Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

Нові надходження до бібліотеки за липень 2012р.

 

 

КОМПЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

 1.  

004
К38

     Кидрук М. Компас-3D V9 [Текст]: учебный курс/ М.Кидрук.- СПб.: Питер, 2007.- 496 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

004
О-41

     Одейчук А.М. Методи та інформаційна технологія прогнозування нестаціонарних часових рядів з оцінкою ризику в інформаційних системах: автореф дис... канд. техн. наук: 05.13.06/ А.М.Одейчук; Харківський нац. ун-т. радіоелектроніки.- Х., 2012.- 20 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

004.4
Х97

     Хряпкін О.В. Моделі та методи синтезу інформаційних та технічних засобів системи навчання фахівців: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06/ О.В.Хряпкін; Харківський нац. ун-т. радіоелектроніки.- Х., 2012.- 20 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ. УПРАВЛІННЯ

 1.  

005
Х73

     Холодницька А.В. Бюджетний метод управління сільськогосподарськими підприємствами та механізм його використання: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ А.В.Холодницька; Чернігівський державний технологічний ун-т.- Чернігів, 2012.- 20 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

005.3
Ш37

     Шевченко В.В. Управління антикризовими перетвореннями підприємств цукрової промисловості: автореф дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ В.В.Шевченко; Одеський нац. економічний ун-т.- О., 2012.- 19 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ІНВЕСТУВАННЯ

 1.  

330.3
М74

     Мойсеєнко І.П. Інвестування [Текст]: навч. посіб./ І.П.Мойсеєнко.- К.: Знання, 2006.- 490 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

 1.  

339.13
З-12

     Заболотний В.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції м’ясного птахівництва: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09/ В.С.Заболотний; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України.- К., 2012.- 19 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ПРАВО

 1.  

340
С30

     Семерак О.С. Основи правознавства [Текст]: навч. посіб./ О.С.Семерак, І.О.Семерак.- 2-е вид., перероб. І доп.- К.: Знання, 2008.- 480 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

340
Т33

     Теорія держави і права [Текст]: навч. посіб./ В.М.Субботін, О.В.Філонов, І.Я.Князькова, І.Я.Тодоров.- К.: Знання, 2005.- 327 с.- (Вища освіта ХХІ століття).
Кільк. прим.:  1 

 1.  

342.4(477)
К65

     Конституція України [Текст]: чинне законодавство станом на 02 квітня 2012 р. : відповідає офіц. текстові.- К.: Алерта ; ЦУЛ, 2012.- 96 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

349.2(477)
К57

     Кодекс законів про працю України [Текст]: текст відповідає офіц. станом на 15 січня 2012 р.- К.: Нац. кн. проект, 2012.- 96 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

СТРАХУВАННЯ. УПРАВЛІНСЬКИЙ ПЕРСОНАЛ

 1.  

368.07
Т41

     Тимчак М.В. Регулювання розвитку страхового підприємництва в регіоні: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05/ М.В.Тимчак; ДВНЗ „Ужгородський нац. ун-т.”.- Ужгород, 2012.- 20 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

368.08
К67

     Корнієнко О.В. Ефективність використання управлінського персоналу промислових підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ О.В.Корнієнко; Класичний приватний ун-т.- Запоріжжя, 2012.- 20 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

 1.  

519.8
К27

     Карчевська О.І. Економіко-математичне моделювання управління фінансовими потоками компаній зі страхування життя в неусталеній господарській системі: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.11/ О.І.Карчевська; Хмельницький нац. ун-т.- Хмельницький, 2012.- 20 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

519.86
Ф95

     Фурса Т.П. Моделювання взаємодії підприємств і банківських установ: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.11/ Т.П.Фурса; Хмельницький нац. ун-т.- Хмельницький, 2012.- 20 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

 1.  

576
В48

     Винницька-Мироновська Б.О. Вплив голодування на життєздатність пухлинних клітин людини за умов моношаровогота сфероїдного росту: автореф. дис... канд. біол. наук:03.00.11/ Б.О.Винницька-Мироновська; Ін-т. біології клітини.- 19 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

579.25
Б82

     Борецький Ю.Р. Генетичні і біохімічні механізми регуляції флавіногенезу у дріжджі Pichia guilliermondii: автореф. дис... док. біол. наук:03.00.07/ Ю.Р.Борецький; Ін-т. біології клітини.- Л., 2012.- 40 c.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

 1.  

621.3
С22

     Сахневич Л.В. Формування стратегії забезпечення енергоефективності функціонування підприємств АПК: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ Л.В.Сахневич; Чернігівський державний технологічний ун-т.- Чернігів, 2012.- 19 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 1.  

65.012
К78

     Кравчук В.І. Вдосконалення організації внутрішнього контролю в діяльності підприємств поштового зв’язку: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ В.І.Кравчук; Державний ун-т інформаційно-комунікаційних технологій.- К., 2012.- 20 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

 1.  

657
М91

     Муравський В.В. Облік і аналіз руху з використанням інформаційних технологій: автореф дис... канд. екон. наук: 08.00.09/ В.В.Муравський; Львівська комерційна академія.- Л., 2012.- 21 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

657.1
Х76

     Хомовий С.М. Організація і методи управлінського обліку біологічних активів тваринництва: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09/ С.М.Хомовий; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України.- К., 2012.- 20 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

657.6
Г37

     Герасимова Н.С. Облік і внутрішні аудит послуг підприємств готельного господарства: автореф дис... канд. екон. наук: 08.00.09/ Н.С.Герасимова; Харківський державний ун-т. харчуванн та торгівлі.- Х., 2012.- 19 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА. ПЛАНУВАННЯ

 1.  

658.1
В36

     Верхоглядова Н.І. Економіка підприємства [Текст]: навч. посіб./ Н.І.Верхоглядова, Д.М.Ядранський, Н.А.Іваннікова.- К.: Вид. дім „Професіонал”, 2008.- 384 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

659.1
М74

     Можевенко Т.Ю. Планування рекламних комунікацій промислових підприємств: автореф дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ Т.Ю.Можевенко; Харківський нац. економічний ун-т.- Х., 2012.- 20 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 1.  

664.14
Д69

     Дорохович А.М. Технологія карамелі [Текст]: навч. посіб./ А.М.Дорохович; НУХТ.- К.: Інкос, 2011.- 192 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

 1.  

 

     Chemical & engineering news. . № 21 (21 may), № 22 (28 may), № 23 (4 june), № 24 (11 june), № 25 (18 june), № 27 (2 july), № 28 (9 july).- Canada, 2012.- дарчий.

 1.  

 

     INM. Информационные технологии для менеджмента: науч.- техн. журн. № 7-8/ учредитель и изд. : ООО Софт-Рейтинг Консалт, УкрНЦ РИТ и др.- М.: ГУП ВИМИ, 2012.

 1.  

 

     Автоматика и телемеханика. № 5/ РАН.- М.: Наука, 2012.

 1.  

 

     Актуальні Проблеми Економіки: наук. екон. журн. № 6/ засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр.- К.: Ін-т екон. НАНУ, 2012.

 1.  

 

 

     Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования: содерж., формы и методы обуч. в высш. шк. № 4. Факторович А. А. Ценностно-мотивационное управление качеством образования в вузе/ МОН РФ, ФИРО.- М.: ФИРО, 2012.

 1.  

 

     Атестаційний вісник: інформ. бюл. № 7/ засн. : МОНМС України, Держ. інформ.-вироб. під-во, вид-во "Преса".- К.: Колофон, 2012.

 1.  

 

     Безпека життєдіяльності. № 6.- К.: Основа, 2012.

 1.  

 

     Библиография: науч. журн. по библиографовед. и книговед. № 3/ Рос. кн. палата, Бук Чембэр Интернэшнл.- М.: Изд-во "Бук Чембэр Интернэшил, 2012.

 1.  

 

     Биотехнология: теорет. и науч.-практ. журн. № 3/ учредитель : Общерос. обществен. об-ние "Акад. биотехнол.".- М.: Чехов. ПК, 2012.

 1.  

 

     Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: наук. журн. № 1, № 2/ засн. : Держ. акад. керівн. кадрів і мистецтва.- К.: ДАККіМ, 2012.

 1.  

 

     Бухгалтерський облiк i аудит: наук.-практ. журн. № 6/ засн. : ТОВ "Екаунтiнг".- К.: Преса України, 2012.

 1.  

 

     Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 6/ засн. : ред. журн. "Право України".- К.: Юрiнком, 2012.

 1.  

 

     Вісник книжкової палати: наук.-практ. журн. № 5/ Книжк. палата України.- К.: Книжк. палата України, 2012.

 1.  

 

     Вiсник Нацiональної академiї наук України: щомiс. загальнонаук. та громад.-полiт. журн. № 6/ засн. : НАН України ; Вид.: Вид. дім "Академперіодика" НАН України.- К.: Президiя НАН України, 2012.

 1.  

 

     Виноделие и виноградарство: науч.-теорет. и практ. журн. № 3/ учредитель : ООО Пищепромиздат.- М.: ООО Репроцентр, 2012.

 1.  

 

     Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часоп. № 2/ Засн.: М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти АПН України та ін.- К.: Пед. преса, 2012.

 1.  

 

     Вища школа: наук.-практ. вид. № 7/ засн. і вид. : Т-во "Знання" України, КОО.- К.: АТ Віпол, 2012.

 1.  

 

     Відомості Верховної Ради України: офіц. вид. № 25, № 26, № 27, № 28, № 28, № 29/ засн.: Верхов. Рада України.- К.: Преса України, 2012.

 1.  

 

     Вісник Пенсійного фонду України: загальнодерж. інформ.-аналіт. вид. № 6, № 7/ засн. : Пенсійн. фонд України ; вид. : держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України.- К.: Поліпрінт, 2012.

 1.  

 

     Всё о мясе: науч.-техн. и произв. журн. № 2/ Мясн. союз России, ВНИИМП.- М.: ООО Полиграфсервис, 2012.

 1.  

 

 

     Галерея напитков & деликатесов = The Gallery of drinks and delicacies: междунарнар. специализир. науч.-аналит. журн. № 2/ учредитель и изд. : К.В.Конева, ПП "Дринкс Гелери".- К.: ПП Р.К.Майстер-Принт, 2012.- дарча.

 1.  

 

     Гастрономъ: ежемес. журн. № 7.- М.: ООО Бонниер Пабликейшенз, 2012.

 1.  

 

     Гостиница и ресторан : бизнес и управление: журн. для проф. № 3.- М.: ООО Изд-во Хоспитэли, 2012.

 1.  

 

     Гостиничный и ресторанный бизнес: отели, курорты, рестораны, транспорт, туризм, индустрия развлечений. № 2/ учредитель : ООО ИнтелЦентр.- К.: ООО Академпресс, 2012.

 1.  

 

     Дiловий вiсник: журн. Торг.-пром. палати України. № 6.- К.: Ф-ка друк. реклами, 2012.- дарчий.

 1.  

 

     Дистанционное и виртуальное обучение: науч. журн. № 6/ учредитель : Соврем. гуманитар. акад.- М.: Изд-во СГУ, 2012.

 1.  

 

     Довідник кадровика: щоміс. спеціаліз. журн. № 7/ М-во соц. політики України.- К.: Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2012.

 1.  

 

     Довідник секретаря та офіс-менеджера: щоміс. проф. журн. № 6, № 7/ засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитру-Україна".- К.: Аванпост-прим, 2012.

 1.  

 

     Доповiдi Нацiональної Академiї наук України: наук.-терет. журн. Президiї НАН України. № 5, № 6.- К.: Наук. думка, 2012.

 1.  

 

     Економiка АПК: мiжнар. наук.-вироб. журн. № 7.- К.: Преса України, 2012.

 1.  

 

     Економiка України: полiтико-екон. журн. М-ва економiки України, М-ва фiнансiв України та НАН України. № 7.- К.: Преса України, 2012.

 1.  

 

     Економiка. Фiнанси. Право.: щомiсяч. iнформ.-аналіт. журн. № 7/ засн., вид. : АФ Аналiтик, Акад. муніципального упр.- К.: АТЗТ Вид-во Право, 2012.

 1.  

 

     Економiст: наук. та громадсько-політ. журн. № 6/ засн. : Ін-т екон. та прогнозуван. НАН України.- К.: Прес-Колегiум, 2012.

 1.  

 

     Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности. Food indastry economics: щокв. наук. журн. № 2/ засн. : Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАНУ, ОНАХТ.- Одеса: ОНАХТ, 2012.

 1.  

 

     Експрес-новини : наука, техніка, виробництво. № 6/ засн. і вид. : УкрІНТЕІ.- К.: УкрІНТЕІ, 2012.

 1.  

 

     Журнал микробиологии, эпидемологии и иммунобиологии: двухмес. науч.-практ. журн. № 3/ М-во здравохранения РФ, Всерос. о-во эпидемиологов. микробиологов и паразитологов.- М.: Изд-во Красная Звезда, 2012.

 1.  

 

     Журнал прикладной химии. № 5/ учредитель : РАН.- С.Пб.: Наука, 2012.

 1.  

 

     Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 6/ засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ.- К.: УкрІНТЕІ, 2012.

 1.  

 

     Зерно i хлiб: журн. для кер. i спец. галузi хлiбопрод. № 3/ співвид. та засн. : Держ. прод.-зернова корпорац., Нац. акад. аграр. наук України, НУХТ та ін.- К.: КП РВЦ ЗIХ, 2012.

 1.  

 

     Зернові продукти і комбікорми: щокв. наук.- виробн. журн. № 2/ засн. : Одеськ. держ. акад. харч. технол.- О.: ТОВ ТЕХНОСЕРВІС, 2012.

 1.  

 

     Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология.. № 4/ М-во общ. и проф. образования РФ.- Иваново: Изд-во Иван. хим.-технол. ин-та, 2012.

 1.  

 

     Инновации в образовании. № 6/ учредитель : Соврем. гуманит. акад.- М.: ГУП МО Колом. тип., 2012.

 1.  

 

     Інтегровані технології та енергозбереження: зб. наук. та наук.-практ. ст. : щокв. наук.-практ. журн. № 2/ Нац. техн. ун-т "Харків. політех. ін-т".- Харків: НТУ "ХПІ", 2012.

 1.  

 

     Інтелектуальна власність: наук.-практ. журн. № 6/ засн. : Держ. департамент інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності.- К.: ДП Укрбланквидав, 2012.

 1.  

 

     Інформаційний збірник та коментарі мінiстерства освіти і науки, молоді та спорту України. № 19-20-21.- К.: Пед. преса, 2012.

 1.  

 

     Кадровик: трудове право і упр. персоналом : щоміс. проф. журн. № 7/ засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фінасово-екон. розвитку-Україна".- К.: ТОВ Вид. Дім, 2012.

 1.  

 

     Кодекси України. № 6.- К.: Укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2012.

 1.  

 

     Комбикорма: пр-во и использ. : науч.-техн. и произв. журн. № 4/ Учредители: Минсельхозпрод РФ, ОАО "ФКК Росхлебпродукт", Ассоц. комбикормовых предпр., Кол. ред. журн.- М.: ЗАО "Динамо", 2012.

 1.  

 

     Компьютеры, сети, программирование. № 6/ учредитель С. Р. Лищук.- К., 2012.

 1.  

 

     Кондитерское производство: науч.-произв. журн. № 3.- М.: ООО Изд. Пищ. пром-сть, 2012.

 1.  

 

     Кондитерсое и хлебопекарное производство: специализир. информ. бюл. № 6/ изд. : ЗАО Отрасл. ведомости.- М.: Прессинфо, 2012.

 1.  

 

     Лiки України: спецiалiз. iнформ. вид. № 3-4 (1), № 3-4 (2)/ засн. : Фармацевт. асоц. України.- К.: Блiц-Інформ, 2012.

 1.  

 

     Лiтопис журнальних статей: Держ. бiблiограф. покажч. України. № 10. № 11. Нац. бiблiогр. України.- К.: Книжк. палата України, 2012.

 1.  

 

     Ликероводочное производство и виноделие: специализир. журн. № 6/ Учредитель: ЗАО Отраслевые ведомовти; Изд.: ООО ЭкспертКомерц.- Москва: ООО Пресс-Инфо Т, 2012.

 1.  

 

     Літопис книг: Держ. бібліограф. покаж. України. № 8, № 9, № 10/ Книжк. палата України.- К.: Книжк. палата України, 2012.

 1.  

 

     Людина i праця: щоміс. журн. з питань захисту соц.-екон. ітересів населен. України. № 6/ засн. : М-во соц. політики України ; вид. : ДП Вид-во "Соцінформ".- К.: Інформ.-консультац. фiрма "Праця", 2012.

 1.  

 

     Масла и жиры. Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов.. № 5, № 6.- 2012.

 1.  

 

     Масложировая промышленность: науч.-техн. и произв. журн. № 3/ Учредитель: ООО "Изд-во "Пищ. пром-сть".- М.: ПИЩЕПРОМИЗДАТ, 2012.

 1.  

 

     Масложировой комплекс: науч.-практ. журн. № 2/ учредители : ассоциация "Укролияпром", УкрНИИ масел и жиров НААН, ИА "Эксперт Агро".- Запорожье: Печатный мир, 2012.

 1.  

 

     Мир здоровья. № 6/ учредитель и изд. : Балаклейс. центр. больница.- Х.: Торнадо, 2012.

 1.  

 

     Мир мороженого и быстрозамороженных продуктов: единственный всерос. информ.-аналит. и практ. двухмесяч. журн. № 3/ учредитель : изд. дом "Холодильная техника".- Москва: ООО Петровский парк, 2012.

 1.  

 

     Мир продуктов: информ.- аналит. изд. № 4/ учредитель и изд. : РИА Марк Пак.- К.: ТОВ Софія- А, 2012.

 1.  

 

     Мир техники и технологий: междунар. промышлен. журн. № 6/ изд. и учредитель : ред. журн.- Чугуев: ПолиАрт, 2012.

 1.  

 

     Мир туризма: искусство отдыха и путешествий. № 4/ учредитель и изд. : ЧП Ред. журн. "Мир туризма".- К.: Слон, 2012.

 1.  

 

     Мировая экономика и международные отношения. № 5, № 6/ РАН.- М.: Наука, 2012.

 1.  

 

     Молокопереробка: наук.-практ. журн. № 3, № 4, № 5/ засн. та вид. : ТОВ РІА МОЛОКО.- К.: ТОВ СЕЕМ, 2012.

 1.  

 

     Молочная промышленность: науч.-техн. и произв. журн. № 6, № 7/ учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС".- М.: А/О "Росмясомолпром", 2012.

 1.  

 

     Молочное дело: ежемес. произв.-практ. журн. № 5/ Учредитель: ЧП "Корсар", ЗАО "Ковчег и Ко".- К.: ООО Футари-Принт, 2012.

 1.  

 

     Мясная индустрия: произв. науч.-техн. журн. № 5, № 6/ учредители : ООО "Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им. В.М.Горбатова и др.- М.: Мясн. индустрия, 2012.

 1.  

 

     Мясные технологии: специализир. журн. № 6/ учредитель и изд. : ЗАО Отраслевые ведомости, ООО ЭкспертКоммерц.- Москва: ООО Вива-Стар, 2012.

 1.  

 

     Надзвичайна ситуацiя. № 6.- К.: Агенство Чорнобильiнтерiнформ, 2012.

 1.  

 

     Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology & innovation: междунарнар. специализир. науч.-аналит. журн. № 6-7/ учредитель и изд. : К.В.Конева, Н.И.Ящук.- К.: ПП Р.К.Майстер-Принт, 2012.

 1.  

 

     Наука и жизнь: ежемес. науч.-попул. журн. № 6, № 7/ учредитель : Автоном. некоммер. орг. "Ред. журн. "Наука и жизнь".- М.: Пресса, 2012.

 1.  

 

     Наука и религия: ежемес. науч.-попул. журн. № 6, № 7/ М-во печати и информ. РФ.- М.: ОАО "Пресса-1", 2012.

 1.  

 

     Наука та інновації = Science and Innovation: наук.-практ. журн. № 3/ засн. : НАН України ; вид. : вид. дім. "Академперіодика".- 2012.

 1.  

 

     Новости торговли = Retail. News & Ntchnologies. № 5/ изд. : ООО НТА Эвент Медиа Гроуп.- М.: ООО НТА Эвент Медиа Гроуп, 2012.

 1.  

 

     Офіцiйний вісник України: щотиж. зб. актів законодавства. № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49/ М-во юстиції України.- К.: Право, 2012.

 1.  

 

     Охорона праці: наук.-виробн. щоміс. журн. № 6/ ком. по нагляду за охороною праці України.- К.: Преса України, 2012.

 1.  

 

     Переработка молока: специализир. журн. № 6/ учредитель и изд. : ЗАО Отрасл. ведомости, ООО ЭкспертКомерц.- М.: ООО Вива-Стар, 2012.

 1.  

 

     Питание и общество: проф. кулинар. журн. № 6, № 7/ учредитель : труд. кол. ред. журн.- М.: Питание и о-во, 2012.

 1.  

 

     Пищевая промышленность: ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 6/ учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром.- М.: РОСПИЩЕПРОМ, 2012.

 1.  

 

     Підприємництво, господарство і право: щоміс. наук.- практ. госп.- прав. журн. № 6/ засн. : Союз ж-стів України, Ін-т держави і права НАН України.- К.: Кн. друк. наук. кн, 2012.

 1.  

 

     Приборы и системы.Управление, контроль, диагностика: ежемес. науч.-техн. и произв. журн. № 6.- М.: ООО "Научтехмаш", 2012.

 1.  

 

     Проблеми науки: міжгалуз. наук.-техн. журн. № 4/ засн. : Київ. ЦНТЕІ М-ва освіти і науки Укр.- К.: ТОВ ДІА, 2012.

 1.  

 

     Продукты & ингредиенты: междунар. специализир. журн. № 6/ изд. : ООО БИОПРОМ.- К.: Футари-Принт, 2012.

 1.  

 

     Производство спирта и ликероводочных изделий: науч.-техн. и произв. журн. № 2/ учредитель : ООО "Пищепромиздат".- М.: ООО "Репроцентр", 2012.

 1.  

 

     Промислова безпека. № 7/ засн. : ТОВ "Промислова безпека".- К.: ТОВ "Вістка", 2012.

 1.  

 

     Рестораторъ: произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 7-8/ учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины".- К.: ООО "Бизнес-Логика", 2012.

 1.  

 

     Реферативный журнал: 38. № 5. Оборуд. пищ. пром-сти./ Всерос. ин-т науч. и техн. информ.(ВИНИТИ).- М.: ВИНИТИ, 2012.

 1.  

 

     Реферативный журнал: 19. № 4, № 5. Химия. Химия и технол. пищ. прод. /Всерос. ин-т науч. и техн. информ.- М.: ВИНИТИ, 2012.

 1.  

 

     Реферативный журнал: 20. № 4, № 5. Экон. пром-сти. Экон. отраслей пищ. пром-сти;/ Всерос. ин-т науч. и техн. информ.- М.: ВИНИТИ, 2012.

 1.  

 

     Российский продовольственный рынок = Russian food & drinks market magazine: рекламн. спец. информ.-аналит. журн. № 4/ учредитель : ООО RFDM.- СПб.: AS Uniprint, 2012.

 1.  

 

     Сад, виноград i вино України: всеукр. щомiс. наук.-попул. журн. № 5-6/ засн. : М-во АПК України, Укрсадвинпром, Укр. акад. аграр. наук та iн.- К.: Преса України, 2012.

 1.  

 

     САПР и графика. № 6/ учредитель : ООО "КомпьютерПресс".- М.: КомпьютерПресс, 2012.

 1.  

 

     Сахар: двухмес. науч.-техн. и произв. журн. № 5/ учредители : ЗАО "Сахар", Союз сахаропроизв. России.- М.: Сахинформ, 2012.

 1.  

 

 

     Стандарты и качество: междунар. журн. для профессионалов стандартизации и управления качеством. № 6/ учредители и изд. : Всерос. организация качества, ООО "РИА "Стандарты и качество".- М.: Вива-Стар, 2012.

 1.  

 

     Страхова справа: наук.- практ. журн. № 2/ вид. : УНДІ Права екон. досліджень.- К.: Веєр Пак, 2012.

 1.  

 

     Сыроделие и маслоделие: науч.-техн. и произв. журн. № 3/ учредитель : ред. журн. "Мол. пром-сть".- М.: Сыроделие, 2012.

 1.  

 

     Тара и упаковка: иллюстр. журн. для производителей и потребителей упаковоч. машин, материалов и изделий. № 3.- М.: ТОО "Журн. "Тара и упаковка", 2012.

 1.  

 

     Турбизнес: для профессионалов. № 8.- М.: ООО Турбизнес, 2012.

 1.  

 

     Україна: аспекти працi: наук.-екон. суспiл.-полiт. журн. № 4/ засн. : Фiрма "Праця".- К.: Праця, 2012.

 1.  

 

     Управление компанией. № 6/ учредитель и изд. : ООО "АА Плюс".- К., 2012.

 1.  

 

     Управление персоналом: практ. журн. № 7/ изд. : Н. Осейко.- К., 2012.

 1.  

 

     Фінансовий контроль: всеукр. наук.-практ. журн. № 7/ засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін.- К.: ТОВ Параміда, 2012.

 1.  

 

     Холодильная техника: ежемес. науч.-техн. и информ. журн. № 5, № 6/  учредитель: ООО "Инфохолодтех".- М.: Домино, 2012.

 1.  

 

     Хранение и переработка зерна: ежемес. науч.-практ. журн. . № 5, № 6/ учредитель : ООО "АПК-Зерно".- Д.: Арт-Пресс, 2012.

 1.  

 

     Ціноутворення у будівництві: зб. офіц. док. та роз'яснень. № 5/ засн. та вид. : наук.-вироб. фірма "Інпроект".- Київ: ТОВ Бізнес-Логіка, 2012.

 1.  

 

     Цукор України: наук.- практ. галузевий журн. № 6-7/ засн. : Нац. асоц. цукровиків України, Укр. НДІ цукрової пром-сті, ІАЦ "Цукор України".- К.: Цукор України, 2012.

 1.  

 

     Электрик: практ. электротехника. № 6/ учредитель : ДП "Изд-во Радіоаматор".- К.: Преса України, 2012.

 1.  

 

     Электрические сети и системы. № 2/ НЭК "Укэнерго", Ин-т "Укрэнергосетьпроект", Ин-т Укрсельэнергопроект" и др.- К.: ТОВ Гнозіс, 2012.

 1.  

 

     Электронные компоненты и системы: массовый ежемес. науч.-техн. журн. № 6/ учредитель и изд. : науч.-произв. фирма VD MAIS.- К.: ДП ВПЦ "Такі справи", 2012.

 1.  

 

     Энергосбережение: все об энергоэффективности и ресурсосбережении. № 6/ учредитель : ГП Юго-восточное региональное объединение по энергоснабжению.- Донецк: Астро, 2012.

 1.  

 

     Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит: общегос. науч. произв. и инф. журн. № 6/ учредитель : ООО СВЭКО.- Харьков: БЭТ, 2012.


Створено : 27/07/2012 @ 09:41
Оновлено : 27/07/2012 @ 09:45
Категорія :
Сторінка переглянута 1775 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх