Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

mobilbahis, mobilbahis giris, mobilbahis inceleme, mobil bahis, tipobet, artemisbet, sekabet, grandbetting giris, protez sac, protez sac unluler, protez sac fiyat?,
Нові надходження до бібліотеки за березень 2012р.

 

 

НАУКА В ЦІЛОМУ

1.

001(477-25)
Н34

     Наукова діяльність у м. Києві за 2010 рік [Текст]: стат. зб./ Держ. ком. статистики України, Гол. упр. статистики у м. Києві.- К.: Гол. упр. стат., 2011.- 160 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

КОМПЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

2.

004
К21

     Карамишева А.Ю. Інформаційна технологія прогнозування нестаціонарних часових рядів у задачах управління: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06/ А.Ю.Карамишева; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки.- Х., 2012.- 19 с.
Кільк. прим.:  1 

3.

7978
004
Т43

     Типові технологічні об'єкти та процеси виробництв: метод. рекоменд. до вивч. дисц. і виконан. контрол. роботи для студ. за напрямами: 6.051701 "Комп'ютерні науки", ден., заоч. та скороч. форм навч./ Н.А.Ткачук, Ю.В.Запорожець, Л.М.Мельник, О.С.Марценюк.- К.: НУХТ, 2011.- 17 с.
Кільк. прим.:  16 

4.

7980
004.3
Г20

     Гаркуша І.Д. Сучасна теорія управління: метод. реком. до провед. практ. та викон. лаборат. робіт за темою "Імітаційне моделювання засобами AnyLogic" для студ. напр. 6.050101 "Комп'ютерні науки" ден. та заоч. форм. навч./ І.Д.Гаркуша, Л.Ю.Маноха.- К.: НУХТ, 2011.- 34 с.
Кільк. прим.:  21 

5.

004.4
Ш32

     Шаховська Н.Б. Алгоритми і структури даних [Текст]: посіб./ Н.Б.Шаховська, Р.О.Голощук; за ред. В.В.Пасічника.- Львів: “Магнолія 2006”, 2010.- 216 с.- (Сер. Комп'ютинг).
Кільк. прим.:  1 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ

6.

7986
005
Б79

     Болотіна І.М. Міжнародний менеджмент: курс лекцій для студ. спец. 8.03060104, 7.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"ден. та заоч. форм навч./ І.М.Болотіна, О.А.Баталова.- К.: НУХТ, 2011.- 102 с.
Кільк. прим.:  15  

7.

7989
005
Ш40

     Шекмар Н.А. Основи менеджменту: конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія", спец. "Технологія харчування" ден. та скороч. форми навч./ Н.А.Шекмар, Л.Ф.Литвинець, О.П.Литвинюк.- К.: НУХТ, 2011.- 150 с.
Кільк. прим.:  6 

8.

005.6
К49

     Климаш Н.І. Управління ефективністю діяльності підприємств кондитерської промисловості з позиції вартісно-орієнтованого підходу: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ Н.І.Климаш; НУХТ.- К., 2012.- 20 с.
Кільк. прим.:  1 

9.

005.93
К17

     Калайтан Т.В. Контролінг [Текст]: навч. посіб./ Т.В.Калайтан.- Львів: Новий Світ-2000, 2010.- 252 с.- (Вища освіта в Україні).
Кільк. прим.:  1 

10.

7990
005.9
Ш97

     Шутюк В.В. Логістика: практикум для студ. за напрямами підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" всіх форм навч./ В.В.Шутюк, О.С.Бессараб, В.М.Марченко.- К.: НУХТ, 2011.- 98 с.
Кільк. прим.:  15 

 

 

ФІЛОСОФІЯ, ПСИХОЛОГІЯ

11.

1
Ф56

     Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи [Текст]: хрестоматія : навч. посіб./ В.П.Андрущенко, Г.І.Волинка, Н.Г.Мозгова, Л.А.Облова; за ред. Г. І. Волинки ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова.- К.: Каравела, 2010.- 464 с.
Кільк. прим.:  2 

12.

159.9
З-14

     Загальна психологія [Текст]: підруч./ О.В.Скрипченко, З.В.Долинська, З.В.Огороднійчук, Т.М.Лисянська; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова.- К.: Каравела, 2011.- 464 с.
Кільк. прим.:  2 

 

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

13.

330.1
К91

    Кундєєва Г.О. Мікро- і макроекономіка [Текст]:навч.-метод. посіб./Г.О.Кундєєва.- К.: НУХТ, 2011.-222 с.
Кільк. прим.:  19 

14.

330.34
Щ95

     Щукін О.І. Методи проектно-оперативного управління розвитком інвестиційного потенціалу інноваційної діяльності підприємства: автореф. дис... докт. екон. наук: 08.00.04/ О.І.Щукін; Класичний приватний ун-т.- З, 2011.- 40 с.
Кільк. прим.:  1 

15.

330.3
І-66

     Інноваційна діяльність м. Києва [Текст]: стат. зб./ Держ. ком. статистики України, Гол. упр. статистики у м. Києві.- К.: Гол. упр. стат., 2011.- 92 с.
Кільк. прим.:  1 

16.

330.34
В19

     Васильєва С.І. Ефективнічть інновації та НТП на підприємствах харчової промисловості: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ С.І.Васильєва; НУХТ.- К., 2012.- 21 с.
Кільк. прим.:  1 

17.

330.34
Л22

     Лановська Г.І. Формування інноваційної політики підприємств спиртової промисловості: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ Г.І.Лановська; НУХТ.- К., 2012.- 20 с.
Кільк. прим.:  2 

18.

8001
330.4
П50

     Поліщук І.С. Економічна інформатика: метод. вказ. до вик. лаб. роб. з розд. "Основи технології Microsoft Access" для студ. напряму 6.030505 "Управл. персоналом і екон. праці", 6.030507 "Маркетинг", 6.030508 "Фін. і кредит", 6.030510 "Товарознав. і торгів. підприємн." ден. та зач. ф. н./ І.С.Поліщук.- К.: НУХТ, 2011.- 78 с.
 Кільк. прим.:  23 

 

 

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ. ВИРОБНИЧА БЕЗПЕКА (ОХОРОНА ПРАЦІ)

19.

331.1
В26

     Ведерніков М.Д. Нормування праці [Текст]: навч. посіб./ М.Д.Ведерніков, О.О.Чернушкіна.- Львів: Новий Світ-200, 2011.- 372 с.- (Вища освіта в Україні).
Кільк. прим.:  1 

20.

331.45
О-75

     Основи охорони праці [Текст]: навч. посіб./ Я.І.Бедрій, Ю.Л.Дешинський, Р.М.Івах, Л.А.Катренко; за ред. Я. І. Бердія.- Львів: Магнолія 2006, 2010.- 240 с.- (Вища освіта в Україні).
Кільк. прим.:  1 

 

 

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

21.

332
З-12

     Заблоцький Б.Ф. Регіональна економіка [Текст]: навч. посіб./ Б.Ф.Заблоцький.- 2-ге вид.- Львів: Новий Світ-2000, 2011.- 352 с.- (Вища освіта в Україні).
Кільк. прим.:  1 

 

 

ФІНАНСОВИЙ РИНОК

22.

7987
336.7
Е96

     Еш С.М. Фінансовий ринок: метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" ден. та заоч. форм навч./ С.М.Еш.- К.: НУХТ, 2011.- 49 с.
Кільк. прим.:  19 

 

 

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ТА МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ З’ЯЗКИ

23.

338(477)
З-12

     Заблоцький Б.Ф. Національна економіка [Текст]: підруч./ Б.Ф.Заблоцький.- 2-ге вид.- Львів: Новий Світ-2000, 2011.- 360 с.- (Вища освіта в Україні).
Кільк. прим.:  1 

24.

338.46
К95

     Куценко В.І. Соціальний вектор економічного розвитку [Текст]: монографія/ В.І.Куценко; під ред. Б.М.Данилишина.- К.: Наук. Думка, 2010.- 736 с.- (Проект „Наукова книга”).
Кільк. прим.:  1 

25

7996
339.9
С87

     Струнін В.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: конспект лекцій для студ. за напрямами підготовки 6.030601 „Менеджмент” та 6.140101 „Готельно-ресторанна справа” усіх форм навч./ В.В.Струнін.- К.: НУХТ, 2011.- 109 с.
Кільк. прим.:  17 

 

 

ПРАВО

26.

7997
347.7
Н74

     Новойтенко І.В. Комерційне право: конспект лекцій для студ. за напрямом підготовки 6.030505 „Управління персоналом та економіка праці” ден. форми навч./ І.В.Новойтенко.- К.: НУХТ, 2011.- 137 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

27.

364
К95

     Куценко В.І. Соціальна безпека в контексті сталого розвитку [Текст]: монографія/ В.І.Куценко, В.П.Удовиченко.- Чернігів: Вид. Лозовий В.М., 2011.- 656 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ЕКОЛОГІЯ.  ПРИРОДООХОРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ

28.

7991
502.4
Т48

     Ткаченко Т.Л. Заповідна справа: конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" ден. та заоч. форм навч./ Т.Л.Ткаченко, О.І.Семенова, Н.О.Бублієнко.- К.: НУХТ, 2011.- 97 с.
Кільк. прим.:  19 

29.

7994
504
Б90

     Бублієнко Н.О. Розрахунки та звітність у природоохоронній діяльності: метод. рекомендації до вивч. дис. та викон. розрах. робіт для студ. спец. 8.04010604 "Екологічний контроль та аудит" ден. форми навч./ Н.О.Бублієнко, О.І.Семенова, Т.Л.Ткаченко.- К.: НУХТ, 2011.- 22 с.
Кільк. прим.:  24 

30.

7995
504
С30

     Семенова О.І. Природоохоронні технології: метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. спец. 8.04010604 "Екологічний контроль та аудит" ден. форми навч./ О.І.Семенова, Н.О.Бублієнко.- К.: НУХТ, 2011.- 11 с.
Кільк. прим.:  24 

31.

7992
504
С30

     Семенова О.І. Природоохоронні технології: метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. курсового проект для студ. спец. 7.04010601, 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього" ден. та заоч. форм навч./ О.І.Семенова, Н.О.Бублієнко, Т.Л.Ткаченко.- К.: НУХТ, 2011.- 27 с.
Кільк. прим.:  23 

32.

7993
504
С30

     Семенова О.І. Природоохоронні технології та обладнання (Природоохоронні технології): курс лекцій для студ. спец. 7.04010601, 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища та 8.04010604 "Екологічний контроль та аудит" ден. та заоч. форм навч./ О.І.Семенова, Н.О.Бублієнко, Т.Л.Ткаченко.- К.: НУХТ, 2011.- 73 с.
Кільк. прим.:  18 

 

 

ГІДРАВЛІКА. ГІДРАВЛІЧНІ МАШИНИ.

33.

532
К90

     Кулінченко В.Р. Гідравліка, гідравлічні машини і гідропневмопривід [Текст]: навч. посіб. Ч.1. Гидравліка і гідравлічні машини/ В.Р.Кулінченко, І.В.Дубковецький, О.М.Деменюк.- К.: НУХТ, 2011.- 246 с.Кільк. прим.:  24 

 

 

МІКРОБІОЛОГІЯ

34.

7999
585.79
П86

     Пирог Т.П. Загальна мікробіологія і вірусологія: метод. рекомендації до викон. курс. роботи для студ. напряму 6.051401 "Біотехнологія" ден. форми навч./ Т.П.Пирог, А.П.Софілканич, А.Д.Конон.- К.: НУХТ, 2011.- 26 с.
Кільк. прим.:  22 

 

 

САНІТАРНИЙ НАГЛЯД. ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

35.

614.3
С65

     Серегин И.Г. Производственный ветеринарно-санитарный контроль молока и молочных продуктов [Текст]: учеб. пособие/ И.Г.Серегин, Н.И.Дунченко, Л.П.Михалева.- М.: ДеЛи принт, 2009.- 403 с.
Кільк. прим.:  1 

36.

614.8
Б38

     Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності [Текст]: навч. посіб./ Я.І.Бедрій, В.Я.Нечай.- Львів: Магнолія 2006, 2010.- 499 с.-
Кільк. прим.:  1 

 

 

ФАРМАКОЛОГІЯ

37.

7976
615
Ж74

     Житнецький І.В. Устаткування мікробіологічних виробництв. Устаткування фармацевтичних виробництв: лаб. практ. для студ. напр . підгот. 6.051401 „Біотехнологія” ден. і заоч. форми навч. Розділ. Обладнання для розділення рідких середовищ/ І.В.Житнецький, О.А.Терещенко.- К.: НУХТ, 2011.- 34 с.
Кільк. прим.:  15 

 

 

ЗАГАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА

38.

7941
620.9
Б24

     Барановська С.В. Системи виробництва та розподілу енергоносіїв: конспект лекцій для студ. за напрямом підготовки 6.050601 „Теплоенергетика” ден. та заоч. форм навч./ С.В.Барановська.- К.: НУХТ, 2011.- 48 с.
Кільк. прим.:  20 

 

 

ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ.

39.

621
К96

     Кушнер В.С. Технологические процессы в машиностроении [Текст]: учебник/ В.С.Кушнер, А.С.Верещака, А.Г.Схиртладзе.- М.: Академия, 2011.- 416 с.
Кільк. прим.:  1 

40

7979
621.1
М48

     Мельник З.П. Теплотехніка (Теоретичні основи теплотехніки): метод. рекоменд. до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контр. роботи для студ. за напрямами 6.051701 „Харчові технології та інженерія”, 6.050502 „Інженерна механіка”, 6.050503 „Машинобудування” ден. та заоч. форм навч./ З.П.Мельник, О.Ф.Буляндра.- К.: НУХТ, 2011.- 64 с.
Кільк. прим.:  29 

41.

7998
621.5
М31

     Масліков М.М. Кріогенна техніка та технологія: метод. рекомендації до вивчення  дисц. та викон. індив. завд. для студ. спец. напряму 6.050604 „Енергомашинобудування” ден., заоч. та скороч. форм навч./ М.М.Масліков.- К.: НУХТ, 2011.- 25 с.
Кільк. прим.:  21 

42.

621.8
Г94

     Гулиа Н.В. Детали машин [Текст]: учебник/ Н.В.Гулиа, В.Г.Клоков, С.А.Юрков.- 2-е изд., испр.- С.Пб.: Лань, 2010.- 416 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД ТА БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ

43.

7988
624
Я46

     Якобчук Р.Л. Інженерне обладнання будівель: курс лекцій для студ. за напрямом підгот. 6.140101 „Готельно-ресторанна справа” ден. форми навч./ Р.Л.Якобчук, О.А.Єщенко.- К.: НУХТ, 2011.- 227 с.
Кільк. прим.:  19 

 

 

МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 44.

7977
637.1
Г80

     Грек О.В. Наукові основи безвідходних технологій відновлюючої сировини: метод. рекоменд. до вивч. дисц. та викон. контрольн. і лаборат. робіт для студ. спец. 8.05050108 „Технологія зберігання, консервування та переробки молока” всіх форм навч./ О.В.Грек, О.О.Красуля, А.В.Тимчук.- К.: НУХТ, 2011.- 59 с.
Кільк. прим.:  22 

45.

7982
637.1
Г80

     Грек О.В. Перспективні напрями наукових досліджень галузі: метод. реком. до вивч.. дисц. та викон. контр. роботи для студ. спец. 8.05170108 „Технологія зберігання, консервування та переробки молока” усіх форм навч./ О.В.Грек, Г.Є.Поліщук, А.В.Тимчук.- К.: НУХТ, 2011.- 11 с.
Кільк. прим.:  21 

46.

7981
637.1
Г80

     Грек О.В. Технологія галузі: метод. реком. до викон. лаборат. робіт для студ. напр . підгот. 6.051701 „Харчова технологія та інженерія” („Технологія зберігання, консервування та переробки молока”) всіх форм навч. Розділ. Технологія продуктів зі знежиреного молока, маслянки, сироватки/ О.В.Грек, О.О.Красуля.- К.: НУХТ, 2011.- 14 с.
Кільк. Прим.:  23 

47.

637.1
Ш18

     Шалапугина Э.П. Технология молока и молочных продуктов [Текст]: учеб. пособие/ Э.П.Шалапугина, Н.В.Шалапугина.- М.: Издательско-торговая корпорация „Дашков и К’, 2011.- 304 с.
Кільк. прим.:  3 

48.

637.1
Ш18

     Шалапугина Э.П. Лабораторный практикум по технологии производства цельномолочных продуктов и масла [Текст]: учеб. пособие/ Э.П.Шалапугина, В.Я.Матвиевский.- С.Пб.: ГИОРД, 2008.- 64 с.
Кільк. прим.:  3 

49.

637.1
Ш18

     Шалапугина Э.П. Лабораторный практикум по технологии молочних консервов и сыра [Текст]: учеб. пособие/ Э.П.Шалапугина, И.В.Краюшкина, Н.В.Шалапугина.- С.Пб.: ГИОРД, 2008.- 96 с.
Кільк. прим.:  3 

50.

637.1
П79

     Голубева Л.В. Практикум по технологи молочних консервов и заменителей цельного молока [Текст]: учеб. пособие/ Л.В.Голубева.- С.Пб.: Лань, 2010.- 208 с.
Кільк. прим.:  2 

51.

637.1
П79

     Проектирование предприятий молочной промышленности с основами промстроительства [Текст]: учеб. пособие/ Л.В.Голубева, Л.Э.Глаголева, В.М.Степанов, Н.А.Тихомирова.- С.Пб.: ГИОРД, 2010.- 288 с.
Кільк. прим.:  1 

52.

637.1
Б76

     Божидарнік Т.В. Розвиток молоко продуктового підкомплексу АПК в умовах глобалізації [Текст]: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : монографія/ Т.В.Божидарнік.- Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2011.- 412 с.
Кільк. прим.:  1 

53.

637.1
К71

     Косой В.Д. Реология молочных продуктов (полный курс) [Текст]: учебник/ В.Д.Косой, Н.И.Дунченко, М.Ю.Меркулов.- М.: ДеЛи принт, 2010.- 826 с.
Кільк. прим.:  1 

54.

637.1
М52

     Меркулова Н.Г. Производственный контроль в молочной промышленности [Текст]: практическое руководство/ Н.Г.Меркулова, М.Ю.Меркулов, И.Ю.Меркулов.- С.Пб.: ИД”Профессия”, 2010.- 656 с.
Кільк. прим.:  2 

 

 

МЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 55.

637.5
И24

     Ивашов В.И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности [Текст]: учебник/ В.И.Ивашов.- С.Пб.: ГИОРД, 2010.- 736 с.
Кільк. прим.:  2 

 

 

ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА НА ПІДПРИЄМТСВАХ ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ ТА ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

56.

7930
640.4
М54

     Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 7.05170112 „Харчові технології” денної та заочної форм навчання/ В.Ф.Доценко, Л.Ю.Арсеньєва, Т.І.Іщенко, О.Б.Шидловська.- К.: НУХТ, 2011.- 181 с.
Кільк. прим.:  20 

 

 

КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

57.

65.011
Х33

     Хвостіна І.М. Оцінка ефективності функціонування системи інформаційного забезпечення машинобудівних підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ І.М.Хвостіна; ХНУ.- Хмельницький, 2011.- 20 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

58.

7983
658
М69

     Михайленко О.В. Економічний аналіз: метод. реком. до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студ. за напр. підгот. 6.030507 „Маркетинг”, 6.030510 „Товарозн. і торгівельне підприємн.”, 6.030505 „Управл. персоналом та екон. праці”, 6.030504 „Екон. підпр.” заоч. форм навч. та другої вищ./ О.В.Михайленко, С.Ю.Скоморохова.- К.: НУХТ, 2011.- 35 с.
Кільк. прим.:  26 

59.

658.15
В58

     Власюк Н.І. Фінансовий аналіз [Текст]: навч. посіб./ Н.І.Власюк.- МОН України.- Львів: Магнолія, 2010.- 328 с.- (Вища освіта в Україні).
Кільк. прим.:  1 

 

 

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

60.

658.56
К65

     Контроль качества продукции физико-химическими методами [Текст]. Т.4. Вино и виноматериалы/ В.В.Ашапкин, Л.И.Кутуева, М.Г.Захарова, Г.И.Кирьянов.- М.: ДеЛи принт, 2005.- 124 с.
Кільк. прим.:  2 

 

 

РЕКЛАМУВАННЯ

61.

659.1
Б66

     Бихова О.М. Управління торговими марками на підприємствах легкої промисловості: автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.04/ О.М.Бихова; ХНЕУ.- Х., 2011.- 20 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

БРОДИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО. ВИРОБНИЦТВО БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ ТА СПИРТОВИХ НАПОЇВ. МОРОЗИВО

62.

663.1
М59

     Микробиология пива: пер. с англ./ Под ред. Фергюса Дж.Приста и Йена Кэмпбелла.- 3-е изд.- С.Пб.: Профессия, 2005.- 368 с.
Кільк. прим.:  1 

63.

663.4
Е74

     Ермолаева Г.А. Справочник работника лаборатории пивоваренного предприятия [Текст]/ Г.А.Ермолаева.- С.Пб.: Профессия, 2004.- 536 с.
Кільк. прим.:  1 

64.

663.4
И46

     Ильина Е.В. Малые предприятия по производству пива, безалкогольных напитков, спирта и ликероводочных изделий [Текст]: учеб. пособие/ Е.В.Ильина.- М.: ДеЛи принт, 2006.- 128 с.
Кільк. прим.:  2 

65.

663.4
Ф33

     Федоренко Б.Н. Инженерия пивоваренного солода [Текст]: учеб.-справ. пособие/ Б.Н.Федоренко.- С.Пб.: Профессия, 2004.- 248 с.
Кільк. прим.:  1 

66.

663.479
П55

     Помозова В.А. Производство кваса и безалкогольных напитков [Текст]: учеб. пособие/ В.А.Помозова.- С.Пб.: ГИОРД, 2006.- 192 с.
Кільк. прим.:  2 

67.

663.5
С72

     Спиртные напитки: Особенности брожения и производства [Текст]: пер. с англ./ Под ред. Э.Ли и Дж. Пигготта.- С.Пб.: Профессия, 2006.- 552 с.- (Научные основы и технологии).
Кільк. прим.:  1 

68.

663.6
К71

     Косой В.Д. Инженерная реология в производстве мороженого [Текст]: учеб. пособие/ В.Д.Косой, Н.И.Дунченко, А.В.Егоров.- М.: ДеЛи принт, 2008.- 196 с.
Кільк. прим.:  2 

69.

663.8
Ш96

     Шуманн Г. Безалкогольные напитки:сырье, технологии, нормативы [Текст]: пер. с нем./ Г.Шуманн.- С.Пб.: Профессия, 2004.- 278 с.
Кільк. прим.:  2 

70.

663.8
П12

     Павліш Л.О. Формування асортименту нових безалкогольних напоїв оздоровчого призначення: автореф. дис... кан. техн. наук: 05.18.15/ Л.О.Павліш; КНТЕУ.- К., 2011.- 20 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

71.

664
В93

     Вытовтов А.А. Теоретические и практические основы органолептического анализа продуктов питания [Текст]: учеб. пособие/ А.А.Вытовтов.- С.Пб.: ГИОРД, 2010.- 232 с.
Кільк. прим.:  4 

72.

664
С20

     Сарафанова Л.А. Современные пищевые ингредиенты. Особенности применения [Текст]/ Л.А.Сарафанова.- С.Пб.: Профессия, 2009.- 208 с.
Кільк. прим.:  1 

73.

8000
664
С33

     Серьогін О.О. Технологічне обладнання харчових виробництв: конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.050502 „Інжерна механіка” (спец. „Обладнання переробних і харчових виробництв”) ден. та заоч. форм навч. Ч.2/ О.О.Серьогін, В.В.Пономаренко, Д.М.Люлька.- К.: НУХТ, 2011.- 127 с.
Кільк. прим.:  12 

74.

7985
664
Т38

     Технологічне обладнання галузі: метод. реком. до викон. лабор. робіт для студ. напрям. 6.051701 „Харчова технологія та інженерія” (Технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення) ден. форми навч./ М.М.Пушанко, В.Г.Мирончук, В.В.Олішевський, О.І.Свідерська.- К.: НУХТ, 2011.- 21 с.
Кільк. прим.:  17 

75.

7984
664.1
П79

     Програма технологічної та переддипломної практик студентів спеціальності „Технології цукру та полісахаридів” IV та V курсів за освітньо-кваліфікаційними рівнями „бакалавр”, „спеціаліст” денної та заочної форм навчання/ Л.М.Хомічак, І.Б.Петриченко, В.Ю.Виговський, Ю.М.Резніченко.- К.: НУХТ, 2011.- 27 с.
Кільк. прим.:  16 

76.

664.6
Б37

     Бегеулов М.Ш. Основы переработки семян сои [Текст]: учеб. пособие/ М.Ш.Бегеулов.- М.: ДеЛи принт, 2006.- 181 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ХАРЧОВІ ЖИРИ

77.

665.2
П54

     Полянский К.К. Дифференциальный термический анализ пищевых жиров [Текст]: монографія / К.К.Полянский, С.А.Снегирев, О.Б.Рудаков.- М.: ДеЛи принт, 2004.- 85 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ІСТОРІЯ

78.

94(477)
Л36

     Левицька Н.М. Історія України. Україна в світі: історія і сучасність[Текст]: навч. посіб./ Н.М.Левицька; МОН України, НУХТ.- 2-ге вид., доп. І перероб.- К.: Кондор, 2012.- 424 с.
Кільк. прим.:  5 

 

 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

79.

 

     Chemical & engineering news. № 6, № 7, № 8.- Canada, 2012.- дарчий.
Кільк. прим.:  3

80.

 

     Higher education policy: the Quarterly Journal of the International Association of Universitiees. vol. 25. № 1.- 2012.- дарчий
Кільк. прим.:  1 

81.

 

     Актуальні Проблеми Економіки: наук. екон. журн. № 2/ засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр.- К.: Ін-т екон. НАНУ, 2012.
Кільк. прим.:  1 

82.

 

     Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования: содерж., формы и методы обуч. в высш. шк. № 1. Горшкова Е.А. Реабилитационное обучение : проблемы и пути решения/ МОН РФ, ФИРО.- М.: ФИРО, 2012.
Кільк. прим.:  1 

83.

 

     Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования: содерж., формы и методы обуч. в высш. шк. № 2. Константиновсий Д.Л. и др. Образование и жизненные пути молодежи (десятилетие 1998-2008)/ МОН РФ, ФИРО.- М.: ФИРО, 2012.
Кільк. прим.:  1 

84.

 

     Атестаційний вісник: інформ. бюл. № 3/ засн. : МОНМС України, Держ. інформ.-вироб. під-во, вид-во "Преса".- К.: Колофон, 2012.
Кільк. прим.:  1 

85.

 

     Безпека життєдіяльності. № 2.- К.: Основа, 2012.
Кільк. прим.:  1 

86.

 

     Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: наук. журн. № 4/ засн. : Держ. акад. керівн. кадрів і мистецтва.- К.: ДАККіМ, 2011.
Кільк. прим.:  1 

87.

 

     Бібліотечна планета: щокв. наук.-вироб. журн. № 1/ засн. : Нац. парлам. б-ка України.- К.: Нац. парлам. б-ка Укр., 2012.
Кільк. прим.:  1 

88.

 

     Бібліотечний вісник: наук.- теорет. та практ. журн. № 1/ засн. : НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського.- К.: НБУВ, 2012.
Кільк. прим.:  1 

89.

 

     Бухгалтерський облiк i аудит: наук.-практ. журн. № 2/ засн. : ТОВ "Екаунтiнг".- К.: Преса України, 2012.
Кільк. прим.:  2 

90.

 

     Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 1-2/ засн. : ред. журн. "Право України".- К.: Юрiнком, 2012.
Кільк. прим.:  2 

91.

 

     Бюллетень регистрации НИР и ОКР. № 1/ засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ.- К.: УкрІНТЕІ, 2012.
Кільк. прим.:  1 

92.

 

     Вiсник Нацiональної академiї наук України: щомiс. загальнонаук. та громад.-полiт. журн. № 1, № 2/ засн. : НАН України ; Вид.: Вид. дім "Академперіодика" НАН України.- К.: Президiя НАН України, 2012.
Кільк. прим.:  1 

93.

 

     Виноград. Вино: наук.-попул. журн., дод. до журн. "Дiм, сад, город". № 1.- К.: Нива, 2012.
Кільк. прим.:  1 

94.

 

     Виноград. Вино: наук.-попул. журн., дод. до журн. "Дiм, сад, город". № 5-6.- К.: Нива, 2011.
Кільк. прим.:  1 

95.

 

     Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часопис. № 4/ засн. : М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти АПН України та ін.- К.: Пед. преса, 2011.
Кільк. прим.:  1 

96.

 

     Вища школа: наук.-практ. вид. № 2/ засн. і вид. : Т-во "Знання" України, КОО.- К.: АТ Віпол, 2012.
Кільк. прим.:  1 

97.

 

     Відомості Верховної Ради України: офіц. вид. № 7, № 8, № 9/ засн. : Верхов. Рада України.- К.: Преса України, 2012.
Кільк. прим.:  3 

98.

 

     Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету: наук. журн. № 1.- К.: КНТЕУ, 2012.
Кільк. прим.:  1 

99.

 

     Вісник книжкової палати: наук.-практ. журн. № 1/ Книжк. палата України.- К.: Книжк. палата України, 2012.
Кільк. прим.:  1 

100.

 

     Вісник Національного банку України: наук.-практ. журн. № 2/ Нац. банк України.- К.: РПВ НБУ, 2012.
Кільк. прим.:  1 

101.

 

     Вода і водоочисні технології: укр. наук.-прак. журн. № 6/ засн. : засн : ТОВ "Укр. спілка фахівців в галузі очистки води".- К.: СПД Коляда О.П., 2011.
Кільк. прим.:  1 

102.

 

     Гастрономъ: ежемес. журн. № 3.- М.: ООО Бонниер Пабликейшенз, 2012.
Кільк. прим.:  1 

103.

 

     Гостиница и ресторан : бизнес и управление: журн. для проф. № 1.- М.: ООО Изд-во Хоспитэли, 2012.
Кільк. прим.:  1 

104.

 

     Дiлова панорама: Вісник київ. торг.-пром. палати України. № 11-12.- К.: КТПП, 2011.- дарчий.
Кільк. прим.:  1 

105.

 

     Дiловий вiсник: журн. Торг.-пром. палати України. № 2.- К.: Ф-ка друк. реклами, 2012.
Кільк. прим.:  1 

106.

 

     Джерело: Укр. РЖ. Сер. 1 : Природн. науки. Медицина. № 1/ НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. Вернадського.- К.: ІПРІ НАНУ, 2012.
Кільк. прим.:  1 

107.

 

     Джерело: Укр. РЖ. Сер. 2. : Технiка. Пром-сть. Сiл. госпо-во. № 1. Технiка. Пром-сть. Сiл. госпо-во/ НАН України, Ін-т пробл. реєстрацiї iнформацiї, НБУ iм. В.І.Вернадського.- К.: ІПРІ НАНУ, 2012.
Кільк. прим.:  1 

108.

 

     Джерело: Укр. РЖ. Сер. 3 : Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво. № 1. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво/ НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. Вернадського.- К.: ІПРІ НАНУ, 2012.
Кільк. прим.:  1 

109.

 

     Дистанционное и виртуальное обучение: науч. журн. № 2/ учредитель : Соврем. гуманитар. акад.- М.: Изд-во СГУ, 2012.
Кільк. прим.:  1 

110.

 

     Довідник кадровика: щоміс. спеціаліз. журн. № 1(спецвип.)/ М-во соц. політики України.- К.: Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2012.
Кільк. прим.:  1 

111.

 

     Довідник кадровика: щоміс. спеціаліз. журн. № 3/ М-во соц. політики України.- К.: Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2012.
Кільк. прим.:  1 

112.

 

     Довкілля та здоров'я: наук. журн. з пробл. мед. екології, гігiєни, охорони здоров'я та екологічної безпеки. № 1/ засн. : Укр. наук. гігiєн. центр, Укр. від-ня Міжнар. центру наук. культури - "Всесвітня лабораторія".- К.: Преса України, 2012.
Кільк. прим.:  1 

113.

 

     Екоінформ: вода, тепло, повітря, енергія, екологія. № 11/ засн. : О.А.Денис; вид. : ТзОВ "Екоінформ".- Львів: ПП "Левко", 2011.
Кільк. прим.:  1 

114.

 

     Економiка АПК: мiжнар. наук.-вироб. журн. № 2.-, № 3.- К.: Преса України, 2012.
Кільк. прим.:  1 

115.

 

     Економiка України: полiтико-екон. журн. М-ва економiки України, М-ва фiнансiв України та НАН України. № 3.- К.: Преса України, 2012.
Кільк. прим.:  1 

116.

 

     Економiка. Фiнанси. Право.: щомiсяч. iнформ.-аналіт. журн. № 10/ засн., вид. : АФ Аналiтик, Акад. муніципального упр.- К.: АТЗТ Вид-во Право, 2011.
Кільк. прим.:  1 

117.

 

     Експрес-новини : наука, техніка, виробництво. № 2/ засн. і вид. : УкрІНТЕІ.- К.: УкрІНТЕІ, 2012.
Кільк. прим.:  1 

118.

 

     Електротехніка і електромеханіка: наук.-практ. журн. № 1/ засн.: Харків. політех. ін-т.- Харків: ТОВ "Друкарня "Мадрід", 2012.
Кільк. прим.:  1 

119.

 

     Журнал микробиологии, эпидемологии и иммунобиологии: двухмес. науч.-практ. журн. № 1/ М-во здравохранения РФ, Всерос. о-во эпидемиологов. микробиологов и паразитологов.- М.: Изд-во Красная Звезда, 2012.
Кільк. прим.:  1 

120.

 

     Журнал прикладной химии. № 1/ учредитель : РАН.- С.Пб.: Наука, 2012.
Кільк. прим.:  1 

121.

 

     Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 2/ засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ.- К.: УкрІНТЕІ, 2012.
Кільк. прим.:  1 

122.

 

     Здоровье: энергия счастливой жизни (Украина). № 3/ учредитель : Волкова Н.А.- К.: ООО Новий друк, 2012.
Кільк. прим.:  1 

123.

 

     Инновации в образовании. № 2/ учредитель : Соврем. гуманит. акад.- М.: ГУП МО Колом. тип., 2012.
Кільк. прим.:  1 

124.

 

     Інтелектуальна власність: наук.-практ. журн. № 2/ засн. : Держ. департамент інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності.- К.: ДП Укрбланквидав, 2012.
Кільк. прим.:  1 

125.

 

     Інформаційний збірник Мінiстерства освіти України. № 4-5, № 6.- К.: Пед. преса, 2012.
Кільк. прим.:  2 

126.

 

     Кадровик: трудове право і упр. персоналом : щоміс. проф. журн. № 3/ засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фінасово-екон. розвитку-Україна".- К.: ТОВ Вид. Дім, 2012.
Кільк. прим.:  1 

127.

 

     Календар знаменити і пам'ятних дат: реком. бібліогр. довід. № 2/ засн. : Нац. парламент. бібл. Укр., Кн. палата Укр.- К.: Нац., парламент. бібл. Укр., Кн. палата Укр., 2012.
Кільк. прим.:  1 

128.

 

     Кибернетика и системный анализ: междунар. науч.-теорет. журн. № 2/ НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова.- К, 2012.
Кільк. прим.:  1 

129.

 

     Кодекси України. № 2. Житловий кодекс.- К.: Укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2012..
Кільк. прим.:  1 

 130.

 

     Комбикорма: пр-во и использ. : науч.-техн. и произв. журн. № 1/ учредители: Минсельхозпрод РФ, ОАО ФКК Росхлебпродукт, Ассоц. комбикормовых предпр., Кол. ред. журн.- М.: ЗАО Динамо, 2012.
Кільк. прим.:  1 

131.

 

     Компьютеры, сети, программирование. № 12/ учредитель С. Р. Лищук.- К., 2011.
Кільк. прим.:  1 

132.

 

     Лiки України: спецiалiз. iнформ. вид. № 1/ засн. : Фармацевт. асоц. України.- К.: Блiц-Інформ, 2012.
Кільк. прим.:  1 

133.

 

     Лiтопис журнальних статей: Держ. бiблiограф. покажч. України. № 2. Нац. бiблiогр. України.- К.: Книжк. палата України, 2012.
Кільк. прим.:  1 

134.

 

     Літопис книг: Держ. бібліограф. покаж. України. № 1/ Книжк. палата України.- К.: Книжк. палата України, 2012.
Кільк. прим.:  1 

135.

 

     Людина i праця: щоміс. журн. з питань захисту соц.-екон. ітересів населен. України. № 1, № 2/ засн. : М-во соц. політики України ; вид. : ДП Вид-во "Соцінформ".- К.: Інформ.-консультац. фiрма "Праця", 2012.
Кільк. прим.:  1 

136.

 

     Маркетинг и реклама: Укр. науч.-практ. журн. для рекламодат., маркетологов и рекламистов. № 2/ Учредитель: НВФ "Студцентр", при поддержке Союза рекламистов Украины.- Х.: Виктория, 2012.
Кільк. прим.:  1 

137.

 

     Математичні методи та фізико-механічні поля: наук. журн. Т.54. № 3/ НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача.- Львів: ІППМІМ, 2011.
Кільк. прим.:  1 

138.

 

     Мир мороженого и быстрозамороженных продуктов: единственный всерос. информ.-аналит. и практ. двухмесяч. журн. № 1/ учредитель : изд. дом "Холодильная техника".- Москва: ООО Петровский парк, 2012.
Кільк. прим.:  1 

139.

 

     Мир продуктов: информ.- аналит. изд. № 1/ учредитель и изд. : РИА Марк Пак.- К.: ТОВ Софія- А, 2012.
Кільк. прим.:  1 

140.

 

     Мир техники и технологий: междунар. промышлен. журн. № 2/ изд. и учредитель : ред. журн.- Чугуев: ПолиАрт, 2012.
Кільк. прим.:  1 

141.

 

     Мікробіологічний журнал: наук. журн. № 1/ НАН України, ІМІВ ім. Д. К. Забалотного, НУБІПУ.- К.: Наук. думка, 2012.
Кільк. прим.:  1 

142.

 

     Молочное дело: ежемес. произв.-практ. журн. № 11-12/ учредитель: ЧП "Корсар", ЗАО "Ковчег и Ко".- К.: ООО Футари-Принт, 2011.
Кільк. прим.:  1 

143.

 

     М'ясні технології світу: наук.-інформ. журн. № 12-1.- Тернопіль: ТзОВ Вид. дім "Стилус", 2011-2012.- дарчий.
Кільк. прим.:  1 

144.

 

     Мясной бизнес: ежемес. науч.-практ. журн. № 3/ изд. : ООО Биопром.- К.: Аванпост-Прим, 2012.
Кільк. прим.:  1 

145.

 

     Надзвичайна ситуацiя. № 2.- К.: Агенство Чорнобильiнтерiнформ, 2012
Кільк. прим.:  1 

146.

 

     Наука i суспiльство: щомiс. наук.-попул. i лiт.-худож. iлюстр. журн. № 1-2/ правлiння т-ва "Знання України".- К.: Преса України, 2012.
Кільк. прим.:  1 

147.

 

     Наука и жизнь: ежемес. науч.-попул. журн. № 2/ учредитель : Автоном. некоммер. орг. "Ред. журн. "Наука и жизнь".- М.: Пресса, 2012.
Кільк. прим.:  1 

148.

 

     Наука и религия: ежемес. науч.-попул. журн. № 2/ М-во печати и информ. РФ.- М.: ОАО "Пресса-1", 2012.
Кільк. прим.:  1 

149.

 

     Національний університет харчових технологій Наукові праці Національного університету харчових технологій. № 39.- К.: НУХТ, 2011.- 322 с.
Кільк. прим.:  1 

150.

 

     Національний університет харчових технологій Наукові праці Національного університету харчових технологій. № 40.- К.: НУХТ, 2011.- 208 с.
Кільк. прим.:  1 

151.

 

     Національний університет харчових технологій Наукові праці Національного університету харчових технологій. № 41.- К.: НУХТ, 2011.- 208 с.
Кільк. прим.:  1 

152.

 

     Наука та інновації = Science and Innovation: наук.-практ. журн. № 1/ засн. : НАН України ; вид. : вид. дім. "Академперіодика".- 2012.
Кільк. прим.:  1 

153.

 

     Новини енергетики: щоміс. наук.-техн. аналіт. журн. № 2/ засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради.- Київ: Вид-во "КВІЦ", 2012.
Кільк. прим.:  1 

154.

 

     Освіта в Україні: нормат.-прав. журн.: сист. вид.: щокв. нормат. журн. № 1/ М-во освіти і науки України, М-во юстиції; Засн. і вид.: НВП Форум.- Київ: НВП Форум, 2012.- +CD.- Дод. до журн. Вища освіта в Україні.
Кільк. прим.:  1 

155.

 

     Офіцiйний вісник України: щотиж. зб. актів законодавства. № 10, . № 11, . № 12, № 13, № 14, . № 15, № 16, № 17// М-во юстиції України.- К.: Право, 2012.
Кільк. прим.:  8

156.

 

     Охорона праці: наук.-виробн. щоміс. журн. № 2/ ком. по нагляду за охороною праці України.- К.: Преса України, 2012.
Кільк. прим.:  2 

157.

 

     Пищевая промышленность: ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 2/ учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром.- М.: РОСПИЩЕПРОМ, 2012.
Кільк. прим.:  1 

158.

 

     Підприємництво, господарство і право: щоміс. наук.- практ. госп.- прав. журн. № 2/ засн. : Союз ж-стів України, Ін-т держави і права НАН України.- К.: Кн. друк. наук. кн, 2012.
Кільк. прим.:  1 

159.

 

     Право України: Юридич. журн. № 1-2/ М-во юстиції України.- К.: ВАТ "Книжк. друк. наук. кн.", 2012.
              Кільк. прим.:  1 

160.

 

     Продукты & ингредиенты: междунар. специализир. журн. № 2, № 3/ изд. : ООО БИОПРОМ.- К.: Футари-Принт, 2012.
Кільк. прим.:  1 

161.

 

     Продукты Украины. Food UA: специализир. информ.-аналит. журн. № 1/ издатель : Smart Capital.- К.: ООО Рема- Принт, 2012.
Кільк. прим.:  1 

162.

 

     Рестораторъ: произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 3/ учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины".- К.: ООО "Бизнес-Логика", 2012.
Кільк. прим.:  1 

163.

 

     Реферативный журнал: Вып. свод. тома, 19. № 1. Химия/ Всерос. ин-т науч. и техн. информ. (ВИНИТИ).- М.: ВИНИТИ, 2012.- (Химия. Химия и технол. пищ. прод.; 19Р1).
Кільк. прим.:  1 

164.

 

     Сад, виноград i вино України: всеукр. щомiс. наук.-попул. журн. № 1-2/ засн. : М-во АПК України, Укрсадвинпром, Укр. акад. аграр. наук та iн.- К.: Преса України, 2012.
Кільк. прим.:  1 

165. 

 

     САПР и графика. № 1/ учредитель : ООО "КомпьютерПресс".- М.: КомпьютерПресс, 2012.
Кільк. прим.:  1 

166.

 

     Сыроделие и маслоделие: науч.-техн. и произв. журн. № 1/ учредитель : ред. журн. "Мол. пром-сть".- М.: Сыроделие, 2012.
Кільк. прим.:  1 

167.

 

     Технічна електродинаміка: наук.-прикл. журн. № 1/ НАН України, від-ня фізико-техн. пробл. енерг.- К.: Ін-т електродин. НАН України, 2012.
Кільк. прим.:  1 

168.

 

     Турбизнес: для профессионалов. № 1.- М.: ООО Турбизнес, 2012.
Кільк. прим.:  1 

169.

 

     Украинский туризм: всекур. изд. для проф. тур. бизнеса. 1/ учредитель и изд. : ООО Изд-во "Зеркало мира".- К.: ООО Изд-во "Зеркало мира", 2012.
Кільк. прим.:  1 

170.

 

     Україна: аспекти працi: наук.-екон. суспiл.-полiт. журн. № 1/ засн. : Фiрма "Праця".- К.: Праця, 2012.
Кільк. прим.:  1 

171.

 

     Український iсторичний журнал: наук. журн. № 1/ НАН України, Ін-т iсторiї України, Ін-т полiт. i етносоцiал. дослiдж.- К.: Наук. думка, 2012.
Кільк. прим.:  1  (ЧЗПВ)

172.

 

     Управление качеством: ежемес. произв.- техн. журн. 1/ учредитель : региональн. благотворит. обществ. организация инвалидов и пенсионеров "Просвещение".- М., 2012.
Кільк. прим.:  1 

173.

 

     Управление компанией. № 2/ учредитель и изд. : ООО "АА Плюс".- К., 2012.
Кільк. прим.:  1 

174.

 

     Управление персоналом: практ. журн. № 3/ изд. : Н. Осейко.- К., 2012.
Кільк. прим.:  1 

175.

 

     Фінансовий контроль: всеукр. наук.-практ. журн. № 2, № 3/ засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін.- К.: ТОВ Параміда, 2012.
Кільк. прим.:  1 

176.

 

     Химия и технология воды: междунар. науч.-техн. журн. № 1/ НАН Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В.Думанского,Отд-ние химии.- К, 2012.
Кільк. прим.:  1 

177.

 

     Хімiчна промисловість України: наук.-виробн. зб. № 1/ засн. : М-во хім. пром-сті УРСР,Укр. республ. правління всесоюзного хім. тов-ва ім. Д. І. Менделеева.- К.: Радянська Україна, 2012.
Кільк. прим.:  1 

178.

 

     Хлібопекарська і кондитерська промисловість України: щоміс. наук.-вироб. і практ. журн. № 2/ співвид. та засн. : НУХТ, Держ. департ. з прод. України, Укрхлібпром та ін.- К.: ПП Авокадо, 2012.
Кільк. прим.:  1 

179.

 

     Хранение и переработка зерна: ежемес. науч.-практ. журн. № 2/ учредитель : ООО "АПК-Зерно".- Д.: Арт-Пресс, 2012.
Кільк. прим.:  1 

180.

 

     Ціноутворення у будівництві: зб. офіц. док. та роз'яснень. № 2/ засн. та вид. : наук.-вироб. фірма "Інпроект".- Київ: ТОВ Бізнес-Логіка, 2012.
Кільк. прим.:  1 

181.

 

     Цукор України: наук.- практ. галузевий журн. № 1/ засн. : Нац. асоц. цукровиків України, Укр. НДІ цукрової пром-сті, ІАЦ "Цукор України".- К.: Цукор України, 2012.
Кільк. прим.:  1 

182.

 

     Электрик: практ. электротехника. № 1-2/ учредитель : ДП "Изд-во Радіоаматор".- К.: Преса України, 2012.
Кільк. прим.:  1 

183.

 

     Электронные компоненты и системы: массовый ежемес. науч.-техн. журн. № 2/ учредитель и изд. : науч.-произв. фирма VD MAIS.- Киев: ДП ВПЦ "Такі справи", 2012.
Кільк. прим.:  1 

184.

 

     Энергосбережение: все об энергоэффективности и ресурсосбережении. № 2/ учредитель : ГП Юго-восточное региональное объединение по энергоснабжению.- Донецк: Астро, 2012.
Кільк. прим.:  1 

185.

 

     Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит: общегос. науч. произв. и инф. журн. № 1/ учредитель : ООО СВЭКО.- Харьков: БЭТ, 2012.
Кільк. прим.:  1 


Створено : 28/03/2012 @ 16:54
Оновлено : 29/03/2012 @ 08:39
Категорія :
Сторінка переглянута 1768 раз


Версія для друку Версія для друку

  tipobet365 guvenilir bahis siteleri bahis siteleri bahis canli casino, casino siteleri, lisansli casino siteleri, artemisbet, youwin, protez sac