Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

Нові надходження до бібліотеки за червень 2012р.

 

 

КОМПЮТЕРНА ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ

 1.  

004
Е50

     Електронні засоби навчання іноземних мов студентів : досвід розробки й апробації [Текст]: кол. монографія/ О.Б.Бігич, М.М.Волошинова, О.А.Мацнєва, Д.А.Руснак.- К.: КНЛУ, 2012.- 160 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

004
І-74

     Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів [Текст]: навч. посіб./ О.М.Томашевський, Г.Г.Цегелик, М.Б.Вітер, В.І.Дубук.- К.: ЦУЛ, 2012.- 296 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

 1.  

005
М50

     Менеджмент очима студента [Текст]: матеріали круглого столу/ за ред. С.О.Гуткевич ; М-во культури та туризму України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтва.- К.: НАКККІМ, 2010.- 76 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

005
С24

     Свидрук І.І. Креативний менеджмент [Текст]: навч. посіб./ І.І.Свидрук; Львівська комерц. акад.- К.: ЦУЛ, 2012.- 224 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

005.21
Б88

     Бровкова О.Г. Стратегічний менеджмент [Текст]: навч. посіб./ О.Г.Бровкова.- К.: ЦУЛ, 2012.- 224 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

005.21
Г68

     Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз [Текст]: навч. посіб./ П.Л.Гордієнко, Л.Г.Дідковська, Н.В.Яшкіна.- 3-є вид., перероб. і доп.- К.: Алерта, 2011.- 520 с.

Кільк. прим.:  1 

 1.  

005.21
П31

     Печериця Ю.В. Стратегічний аналіз як основа формування та раелізації стратегії виноробних підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ Ю.В.Печериця; НУХТ.- К., 2012.- 20 с.

Кільк. прим.:  3 

 1.  

005.21
П31

     Печериця Ю.В. Стратегічний аналіз як основа формування та раелізації стратегії виноробних підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ Ю.В.Печериця; НУХТ.- К., 2012.- 260 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

005.3
Г57

     Говорушко Т.А. Підвищення конкурентоспроможності виробничих підприємств: теорія, методи оцінки, практика [Текст]: монографія/ Т.А.Говорушко, В.М.Фурман, О.А.Гнатенко; МОНМС України, НУХТ.- Луцьк: ПрАТ Волин. обл. друкарня, 2011.- 256 с.
Кільк. прим.:  14 

 1.  

005.3
Д72

     Драган О. Операційний менеджмент [Текст]: навч. посіб./ О.Драган.- К.: НАКККІМ, 2010.- 275 с.
Кільк. прим.:  2 

 1.  

005.3
І-20

     Іванов М.М. Операційний менеджмент [Текст]: навч. посіб./ М.М.Іванов, П.В.Комазов.- К.: ЦУЛ, 2012.- 268 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

005.3
Н73

     Нові напрями в менеджменті [Текст]: матеріали круглого столу, Київ, 19 квітня 2011 р./ за ред. С.О.Гуткевич, І.Г.Оніщенко ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв.- К.: НАКККІМ, 2011.- 96 с.- (Сучасний погляд на проблему менеджменту.
Кільк. прим.:  3 

 1.  

005.35
М21

     Мальська М.П. Корпоративне управління : теорія та практика [Текст]: підруч./ М.П.Мальська, Н.Л.Мандюк, Ю.С.Занько.- К.: ЦУЛ, 2012.- 360 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

005.9
Т48

     Ткачук І.І. Управління власністю корпоративних структур: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ І.І.Ткачук; Харківський нац. економічний ун-т.- Х., 2012.- 20 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

005.9
Т98

     Тюріна Н.М. Антикризове управління [Текст]: навч. посіб./ Н.М.Тюріна, Н.С.Карвацка, І.В.Грабовська.- К.: ЦУЛ, 2012.- 448 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ПСИХОЛОГІЯ

 1.  

15
С12

     Савельєва В.С. Організаційна поведінка [Текст]: навч. посіб./ В.С.Савельєва, О.Л.Єськов, В.М.Вакуленко.- К.: ЦУЛ, 2012.- 240 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

159.9
З-14

     Загальна психологія [Текст]: навч. посіб./ О.П.Сергєєнко, О.А.Столярчук, О.П.Коханова, О.В.Пасєка.- К.: ЦУЛ, 2012.- 296 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

159.9
М17

     Максименко С.Д. Загальна психологія [Текст]: навч. посіб./ С.Д.Максименко; МОН України.- 3-є вид., перероб. Та доп.- К.: ЦУЛ, 2010.- 288 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ЕТИКА

 1.  

17
П75

     Прикладна етика [Текст]: навч. посіб./ Т.Г.Аболіна, В.Г.Нападиста, О.Д.Рихліцька, І.І.Маслікова; за ред. В.І.Панченко.- К: ЦУЛ, 2012.- 392 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

СОЦІОЛОГІЯ

 1.  

316
К63

     Комунікативний менеджмент [Текст]: матеріали круглого столу, Київ, 19 квітня 2010 р./ за ред. С.О.Гуткевич, І.Г.Оніщенко ; М-во культури України, Нац. _кад.. Керів. Кадрів культури і мистецтва.- К.: НАКККІМ, 2010.- 160 с.- (Сучасний погляд на проблему менеджменту).
Кільк. прим.:  3 

 

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

 1.  

330.1
О-75

     Основи економічної теорії [Текст]: навч. посіб./ Ю.Г.Козак, С.С.Шаповал, О.С.Кіро, М.А.Заєць; за ред. Ю.Г.Козака, С.С.Шаповал.- К.: ЦУЛ, 2012.- 264 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

330.1
П57

     Поплавська Ж.В. Мікроекономіка. Теорія і практика управлінської економіки [Текст]: навч. посіб./ Ж.В.Поплавська, О.Й.Криса.- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: Алерта, 2012.- 272 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

330.3
Е45

     Економіко-соціальні проблеми виставкової діяльності [Текст]: матеріали круглого столу/ за ред. С.О.Гуткевич ; М-во культури та туризму України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтва.- К.: НАКККІМ, 2009.- 144 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

330.3
І-58

     Інвестування [Текст]: підруч./ В.Г.Федоренко, М.П.Денисенко, Т.Є.Воронкова, О.А.Кириченко; за ред. В.Г.Федоренка, М.П.Денисенка.- К.: Алерта, 2012.- 272 с.
Кільк. прим.: 

 1.  

330.3
П31

     Пєтухова О.М. Розвиток інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості(проблеми і перспективи): автореф. дис... док. екон. наук: 08.00.04/ О.М.Пєтухова; НУХТ.- К., 2012.- 40 с.
Кільк. прим.:  2 

 1.  

330.3
П31

     Пєтухова О.М. Розвиток інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості(проблеми і перспективи): автореф. дис... док. екон. наук: 08.00.04/ О.М.Пєтухова; НУХТ.- К., 2012.- 414 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

330.3
У90

     Участь молоді в розвитку економіки та суспільства України [Текст]: зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 10 березня 2010 р./ за ред. С.О.Гуткевич, Т.Л.Мостенської ; М-во освіти і науки України, М-во культури та туризму України, Акад. екон. наук. України, НУХТ, НАКККІМ.- К.: НАКККІМ, 2010.- 292 с.
Кільк. прим.:  3 

 1.  

330.4
Д53

     Дмитрусенко К.О. Моделювання взаємодії складових фінансового ринку України: автореф дис... канд. екон. наук: 08.00.11/ К.О.Дмитрусенко; Харківський нац. економічний ун-т.- Х., 2012.- 20 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

 1.  

336
К65

     Копилюк О.І. Банківські операції [Текст]: навч. посіб./ О.І.Копилюк, О.М.Музичка.- 2-е вид., випр. і доп.- К.: Кондор, 2012.- 536 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

336
К79

     Кремень О.І. Фінанси [Текст]: навч. посіб./ О.І.Кремень, В.М.Кремень.- К.: ЦУЛ, 2012.- 416 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

336.1
В58

     Власюк Н.І. Місцеві фінанси [Текст]: навч. посіб./ Н.І.Власюк, Т.В.Мединська, М.І.Мельник.- К.: Алерта, 2011.- 328 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

336.22
Д56

     Доброскок О.В. Податковий контроль та його ефективність [Текст]: навч. посіб./ О.В.Доброскок; МОНМТС України, Ун-т економіки і управління.- К.: Алерта, 2012.- 238 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

336.22
С41

     Сідельникова Л.П. Податкова система [Текст]: навч. посіб./ Л.П.Сідельникова, Н.М.Костіна.- К.: Ліра-К, 2012.- 576 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

336.7
Б23

     Банківська діяльність [Текст]: навч .посіб./ З.Б.Живко, О.П.Просович, М.І.Копитко, М.О.Живко.- К.: Алерта, 2012.- 248 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

336.7
М91

     Муравйов К.В. Правове регулювання ринку цінних паперів [Текст]: навч. посіб./ К.В.Муравйов, О.В.Субочев, В.В.Токар.- К.: ЦУЛ, 2012.- 272 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА. ТУРИЗМ. ЦІНОУТВОРЕННЯ

 1.  

338.3
В55

     Вітковський О.С. Диверсифікаційні процеси на підприємствах кондитерського ринку України: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ О.С.Вітковський; КНУ ім. Т.Г. Шевченка.- К., 2012.- 21 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

338.48
Б20

     Балашова Р.І. Організація діяльності туристичного підприємства [Текст]: навч. посіб./ Р.І.Балашова.- К.: ЦУЛ, 2012.- 184 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

338.48
М71

     Міжнародний туризм [Текст]: навч. посіб./ Т.В.Божидарнік, Н.В.Божидарнік, Л.В.Савош, Т.М.Вісина.- К.: ЦУЛ, 2012.- 312 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

338.5
М13

     Мазур О.Є. Ринкове ціноутворення [Текст]: навч. посіб./ О.Є.Мазур.- К.: ЦУЛ, 2012.- 480 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

МАРКЕТИНГ. ТОРГІВЛЯ. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

 1.  

339.138
Б20

     Балабанова Л.В. Маркетинг підприємства [Текст]: навч. посіб./ Л.В.Балабанова, В.В.Холод, І.В.Балабанова.- К.: ЦУЛ, 2012.- 612 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

339.5
П12

     Павленко І.І. Міжнародна торгівля та інвестиції [Текст]: навч. посіб./ І.І.Павленко, О.В.Варяниченко, Н.А.Навроцька.- К: ЦУЛ, 2012.- 256 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

339.9
М58

     Міжнародна економіка [Текст]: підруч./ В.В.Білоцерківець, О.О.Завгородня, В.К.Лебедєва, О.В.Золотарьова; за ред. А.О.Задої, В.М.Тарасевича.- К.: ЦУЛ, 2012.- 416 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

339.9
Р86

     Рум`янцев А.П. Зовнішньоекономічна діяльність [Текст]: навч. посіб./ А.П.Рум`янцев, Н.С.Рум`янцева.- 2-е вид., перероб. та доп.- К.: ЦУЛ, 2012.- 296 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ПРАВО

 1.  

340.13
З-19

     Законодавство України про туризм і готельну справу [Текст]: зб. офіц. текст. законів станом на 22 березня 2012 р.- К.: ЦУЛ, 2012.- 242 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

340.13
С29

     Селецький С.І. Правове регулювання туризму в Україні [Текст]: навч. посіб./ С.І.Селецький.- К.: ЦУЛ, 2012.- 186 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

346
П68

     Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності [Текст]: навч. посіб./ В.Д.Понікаров, С.М.Попова, Л.М.Попова, Д.В.Назаренко.- К.: ЦУЛ, 2012.- 328 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

346
С18

     Санітарні правила та норми в Україні [Текст]: зб. офіц. текстів законів станом на 26 березня 2012 р.- К.: ЦУЛ, 2012.- 560 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

347
К73

     Котирло О.О. Біржове право [Текст]: навч. посіб./ О.О.Котирло.- К.: ЦУЛ, 2012.- 268 с.- 70.00 грн.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

347.7
З-19

     Законодавство України про торгівлю і торговельне обслуговування [Текст]: зб. офіц. текстів законів станом на 1 березня 2012 р.- К.: ЦУЛ, 2012.- 408 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

СТРАХУВАННЯ

 1.  

368.2
Т52

     Толстенко О.Ю. Система страхування автомобільного транспорті в Україні [Текст]: монографія/ О.Ю.Толстенко.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2011.- 208 с.
Кільк. прим.:  14 

 1.  

369
М21

     Мальований М.І. Соціальне страхування [Текст]: навч. посіб./ М.І.Мальований, П.К.Бечко, В.П.Бечко.- К.: ЦУЛ, 2012.- 496 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ОСВІТА

 1.  

37
З-19

     Законодавство України про освіту [Текст]: зб. офіц. текстів законів станом на 1 лютого 2012 р.- К.: ЦУЛ, 2012.- 274 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ

 1.  

519.8
Г56

     Гнатовська Г.А. Математичне моделювання та аналіз термоелектричних пристроїв у САПР критичних систем: автореф. Дис... _анд. техн. Наук: 05.13.12/ Г.А.Гнатовська; ОНПУ.- О., 2012.- 19 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ХІМІЯ

 1.  

54
І-20

     Іванов С.В. Лабораторний зошит з хімії [Текст]: практикум для студ. техн. спец./ С.В.Іванов.- 3-є вид.- К.: НАУ, 2009.- 120 с.- (Кредитно-модульна система навчання).
Кільк. прим.:  1 

 1.  

54
І-20

     Іванов С.В. Лабораторний зошит із загальної та неорганічної хімії [Текст]: практикум : у 2 ч. Ч.1/ С.В.Іванов.- 2-е вид., стер.- К.: НАУ, 2009.- 116 с.- (Кредитно-модульна система навчання).
Кільк. прим.:  1 

 1.  

54
І-20

     Іванов С.В. Лабораторний зошит із загальної та неорганічної хімії [Текст]: практикум : у 2 ч. Ч.2/ С.В.Іванов.- 2-е вид., стер.- К.: НАУ, 2011.- 112 с.- (Кредитно-модульна система навчання).
Кільк. прим.:  1 

 1.  

543.4
К72

     Костенко Є.Є. Полімерні іоніти з іммобілізованими барвниками у гібридних спектрофотометричних методах аналізу: автореф. дис... док. хім. наук: 02.00.02/ Є.Є.Костенко; Харківський національний ун-т.- Х., 2012.- 32 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

547
О-64

     Органічна хімія [Текст]: навч. посіб./ Ю.В.Білокопитов, Т.А.Гаєвська, О.А.Спаська, С.В.Іванов; Нац. авіаційний ун-т.- К.: НАУ, 2011.- 344 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ У БОТАНІЦІ

 1.  

58.085
Л63

     Листван К.В. Використання рослин триби Psoraleeae (Fabaceae) для отримання біологічно активного меротерпену бакучіолу в системі In Vitro: автореф. дис... канд біол. наук: 03.00.20/ К.В.Листван; Інститут клітинної біології та генетичної інженерії.- К., 2012.- 21 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ПРИКЛАДНІ НАУКИ

 1.  

602.6
Л87

     Лучаківська Ю.С. Отримання трансгенних рослин моркви (Daucus Carota L.), експресують гени секреторних білків Mycobacterium Tuberculosis та людського інтерферону альфа-2В: автореф. дис... канд. біол.наук:03.00.20/ Ю.С.Лучаківська; Інститут клітинної біології та генетичної інженерії.- К., 2012.- 23 с.
Кільк. прим.:  2 

 1.  

606
Т36

     Теслюк В.В. Біотехнологічні основи розробки, виробництва та застосування мікобіопрепаратів для захисту сільськогосподарських культур від хвороб: втореф. дис... док. с.-г. наук:03.00.20/ В.В.Теслюк; Нац. ун-т. біоресурсів і природокористування України.- К., 2012.- 40 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ФАРМАКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 1.  

615.3
Д72

     Драчук У.Р. Інтенсифікація екстрагування термолабільних субстанцій із застосуванням поверхнево-активних речовин на прикладі групи органопрепаратів: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.12/ У.Р.Драчук; Вінницький Нац. аграрний ун-т.- Вінниця, 2012.- 20 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ЗАГАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА.

 1.  

620.9
Б19

     Бакалін Ю.І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент [Текст]: навч. посіб./ Ю.І.Бакалін.- 3-є вид., перероб. і доп.- Харків: Бурун і К, 2006.- 320 с.
Кільк. прим.:  2 

 1.  

622.7
Х86

     Хоцкіна В.Б. Автоматизація процесів керування технологічним комплексом збагачення залізних руд з використанням моделей мереж Петрі: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07/ В.Б.Хоцкіна; ДВНЗ "Нац. гірничий ун-т.".- Дніпропетровськ, 2012.- 19 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ РОБОТИ

 1.  

631.5
Т48

     Ткачук В.П. Агроекологічне обгрунтування способів обробітку грунту та систем удобрення під картоплю в умовах радіоактивного забруднення: автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.16/ В.П.Ткачук; Житомирський Нац. агроекологічний ун-т.- Житомир, 2012.- 22 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

 1.  

65
Д21

     Дахно І.І. Ділова кар'єра [Текст]: навч. посіб./ І.І.Дахно.- К.: ЦУЛ, 2011.- 528 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК.  АУДИТ

 1.  

657
Г93

     Губачова О.М. Облік у зарубіжних країнах [Текст]: підруч./ О.М.Губачова, С.І.Мельник.- 2-е вид., перероб. та доп.- К.: ЦУЛ, 2012.- 400 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

657
О-17

     Облік у бюджетних установах [Текст]: навч. посіб./ Ю.А.Верига, Т.В.Гладких, О.В.Артюх, Н.О.Кулявець; Полтавський ун-т економіки і торгівлі.- К.: ЦУЛ, 2012.- 592 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

657
Ф24

     Фаріон І.Д. Управлінський облік [Текст]: підруч./ І.Д.Фаріон, Т.М.Писаренко.- К.: ЦУЛ, 2012.- 792 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

657.4
Ж83

     Жувагіна І.О. Оцінка інвестиційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ І.О.Жувагіна; Харківський державний ун-т. харчування та торгівлі.- Х., 2012.- 20 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

657.6
О-36

     Огійчук М.Ф. Аудит : організація і методика [Текст]: навч. посіб./ М.Ф.Огійчук, І.Т.Новіков, І.І.Рагуліна.- 2-е вид., перероб. і доп.- К.: Алерта, 2012.- 664 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

657.6
П82

     Проскуріна Н.М. Розвиток процедур аудиту: теорія та методологія: автореф. дис... док. екон. наук: 08.00.09/ Н.М.Проскуріна; Нац. Академія статистики, обліку та аудиту.- К., 2012.- 38 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ОРГАНІЗАЦІ ВИРОБНИЦТВА. МЕНЕДЖМЕНТ

 1.  

658.1
В55

     Віннікова В.В. Формування дивідендної політики торговельного підприємства: автореф. дис... канд екон. наук: 08.00.04/ В.В.Віннікова; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі.- Х., 2012.- 19 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

658.1
Х22

     Харчишина О.В. Формування організаційної культури в системі менеджменту підприємств харчової промисловості [Текст]: монографія/ О.В.Харчишина; НУХТ.- Житомир: ЖДУ, 2011.- 290 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

658.15
К82

     Криворучко А.С. Управління витратами на персонал як основа забезпечення ефективності діяльності підприємства: автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.04/ А.С.Криворучко; Хакрівський нац. економічний ун-т.- Х., 2012.- 20 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

658.15
С29

     Селівестрова Л.С. Фінансовий аналіз [Текст]: навч.-метод. посіб./ Л.С.Селівестрова, О.В.Скрипник; за ред. С.М.Безрутченка ; МВС України, Нац. акад. внутрішніх справ.- К.: ЦУЛ, 2012.- 274 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

658.5
Б91

     Бурова Т.А Моніторинг та діагностика діяльності підприємств харчової промисловості: теорія, методологія, практика: автореф. дис... док. екон. наук: 08.00.04/ Т.А.Бурова; Між. ун-т. бізнесу і права.- Херсон, 2012.- 36 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

658.62
Б67

     Бірта Г.О. Товарознавство продовольчих товарів (спецкурс) [Текст]: навч. посіб./ Г.О.Бірта, Ю.Г.Бургу; МОНМС України, Полтавський ун-т економ. і торгівлі.- К.: ЦУЛ, 2012.- 224 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

658.7
Д81

     Дудар Т.Г. Основи логістики [Текст]: навч. посіб./ Т.Г.Дудар, Р.В.Волошин.- К.: ЦУЛ, 2012.- 176 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

658.8
Д84

     Дутова Н.В. Управління збутом металургійних підприємств з використанням електронних торгівельних площадок: автореф. дис... канд екон. наук: 08.00.04/ Н.В.Дутова; Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку.- Х., 2012.- 21 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

 1.  

66.0
І-20

     Іванов С.В. Загальна хімічна технологія : промислові хіміко-технологічні процеси [Текст]: навч. посіб./ С.В.Іванов, Н.М.Манчук, П.С.Борсук.- К.: НАУ, 2010.- 280 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

662.7
А69

     Анохіна К.В. Механізм та кінетика біоконверсії відходів тваринного походження: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.12/ К.В.Анохіна; Вінницький Нац. аграрний ун-т.- Вінниця, 2012.- 21 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ВИНОРОБСТВО

 1.  

663.2
Ч-93

     Чурсіна О.О. Розвиток наукових основ технології колоїдної стабілізації вин: автореф. дис... док. техн. наук: 05.18.05/ О.О.Чурсіна; Нац. інститут винограду і вина "Магарач".- Ялта, 2012.- 41 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ В ЦІЛОМУ

 1.  

664
П57

     Поперечний А.М. Моделювання процесів та обладнання харчових виробництв [Текст]: підруч./ А.М.Поперечний, В.О.Потапов, В.Г.Корнійчук; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі, Харківський держ. ун-т харчування і торгівлі.- К.: ЦУЛ, 2012.- 312 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

664.1
Б77

     Бойко В.О. Моделювання елементів теплотехнологічного комплексу цукрового виробництва: автореф. дис... канд. тенх. наук: 05.14.06/ В.О.Бойко; НУХТ.- К., 2012.- 23 с.
Кільк. прим.:  2 

 1.  

664.1
Б77

     Бойко В.О. Моделювання елементів теплотехнологічного комплексу цукрового виробництва: автореф. дис... канд. тенх. наук: 05.14.06/ В.О.Бойко; НУХТ.- К., 2012.- 148 с.
              Кільк. прим.:  1 

 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ РЕЧОВИН

 1.  

678.7
Ф68

     Фізико-хімія полімерів [Текст]: підруч./ Л.Д.Масленнікова, С.В.Іванов, Ф.Г.Фабуляк, З.В.Грушак.- К.: НАУ, 2009.- 312 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

АВТОМАТИКА

 1.  

681.51
С81

     Стопакевич А.О. Автоматизація процесів багатомірного керування брагоректифікаційними установками: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07/ А.О.Стопакевич; Одеський нац. політехнічний ун-т.- О., 2012.- 19 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

МОВА. МОВОЗНАВСТВО

 1.  

811.161.2
Ш37

     Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням [Текст]: підруч./ С.В.Шевчук, І.В.Клименко.- 3-є вид., виправ. і доп.- К.: Алерта, 2012.- 696 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

811.161.2
Ш37

     Шевчук С.В. Українське професійне мовлення [Текст]: навч. посіб./ С.В.Шевчук.- К.: Алерта, 2011.- 248 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ІСТОРІЯ

 1.  

94(477)
Г20

     Гарін В.Б. Історія України [Текст]: навч. посіб./ В.Б.Гарін, І.А.Кіпцар, О.В.Кондратенко; Краматорський екон.-гум. ін-т.- К.: ЦУЛ, 2012.- 240 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

 1.  

 

     Chemical & engineering news. № 19 (7 may), № 20 (14 may).- Canada, 2012.- дарчий.

 1.  

 

     Автоматика и телемеханика. № 4/ РАН.- М.: Наука, 2012.

 1.  

 

     Актуальні Проблеми Економіки: наук. екон. журн. № 5/ засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр.- К.: Ін-т екон. НАНУ, 2012.

 1.  

 

 

    Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 25 квітня 2012 р. : у 4-х ч. Ч. 1 (секції 1-6); ред. О.І.Черевко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. обласна держ. адмін., Харк., держ. ун-т харчування та торгівлі.- Харків: ХДУХТ, 2012.- 153 с.

 1.  

 

 

     Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 25 квітня 2012 р. : у 4-х ч. Ч. 2 (секції 7-16); ред. О.І.Черевко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. обласна держ. адмін., Харк., держ. ун-т харчування та торгівлі.- Харків: ХДУХТ, 2012.- 135 с.

 1.  

 

 

      Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 25 квітня 2012 р. : у 4-х ч. Ч. 3 (секції 17-22); ред. О.І.Черевко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. обласна держ. адмін., Харк., держ. ун-т харчування та торгівлі.- Харків: ХДУХТ, 2012.- 150 с.

 1.  

 

 

     Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 25 квітня 2012 р. : у 4-х ч. Ч. 4 (секції 23-30); ред. О.І.Черевко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. обласна держ. адмін., Харк., держ. ун-т харчування та торгівлі.- Харків: ХДУХТ, 2012.- 135 с.

 1.  

 

     Атестаційний вісник: інформ. бюл. № 6/ засн. : МОНМС України, Держ. інформ.-вироб. під-во, вид-во "Преса".- К.: Колофон, 2012.

 1.  

 

     Банківська справа: наук.-практ. вид. № 2.- К.: Т-во "Знання", 2012.

 1.  

 

     Безпека життєдіяльності.  № 4, № 5.- К.: Основа, 2012.

 1.  

 

     Библиография: науч. журн. по библиографовед. и книговед. № 2/ Рос. кн. палата, Бук Чембэр Интернэшнл.- М.: Изд-во "Бук Чембэр Интернэшил, 2012.

 1.  

 

     Биотехнология: теорет. и науч.-практ. журн. № 2/ учредитель : Общерос. обществен. об-ние "Акад. биотехнол.".- М.: Чехов. ПК, 2012.

 1.  

 

     Бібліотечна планета: щокв. наук.-вироб. журн. № 2/ засн. : Нац. парлам. б-ка України.- К.: Нац. парлам. б-ка Укр., 2012.

 1.  

 

     Бухгалтерський облiк i аудит: наук.-практ. журн. № 5/ засн. : ТОВ "Екаунтiнг".- К.: Преса України, 2012.

 1.  

 

     Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 5/ засн. : ред. журн. "Право України".- К.: Юрiнком, 2012.

 1.  

 

     Вісник книжкової палати: наук.-практ. журн. № 4/ Книжк. палата України.- К.: Книжк. палата України, 2012.

 1.  

 

     Вiсник Нацiональної академiї наук України: щомiс. загальнонаук. та громад.-полiт. журн. № 4, . № 5/ засн. : НАН України ; Вид.: Вид. дім "Академперіодика" НАН України.- К.: Президiя НАН України, 2012.

 1.  

 

     Виноград. Вино: наук.-попул. журн., дод. до журн. "Дiм, сад, город". № 2.- К.: Нива, 2012.

 1.  

 

     Виноделие и виноградарство: науч.-теорет. и практ. журн. № 2/ учредитель : ООО Пищепромиздат.- М.: ООО Репроцентр, 2012.

 1.  

 

     Вища школа: наук.-практ. вид. № 6/ засн. і вид. : Т-во "Знання" України, КОО.- К.: АТ Віпол, 2012.

 1.  

 

     Відомості Верховної Ради України: офіц. вид. № 19-20, № 21, № 22, № 23, № 24/ засн.: Верхов. Рада України.- К.: Преса України, 2012.

 1.  

 

     Вісник економічної науки України: наук. журн. № 1/ засн. : Ін-т економіки пром-сті НАН України, Акад. економічної науки України.- Донецьк: АЕНУ, 2012.

 1.  

 

     Вісник Національного банку України: наук.-практ. журн. № 5, № 6/ Нац. банк України.- К.: РПВ НБУ, 2012.

 1.  

 

     Вісник Пенсійного фонду України: загальнодерж. інформ.-аналіт. вид. № 5/ засн. : Пенсійн. фонд України ; вид. : держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України.- К.: Поліпрінт, 2012.

 1.  

 

     Вода і водоочисні технології: укр. наук.-прак. журн. № 1-2/ засн. : засн : ТОВ "Укр. спілка фахівців в галузі очистки води".- К.: СПД Коляда О.П., 2012.

 1.  

 

     Вопросы питания: науч.-практ. журн. № 2/ М-во здравоохранения РФ, Департамент сан.- эпидемиол. надзора РФ, Рос. акад. мед. наук, Ин-т питания.- М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2012.

 1.  

 

     Гастрономъ: ежемес. журн. № 6.- М.: ООО Бонниер Пабликейшенз, 2012.

 1.  

 

     Дiловий вiсник: журн. Торг.-пром. палати України. № 4.- К.: Ф-ка друк. реклами, 2012.

 1.  

 

     Дистанционное и виртуальное обучение: науч. журн. № 4, № 5/ / учредитель : Соврем. гуманитар. акад.- М.: Изд-во СГУ, 2012.

 1.  

 

     Довідник кадровика: щоміс. спеціаліз. журн. № 6/ М-во соц. політики України.- К.: Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2012.

 1.  

 

     Довідник кадровика: щоміс. спеціаліз. журн. № 2 (спецвипуск)/ М-во соц. політики України.- К.: Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2012.

 1.  

 

     Довідник секретаря та офіс-менеджера: щоміс. проф. журн. № 5/ засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитру-Україна".- К.: Аванпост-прим, 2012.

 1.  

 

 

     Довкілля та здоров'я: наук. журн. з пробл. мед. екології, гігiєни, охорони здоров'я та екологічної безпеки. № 2/ засн. : Укр. наук. гігiєн. центр, Укр. від-ня Міжнар. центру наук. культури - "Всесвітня лабораторія".- К.: Преса України, 2012.

 1.  

 

     Екологія: реферат. журн. № 1/ засн. : Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформ.- К.: ТОВ Вид-во Аспект-Поліграф, 2012.

 1.  

 

     Економiка АПК: мiжнар. наук.-вироб. журн. № 6.- К.: Преса України, 2012.

 1.  

 

     Економiка України: полiтико-екон. журн. М-ва економiки України, М-ва фiнансiв України та НАН України. № 6.- К.: Преса України, 2012.

 1.  

 

     Економiка. Фiнанси. Право.: щомiс. iнформ.-аналіт. журн. № 5, № 6/ засн., вид. : АФ Аналiтик, Акад. муніципального упр.- К.: АТЗТ Вид-во Право, 2012.

 1.  

 

     Економiст: наук. та громадсько-політ. журн. № 5/ засн. : Ін-т екон. та прогнозуван. НАН України.- К.: Прес-Колегiум, 2012.

 1.  

 

     Експрес-новини : наука, техніка, виробництво. № 5/ засн. і вид. : УкрІНТЕІ.- К.: УкрІНТЕІ, 2012.

 1.  

 

     Журнал прикладной химии. № 4/ учредитель : РАН.- С.Пб.: Наука, 2012.

 1.  

 

     Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 5/ засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ.- К.: УкрІНТЕІ, 2012.

 1.  

 

     Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. № 3/ М-во общ. и проф. образования РФ.- Иваново: Изд-во Иван. хим.-технол. ин-та, 2012.

 1.  

 

     Инновации в образовании. № 5/ учредитель : Соврем. гуманит. акад.- М.: ГУП МО Колом. тип., 2012.

 1.  

 

     Інтелектуальна власність: наук.-практ. журн. № 5/ засн. : Держ. департамент інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності.- К.: ДП Укрбланквидав, 2012.

 1.  

 

     Інформаційний збірник Мінiстерства освіти і науки, молоді та спорту України. № 13-14-15, № 16.- К.: Пед. преса, 2012.

 1.  

 

     Кадровик: трудове право і упр. персоналом : щоміс. проф. журн. № 6/ засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фінасово-екон. розвитку-Україна".- К.: ТОВ Вид. Дім, 2012.

 1.  

 

     Календар знаменити і пам'ятних дат: реком. бібліогр. довід. № 3/ Засн.: Нац. парламент. бібл. Укр., Кн. палата Укр.- К.: Нац., парламент. бібл. Укр., Кн. палата Укр., 2012.

 1.  

 

     Кодекси України. № 5. Кримінально-виконавчий кодекс України.- К.: Укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2012.

 1.  

 

     Комбикорма: пр-во и использ. : науч.-техн. и произв. журн. № 3/ Учредители: Минсельхозпрод РФ, ОАО "ФКК Росхлебпродукт", Ассоц. комбикормовых предпр., Кол. ред. журн.- М.: ЗАО "Динамо", 2012.

 1.  

 

     Компьютеры, сети, программирование. № 5/ учредитель С. Р. Лищук.- К., 2012.

 1.  

 

     Кондитерсое и хлебопекарное производство: специализир. информ. бюл. № 4/ изд. : ЗАО Отрасл. ведомости.- М.: Прессинфо, 2012.

 1.  

 

     Кондитерсое и хлебопекарное производство: специализир. информ. бюл. № 5/ изд. : ЗАО Отрасл. ведомости.- М.: Прессинфо, 2012.

 1.  

 

     Лiтопис журнальних статей: держ. бiблiограф. покажч. України. № 7, № 8. Нац. бiблiогр. України.- К.: Книжк. палата України, 2012.

 1.  

 

     Ликероводочное производство и виноделие: специализир. журн. № 4, № 5/ Учредитель: ЗАО Отраслевые ведомовти; Изд.: ООО ЭкспертКомерц.- Москва: ООО Пресс-Инфо Т, 2012.

 1.  

 

     Літопис авторефератів дисертацій: держ. бібліограф. покаж. України. № 1/ Кн. палата України.- К.: КПУ, 2012.

 1.  

 

     Літопис книг: держ. бібліограф. покаж. України. № 7/ Книжк. палата України.- К.: Книжк. палата України, 2012.

 1.  

 

     Людина i праця: щоміс. журн. з питань захисту соц.-екон. ітересів населен. України. № 5/ засн. : М-во соц. політики України ; вид. : ДП Вид-во "Соцінформ".- К.: Інформ.-консультац. фiрма "Праця", 2012.

 1.  

 

     Масла и жиры. № 4.- 2012.

 1.  

 

     Масложировая промышленность: науч.-техн. и произв. журн. № 2/ Учредитель: ООО "Изд-во "Пищ. пром-сть".- М.: ПИЩЕПРОМИЗДАТ, 2012.

 1.  

 

 

     Матеріали Міжнародної науково-технічна конференції цукровиків України "Цукробурякове виробництво в умовах реформування національної економіки": 27-28 березня 2012 р./ Нац. асоціація цукровиків України "Укрцукор", НУХТ, Ін-т післядипломної освіти НУХТ та ін.- К.: Цукор України, 2012.- 206 с.

 1.  

 

     Международная экономика: междунар. науч.-практ. журн. № 2/ учредитель : ООО Индепендент Масс Медиа.- М.: ИД Панорама, 2012.

 1.  

 

     Международная экономика: междунар. науч.-практ. журн. № 3, № 4, № 5/ учредитель : ООО Индепендент Масс Медиа.- М.: ИД Панорама, 2012.

 1.  

 

     Микробиология. № 2/ РАН.- М.: Наука, 2012.

 1.  

 

     Мир мороженого и быстрозамороженных продуктов: единственный всерос. информ.-аналит. и практ. двухмесяч. журн. № 2/ Учредитель: Изд. дом "Холодильная техника".- Москва: ООО Петровский парк, 2012.

 1.  

 

     Мир техники и технологий: междунар. промышлен. журн. № 5/ изд. и учредитель : ред. журн.- Чугуев: ПолиАрт, 2012.

 1.  

 

     Мир туризма: искусство отдыха и путешествий. № 3/ учредитель и изд.: ЧП Ред. журн. "Мир туризма".- Киев: Слон, 2012.

 1.  

 

     Мир Упаковки: бизнес-организатор для производит. и потреб. упаковки. № 2/ Учредитель и изд.: РИА "Марк Пак".- К.: ДТ "Експес-Полiграф", 2012.

 1.  

 

     Мировая экономика и международные отношения. № 4/ РАН.- М.: Наука, 2012.

 1.  

 

     Молочная промышленность: науч.-техн. и произв. журн. № 5/ учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС".- М.: А/О "Росмясомолпром", 2012.

 1.  

 

     Мясная индустрия: произв. науч.-техн. журн. № 4/ учредители : ООО "Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им. В.М.Горбатова и др.- М.: Мясн. индустрия, 2012.

 1.  

 

     Мясное дело: ежемес. произв.-практ. журн. № 3-4/ Учредитель: ЧП "Корсар".- К.: ООО Футари-Принт, 2012.

 1.  

 

     Мясной бизнес: ежемес. науч.-практ. журн. № 6/ изд. : ООО Биопром.- К.: Аванпост-Прим, 2012.

 1.  

 

     Мясные технологии: специализир. журн. № 4, № 5/ учредитель и изд. : ЗАО Отраслевые ведомости, ООО ЭкспертКоммерц.- Москва: ООО Вива-Стар, 2012.

 1.  

 

     Надзвичайна ситуацiя. № 5.- К.: Агенство Чорнобильiнтерiнформ, 2012.

 1.  

 

     Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology & innovation: междунарнар. специализир. науч.-аналит. журн. № 5/ учредитель и изд. : К.В.Конева, Н.И.Ящук.- К.: ПП Р.К.Майстер-Принт, 2012.

 1.  

 

     Наука и жизнь: ежемес. науч.-попул. журн. № 5/ учредитель : Автоном. некоммер. орг. "Ред. журн. "Наука и жизнь".- М.: Пресса, 2012.

 1.  

 

     Наука и религия: ежемес. науч.-попул. журн. № 5/ М-во печати и информ. РФ.- М.: ОАО "Пресса-1", 2012.

 1.  

 

     Новини енергетики: щоміс. наук.-техн. аналіт. журн. № 5, № 6/ засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради.- Київ: Вид-во "КВІЦ", 2012.

 1.  

 

     Освіта в Україні: нормат.-прав. журн.: сист. вид.: щокв. нормат. журн. № 2/ М-во освіти і науки України, М-во юстиції; Засн. і вид.: НВП Форум.- Київ: НВП Форум, 2012.- +CD.- Дод. до журн. Вища освіта в Україні.

 1.  

 

     Офіцiйний вісник України: щотиж. зб. актів законодавства. . № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39 № 40, № 41, № 42/ М-во юстиції України.- К.: Право, 2012.

 1.  

 

     Охорона праці: наук.-виробн. щоміс. журн. № 5/ ком. по нагляду за охороною праці України.- К.: Преса України, 2012.

 1.  

 

     Переработка молока: специализир. журн. № 4, № 5/ учредитель и изд. : ЗАО Отрасл. ведомости, ООО ЭкспертКомерц.- М.: ООО Вива-Стар, 2012.

 1.  

 

     Пиво и напитки: безалкогольные и алкогольные, соки, вино. № 2, № 3/ учредитель : ООО "Пищепрмиздат".- М.: Пищ. пром-сть, 2012.

 1.  

 

     Питание и общество: проф. кулинар. журн. № 5/ учредитель : труд. кол. ред. журн.- М.: Питание и о-во, 2012.

 1.  

 

     Пищевая и перерабатывающая промышленность: РЖ. № 2/ Гос. науч. уч-ние Центр. науч. сельхоз. б-ка Россельхозакад.- М.: ООП ЦНСХБ, 2012.

 1.  

 

     Пищевая промышленность: ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 5/ учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром.- М.: РОСПИЩЕПРОМ, 2012.

 1.  

 

     Пищевая промышленность Беларуси : маркетинг, логистика, инновации: книга Международной конференции, Минск, 11-12 апреля 2012 г.,.- Минск, 2012.- 32 с.- дарчий.

 1.  

 

     Підприємництво, господарство і право: щоміс. наук.- практ. госп.- прав. журн. № 4, № 5/ засн. : Союз ж-стів України, Ін-т держави і права НАН України.- К.: Кн. друк. наук. кн, 2012.

 1.  

 

     Право України: юридич. журн. . № 3-4, № 5/ М-во юстиції України.- К.: ВАТ "Книжк. друк. наук. кн.", 2012.

 1.  

 

     Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика: ежемес. науч.-техн. и произв. журн. № 4, № 5.- М.: ООО "Научтехмаш", 2012.

 1.  

 

     Прикладная биохимия и микробиология.. № 2/ РАН.- М.: Наука, 2012.

 1.  

 

     Продукты Украины. Food UA: специализир. информ.-аналит. журн. № 4/ издатель : Smart Capital.- К.: ООО Рема- Принт, 2012.

 1.  

 

     Рестораторъ: произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 6/ учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины".- К.: ООО "Бизнес-Логика", 2012.

 1.  

 

     Российский продовольственный рынок = Russian food & drinks market magazine: рекламн. спец. информ.-аналит. журн. № 3/ учредитель : ООО RFDM.- СПб.: AS Uniprint, 2012.

 1.  

 

     САПР и графика. № 5/ учредитель : ООО "КомпьютерПресс".- М.: КомпьютерПресс, 2012.

 1.  

 

     Сахар: двухмес. науч.-техн. и произв. журн. № 4/ учредители : ЗАО "Сахар", Союз сахаропроизв. России.- М.: Сахинформ, 2012.

 1.  

 

     Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть: щокв. наук.-виробн. журн. № 2/ засн. : Держ. ком. України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї.- Х.: Форт, 2012.

 1.  

 

     Стандарты и качество: междунар. журн. для профессионалов стандартизации и управления качеством. № 5/ учредители и изд. : Всерос. организация качества, ООО "РИА "Стандарты и качество".- М.: Вива-Стар, 2012.

 1.  

 

     Тара и упаковка: иллюстр. журн. для производителей и потребителей упаковоч. машин, материалов и изделий. № 2.- М.: ТОО "Журн. "Тара и упаковка", 2012.

 1.  

 

 

     Могилевский государственный университет продовольствия (Беларусь). Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов VIII Международной научной конференции студентов и аспирантов, Могилев, 26-27 апреля 2012 г. : в 2-х ч. Ч. 1.- Могилев, 2012.- 264 с.

 1.  

 

 

     Могилевский государственный университет продовольствия (Беларусь). Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов VIII Международной научной конференции студентов и аспирантов, Могилев, 26-27 апреля 2012 г. : в 2-х ч. Ч. 2.- Могилев, 2012.- 242 с.

 1.  

 

     Турбизнес: для профессионалов.  № 4, № 5.- М.: ООО Турбизнес, 2012.

 1.  

 

     Туризм: право и экономика: федеральн. науч.-практ. журн. № 1/ изд. группа "Юрист".- М.: Нац. Полиграф. Гр., 2012.

 1.  

 

     Україна: аспекти працi: наук.-екон. суспiл.-полiт. журн. № 3/ засн. : Фiрма "Праця".- К.: Праця, 2012.

 1.  

 

     Управление качеством: ежемес. произв.- техн. журн. № 2. № 3, № 4, № 5/ учредитель : региональн. благотворит. обществ. организация инвалидов и пенсионеров "Просвещение".- М., 2012.

 1.  

 

     Управление компанией. № 5/ учредитель и изд. : ООО "АА Плюс".- К., 2012.

 1.  

 

     Управление персоналом: практ. журн. № 6/ изд. : Н.Осейко.- К., 2012.

 1.  

 

     Управляющие системы и машины (УСиМ): междунар. науч. журн. № 2/ НАН Украины, Междунар. науч.-учеб. центр ИТИС, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова.- К.: Ин-т кибернетики НАН Украины, 2012.

 1.  

 

 

     Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 16-17 лютого 2012 р. : тези доповідей.- К.: НУХТ, 2012.- 153 с.

 1.  

 

     Фiлософська думка: укр. наук.-теорет. часопис. № 1, № 2. / НАН України, Ін-т фiлософiї, Київ. ун-т iм. Т. Шевченка, Фiлософ. ф-т.- К.: Друк. ФПУ, 2012.- дарчий.

 1.  

 

     Фінансовий контроль: всеукр. наук.-практ. журн. № 6/ засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін.- К.: ТОВ Параміда, 2012.

 1.  

 

     Хлебопродукты: ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. . № 1, № 2, № 3, № 5/ учредитель : АО "Росхлебпродукт", Труд. кол. ред.- М.: ГП "Журн. Хлебопродукты", 2012.

 1.  

 

     Хлеболекарское и кондитерское дело: произв.-практ., рекламн. журн. № 2/ Учред. и изд.: ЧП Корсар.- К.: ЧП Корсар, 2012.

 1.  

 

     Хлібопекарська і кондитерська промисловість України: щоміс. наук.-вироб. і практ. журн. № 6/ співвид. та заснов. : НУХТ, Держ. департ. з прод. України, Укрхлібпром та ін.- К.: ПП Авокадо, 2012.

 1.  

 

     Холодильная техника: ежемес. науч.-техн. и информ. журн. № 4/ учредитель : ООО "Инфохолодтех".- М.: Домино, 2012.

 1.  

 

     Цукор України: наук.- практ. галузевий журн. № 5/ засн. : Нац. асоц. цукровиків України, Укр. НДІ цукрової пром-сті, ІАЦ "Цукор України".- К.: Цукор України, 2012.

 1.  

 

     Экология и промышленность: ежекв. науч.-произв.журн. № 2/ учредитель и изд. : Укр. гос. науч.-техн. центр Энергосталь.- Х.: Укр ГНТЦ Энергосталь, 2012.

 1.  

 

     Экотехнологии и ресурсосбережение: науч.- техн. журн. № 2/ учредители : НАН Украины, Ин-т газа НАНУ, М-во экологии и природ. ресурсов Украины и др.- К, 2012.

 1.  

 

     Электрик: практ. электротехника. № 5/ учредитель : ДП "Изд-во Радіоаматор".- К.: Преса України, 2012.

 1.  

 

     Электронные компоненты и системы: массовый ежемес. науч.-техн. журн. № 5/ учредитель и изд. : науч.-произв. фирма VD MAIS.- Киев: ДП ВПЦ "Такі справи", 2012.

 1.  

 

     Энергосбережение: все об энергоэффективности и ресурсосбережении. № 5/ учредитель : ГП Юго-восточное региональное объединение по энергоснабжению.- Донецк: Астро, 2012.

 1.  

 

     Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит: общегос. науч. произв. и инф. журн. № 4, № 5/ учредитель : ООО СВЭКО.- Харьков: БЭТ, 2012.


Створено : 22/06/2012 @ 10:41
Оновлено : 25/06/2012 @ 10:26
Категорія :
Сторінка переглянута 2306 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх