- О.: Євротойз, 2012.

 1.  

 

     Химия и технология воды: междунар. науч.-техн. журн. № 3, № 4/ НАН Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В.Думанского,Отд-ние химии.- К, 2012.

 1.  

 

     Хлебопродукты: ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 8/ учредитель : АО "Росхлебпродукт", Труд. кол. ред.- М.: ГП "Журн. Хлебопродукты", 2012.

 1.  

 

     Хлібопекарська і кондитерська промисловість України: щоміс. наук.-вироб. і практ. журн. № 9/ співвид. та заснов. : НУХТ, Держ. департ. з прод. України, Укрхлібпром та ін.- К.: ПП Авокадо, 2012.

 1.  

 

     Холодильная техника: ежемес. науч.-техн. и информ. журн. № 7/ учредитель: ООО "Инфохолодтех".- М.: Домино, 2012.

 1.  

 

     Хранение и переработка зерна: ежемес. науч.-практ. журн. № 8/ учредитель : ООО "АПК-Зерно".- Д.: Арт-Пресс, 2012.

 1.  

 

     Хранение и переработка сельхозсырья: теорет. журн. № 7/ Рос. акад. с./х. наук, Отд-ние хранения и перераб. с./х. продукции.- М.: Пищ. пром-сть, 2012.

 1.  

 

     Ціноутворення у будівництві: зб. офіц. док. та роз'яснень. № 8/ засн. та вид. : наук.-вироб. фірма "Інпроект".- Київ: ТОВ Бізнес-Логіка, 2012.

 1.  

 

     Цукор України: наук.- практ. галузевий журн. № 8/ засн. : Нац. асоц. цукровиків України, Укр. НДІ цукрової пром-сті, ІАЦ "Цукор України".- К.: Цукор України, 2012.

 1.  

 

     Электрик: практ. электротехника. 9/ учредитель : ДП "Изд-во Радіоаматор".- К.: Преса України, 2012.

 1.  

 

     Энергосбережение: все об энергоэффективности и ресурсосбережении. № 8/ учредитель : ГП Юго-восточное региональное объединение по энергоснабжению.- Донецк: Астро, 2012.


Створено : 24/09/2012 @ 10:11
Оновлено : 24/09/2012 @ 10:11
Категорія :
Сторінка переглянута 1407 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх