Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

Нові надходження до бібліотеки за лютий 2012р.

 

 

КОМПЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

1.

004
Г54

     Глинський Я.М. Практикум з інформатики [Текст]: навч. посіб.: самоучитель/ Я.М.Глинський.- 12-е вид., онов.- Львів: СПД Глинський, 2010.- 304 с.
 Кільк. прим.:  1 

2.

004.7
Б86

     Бойчук І.В. Інтернет в маркетингу [Текст]: підруч./ І.В.Бойчук, О.М.Музика.- К.: ЦУЛ, 2010.- 512 с.
  Кільк. прим.:  2 

3.

004.7
К59

      Козловський А.В. Комп’ютерна техніка та інформаційні технології [Текст]: навч. посіб./А.В.Козловський, Ю.М.Паночишин, Б.В.Погріщук. – К.: Знання, 2011. -463 с.
  Кільк. прим.:1

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ

4.

005
З-78

     Зовнішньоекономічний менеджмент [Текст]: навч. посіб./І.І.Дахно, Г.В.Бабич, В.М.Барановська, Ю.А.Бовтрук. –К.: ЦУЛ, 2012. -568 с.
Кільк. прим.: 1

5.

005
М50

     Черваньов Д. Менеджмент [Текст]: терміни, тести, вправи, завдання, навчальні конкретні ситуації (кейси),проблематика курсових, випускних, дисертаційних робіт: підруч./ Д.Черваньов.- К.: Вид. центр "Київський університет", 2010.- 853 с.
  Кільк. прим.:  1

6.

005
С14

     Садловська І.П. Інвестиційний менеджмент [Текст]: навч. посіб./ І.П.Садловська.- К.: Кондор, 2011.- 212 с.
  Кільк. прим.:  15

7.

005
Б56

     Бечко П.К. Податковий менеджмент [Текст]: Навч. посіб./ П.К.Бечко, Н.В.Лиса.- К.: ЦУЛ, 2009.- 288 с.
  Кільк. прим.:  3 

 

 

КУЛЬТУРА

8.

008
О-75

     Основи культурології [Текст]: навч. посіб./ Л.О.Сандюк, Н.В.Щубелка, О.В.Сулим, С.П.Симоненко; За ред. Л.О.Сандюка.- К.: ЦУЛ, 2012.- 400 с.
 Кільк. прим.:  1 

9.

008(044)
І-90

     Історія української культури [Текст]: навч. посіб./ За ред. О.Ю.Павлової.- К.: ЦУЛ, 2012.- 352 с.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

ФІЛОСОФІЯ, ПСИХОЛОГІЯ

10.

1
Є24

     Європейський словник філософій [Текст]: лексикон неперекладностей: пер. з фр. Т.1.- 2-ге вид., виправл.- К.: Дух і Літера, 2011.- 576 с.
 Кільк. прим.:  2

11.

1
Т23

     Татаркевич В. Історія філософії [Текст]: в 3-х т.: пер. з пол. А. Шкраб'юка. Т.1. Антична і середньовічна філософія/ В.Татаркевич.- 2-е вид., виправ.- Л.: Свічадо, 2006.- 456 с.
 Кільк. прим.:  1 

12.

1
Т23

     Татаркевич В. Історія філософії [Текст]: в 3-х т.: пер. з пол. О. Гірний. Т.3. Філософія XIX століття і новітня/ В.Татаркевич.- Л.: Свічадо, 1999.- 568 с.
  Кільк. прим.:  1 

13.

1
Т23

     Татаркевич В. Історія філософії [Текст]: в 3-х т.: пер. з пол. Я. Саноцький, О. Гірний. Т.2. Філософія Нового Часу до 1830 року/ В.Татаркевич.- Л.: Свічадо, 1999.- 352 с.
  Кільк. прим.:  1 

14.

1
Ф56

     Філософія [Текст]: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб./ За ред. Л.В.Губерського.- 2-ге вид., стер.- К.: Знання, 2012.- 621 с.
 Кільк. прим.:  1 

15.

141
А38

     Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевої "Політики"[Текст]: пер. з лат. О.Кислюка/ Т.Аквінський.- 2-ге вид.- К.: Основи, 2003.- 794 с.
 Кільк. прим.:  1 

16.

141(430)
Г12

     Гайдеггерт М. Дорогою до мови [Текст]: пер. з нім. В.Кам'янець/ М.Гайдеггерт.- Л.: Літопис, 2007.- 232 с.
 Кільк. прим.:  1 

17.

141(44)
П19

     Паскаль Б. Думки [Текст]: пер. з фр. А.Перепадя/ Б.Паскаль.- К.: Дух і Літера, 2009.- 704 с.
  Кільк. прим.:  1 

18.

141(492)
С72

     Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат [Текст]: пер. з лат. В.Литвинов/ Б.Спіноза.- К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2005.- 237 с.
 Кільк. прим.:  1 

19.

159.9
Х69

     Ходаківський Є.І. Психологія управління [Текст]: навч. посіб./ Є.І.Ходаківський, Ю.В.Богоявленська, Т.П.Грабар.- 3-тє вид., перероб. та доп.- К.: ЦУЛ, 2011.- 664 с.
 Кільк. прим.:  1

 

 

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА

20.

174
Н40

     Невелєв О.М. Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності [Текст]: навч. посіб./ О.М.Невелєв, В.В.Іваненко.- К.: ЦУЛ, 2009.- 168 с.
 Кільк. прим.:  2 

 

 

РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я)

21.

27
А18

     Августин С. Сповідь [Текст]: пер. з лат. Ю.Мушака/ С.Августин.- Л.: Свічадо, 2008.- 356 с.
 Кільк. прим.:  1 

22.

27
А19

     Аверинцев С. Софія - Логос [Текст]:словник/ С.Аверинцев.- 3-те вид.- М.: Дух і Літера, 2006.- 650 с.
  Кільк. прим.:  1 

 

 

СТАТИСТИКА

23.

311
М21

     Мальчик М.В. Фінансова статистика [Текст]: навч. посіб./ М.В.Мальчик, С.І.Галашко, А.І.Пелех.- К.: ЦУЛ, 2011.- 184 с.
 Кільк. прим.:  1 

24.

311
О-62

      Опря А.Т. Статистика (з програмованою формою контролю знань)[Текст]: Математична статистика. Теорія статистики.: навч. посіб./ А.Т.Опря. –К.: ЦУЛ, 2012. -448 с.
  Кільк. прим.: 1

 

 

ПОЛІТИКА. ПОЛІТОЛОГІЯ

25.

32
В18

     Варзар І.М. Політична етнологія [Текст]: пропедевт. курс: підруч./ І.М.Варзар.- 2-ге вид., переробл. та доп.- К.: ДП"Вид. дім "Персонал", 2011.- 354 с.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

27.

330.1
Щ70

     Щетинін А.Г. Політична економія [Текст]: підруч./ А.Г.Щетинін.- К.: ЦУЛ, 2011.- 480 с.
 Кільк. прим.:  2 

28.

330.3
Б86

      Боярко І.М. Інвестиційний аналіз [Текст]: навч. посіб./І.М.Боярко, Л.Л.Гриценко.- К.: ЦУЛ, 2011.- 400 с.
  Кільк. прим.: 1

29.

331.1
Ж86

     Жуковська В.М. Управління персоналом. Практикум [Текст]: навч. посіб./ В.М.Жуковська, І.П.Миколайчук.- К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010.- 293 с.
 Кільк. прим.:  5 

30.

331.45
О-75

      Основи охорони праці [Текст]: підруч./П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О.П.Панчук, О.Г.Чорна. –К.: ЦУЛ, 2011. -224 с.
  Кільк.прим.: 1

31.

331.5
Н35

     Національний класифікатор України "Класифікатор професій" ДК 003:2010: станом на 11.04.2011 р.- К.: ЦУЛ, 2011.- 360 с.
 Кільк. прим.:  3

32.

334
І-18

     Іванов Ю.Б. Малий бізнес: управління податками [Текст]: монографія/ Ю.Б.Іванов, К.В.Петросянц.- Х.: ВД "ІНЖЕК", 2009.- 352 с.
 Кільк. прим.:  3 

33.

336
Б98

     Бюджетна система [Текст]: навч. посіб./ К.М.Владимиров, Л.О.Абсава, Л.В.Владимирова, Т.К.Мінза.- К.: Кондор, 2009.- 220 с.
 Кільк. прим.:  15 

34.

336
П58

      Попова Л.М. Казначейська система [Текст]: навч. посіб./Л.М.Попова, С.М.Попова, В.І.Успаленко. – К.: ЦУЛ, 2011. -164 с.
  Кільк. прим.: 1

35.

336
Ф47

     Фещенко Л.В. Бюджетна система України [Текст]: навч. посіб./ Л.В.Фещенко, П.В.Проноза, Н.В.Кузьминчук.- К.: Кондор, 2008.- 440 с.
 Кільк. прим.:  15 

36.

338(477)
Г85

     Гринів Л.С. Національна економіка [Текст]: навч. посіб./ Л.С.Гринів, М.В.Кічурчак.- Львів: Магнолія 2006, 2010.- 464 с.
 Кільк. прим.:  10 

37.

338(477)
Н35

     Національна економіка [Текст]: навч. посіб./ В.В.Білоцерківець, О.О.Завгородня, В.К.Лебедєва, В.М.Тарасевич; За ред. В.М.Тарасевича.- К.: ЦУЛ, 2009.- 280 с.
 Кільк. прим.:  30 

 

 

ТУРИЗМ

38.

338.48
С83

     Стратегічний розвиток туристичного бізнесу [Текст]: монографія/ А.А.Мазаракі, Т.І.Ткаченко, С.В.Мельниченко, М.Г.Бойко; За ред. А.А.Мазаракі.- К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010.- 596 с.
 Кільк. прим.:  5 

39.

338.48
К45

     Кифяк В.Ф. Організація туризму [Текст]:навч. посіб./В.Ф.Кифяк.- Чернівці: Книги-XXI, 2011.-344 с.
 Кільк. прим.:  5 

40.

338.48
К52

      Кляп М.П. Сучасні різновиди туризму [Текст]: навч. посіб./ М.П.Кляп, Ф.Ф.Шандор. – К.: Знання, 2011. – 334 с.
  Кільк.: прм.: 4

41.

338.48
Ч75

     Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії [Текст]: навч. посіб./ Н.В.Чорненька.- 3-тє вид., доп. і перероб.- К.: Атіка, 2009.- 392 с.
 Кільк. прим.:  3 

 

 

ТОРГІВЛЯ. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ.
СВІТОВА ЕКОНОМІКА

41.

339.13
Р51

     Ринок і ресурси споживчих товарів [Текст]: навч. посіб./ Н.О.Офіленко, А.П.Кайнаш, О.В.Калашник, С.Е.Мороз.- К.: ЦУЛ, 2011.- 184 с.
 Кільк. прим.:  1 

42.

339.138
Ш95

     Шульгіна Л.М. Маркетинг туристичній індустрії [Текст]: опорний конспект лекцій/ Л.М.Шульгіна.- К.: КНТЕУ, 2010.- 99 с.
 Кільк. прим.:  3 

43.

339.5
Я47

     Яковлєв Ю.П. Економіка торгівлі [Текст]: навч. посіб./ Ю.П.Яковлєв.- Херсон: Олді-плюс, 2009.- 356 с.
 Кільк. прим.:  3 

44.

339.7
М58

     Міжнародні фінанси (за модульною системою навчання)[Текст]: теоретично-практичний посіб./ В.П.Шило, С.С.Доровська, С.Б.Ільіна, Н.С.Іванова. – К.: Кондар, 2010. -346 с.
  Кільк. прм.: 1

45.

339.9
К56

     Ковальчук В.М. Світова економіка : її історія та дослідники [Текст]: навч. посіб./ В.М.Ковальчук, Ц.Г.Лі, Л.А.Остановка.- К.: ЦУЛ, 2011.- 524 с..
 Кільк. прим.:  1 

46.

339.9
М58

     Міжнародна економіка[Текст]: навч. посіб./ Ю.Г.Козак, Ю.М.Пахомов, Н.С.Логвінова, А.А.Наумчик; МОНМС України, НАН України ; за ред. Ю.Г.Козака, Ю.М. Пахомова, Н.С. Логінова.- 3-тє вид., перероб. та доп.- К.: ЦУЛ, 2012.- 400 с.
 Кільк. прим.:  1 

47.

339.9
М58

     Міжнародна мікроекономіка [Текст]: навч. посіб./ Ю.Г.Козак, Ю.М.Пахомов, Н.С.Логвінова, А.А.Наумчик; за ред Ю. Г. Козака, Ю. М. Пахомова, Н. С. Логінової ; МОНМС України, НАН України.- 3-тє вид., перероб. та доп.- К.: ЦУЛ, 2012.- 368 с.
 Кільк. прим.:  1 

48.

339.9
З-78

     Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Текст]: навч. посіб./ За ред. О.В.Шкурупій.- К.: Центр навч. літ., 2012.- 248 с.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

ПРАВО

49.

342.9
А31

     Адміністративне право. Загальна частина [Текст]: навч. посіб./ С.М.Алфьоров, С.В.Ващенко, М.М.Долгополова, А.П.Купін. – К.: ЦУЛ, 2011. – 216 с.
Кільк. прим.: 1

50.

346
Н55

     Несинова С.В. Господарське право України [Текст]: навч. посіб./ С.В.Несинова, В.С.Воронко, Т.С.Чебікіна; за ред. С. В. Несинової ; Дніпропетр. ун-т екон. та права.- К.: ЦУЛ, 2012.- 564 с.
  Кільк. прим.:  1 

51.

347(477)
Р70

     Ромовська З.В. Українське цивільне право. Право власності [Текст]: підруч./ З.В.Ромовька. – К.: Алеута, 2011. – 246 с.
  Кільк. прим.: 1

52.

347.73
Б23

     Бандурка О.М. Податкове право [Текст]: наук.-практ. посіб./ О.М.Бандурка, В.Д.Понікаров, С.М.Попова.- К.: ЦУЛ, 2012.- 312 с.
              Кільк. прим.:  1  

53.

347.77
В15

     Валлє В. Парадокси права інтелектуальної власності [Текст]/ В.Валлє.- К.: Освіта України, 2010.- 448 с.
 Кільк. прим.:  2 

 

 

СТРАХУВАННЯ

54.

368
Г57

     Говорушко Т.А. Страхові послуги [Текст]: підруч./ Т.А.Говорушко; МОН України, НУХТ.- К.: ЦУЛ, 2011.- 376 с.
 Кільк. прим.:  1 

55.

369
В60

     Внукова Н.М. Соціальне страхування [Текст]: навч. посіб./ Н.М.Внукова, Н.В.Кузьминчук.- К.: Кондор, 2009.- 352 с.
 Кільк. прим.:  20 

 

 

ДОЗВІЛЛЯ

56.

379.8
Б41

     Бейдик О.О. Рекреаційні ресурси України [Текст]: навч. посіб./ О.О.Бейдик.- 3-тє вид. перероб. та доп.- К.: Альтерпрес, 2011.- 462 с.
 Кільк. прим.:  5 

57.

379.85
П16

     Пангелов Б.П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей [Текст]: навч. посіб./ Б.П.Пангелов.- К.: Академвидав, 2010.- 248 с.
  Кільк. прим.:  3 

 

 

ЕКОЛОГІЯ

58.

504
З-13

     Заверуха Н.М. Основи екології [Текст]: навч. посіб./ Н.М.Заверуха, В.В.Серебряков, Ю.А.Скиба.- 2-е вид.- К.: Каравела, 2011.- 304 с.
 Кільк. прим.:  5

59.

504
К49

     Клименко Л.П. Техноекологія [Текст]: посіб./ Л.П.Клименко, І.І.Залеський.- Київ: ВЦ "Академія", 2011.- 256 с.
  Кільк. прим.:  5 

 

 

ХІМІЯ

60.

541.1
Ф50

     Фізична і колоїдна хімiя [Текст]: навч. посіб./ А.І.Костржицький, О.Ю.Калінков, В.М.Тіщенко, О.М.Берегова; Ред. А.І.Костржицький.- К.: ЦУЛ, 2008.- 496 с.
 Кільк. прим.:  2 

61.

544
К64

     Кононський О.І. Фізична і колоїдна хімiя [Текст]: підруч./ О.І.Кононський.- 2-ге вид., доп. і випр.- К.: ЦУЛ, 2009.- 496 с.
 Кільк. прим.:  2   

62.

577.1
Б63

     Біологічна хімія. Практикум [Текст]: навч. посіб./ Л.Ф.Павлоцька, Н.В.Дуденко, Є.Я.Левітін, І.В.Цихановська.- Суми: Університетська книга, 2011.- 63 с.
 Кільк. прим.:  2 

63.

577.34
Т38

     Техногенні радіонукліди у прісноводних екосистемах [Текст]: монографія/ За ред. В.Д.Романенка.- К.: Наукова думка, 2010.- 262 с.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

ДІЄТЕТИКА. (ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ)

64.

613
Ф50

     Фізіологія харчування. Практикум [Текст]: підруч./ Л.Ф.Павлоцька, Н.В.Дуденко, Є.Я.Левітін, І.В.Цихановська.- Суми: Університетська книга, 2011.- 152 с.
 Кільк. прим.:  1 

65.

613.2
Д44

     Диетическое питание[Текст]: учеб. пособие-справочник : в 2 т. Т.1. Физические основы диетического питания/ А.И.Черевко, Н.В.Дуденко, Л.Ф.Павлоцкая, Л.Р.Димитриевич.- Сумы: Университетская книга, 2011.- 432 с.
 Кільк. прим.:  1 

66.

614.31(477)
З-19

     Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів" [Текст]: станом на 10 лютого 2012 р.- К.: ЦУЛ, 2012.- 70 с.
 Кільк. прим.:  5 

 

 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

67.

614.8
Б40

     Безпека життєдіяльності [Текст]: навч. посіб./П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О.П.Панчук, О.Г.Чорна. –К.: ЦУЛ, 2011. – 276 с.
Кільк. прим.: 1

68.

615.9
Т51

     Токсикологічна хімiя харчових продуктів та косметичних засобів [Текст]: підруч./ С.А.Воронов, Ю.Б.Стецишин, Ю.В.Панченко, В.П.Васильєв; За ред. С.А.Воронова.- Л.: Вид-во Львівської політехніки, 2010.- 316 с.
 Кільк. прим.:  2   

 

 

ВИПРОБУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

69.

620.9
Р59

     Роголь Г.Л. Енергозбереження [Текст]: навч. посіб./ Г.Л.Роголь.- К.: Дельта, 2007.- 192 с.
  Кільк. прим.:  5 

70.

620.1
М87

     Мошинський С.І. Задачі і приклади з опору матеріалів [Текст]: навч. посіб./ С.І.Мошинський, О.П.Примак, О.Г.Гуртовий. – К.: Освіта України, 2009. -400 с.
Кільк. прим.: 3

 

 

ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

71.

621.3
З-18

    Закладний О.М. Електропривод [Текст]: навч. посіб./ О.М.Закладний, В.В.Прокопенко, О.О.Закладний. – К.: Освіта України, 2009. – 351 с.
  Кільк. прим.: 2

72.

621.3
Э45

     Электротехнический справочник [Текст]/ С.Л.Корякин-Черняк, О.Н.Партала, Ю.Н.Давиденко, В.Я.Володин.- Изд. 2-е, перераб. и доп.- С.Пб.: Наука и Техника, 2011.- 464 с.
  Кільк. прим.:  1 

73.

621.3
С60

     Соловей О.І. Промислові електротехнологічні установки [Текст]: навч. посіб./ О.І.Соловей.- К.: Кондор, 2009.- 174 с.
 Кільк. прим.:  15 

74.

621.3
Ш51

     Шестеренко В.Є. Системи електроспоживання та електропостачання промислових підприємств [Текст]: підруч./ В.Є.Шестеренко.- Вінниця: Нова Книга, 2011.- 656 с.
 Кільк. прим.:  1 

75.

621.3
М19

     Маліновський А.А. Основи електроенергетики та електропостачання [Текст]: підруч./ А.А.Маліновський, Б.К.Хохулін.- 2-ге вид., перероб. і доп.- Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2009.- 436 с.
 Кільк. прим.:  1 

76.

621.3
М34

     Математичне моделювання в електроенергетиці [Текст]:підруч./ О.В.Кириленко, М.С.Сегеда, О.Ф.Буткевич, Т.А.Мазур; За ред. М.С.Сегеда.- Л.:Вид-во Нац. ун-ту"Львівька політехніка",2010.-608 с.
 Кільк. прим.:  1 

77.

621.3
Р83

     Рудницький В.Г. Внутрішньоцехове електропостачання. Курсове проектування [Текст]: навч. посіб./ В.Г.Рудницький.- Суми: ВТД "Університетська книга", 2012.- 280 с.
 Кільк. прим.:  20 

78.

621.3
С28

     Сегеда М.С. Електричні мережі та системи [Текст]: підруч./ М.С.Сегеда.- 2-ге вид.- Л.: Видав. Львівська політехніка, 2009.- 488 с.
 Кільк. прим.:  1

79.

621.3
Р98

     Рябенький В.М. Основи моделювання систем і процесів в електротехніці [Текст]: використання пакета прикладних програм MATLAB/Simulink: навч. посіб./ В.М.Рябенький, С.В.Драган, Л.В.Солобуто; Ред. В.М.Рябенький.- Л.: Новий Світ-2000, 2010.- 385 с.
 Кільк. прим.:  2 

 

 

ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА

80.

621.56
Т45

     Тітлов О.С. Холодильне обладнання підприємств харчової промисловості [Текст]: навч. посіб./ О.С.Тітлов, С.Ф.Горикін.- Л.: Новий Світ-2000, 2011.- 286 с.
  Кільк. прим.:  40 

 

 

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ РІДИН І ГАЗІВ

81.

621.6
К90

     Кулінченко В.Р. Лопатеві і гідроструминні багатофункціональні насосні установки (проектування, розрахунок і експлуатація) [Текст]: навч. посіб./ В.Р.Кулінченко, О.П.Ломейко.- Мелітополь: ТОВ "ВБ ММД", 2011.- 260 с.
 Кільк. прим.:  5 

 

 

РІЗАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ

82.

621.9
Б86

     Бочков В.М. Металорізальни верстати [Текст]: навч. посіб./ В.М.Бочков, Р.І.Сілін, О.В.Гаврильченко.- Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2009.- 268 с.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

САНІТАРНА ТЕХНІКА. ВОДОПОСТАЧАННЯ

83.

628
З-33

     Запольский А.К. Очистка воды коагулированием [Текст]: монография/ А.К.Запольский.- Каменец-Подольский: ЧП"Медоборы-2006", 2011.- 296 с.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ                                                                             ТА ПІДПРИЄМСТВАХ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

84.

640.4
П27

     Пересічний М.І. Технологія продукції ресторанного господарства [Текст]: опорний конспект лекцій. Ч.2/ М.І.Пересічний, С.М.Пересічна, М.Ф.Кравченко.- К.: КНТЕУ, 2011.- 182 с.
 Кільк. прим.:  3 

85.

640.41
М21

     Мальська М.П. Готельний бізнес: теорія та практика [Текст]: підруч./ М.П.Мальська, І.Г.Пандяк.- 2-ге вид., перероб. та доп.- К.: ЦУЛ, 2012.- 472 с.
 Кільк. прим.:  20 

86.

640.43
М65

     Міска В.Г. Економіка підприємства ресторанного господарства [Текст]: опорний конспект лекцій/ В.Г.Міска, С.П.Гаврилюк.- К.: КНТЕУ, 2011.- 122 с.
 Кільк. прим.:  3

87.

640.4
О-64

     Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства [Текст]: підруч./ А.А.Мазаракі, Н.О.П'ятницька, Г.Т.П'ятницька, Т.Є.Литвиненко; За ред. Н. О. П'ятницької.- 2-ге вид., перероб. та доп.- К.: ЦУЛ, 2011.- 584 с.
 Кільк. прим.:  6 

 

 

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ. ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ. СТРАВИ

88.

641
Б71

     Блюда из рыбы и морепродуктов [Текст]: пер. с нем.- М.: ЗАО "БММ", 2010.- 160 с.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

 

 

КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

89.

65
П75

     Прийняття управлінських рішень [Текст]: навч. посіб./ Ю.Є.Петруня, В.Б.Говоруха, Б.В.Літовченко, М.Ф.Мормуль; За ред. Ю.Є.Петруні.- 2-ге вид.- К.: ЦУЛ, 2011.- 216 с.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

БУХГАЛТЕРІЯ. РАХІВНИЦТВО

90.

657
М69

     Михайлов М.Г. Бухгалтерський облік у бюджетних установах [Текст]: навч. посіб./ М.Г.Михайлов, М.І.Телегунь, О.П.Славкова; за ред. М. Г. Михайлова.- К.: ЦУЛ, 2011.- 384 с.
 Кільк. прим.:  1 

91.

657
О-64

     Організація бухгалтерського обліку [Текст]: навч. посіб./ Ю.Д.Чацкіс, Е.С.Гейєр, О.А.Наумчук, І.О.Власова.- К.: ЦУЛ, 2011.- 564 с.
 Кільк. прим.:  2 

92.

657
Ш25

     Шара Є.Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік [Текст]: навч. посіб./Є.Ю.Шара, О.О.Бідюк, І.Є.Соколовська-Гончаренко. – К.: ЦУЛ, 2011. -424 с.
Кільк. прим.: 1

93.

657
Ш25

     Шара Є.Ю. Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях [Текст]: навч. посіб./ Є.Ю.Шара, О.М.Андрієнко, Л.І.Жидеєва.- К.: ЦУЛ, 2011.- 440 с.
 Кільк. прим.:  1 

94.

657
В67

     Волкова І.А. Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст]: навч. посіб./ І.А.Волкова, М.В.Реслер, О.Ю.Калініна.- К.: ЦУЛ, 2011.- 304 с.
 Кільк. прим.:  1 

95.

657.1
І-23

     Іванюта П.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті [Текст]: навч. посіб./ П.В.Іванюта.- К.: ЦУЛ, 2007.- 180 с.
 Кільк. прим.:  2

96.

657
М31

     Маслак О.О. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності [Текст]: навч. посіб./ О.О.Маслак, В.Й.Жежуха.- К.: Каравела, 2011.- 400 с.
 Кільк. прим.:  4

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ

97.

658.1
З-38

     Захарченко В.І. Економіка підприємства [Текст]: практикум (збірник задач і виробничих ситуацій): навч. посіб./ В.І.Захарченко, М.М.Меркулов, Л.В.Ширяєва.- К.: ЦУЛ, 2012.- 144 с.
 Кільк. прим.:  10 

98.

658.1
І-19

     Іванілов О.С. Економіка підприємства [Текст]:підруч./О.С.Іванілов.-2-ге вид.- К.: ЦУЛ, 2011.- 728 с.
 Кільк. прим.:  1 

99.

658.14
Д18

     Данілов О.Д. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях [Текст]: навч. посіб./ О.Д.Данілов, Т.В.Паєнтко.- К.: ЦУЛ, 2011.- 256 с.
 Кільк. прим.:  1 

100.

658.14
Н53

     Непочатенко О.О. Фінанси підприємств[Текст]:навч. посіб./О.О.Непочатенко.- К.:ЦУЛ, 2011.-328 с.
 Кільк. прим.:  2

101.

658.15
Е45

     Економічна діагностика [Текст]: навч. посіб./ Т.Ф.Косянчук, В.В.Лук'янова, Н.І.Майорова, В.В.Швид; За заг. ред. Т.Ф.Косянчук.- Л.: Новий Світ-2000, 2011.- 452 с.
 Кільк. прим.:  1 

102.

658.15
Ш50

     Шеремет О.О. Фінансовий аналіз [Текст]: навч. посіб./ О.О.Шеремет.- МОН України, НУХТ.- К.: Міленіум, 2011.- 196 с.
 Кільк. прим.:  30 

103.

658.5
Т19

     Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства [Текст]: навч. посіб./ Г.М.Тарасюк, Л.І.Шваб.- 4-е вид.- К.: Каравела, 2011.- 352 с.
 Кільк. прим.:  2 

104.

658.589
І-66

     Інноваційні технології виробництва харчової продукції масового споживання [Текст]: монографія/ П.П.Пивоваров, О.О.Гринченко, В.М.Михайлов, С.В.Іванов.- Х.: Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі, 2011.- 444 с.
 Кільк. прим.:  1 

105.

658.6
С40

     Сирохман І.В. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення [Текст]: навч. посіб./ І.В.Сирохман, В.М.Завгородня.- К.: ЦУЛ, 2009.- 544 с.
 Кільк. прим.:  5 

 

 

ТОВАРОЗНАВСТВО

106.

658.6
С40

     Сирохман І.В. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари [Текст]: підруч./ І.В.Сирохман, В.М.Завгородня.- 2-ге вид.- К.: Центр навч літ., 2009.- 616 с.
 Кільк. прим.:  10 

107.

658.6
Б64

     Бірта Г.О. Товарознавство м`яса [Текст]: навч. посіб./ Г.О.Бірта, Ю.Г.Бургу; МОНМС України, Полтавський ун-т економ. і торгівлі.- К.: ЦУЛ, 2011.- 164 с.
 Кільк. прим.:  2 

108.

658.6
Б64

     Бірта Г.О. Товарознавча характеристика продукції свинарства [Текст]: навч. посіб./ Г.О.Бірта.- К.: ЦУЛ, 2011.- 144 с.
  Кільк. прим.:  1 

 

 

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

109.

66.0
П84

     Процеси та апарати хімічних технологій [Текст]: у 5-ти ч.: навч. посіб. Ч.5. Екстракція, Екстрагування, адсорбція, кристалізація та баромембранні процеси/ Я.М.Ханик, В.І.Троцький, О.В.Станіславчук, В.В.Майструк; За ред. Я.М.Ханика.- Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2010.- 176 с.
  Кільк. прим.:  1 

 

 

 

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

110.

664.68
К52

     Клюковська Л.О. Лабораторний практикум з предмета "Технологія борошняних кондитерських виробів"[Текст]: навч. посіб./ Л.О.Клюковська, О.В.Гараскевич.- К.: Освіта України, 2011.- 256 с.
 Кільк. прим.:  16 

 

 

БУДІВЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

111.

69
Б90

     Будівельне матеріалознавство [Текст]: підруч./ П.В.Кривенко, К.К.Пушкарьова, В.Б.Барановський, М.О.Кочевих.- К.: Ліра-К, 2012.- 624 с.
 Кільк. прим.:  1 

112.

69
Г44

     Гетун Г.В. Архітектура будівель та споруд [Текст]: підруч. Кн.1. Основи проектування/ Г.В.Гетун.- К.: Кондор, 2011.- 378 с.
 Кільк. прим.:  3 

 

 

МОВА. МОВОЗНАВСТВО

113.

811.111
К21

     Карачун В.Я. Украінсько-англійський словник загальнонаукової та науково-технічної лексики [Текст]/ В.Я.Карачун, Ю.З.Прохур.- К.: Видавець Карпенко В.М., 2008.- 2416 с.
 Кільк. прим.:  5 

114.

811.112.2
У45

     Українсько-німецький тематичний словник/ Н.Яцко, М.Яцко, В.Карпенко, Ю.Карпенко.- 3-тє вид., доп.- К.: Видавець Карпенко В.М., 2009.- 272 с.
              Кільк. прим.:  5 

115.

811.133.1
К26

     Карпенко В. Франція. Мовно-країнознавчий словник/ В.Карпенко, Ю.Федько.- 2-ге вид., виправл. і доп.- К.: Видавкць Карпенко В.М., 2007.- 92 с.
 Кільк. прим.:  2 

116.

811.133.1
Л63

     Лисенко О. Функціональна граматика французької мови. Артикль [Текст]: французькою та українською мовами/ О.Лисенко.- К.: Видавець Карпенко В.М., 2008.- 160 с.
 Кільк. прим.:  10 

117.

811.161.2
М36

     Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб./ З.Мацюк, Н.Станкевич; Львівський нац. ун-т ім. І Франка.- 4-е вид.- К.: Каравела, 2011.- 352 с.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

ГЕОГРАФІЯ

118.

911.3
К78

     Країнознавство [Текст]: навч. посіб./ М.П.Мальська, Н.В.Антонюк, Ю.С.Занько, Н.М.Ганич.- К.: ЦУЛ, 2012.- 528 с.
              Кільк. прим.:  2 

119.

911.3
К78

     Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки [Текст]: навч. посіб./ М.С.Дорошко, Р.А.Кривонос, В.П.Крижанівський, Н.Ф.Сербіна.- К.: Ніка-Центр, 2009.- 312 с.
              Кільк. прим.:  5 

120.

911.3
Т86

     Туристичне країнознавство: країни лідери туризму [Текст]: навч. посіб./ Заг. ред. О.О.Любіцева.- К.: Альтерпрес, 2008.- 436 с.
 Кільк. прим.:  2 

121.

913
М31

     Масляк П.О. Рекреаційна географія [Текст]: навч. посіб./ П.О.Масляк.- К.: Знання, 2008.- 343 с.
 Кільк. прим.:  25 

 

 

ІСТОРІЯ

122.

94(477)
П13

     "Пакти і Конституції" Української козацької держави (до 300-річчя укладання)/ Ред. В.А.Смолій.- Л.: Світ, 2011.- 440 с.
 Кільк. прим.:  1

 

 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

 123.

 

     Biopolymers & Cell = Биополимеры и клетка: науч.-теорет. журн. № 1/ Ин-т молекулярной биологии и генетики НАН Украины.- К.: Наук. думка, 2012.- англ. мовою.
  Кільк. прим.:  1 

124.

 

     Автоматика и телемеханика. № 12/ РАН.- М.: Наука, 2011.
  Кільк. прим.:  1 

125.

 

     Актуальні Проблеми Економіки: наук. екон. журн. № 1/ засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр.- К.: Ін-т екон. НАНУ, 2012
 Кільк. прим.:  1 

126.

 

     Атестаційний вісник: інформ. бюл. № 1, № 2/ засн. : МОНМС України, Держ. інформ.-вироб. під-во, вид-во "Преса".- К.: Колофон, 2012.
  Кільк. прим.:  2 

127.

 

     Банківська справа: наук.-практ. вид. № 6.- К.: Т-во "Знання", 2011.
  Кільк. прим.:  1 

128.

 

     Безпека життєдіяльності. № 1.- К.: Основа, 2012.
  Кільк. прим.:  1 

129.

 

     Биотехнология: теорет. и науч.-практ. журн. № 6/ учредитель : Общерос. обществен. об-ние "Акад. биотехнол.".- М.: Чехов. ПК, 2011.
  Кільк. прим.:  1 

130.

 

     Бухгалтерський облiк i аудит: наук.-практ. журн. № 1/ засн. : ТОВ "Екаунтiнг".- К.: Преса України, 2012.
  Кільк. прим.:  2 

131.

 

     Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 12/ засн. : ред. журн. "Право України".- К.: Юрiнком, 2011.
  Кільк. прим.:  2

132.

 

     Вiсник Нацiональної академiї наук України: щомiс. загальнонаук. та громад.-полiт. журн. № 12/ засн. : НАН України ; Вид.: Вид. дім "Академперіодика" НАН України.- К.: Президiя НАН України, 2011.
  Кільк. прим.:  1

133.

 

     Вища школа: наук.-практ. вид. № 1/ засн. і вид. : Т-во "Знання" України, КОО.- К.: АТ Віпол, 2012.
  Кільк. прим.:  1

134.

 

     Відомості Верховної Ради України: офіц. вид. № 2-3, № 4, № 5, № 6/ засн. : Верхов. Рада України.- К.: Преса України, 2012.
  Кільк. прим.:  4 

135.

 

     Вісник книжкової палати: наук.-практ. журн. № 12/ Книжк. палата України.- К.: Книжк. палата України, 2011.
  Кільк. прим.:  1 

136.

 

     Вісник Національного банку України: наук.-практ. журн. № 1/ Нац. банк України.- К.: РПВ НБУ, 2012.
  Кільк. прим.:  1 

136.

 

     Вісник Пенсійного фонду України: загальнодерж. інформ.-аналіт. вид. № 1/ засн. : Пенсійн. фонд України ; вид. : держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України.- К.: Поліпрінт, 2012.
  Кільк. прим.:  1 

137.

 

     Вопросы питания: науч.-практ. журн. № 6/ М-во здравоохранения РФ, Департамент сан.- эпидемиол. надзора РФ, Рос. акад. мед. наук, Ин-т питания.- М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2011.
  Кільк. прим.:  1 

138.

 

     Всё о мясе: науч.-техн. и произв. журн. № 6/ Мясн. союз России, ВНИИМП.- М.: ООО Полиграфсервис, 2011.
  Кільк. прим.:  1

139.

 

     Гастрономъ: ежемес. журн. № 2.- М.: ООО Бонниер Пабликейшенз, 2012.
  Кільк. прим.:  1 

140.

 

     Гостиничный и ресторанный бизнес: отели, курорты, рестораны, транспорт, туризм, индустрия развлечений. № 4/ учредитель: ООО ИнтелЦентр.- К.: ООО Академпресс, 2011.
  Кільк. прим.:  1 

141.

 

     Дiловий вiсник: журн. Торг.-пром. палати України. № 1.- К.: Ф-ка друк. реклами, 2012.- дарчий.
  Кільк. прим.:  1 

142.

 

     Дистанционное и виртуальное обучение: науч. журн. № 1/ НОУ Соврем. гуманитар. акад.- М.: Изд-во СГУ, 2012.
  Кільк. прим.:  1

143.

 

     Довідник кадровика: щоміс. спеціаліз. журн. № 1, № 2/ М-во соц. політики України.- К.: Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2012.
  Кільк. прим.: 2 

144.

 

     Довідник секретаря та офіс-менеджера: щоміс. проф. журн. № 1/ засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитру-Україна".- К.: Аванпост-прим, 2012.
  Кільк. прим.:  1

145.

 

     Доповiдi Нацiональної Академiї наук України: наук.-терет. журн. Президiї НАН України. № 1.- К.: Наук. думка, 2012.
  Кільк. прим.:  1 

146.

 

     Екоінформ: вода, тепло, повітря, енергія, екологія. № 10/ засн. : О.А.Денис; вид. : ТзОВ "Екоінформ".- Львів: ПП "Левко", 2011.
  Кільк. прим.:  1 

147.

 

     Економiка АПК: мiжнар. наук.-вироб. журн. № 1.- К.: Преса України, 2012.
  Кільк. прим.:  1

148.

 

     Економiка України: полiтико-екон. журн. М-ва економiки України, М-ва фiнансiв України та НАН України. № 1, № 2.-.- К.: Преса України, 2012.
  Кільк. прим.:  1 

149.

 

     Економiст: наук. та громадсько-політ. журн. № 12/ засн. : Ін-т екон. та прогнозуван. НАН України.- К.: Прес-Колегiум, 2011.
  Кільк. прим.:  1 

150.

 

     Економiст: наук. та громадсько-політ. журн. № 1/ засн. : Ін-т екон. та прогнозуван. НАН України.- К.: Прес-Колегiум, 2012.
  Кільк. прим.:  1 

151.

 

     Експрес-новини : наука, техніка, виробництво. № 1/ засн. і вид. : УкрІНТЕІ.- К.: УкрІНТЕІ, 2012.
  Кільк. прим.:  1 

152.

 

     Енергетика та електрифікація: наук.-вироб. журн. № 12/ М-во палива та енергетики України, НТС енергетиків та електротехніків України.- К.: ТОВ Гнозіс, 2011.
  Кільк. прим.:  1 

153.

 

     Журнал прикладной химии. № 12/ учредитель : РАН.- С.Пб.: Наука, 2011.
  Кільк. прим.:  1 

154.

 

     Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 1/ засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ.- К.: УкрІНТЕІ, 2012
  Кільк. прим.:  1 

155.

 

     Зернові продукти і комбікорми: щокв. наук.- виробн. журн. № 4/ засн. : Одеськ. держ. акад. харч. технол.- О.: ТОВ ТЕХНОСЕРВІС, 2011.
  Кільк. прим.:  1 

156.

 

     Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология.. № 12/ М-во общ. и проф. образования РФ.- Иваново: Изд-во Иван. хим.-технол. ин-та, 2011.
  Кільк. прим.:  1 

157.

 

     Инновации в образовании. № 1/ учредитель: Соврем. гуманит. ун-т.- М.: ГУП МО Колом. тип., 2012.
  Кільк. прим.:  1 

158.

 

     Інтелектуальна власність: наук.-практ. журн. № 1/ засн. : Держ. департамент інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності.- К.: ДП Укрбланквидав, 2012.
  Кільк. прим.:  1 

159.

 

     Інформаційний збірник Мінiстерства освіти України. № 1-2, № 3.- К.: Пед. преса, 2012.
  Кільк. прим.: 4 

160.

 

     Кадровик: трудове право і упр. персоналом : щоміс. проф. журн. № 2/ засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фінасово-екон. розвитку-Україна".- К.: ТОВ Вид. Дім, 2012.
  Кільк. прим.:  1 

161.

 

     Кибернетика и системный анализ: междунар. науч.-теорет. журн. № 1/ НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова.- К, 2012.
  Кільк. прим.:  1 

162.

 

     Кодекси України. № 1. Кодекс законів про працю України.- К.: Укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2012.
  Кільк. прим.:  1 

163.

 

     Комбикорма: пр-во и использ. : науч.-техн. и произв. журн. № 8/ учредители : Минсельхозпрод РФ, ОАО ФКК Росхлебпродукт, Ассоц. комбикормовых предпр., Кол. ред. журн.- М.: ЗАО Динамо, 2011.
  Кільк. прим.:  1 

164.

 

     Компьютеры, сети, программирование. № 11/ учредитель С. Р. Лищук.- К., 2011.
  Кільк. прим.:  1

165.

 

     Кондитерсое и хлебопекарное производство: специализир. информ. бюл. № 12/ изд. : ЗАО Отрасл. ведомости.- М.: Прессинфо, 2011.
  Кільк. прим.:  1 

166.

 

     Лiтопис журнальних статей: Держ. бiблiограф. покажч. України. № 1/ Нац. бiблiогр. України.- К.: Книжк. палата України, 2012.
  Кільк. прим.:  1 

167.

 

     Ликероводочное производство и виноделие: специализир. журн. № 12/ Учредитель: ЗАО Отраслевые ведомовти; Изд.: ООО ЭкспертКомерц.- Москва: ООО Пресс-Инфо Т, 2011.
  Кільк. прим.:  1

168.

 

     Літопис книг: Держ. бібліограф. покаж. України. № 24/ Книжк. палата України.- К.: Книжк. палата України, 2011.
  Кільк. прим.:  1 

169.

 

     Маркетинг в Україні. № 5-6/ засн. : Укр. Асоц. Маркетингу, Київ.нац. екон. ун-т.- К.: НСФ Демос ЛТД, 2011.
  Кільк. прим.:  1 

170.

 

     Маркетинг и реклама: укр. науч.-практ. журн. для рекламодат., маркетологов и рекламистов. № 1/ учредитель: НВФ "Студцентр", при поддержке Союза рекламистов Украины.- Х.: Виктория, 2012.
  Кільк. прим.:  1

171.

 

     Масла и жиры. Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов.. № 11.- 2011.
  Кільк. прим.:  1 

172.

 

     Мир здоровья. № 1/ учредитель и изд. : Балаклейс. центр. больница.- Х.: Торнадо, 2012.
  Кільк. прим.:  1 

173.

 

     Мир техники и технологий: междунар. промышлен. журн. № 1/ изд. и учредитель : ред. журн.- Чугуев: ПолиАрт, 2012.
  Кільк. прим.:  1

174.

 

     Мир Упаковки: бизнес-организатор для производит. и потреб. упаковки. № 6/ учредитель и изд. : РИА "Марк Пак".- К.: ДТ "Експес-Полiграф", 2011.
  Кільк. прим.:  1 

175.

 

     Молокопереробка: наук.-практ. журн. № 7, № 8/ засн. та вид. : ТОВ РІА МОЛОКО.- К.: ТОВ СЕЕМ, 2011.
  Кільк. прим.:  2 

176.

 

     Молочная промышленность: науч.-техн. и произв. журн. № 1/ учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС".- М.: А/О "Росмясомолпром", 2012.
  Кільк. прим.:  1

177.

 

     Мясное дело: ежемес. произв.-практ. журн. № 10/ учредитель : ЧП "Корсар".- К.: ООО Футари-Принт, 2011.
  Кільк. прим.:  1 

178.

 

     Мясной бизнес: ежемес. науч.-практ. журн. № 2/ изд. : ООО Биопром.- К.: Аванпост-Прим, 2012.
  Кільк. прим.:  1

179.

 

     Мясные технологии: специализир. журн. № 12/ учредитель и изд. : ЗАО Отраслевые ведомости, ООО ЭкспертКоммерц.- Москва: ООО Вива-Стар, 2011.
  Кільк. прим.:  1

180.

 

     Надзвичайна ситуацiя. № 1.- К.: Агенство Чорнобильiнтерiнформ, 2012.
  Кільк. прим.:  1 

181.

 

     Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology & innovation: междунарнар. специализир. науч.-аналит. журн. № 1-2/ учредитель и изд. : К.В.Конева, Н.И.Ящук.- К.: ПП Р.К.Майстер-Принт, 2012.
  Кільк. прим.:  1

182.

 

     Натали. № 1, № 2/ учредитель : труд. кол. ЗАО изд-во "Блиц-Информ".- К.: Блиц-Информ, 2012.
  Кільк. прим.:  2 

183.

 

     Наука и жизнь: ежемес. науч.-попул. журн. № 1/ учредитель : Автоном. некоммер. орг. "Ред. журн. "Наука и жизнь".- М.: Пресса, 2012.
  Кільк. прим.:  1 

184.

 

     Наука и религия: ежемес. науч.-попул. журн. № 1/ М-во печати и информ. РФ.- М.: ОАО "Пресса-1", 2012.
  Кільк. прим.:  1 

185.

 

     Новини енергетики: щоміс. наук.-техн. аналіт. журн. № 1/ засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради.- Київ: Вид-во "КВІЦ", 2012.
  Кільк. прим.:  1

186.

 

     Офіцiйний вісник України: щотиж. зб. актів законодавства. № 1,Ч. 1, № 1, Ч. 2, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 М-во юстиції України.- К.: Право, 2012.
  Кільк. прим.:  10

187.

 

     Охорона праці: наук.-виробн. щоміс. журн. № 1/ ком. по нагляду за охороною праці України.- К.: Преса України, 2012.
  Кільк. прим.:  2 

188.

 

     Переработка молока: специализир. журн. № 12/ учредитель и изд. : ЗАО Отрасл. ведомости, ООО ЭкспертКомерц.- М.: ООО Вива-Стар, 2011.
  Кільк. прим.:  1 

189.

 

     Пиво и напитки: безалкогольные и алкогольные, соки, вино. № 6/ учредитель: ООО "Пищепрмиздат".- М.: Пищ. пром-сть, 2011.
  Кільк. прим.:  1

190.

 

     Питание и общество: проф. кулинар. журн. № 1/ учредитель : труд. кол. ред. журн.- М.: Питание и о-во, 2012.
  Кільк. прим.:  1

191.

 

     Пищевая промышленность: ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 1/ учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром.- М.: РОСПИЩЕПРОМ, 2012.
  Кільк. прим.:  1 

192.

 

     Пищевые ингредиенты: сырьё и добавки: науч.- теорет. и произв. журн. № 2/ учредитель : ООО"Пищепромиздат".- М.: ООО Пищепроиздат, 2011.
  Кільк. прим.:  1 

193.

 

     Підприємництво, господарство і право: щоміс. наук.- практ. госп.- прав. журн. № 1/ засн. : Союз ж-стів України, Ін-т держави і права НАН України.- К.: Кн. друк. наук. кн, 2012.
  Кільк. прим.:  1

194.

 

     Проблеми науки: міжгалуз. наук.-техн. журн. № 1/ засн. : Київ. ЦНТЕІ М-ва освіти і науки Укр.- К.: ТОВ ДІА, 2012.- 0 грн.
  Кільк. прим.:  1 

195.

 

     Проблемы прочности: междунар. научно-техн. журн. № 1/ учредитель и изд. : НАН Украины, Ин-т проблем прочности.- Киев: ИПП, 2012.
  Кільк. прим.:  1

196.

 

     Проблемы управления и информатики: междунар. науч.-техн. журн. № 1/ НАН Украины, Нац. космич. агенство Украины, Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова и др.- К., 2012.
  Кільк. прим.:  1 

197.

 

     Продукты & ингредиенты: междунар. специализир. журн. № 1/ изд. : ООО БИОПРОМ.- К.: Футари-Принт, 2012.
  Кільк. прим.:  1

198.

 

     Производство спирта и ликероводочных изделий: науч.-техн. и произв. журн. № 4/ учредитель : ООО "Пищепромиздат".- М.: ООО "Репроцентр", 2011.
  Кільк. прим.:  1 

199.

 

     Профилактическая медицина: профилактика заболеваний и укрепление здоровья: Науч.-практ. журн. № 6/ Гос. науч.-исслед. центр профилакт. медицины, Изд-во Медиа Сфера.- М.: Информполиграф, 2011.- Попередня назва-Профилактика заболеваний и укрепление здоровья.
  Кільк. прим.:  1 

200.

 

     Рестораторъ: произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 1-2/ учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины".- К.: ООО "Бизнес-Логика", 2012.
  Кільк. прим.:  1 

201.

 

     Сад, виноград i вино України: всеукр. щомiс. наук.-попул. журн. № 11-12/ засн. : М-во АПК України, Укрсадвинпром, Укр. акад. аграр. наук та iн.- К.: Преса України, 2011.
  Кільк. прим.:  1 

202.

 

     Сахар: двухмес. науч.-техн. и произв. журн. № 12/ учредители : ЗАО "Сахар", Союз сахаропроизв. России.- М.: Сахинформ, 2011.
  Кільк. прим.:  1 

203.

 

     Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть: щокв. наук.-виробн. журн. № 6/ засн. : Держ. ком. України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї.- Х.: Форт, 2011.
  Кільк. прим.:  2 

204.

 

     Стандарты и качество: междунар. журн. для профессионалов стандартизации и управления качеством. № 1/ учредители и изд. : Всерос. организация качества, ООО "РИА "Стандарты и качество".- М.: Вива-Стар, 2012.
  Кільк. прим.:  1 

205.

 

     Туризм: право и экономика: федеральн. науч.-практ. журн. № 4/ изд. группа "Юрист".- М.: Нац. Полиграф. Гр., 2011.
Кільк. прим.:  1 

206.

 

     Український iсторичний журнал: наук. журн. № 6/ НАН України, Ін-т iсторiї України, Ін-т полiт. i етносоцiал. дослiдж.- К.: Наук. думка, 2011.
  Кільк. прим.:  1 

207.

 

     Упаковка: журн. для производителей и потребителей тары и упаковки. № 1/ засн. : АТ "Ін-т ВНДІХІМПРОЕКТ", АТ "ТЕЛЕОПТИК".- К.: ДП Експрес-Полiграф, 2012.
  Кільк. прим.:  1 

208.

 

     Управление компанией. № 1/ учредитель и изд. : ООО "АА Плюс".- К., 2012.
  Кільк. прим.:  1

209.

 

     Управление персоналом: практ. журн. № 2/ изд. : Н. Осейко.- К., 2012.
  Кільк. прим.:  1 

210.

 

     Фінансовий контроль: всеукр. наук.-практ. журн. № 10/ засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін.- К.: ТОВ Параміда, 2011.
  Кільк. прим.:  6 

211.

 

     Хлібопекарська і кондитерська промисловість України: щоміс. наук.-вироб. і практ. журн. № 1/ співвид. та засн. : НУХТ, Держ. департ. з прод. України, Укрхлібпром та ін.- К.: ПП Авокадо, 2012.
  Кільк. прим.:  1 

212.

 

     Хранение и переработка зерна: ежемес. науч.-практ. журн. № 1/ учредитель : ООО "АПК-Зерно".- Д.: Арт-Пресс, 2012.
  Кільк. прим.:  1 

213.

 

     Хранение и переработка сельхозсырья: теорет. журн. № 11, № 12/ Рос. акад. с./х. наук, Отд-ние хранения и перераб. с./х. продукции.- М.: Пищ. пром-сть, 2011.
  Кільк. прим.:  2

214.

 

     Ціноутворення у будівництві: зб. офіц. док. та роз'яснень. № 12/ засн. та вид. : наук.-вироб. фірма "Інпроект".- К.: ТОВ Бізнес-Логіка, 2011.
  Кільк. прим.:  1

215.

 

     Электронные компоненты и системы: массовый ежемес. науч.-техн. журн. № 1/ учредитель и изд. : науч.-произв. фирма VD MAIS.- Киев: ДП ВПЦ "Такі справи", 2012.
  Кільк. прим.:  1 

216.

 

     Энергосбережение: все об энергоэффективности и ресурсосбережении. № 1/ учредитель : ГП Юго-восточное региональное объединение по энергоснабжению.- Донецк: Астро, 2012.
  Кільк. прим.:  1 

217.

 

     Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит: общегос. науч. произв. и инф. журн. № 12/ учредитель : ООО СВЭКО.- Харьков: БЭТ, 2011.
  Кільк. прим.:  1 


Створено : 22/02/2012 @ 13:08
Оновлено : 22/02/2012 @ 13:22
Категорія :
Сторінка переглянута 2313 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх